gd.po 274 KB
Newer Older
1 2 3 4
# Gaelic; Scottish translation for gtk+3.0
# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
# This file is distributed under the same license as the gtk+3.0 package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014.
6 7 8
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+3.0\n"
9 10 11 12
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%"
"2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-11 08:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-11 11:51+0100\n"
13
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
14 15
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig http://www.foramnagaidhlig.net\n"
"Language: gd\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 20 21
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
22
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-09-15 06:16+0000\n"
23
"X-Project-Style: gnome\n"
24

25
#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
26 27
#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:170
msgid "Display"
28
msgstr "Uidheam-taisbeanaidh"
29

30
#: ../gdk/gdkcursor.c:131
31 32 33
msgid "Cursor type"
msgstr "Seòrsa a' chùrsair"

34
#: ../gdk/gdkcursor.c:132
35
msgid "Standard cursor type"
36
msgstr "Seòrsa stannardach a' chùrsair"
37

38
#: ../gdk/gdkcursor.c:140
39
msgid "Display of this cursor"
40
msgstr "Taisbeanadh a' chùrsair seo"
41

42
#: ../gdk/gdkdevice.c:112
43
msgid "Device Display"
44
msgstr "Taisbeanadh an uidheim"
45

46
#: ../gdk/gdkdevice.c:113
47
msgid "Display which the device belongs to"
48
msgstr "An taisbeanadh dhan a bhuineas an t-uidheam"
49

50
#: ../gdk/gdkdevice.c:127
51
msgid "Device manager"
52
msgstr "Manaidsear nan uidheaman"
53

54
#: ../gdk/gdkdevice.c:128
55
msgid "Device manager which the device belongs to"
56
msgstr "Manaidsear nan uidheaman dhan a bhuineas an t-uidheam"
57

58
#: ../gdk/gdkdevice.c:142 ../gdk/gdkdevice.c:143
59
msgid "Device name"
60
msgstr "Ainm an uidheim"
61

62
#: ../gdk/gdkdevice.c:157
63
msgid "Device type"
64
msgstr "Seòrsa an uidheim"
65

66
#: ../gdk/gdkdevice.c:158
67
msgid "Device role in the device manager"
68
msgstr "Dreuchd an uidheim ann am manaidsear nan uidheaman"
69

70
#: ../gdk/gdkdevice.c:174
71
msgid "Associated device"
72
msgstr "Uidheam co-cheangailte"
73

74
#: ../gdk/gdkdevice.c:175
75
msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
76
msgstr "Tomhaire no meur-chlàr a tha co-cheangailte ris an uidheam seo"
77

78
#: ../gdk/gdkdevice.c:188
79
msgid "Input source"
80
msgstr "Tùs an ion-chuir"
81

82
#: ../gdk/gdkdevice.c:189
83
msgid "Source type for the device"
84
msgstr "Seòrsa an tùis airson an uidheim"
85

86
#: ../gdk/gdkdevice.c:204 ../gdk/gdkdevice.c:205
87
msgid "Input mode for the device"
88
msgstr "Modh an ion-chuir airson an uidheim"
89

90
#: ../gdk/gdkdevice.c:220
91
msgid "Whether the device has a cursor"
92
msgstr "Co-dhiù a bheil cùrsair aig an uidheam gus nach eil"
93

94
#: ../gdk/gdkdevice.c:221
95
msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
96
msgstr "Co-dhiù a bheil cùrsair follaiseach a leanas gluasadan an uidheim"
97

98
#: ../gdk/gdkdevice.c:235 ../gdk/gdkdevice.c:236
99
msgid "Number of axes in the device"
100
msgstr "Àireamh de dh'aislean san uidheam"
101 102 103

#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:171
msgid "Display for the device manager"
104
msgstr "An taisbeanadh airson manaidsear nan uidheaman"
105

106
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:165
107
msgid "Default Display"
108
msgstr "An taisbeanadh bunaiteach"
109

110
#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:166
111
msgid "The default display for GDK"
112
msgstr "An taisbeanadh bunaiteach airson GDK"
113 114 115

#: ../gdk/gdkscreen.c:91
msgid "Font options"
116
msgstr "Roghainnean nan cruthan-clò"
117 118 119

#: ../gdk/gdkscreen.c:92
msgid "The default font options for the screen"
120
msgstr "Roghainnean nan cruthan-clò airson na sgrìn"
121 122 123

#: ../gdk/gdkscreen.c:99
msgid "Font resolution"
124
msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh a' chrutha-chlò"
125 126 127

#: ../gdk/gdkscreen.c:100
msgid "The resolution for fonts on the screen"
128
msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh airson cruthan-clò na sgrìn"
129

130
#: ../gdk/gdkwindow.c:307 ../gdk/gdkwindow.c:308
131
msgid "Cursor"
132
msgstr "Cùrsair"
133 134 135

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:112
msgid "Opcode"
136
msgstr "Opcode"
137 138 139

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
msgid "Opcode for XInput2 requests"
140
msgstr "Opcode airson iarrtasan XInput2"
141 142 143

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
msgid "Major"
144
msgstr "Mòr-thionndadh"
145 146 147

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
msgid "Major version number"
148
msgstr "Àireamh a' mhòr-thionndaidh"
149 150 151

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:126
msgid "Minor"
152
msgstr "Mion-tionndadh"
153 154 155

#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
msgid "Minor version number"
156
msgstr "Àireamh a' mhion-tionndaidh"
157

158
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
159
msgid "Device ID"
160
msgstr "ID an uidheim"
161

162
#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
163
msgid "Device identifier"
164
msgstr "Aithnichear an uidheim"
165 166 167

#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
msgid "Cell renderer"
168
msgstr "Reandaraiche nan cealla"
169 170 171

#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
msgid "The cell renderer represented by this accessible"
172
msgstr "An reandaraiche cheallan a tha an accessible seo a' riochdachadh"
173

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:243 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
#: ../gtk/gtkprinter.c:121 ../gtk/gtkstack.c:406 ../gtk/gtktextmark.c:131
#: ../gtk/gtkthemingengine.c:264
msgid "Name"
msgstr "Ainm"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:244
msgid "A unique name for the action."
msgstr "Ainm àraid airson a' ghnìomha"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:245
#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:725
#: ../gtk/gtkmenuitem.c:444 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
msgid "Label"
msgstr "Leubail"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:265
msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
msgstr ""
"An leubail a chleachdar airson nithean a' chlàir-thaice agus putanan a "
"chuireas gu dol an gnìomh seo."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:284
msgid "Short label"
msgstr "Leubail ghoirid"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:285
msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
msgstr ""
"Leubail nas giorra as urrainnear cleachdadh air putanan a' bhàr-inneal."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:300
msgid "Tooltip"
msgstr "Gliocas-sgrìn"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:301
msgid "A tooltip for this action."
msgstr "Gliocas-sgrìn airson a' ghnìomha seo."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:319
msgid "Stock Icon"
msgstr "Stock Icon"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:320
msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
msgstr ""
"An stock icon a thèid a thaisbeanadh ann am widgets is a riochdaicheas an "
"gnìomh seo."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/gtkstatusicon.c:265
msgid "GIcon"
msgstr "GIcon"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:258
#: ../gtk/gtkimage.c:343 ../gtk/gtkstatusicon.c:266
msgid "The GIcon being displayed"
msgstr "An GIcon a tha 'ga thaisbeanadh"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:223
#: ../gtk/gtkimage.c:325 ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkstatusicon.c:249
#: ../gtk/gtkwindow.c:849
msgid "Icon Name"
msgstr "Ainm na h-ìomhaigheige"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:224
#: ../gtk/gtkimage.c:326 ../gtk/gtkstatusicon.c:250
msgid "The name of the icon from the icon theme"
msgstr "Ainm na h-ìomhaigheige o ùrlar nan ìomhaigheagan"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:381 ../gtk/gtktoolitem.c:179
msgid "Visible when horizontal"
msgstr "Ri fhaicinn nuair a bhios e air a' chòmhnard"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:382 ../gtk/gtktoolitem.c:180
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Co-dhiù am faicear nì a' bhàir-inneal nuair tha am bàr-inneal ann an comhair "
"chòmhnard."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:400
msgid "Visible when overflown"
msgstr "Ri fhaicinn nuair a bhios e a' taosgadh"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:401
msgid ""
"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
"overflow menu."
msgstr ""
"Ma tha seo TRUE, thèid progsaidhean an toolitem airson a' ghnìomh seo a "
"riochdachadh ann an clàr-taice taosgadh a' bhàir-inneal."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:417 ../gtk/gtktoolitem.c:186
msgid "Visible when vertical"
msgstr "Ri fhaicinn nuair a bhios e inghearach"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:418 ../gtk/gtktoolitem.c:187
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Co-dhiù am faicear nì a' bhàir-inneal nuair tha am bàr-inneal ann an comhair "
"inghearach."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:434 ../gtk/gtktoolitem.c:193
msgid "Is important"
msgstr "Tha e cudromach"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:435
msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Co-dhiù a bheil an gnìomh cudromach gus nach eil. Ma tha seo TRUE, seallaidh "
"progsaidhean toolitem airson a' ghnìomh seo an teacsa sa mhodh "
"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:451
msgid "Hide if empty"
msgstr "Falaich ma bhios e falamh"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:452
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
"Ma tha seo TRUE, bidh progsaidhean a' chlàir-thaice a tha falamh airson a' "
"ghnìomh seo am falach."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:466 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1277
msgid "Sensitive"
msgstr "Mothachail"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:467
msgid "Whether the action is enabled."
msgstr "Co-dhiù a bheil an gnìomh an comas gus nach eil."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:481 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
#: ../gtk/gtkstatusicon.c:300 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
#: ../gtk/gtkwidget.c:1270
msgid "Visible"
msgstr "Ri fhaicinn"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:482
msgid "Whether the action is visible."
msgstr "Co-dhiù a bheil an gnìomh ri fhaicinn gus nach eil."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:497
msgid "Action Group"
msgstr "Buidheann ghnìomhan"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:498
msgid ""
"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
"use)."
msgstr ""
"An GtkActionGroup tha an GtkAction seo ceangailte ris no NULL (airson "
"cleachdadh inntearnail)."

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:205
#: ../gtk/gtkbutton.c:364
msgid "Always show image"
msgstr "Seall an dealbh an-còmhnaidh"

#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:206
#: ../gtk/gtkbutton.c:365
msgid "Whether the image will always be shown"
msgstr "Co-dhiù an dèid an dealbh a shealltainn an-còmhnaidh"

#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
msgid "A name for the action group."
msgstr "Ainm a' bhuidheann ghnìomhan."

#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
msgid "Whether the action group is enabled."
msgstr "Co-dhiù a bheil am buidheann ghnìomhan an comas gus nach eil."

#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Co-dhiù a bheil am buidheann ghnìomhan ri fhaicinn."

#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
msgid "Accelerator Group"
msgstr "Buidheann luathaichearan"

#: ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
msgstr ""
"Am buidheann luathaichearan a bu chòir do ghnìomhan a' bhuidhinn seo a "
"chleachdadh."

#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
msgid "Related Action"
msgstr "Gnìomh co-cheangailte"

#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
msgstr ""
"An gnìomh a chuireas an activatable seo an gnìomh agus a gheibh e "
"ùrachaidhean uaithe"

#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
msgid "Use Action Appearance"
msgstr "Cleachd dreach a' ghnìomha"

#: ../gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid roghainnean dreach a' ghnìomha cho-cheangailte a chleachdadh "
"gus nach dèid"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:141
msgid "Horizontal alignment"
msgstr "Co-thaobhadh còmhnard"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:142 ../gtk/gtkbutton.c:299
msgid ""
"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
"right aligned"
msgstr ""
"Suidheachadh còmhnard a' phàiste san àite a tha ri làimh. Ma chleachdas tu "
"0.0, thèid a cho-thaobhadh ris an làimh chlì, le 1.0 ris an làimh dheas"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:151
msgid "Vertical alignment"
msgstr "Co-thaobhadh inghearach"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 ../gtk/gtkbutton.c:318
msgid ""
"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
"bottom aligned"
msgstr ""
"Suidheachadh inghearach a' phàiste san àite a tha ri làimh. Ma chleachdas tu "
"0.0, thèid a cho-thaobhadh ris a' bharr, le 1.0 ris a' bhonn"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:160
msgid "Horizontal scale"
msgstr "Sgèile chòmhnard"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:161
msgid ""
"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ma tha barrachd àite ann air a' chòmhnard na tha feum aig a' phàiste air, co "
"mheud dheth a thèid a chleachdadh dhan phàiste? Tha 0.0 a' ciallachadh nach "
"bi gin, 1.0 gun cleachdadh air fhad e."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:169
msgid "Vertical scale"
msgstr "Sgèile inghearach"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
msgid ""
"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
msgstr ""
"Ma tha barrachd àite inghearach na tha feum aig a' phàiste air, co mheud "
"dheth a thèid a chleachdadh dhan phàiste? Tha 0.0 a' ciallachadh nach bi "
"gin, 1.0 gun cleachdadh air fhad e."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:187
msgid "Top Padding"
msgstr "Am padadh aig a' bharr"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
msgid "The padding to insert at the top of the widget."
msgstr "Am padadh a chuirear a-steach aig barr a' widget."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:204
msgid "Bottom Padding"
msgstr "Am padadh aig a' bhonn"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:205
msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
msgstr "Am padadh a chuirear a-steach aig bonn a' widget."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:221
msgid "Left Padding"
msgstr "Am padadh air an taobh chlì"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:222
msgid "The padding to insert at the left of the widget."
msgstr "Am padadh a chuirear a-steach clì air a' widget."

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:238
msgid "Right Padding"
msgstr "Am padadh deas"

#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:239
msgid "The padding to insert at the right of the widget."
msgstr "Am padadh a chuirear a-steach deas air a' widget."

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
msgid "Arrow direction"
msgstr "Comhair na saighde"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:123
msgid "The direction the arrow should point"
msgstr "An taobh dhan dèid an t-saighead"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
msgid "Arrow shadow"
msgstr "Sgàil na saighde"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:132
msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
msgstr "Dreach na sgàile a tha mun t-saighead"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 ../gtk/gtkcombobox.c:1055
#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:520
msgid "Arrow Scaling"
msgstr "Sgèileadh na saighde"

#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:140
msgid "Amount of space used up by arrow"
msgstr "Uiread a rùm a lìonas an t-saighead"

493 494
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:323
msgid "Has Opacity Control"
495
msgstr "Tha smachd air trìd-dhoilleireachd aige"
496 497 498

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:324
msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
499 500 501
msgstr ""
"Co-dhiù an ceadaich roghnaichear nan dathan suidheachadh na trìd-"
"dhoilleireachd"
502 503 504

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:330
msgid "Has palette"
505
msgstr "Tha pailead aige"
506 507 508

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:331
msgid "Whether a palette should be used"
509
msgstr "Cò-dhiù an dèid pailead a chleachdadh"
510

511
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:345 ../gtk/gtkcolorbutton.c:199
512
msgid "Current Color"
513
msgstr "An dath làithreach"
514 515 516

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:346
msgid "The current color"
517
msgstr "An dath làithreach"
518

519
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:352 ../gtk/gtkcolorbutton.c:215
520
msgid "Current Alpha"
521
msgstr "An alpha làithreach"
522 523 524

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:353
msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
525 526 527
msgstr ""
"Luach na trìd-dhoilleireachd làithreach (0 = gu tur trìd-shoilleir,  65535 "
"gu tur trìd-dhoilleir)"
528 529 530

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:367
msgid "Current RGBA"
531
msgstr "An RGBA làithreach"
532 533 534

#: ../gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:368
msgid "The current RGBA color"
535
msgstr "An dath RGBA làithreach"
536

537
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
538
msgid "Color Selection"
539
msgstr "Taghadh dhathan"
540

541
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
542
msgid "The color selection embedded in the dialog."
543
msgstr "An taghadh dhathan a tha leabaichte sa chòmhradh."
544

545
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
546
msgid "OK Button"
547
msgstr "Am putan \"Ceart ma-thà\""
548

549
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
550
msgid "The OK button of the dialog."
551
msgstr "Am putan \"Ceart ma-thà\" dhen chòmhradh."
552

553
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
554
msgid "Cancel Button"
555
msgstr "Am putan \"Sguir dheth\""
556

557
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
558
msgid "The cancel button of the dialog."
559
msgstr "Am putan \"Sguir dheth\" dhen chòmhradh."
560

561
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
562
msgid "Help Button"
563
msgstr "Am putan \"Cobhair\""
564

565
#: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
566
msgid "The help button of the dialog."
567
msgstr "Am putan \"Cobhair\" dhen chòmhradh."
568

569
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:456
570
msgid "Font name"
571
msgstr "Ainm a' chrutha-chlò"
572

573
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
574
msgid "The string that represents this font"
575
msgstr "An t-sreang a tha a' riochdachadh a' chrutha-chlò seo"
576

577
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 ../gtk/gtkfontchooser.c:91
578
msgid "Preview text"
579
msgstr "Ro-shealladh an teacsa"
580

581
#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 ../gtk/gtkfontchooser.c:92
582
msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
583 584 585 586 587 588
msgstr ""
"An teacsa a thèid shealltainn gus an cruth-clò a thagh thu a thaisbeanadh"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:222 ../gtk/gtkcombobox.c:1071
#: ../gtk/gtkentry.c:942 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
#: ../gtk/gtktoolbar.c:632 ../gtk/gtkviewport.c:178
589
msgid "Shadow type"
590
msgstr "Seòrsa na sgàile"
591

592
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223
593
msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
594
msgstr "Dreach na sgàile a tha mun cuairt air an t-soitheach"
595

596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:231
msgid "Handle position"
msgstr "Ionad an làmhrachain"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
msgid "Position of the handle relative to the child widget"
msgstr "Ionad an làmhrachain a-rèir na widget cloinne"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:240
msgid "Snap edge"
msgstr "Greimich an oir"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
msgid ""
"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
"handlebox"
msgstr ""
"An taobh de bhogsa an làmhrachain a tha ann an loidhne leis a' phuing "
"docachaidh airson bogsa an làmhrachain a dhocachadh"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:249
msgid "Snap edge set"
msgstr "Greimeachadh na h-oire"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
msgid ""
"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
"handle_position"
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid an luach a chleachdadh on roghainn snap_edge no luach a "
"fhuaradh o handle_position"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:257
msgid "Child Detached"
msgstr "A' phàiste dealaichte"

#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
msgid ""
"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
"detached."
msgstr ""
"Luach Booleanach a dh'innseas a bheil bogsa pàiste an làmhrachain ceangailte "
"ris no dealaichte."

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:168 ../gtk/gtkbutton.c:331
msgid "Image widget"
msgstr "Widget deilbh"

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:169
msgid "Child widget to appear next to the menu text"
msgstr "Widget a' phàiste a nochdas ro taobh teacsa a' chlàir-thaice"

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:185 ../gtk/gtkbutton.c:264
msgid "Use stock"
msgstr "Cleachd fear stoca"

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:186
msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid teacsa na leubail a chleachdadh gus ball stoca a "
"chruthachadh airson a' chlàir-thaice gus nach dèid"

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:222 ../gtk/gtkmenu.c:570
msgid "Accel Group"
msgstr "Buidheann luathaichearan"

#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:223
msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
msgstr ""
"Buidheann nan luathaichearan a thèid a chleachdadh airson iuchraichean "
"luathachaidh stoca"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:103 ../gtk/gtkentry.c:909
msgid "X align"
msgstr "Co-thaobhadh x"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 ../gtk/gtkentry.c:910
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts."
msgstr ""
"An co-thaobhadh còmhnard, eadar 0 (clì) is 1 (deas). An caochladh ann an co-"
"dhealbhachdan deas gu clì."

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:113
msgid "Y align"
msgstr "Co-thaobhadh y"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114
msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
msgstr "An co-thaobhadh inghearach, eadar 0 (barr) is 1 (bonn)"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:123
msgid "X pad"
msgstr "Padadh x"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
msgid ""
"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Uiread a dh'àite a chuirear ris deas is clì air a' widget, ann am piogsailean"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:133
msgid "Y pad"
msgstr "Padadh y"

#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
msgid ""
"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
msgstr ""
"Uiread a dh'àite a chuirear ris aig bonn is barr a' widget, ann am "
"piogsailean"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:641
msgid "Icon's count"
msgstr "Cunntas nan ìomhaigheagan"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
msgid "The count of the emblem currently displayed"
msgstr "Cunntas an t-suaicheantais a tha 'ga shealltainn an-dràsta"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:648
msgid "Icon's label"
msgstr "Leubail na h-ìomhaigheige"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
msgid "The label to be displayed over the icon"
msgstr "An leubail a thèid a thaisbeanadh os cionn na h-ìomhaigheige"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:655
msgid "Icon's style context"
msgstr "Co-theacsa stoidhle na h-ìomhaigheige"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
msgid "The style context to theme the icon appearance"
msgstr "Co-theacsa na stoidhle a chuireas ùrlar air dreach na h-ìomhaigheige"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:662
msgid "Background icon"
msgstr "Ìomhaigheag a' chùlaibh"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
msgid "The icon for the number emblem background"
msgstr "An ìomhaigheag airson cùlaibh àireamh an t-suaicheantais"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:669
msgid "Background icon name"
msgstr "Ainm ìomhaigheag a' chùlaibh"

#: ../gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
msgid "The icon name for the number emblem background"
msgstr "Ainm na h-ìomhaigheige airson cùlaibh àireamh an t-suaicheantais"

#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
msgid "The value"
msgstr "An luach"
752

753 754 755 756 757 758 759
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
msgid ""
"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
"is the current action of its group."
msgstr ""
"An luach a thilleas gtk_radio_action_get_current_value() mas e an gnìomh seo "
"gnìomh làithreach a' bhuidhinn aige."
760

761 762 763 764
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:162
#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:410 ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
msgid "Group"
msgstr "Buidheann"
765

766 767 768
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
msgid "The radio action whose group this action belongs to."
msgstr "An gnìomh rèidio a tha sa bhuidheann aig a bheil an gnìomh seo."
769

770 771 772
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
msgid "The current value"
msgstr "An luach làithreach"
773

774 775 776 777 778 779 780
#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
msgid ""
"The value property of the currently active member of the group to which this "
"action belongs."
msgstr ""
"An luach làithreach aig ball gnìomhach a' bhuidhinn aig a bheil an gnìomh "
"seo."
781

782 783 784
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:677 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
msgid "Show Numbers"
msgstr "Seall na h-àireamhan"
785

786 787 788
#: ../gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:678 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
msgid "Whether the items should be displayed with a number"
msgstr "Co-dhiù an dèid na nithean a shealltainn le àireamh gus nach dèid"
789

790
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
791
msgid "Style context"
792
msgstr "Co-theacsa na stoidhle"
793

794
#: ../gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
795
msgid "GtkStyleContext to get style from"
796
msgstr "An GtkStyleContext a gheibhear an stoidhle uaithe"
797

798
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:189
799
msgid "Rows"
800
msgstr "Ràghan"
801

802
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:190
803
msgid "The number of rows in the table"
804
msgstr "An àireamh de ràghan sa chlàr"
805

806
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:198
807
msgid "Columns"
808
msgstr "Colbhan"
809

810
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:199
811
msgid "The number of columns in the table"
812
msgstr "An àireamh de cholbhan sa chlàr"
813

814
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1732
815
msgid "Row spacing"
816
msgstr "Bèarnadh nan ràghan"
817

818
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1733
819
msgid "The amount of space between two consecutive rows"
820
msgstr "An t-àite eadar ràghan a tha os cionn a chèile"
821

822
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1739
823
msgid "Column spacing"
824
msgstr "Bèarnadh nan colbhan"
825

826
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1740
827
msgid "The amount of space between two consecutive columns"
828
msgstr "An t-àite eadar colbhan a tha ri taobh a chèile"
829

830 831 832
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:225 ../gtk/gtkbox.c:263
#: ../gtk/gtkflowbox.c:3689 ../gtk/gtkstack.c:378 ../gtk/gtktoolbar.c:564
#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
833
msgid "Homogeneous"
834
msgstr "Aon-ghnèitheach"
835

836
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:226
837
msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
838 839 840
msgstr ""
"Ma thaghas tu TRUE air a shon, bidh an aon leud/àirde aig gach cealla a' "
"chlàir"
841

842
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1771
843
msgid "Left attachment"
844
msgstr "Ceangladh ris an taobh chlì"
845

846
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1772 ../gtk/gtkmenu.c:758
847
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
848
msgstr "An àireamh cuilbh a thèid taobh clì a' phàiste a cheangal ris"
849

850
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:240
851
msgid "Right attachment"
852
msgstr "Ceangladh ris an taobh deas"
853

854
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:241
855
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
856
msgstr "An àireamh cuilbh a thèid taobh deas a' phàiste a cheangal ris"
857

858
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1778
859
msgid "Top attachment"
860
msgstr "Ceangladh ris a' bharr"
861

862
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:248
863
msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
864
msgstr "An àireamh ràigh a thèid barr a' phàiste a cheangal ris"
865

866
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:254
867
msgid "Bottom attachment"
868
msgstr "Ceangladh ris a' bhonn"
869

870
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:255 ../gtk/gtkmenu.c:782
871
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
872
msgstr "An àireamh ràigh a thèid bonn a' phàiste a cheangal ris"
873

874
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:261
875
msgid "Horizontal options"
876
msgstr "Roghainnean còmhnard"
877

878
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:262
879
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
880
msgstr "Roghainnean a shònraicheas giùlan còmhnard a' phàiste"
881

882
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:268
883
msgid "Vertical options"
884
msgstr "Roghainnean inghearach"
885

886
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:269
887
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
888
msgstr "Roghainnean a shònraicheas giùlan inghearach a' phàiste"
889

890
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:275
891
msgid "Horizontal padding"
892
msgstr "Padadh còmhnard"
893

894 895 896 897 898 899 900
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:276
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Àite a bharrachd a thèid a chur eadar am pàiste agus na nàbaidhean clì agus "
"deas air, ann am piogsailean"
901

902
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:282
903
msgid "Vertical padding"
904
msgstr "Padadh inghearach"
905

906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946
#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:283
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Àite a bharrachd a thèid a chur eadar am pàiste agus na nàbaidhean "
"uachdarach agus ìochdarach, ann am piogsailean"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
msgid "Create the same proxies as a radio action"
msgstr "Cruthaich na h-aon phrogsaidhean mar ghnìomh rèidio"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
msgstr ""
"Co-dhiù am bi coltas progsaidhean gnìomh rèidio aig na progsaidhean airson "
"a' ghnìomh seo"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555 ../gtk/gtkspinner.c:119
#: ../gtk/gtkswitch.c:813 ../gtk/gtktogglebutton.c:186
#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
msgid "Active"
msgstr "Gnìomhach"

#: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
msgid "Whether the toggle action should be active"
msgstr "Co-dhiù am bi an gnìomh toglachaidh gnìomhach"

#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:834
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Cuir bileagan stiallach ris na clàran-taice"

#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:461
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr ""
"Co-dhiù an dèid buill stiallach a' chlàir-thaice a chur ris na clàran-taice"

#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:468
msgid "Merged UI definition"
msgstr "Deifinisean UI co-aonaichte"
947

948 949 950 951 952
#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:469
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr "Sreang XML a mhìnicheas an UI co-aonaichte"

#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:341
953
msgid "Program name"
954
msgstr "Ainm a' phrògraim"
955

956 957 958 959 960 961 962
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:342
msgid ""
"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
"g_get_application_name()"
msgstr ""
"Ainm a' phrògraim. Mur an deach a shuidheachadh, thèid "
"g_get_application_name() a chleachdadh mar bhun-roghainn"
963

964
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:355
965
msgid "Program version"
966
msgstr "Tionndadh a' phrògraim"
967

968
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
969
msgid "The version of the program"
970
msgstr "Tionndadh a' phrògraim"
971

972
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:369
973
msgid "Copyright string"
974
msgstr "Sreang na còrach-lethbhreac"
975

976
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
977
msgid "Copyright information for the program"
978
msgstr "Fiosrachadh air còir-lethbhreac a' phrògraim"
979

980
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:386
981
msgid "Comments string"
982
msgstr "Sreang nam beachdan"
983

984
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
985
msgid "Comments about the program"
986
msgstr "Beachdan mu dhèidhinn a' phrògraim"
987

988
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:435
989
msgid "License Type"
990
msgstr "Seòrsa a' cheadachais"
991

992
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
993
msgid "The license type of the program"
994
msgstr "Seòrsa ceadachas a' phrògraim"
995

996
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:451
997
msgid "Website URL"
998
msgstr "URL na làraich-lìn"
999

1000
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
1001
msgid "The URL for the link to the website of the program"
1002
msgstr "An URL airson a' cheangail ri làrach-lìn a' phrògraim"
1003

1004
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:465
1005
msgid "Website label"
1006
msgstr "Leubail na làraich-lìn"
1007

1008
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:466
1009
msgid "The label for the link to the website of the program"
1010
msgstr "An leubail airson a' cheangail ri làrach-lìn a' phògraim"
1011

1012
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:481
1013
msgid "Authors"
1014
msgstr "Ùghdaran"
1015

1016
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:482
1017
msgid "List of authors of the program"
1018
msgstr "Liosta ùghdaran a' phrògraim"
1019

1020
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:497
1021
msgid "Documenters"
1022
msgstr "Luchd-docamaididh"
1023

1024
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:498
1025
msgid "List of people documenting the program"
1026
msgstr "Liosta de dhaoine a sgrìobhas docamaideadh a' phrògraim"
1027

1028
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:513
1029
msgid "Artists"
1030
msgstr "Luchd-ealain"
1031

1032
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
1033
msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
1034
msgstr "Liosta de dhaoine a chuidich le obair-ealain a' phrògraim"
1035

1036
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:529
1037
msgid "Translator credits"
1038
msgstr "Creideasan an luchd eadar-theangachaidh"
1039

1040 1041 1042 1043 1044 1045
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:530
msgid ""
"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
msgstr ""
"Creideasan an luchd eadar-theangachaidh. Bu chòir do chomharra a bhith ris "
"an t-sreang seo gun gabh eadar-theangachadh"
1046

1047
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:544
1048
msgid "Logo"
1049
msgstr "Suaicheantas"
1050

1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:545
msgid ""
"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
"gtk_window_get_default_icon_list()"
msgstr ""
"Suaicheantas airson a' bhogsa a dh'innseas mun phrògram. Mur an deach seo a "
"shuidheachadh, thèid a' bhun-roghainn gtk_window_get_default_icon_list() a "
"chleachdadh."
1059

1060
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:559
1061
msgid "Logo Icon Name"
1062
msgstr "Ainm ìomhaigheag an t-suaicheantais"
1063

1064
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:560
1065
msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
1066 1067 1068
msgstr ""
"Ìomhaigheag air a bheil ainm a thèid a chleachdadh mar shuaicheantas airson "
"a' bhogsa a dh'innseas mun phrògram."
1069

1070
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:573
1071
msgid "Wrap license"
1072
msgstr "Paisg an ceadachas"
1073

1074
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:574
1075
msgid "Whether to wrap the license text."
1076
msgstr "Co-dhiùan dèid teacsa a' cheadachais a phasgadh."
1077

1078
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:191
1079
msgid "Accelerator Closure"
1080
msgstr "Dùnadh an luathaicheir"
1081

1082
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
1083
msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
1084
msgstr "An dùnadh air an cumar sùil a thaobh atharraichean luathaichearan"
1085

1086
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:198
1087
msgid "Accelerator Widget"
1088
msgstr "Widget an luathaicheir"
1089

1090
#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
1091
msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
1092
msgstr "A' widget air an cumar sùil a thaobh atharraichean luathaichearan"
1093

1094 1095
#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:155
#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
1096
msgid "Widget"
1097
msgstr "Widget"
1098

1099
#: ../gtk/gtkaccessible.c:157
1100
msgid "The widget referenced by this accessible."
1101
msgstr "A' widget air a bheil an accessible seo ag iomradh."
1102

1103
#: ../gtk/gtkactionable.c:71
1104
msgid "action name"
1105
msgstr "ainm a' ghnìomha"
1106

1107
#: ../gtk/gtkactionable.c:72
1108
msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
1109
msgstr "Ainm a' ghnìomha a tha ceangailte ris, mar 'app.quit'"
1110

1111
#: ../gtk/gtkactionable.c:76
1112
msgid "action target value"
1113
msgstr "luach targaid a' ghnìomha"
1114

1115
#: ../gtk/gtkactionable.c:77
1116
msgid "The parameter for action invocations"
1117
msgstr "Am paramadair airson gairmean air gnìomhan"
1118

1119 1120 1121
#: ../gtk/gtkactionbar.c:250 ../gtk/gtkbox.c:329 ../gtk/gtkheaderbar.c:1741
msgid "Pack type"
msgstr "Seòrsa na pacaide"
1122

1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
#: ../gtk/gtkactionbar.c:251 ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkheaderbar.c:1742
msgid ""
"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
"start or end of the parent"
msgstr ""
"GtkPackType a nochdas an dèid am pàiste a phacadh a thaobh toiseach no "
"deireadh a' phàraint"
1130

1131 1132 1133 1134 1135
#: ../gtk/gtkactionbar.c:257 ../gtk/gtkbox.c:336 ../gtk/gtkheaderbar.c:1748
#: ../gtk/gtknotebook.c:774 ../gtk/gtkpaned.c:336 ../gtk/gtkpopover.c:1316
#: ../gtk/gtkstack.c:427 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
msgid "Position"
msgstr "Ionad"
1136

1137 1138 1139 1140
#: ../gtk/gtkactionbar.c:258 ../gtk/gtkbox.c:337 ../gtk/gtkheaderbar.c:1749
#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkstack.c:428
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Inneacs a' phàiste sa phàrant"
1141

1142 1143
#: ../gtk/gtkadjustment.c:145 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:137
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:194 ../gtk/gtkspinbutton.c:403
1144
msgid "Value"
1145
msgstr "Luach"
1146

1147
#: ../gtk/gtkadjustment.c:146
1148
msgid "The value of the adjustment"
1149
msgstr "Luach an t-socrachaidh"
1150

1151
#: ../gtk/gtkadjustment.c:162
1152
msgid "Minimum Value"
1153
msgstr "Luach as lugha"
1154

1155
#: ../gtk/gtkadjustment.c:163
1156
msgid "The minimum value of the adjustment"
1157
msgstr "Luach as lugha an t-socrachaidh"
1158

1159
#: ../gtk/gtkadjustment.c:182
1160
msgid "Maximum Value"
1161
msgstr "Luach as motha"
1162

1163
#: ../gtk/gtkadjustment.c:183
1164
msgid "The maximum value of the adjustment"
1165
msgstr "Luach as motha an t-socrachaidh"
1166

1167
#: ../gtk/gtkadjustment.c:199
1168
msgid "Step Increment"
1169
msgstr "Ioncramaid a' cheuma"
1170

1171
#: ../gtk/gtkadjustment.c:200
1172
msgid "The step increment of the adjustment"
1173
msgstr "Ioncramaid ceuma dhen t-socrachaidh"
1174

1175
#: ../gtk/gtkadjustment.c:216
1176
msgid "Page Increment"
1177
msgstr "Ioncramaid na duilleige"
1178