Commit fca6faa1 authored by Josep Puigdemont i Casamajó's avatar Josep Puigdemont i Casamajó
Browse files

Updated Catalan translation.

parent faaf7814
2006-10-22 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
2006-10-15 Francisco Javier F. Serrador <serrador@openshine.com>
* es.po: Updated Spanish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.8.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-06 18:59+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-08-31 15:12+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-22 00:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-22 00:03+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -19,19 +19,19 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:858
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113 ../tests/testfilechooser.c:218
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:847
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1102 ../tests/testfilechooser.c:218
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»: «%s»"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:870
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:167 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:859
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "El fitxer gràfic «%s» no conté dades"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:907
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1164 ../tests/testfilechooser.c:263
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1153 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -48,12 +48,12 @@ msgstr ""
"No es pot carregar l'animació '%s': el motiu és desconegut, probablement un "
"fitxer d'animació corrupte"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:463
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:527
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "No és possible carregar el mòdul per a la càrrega d'imatges: %s: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:478
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:542
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
......@@ -62,53 +62,53 @@ msgstr ""
"El mòdul %s per carregar imatges no exporta la interfície adequada; potser "
"és d'una versió GTK diferent"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:647 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:699
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:659 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:688
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "El tipus d'imatge «%s» no està implementat"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:739
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:728
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "No s'ha pogut reconèixer el format gràfic del fitxer «%s»"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:736
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "No es coneix el format del fitxer gràfic"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:916
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:905
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge «%s»: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1392
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1381
#, c-format
msgid "Error writing to image file: %s"
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer gràfic: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1438 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1569
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1427 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1558
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Aquest muntatge de gdk-pixbuf no permet desar el format d'imatge: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1472
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1461
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
msgstr "No hi ha memòria suficient per desar la imatge a la crida de retorn"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1485
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1474
msgid "Failed to open temporary file"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer temporal"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1511
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1500
msgid "Failed to read from temporary file"
msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer temporal"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1746
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1735
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "No s'ha pogut obrir «%s» per a escriptura: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1771
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
......@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr ""
"No s'ha pogut desar '%s' en escriure la imatge, és probable que no s'hagin "
"desat totes les dades: %s"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1991 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2041
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1980 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2030
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
msgstr ""
"No hi ha memòria suficient per a desar la imatge en una memòria intermèdia"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar l'animació"
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr "Bloc erroni en l'animació"
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:674
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:680
msgid "The ANI image format"
msgstr "El format d'imatge ANI"
......@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obtenir memòria per a desar el fitxer BMP"
msgid "Couldn't write to BMP file"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer BMP"
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1293
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1299
msgid "The BMP image format"
msgstr "El format d'imatge BMP"
......@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr ""
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Imatge GIF truncada o incompleta."
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1680
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1686
msgid "The GIF image format"
msgstr "El format d'imatge GIF"
......@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "Lloc calent del cursor fora de la imatge"
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr "No se suporta la profunditat per al fitxer ICO: %d"
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1218
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1224
msgid "The ICO image format"
msgstr "El format d'imatge ICO"
......@@ -350,11 +350,11 @@ msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr "Espai de color JPEG no implementat (%s)"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:484 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:741
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:975 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:984
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:973 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:982
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar el fitxer JPEG"
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:926
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:924
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
......@@ -363,7 +363,7 @@ msgstr ""
"La qualitat de JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor '%s' no es "
"pot analitzar."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:941
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:939
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
......@@ -371,7 +371,7 @@ msgstr ""
"La qualitat JPEG ha de ser un valor entre 0 i 100; el valor '%d' no és "
"permès."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1103
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1107
msgid "The JPEG image format"
msgstr "El format d'imatge JPEG"
......@@ -379,44 +379,44 @@ msgstr "El format d'imatge JPEG"
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "No es pot obtenir memòria per a la capçalera"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:566
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:206 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:564
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per al context de la memòria intermèdia"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:607
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:605
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "La imatge té una amplada i/o alçària invàlida"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:619 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:680
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:617 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:678
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "La imatge té uns bpp no suportats"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:624 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:632
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:622 ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:630
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr "La imatge té un nombre de plànols de %d bits no suportat"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:648
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:646
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "No s'ha pogut crear un nou pixbuf"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:654
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per a les dades de la línia"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:663
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:661
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "No s'ha pogut assignar memòria per a les dades de la paleta"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:710
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:708
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr "No s'han obtingut totes les línies de la imatge PCX"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:715
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr "No s'ha trobat cap paleta al final de les dades PCX"
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:758
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:762
msgid "The PCX image format"
msgstr "El format d'imatge PCX"
......@@ -503,70 +503,70 @@ msgstr ""
"El valor per al fragment de text PNG %s no es pot convertir a la codificació "
"ISO-8859-1."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1026
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1032
msgid "The PNG image format"
msgstr "El format d'imatge PNG"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:252
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:250
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "El carregador PNM esperava trobar un enter, però no l'ha trobat"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:284
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:282
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "El fitxer PNM té un byte inicial incorrecte"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:314
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:312
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "El fitxer PNM no és en un subformat reconegut"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:339
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:337
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "El fitxer PNM té una amplada d'imatge de 0"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:360
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:358
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "El fitxer PNM té una alçària d'imatge zero"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:383
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:381
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és zero"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:391
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:389
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "El valor màxim de color al fitxer PNM és massa alt"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:431 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:461
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:506
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:429 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:459
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:504
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "El tipus d'imatge PNM en brut no és vàlid"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:656
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:654
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "El carregador d'imatges PNM no permet aquest subformat PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:711
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "S'ha trobat un final de fitxer abans d'hora"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:743 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:974
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:968
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Els formats PNM en brut requereixen exactament un espai en blanc abans de "
"les dades de mostra"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:768
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "No es pot obtenir memòria per a carregar la imatge PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:818
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar l'estructura de context PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:871
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Final inesperat de les dades de la imatge PNM"
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1003
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:997
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer PNM"
......@@ -590,7 +590,7 @@ msgstr "Variació d'imatge RAS no implementada"
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar la imatge RAS"
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:543
#: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:549
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "El format d'imatge Sun raster"
......@@ -648,7 +648,7 @@ msgstr "No es pot obtenir memòria per al context de l'estructura TGA"
msgid "Excess data in file"
msgstr "Excés de dades al fitxer"
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:988
#: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:994
msgid "The Targa image format"
msgstr "El format d'imatge Targa"
......@@ -669,7 +669,7 @@ msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Les dimensions de la imatge TIFF són massa grans"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:225 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:237
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:286 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:572
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:286 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:571
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "No hi ha memòria suficient per obrir el fitxer TIFF"
......@@ -681,27 +681,27 @@ msgstr "No s'han pogut carregar les dades RGB des del fitxer TIFF"
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "No s'ha pogut obrir la imatge TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:756
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:373 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:752
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "L'operació TIFFClose ha fallat"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:504 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:517
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:503 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:516
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:704
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:700
msgid "Failed to save TIFF image"
msgstr "No s'ha pogut desar la imatge TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:742
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:738
msgid "Failed to write TIFF data"
msgstr "No s'han pogut escriure dades TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:794
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:790
msgid "Couldn't write to TIFF file"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer TIFF"
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:844
#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:846
msgid "The TIFF image format"
msgstr "El format d'imatge TIFF"
......@@ -721,7 +721,7 @@ msgstr "No hi ha memòria suficient per carregar la imatge"
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "No s'ha pogut desar la resta"
#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
#: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:374
msgid "The WBMP image format"
msgstr "El format d'imatge WBMP"
......@@ -737,7 +737,7 @@ msgstr "No hi ha memòria suficient per a carregar el fitxer gràfic XBM"
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal en carregar la imatge XBM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:488
#: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:494
msgid "The XBM image format"
msgstr "El format d'imatge XBM"
......@@ -778,7 +778,7 @@ msgstr "No es pot llegir el mapa de color d'XPM"
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer temporal en carregar la imatge XPM"
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:812
#: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:818
msgid "The XPM image format"
msgstr "El format d'imatge XPM"
......@@ -973,32 +973,32 @@ msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Supr"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr "No processis en lot les peticions del GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr "No utilitzis l'API Wintab per al suport de tablet"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr "El mateix que --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr "Utilitza l'API Wintab [per defecte]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr "Mida de la paleta al mode 8 bits"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:65
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
msgid "COLORS"
msgstr "COLORS"
......@@ -1007,46 +1007,46 @@ msgstr "COLORS"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Fes les crides a X sincronitzades"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:273 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2076
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:271 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2071
msgid "License"
msgstr "Llicència"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:274
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:272
msgid "The license of the program"
msgstr "La llicència del programa"
#. Add the credits button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:501
msgid "C_redits"
msgstr "C_rèdits"
#. Add the license button
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
msgid "_License"
msgstr "_Llicència"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:754
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:752
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Quant a %s"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2004
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1999
msgid "Credits"
msgstr "Crèdits"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2030
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2025
msgid "Written by"
msgstr "Escrit per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2033
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2028
msgid "Documented by"
msgstr "Documentat per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2045
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2040
msgid "Translated by"
msgstr "Traduït per"
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2049
#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2044
msgid "Artwork by"
msgstr "Art per"
......@@ -1129,7 +1129,7 @@ msgstr "Barra_invertida"
#. * so if you have a default text direction of RTL and YM, then
#. * the year will appear on the right.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:696
#: ../gtk/gtkcalendar.c:670
msgid "calendar:MY"
msgstr "calendar:MY"
......@@ -1137,7 +1137,7 @@ msgstr "calendar:MY"
#. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
#. * to be the first day of the week, and so on.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:720
#: ../gtk/gtkcalendar.c:708
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
......@@ -1149,7 +1149,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
#. *
#. * If you don't understand this, leave it as "2000"
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1606
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1595
msgid "year measurement template|2000"
msgstr "2000"
......@@ -1164,7 +1164,7 @@ msgstr "2000"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1637 ../gtk/gtkcalendar.c:2215
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1626 ../gtk/gtkcalendar.c:2204
#, c-format
msgid "calendar:day:digits|%d"
msgstr "%d"
......@@ -1180,7 +1180,7 @@ msgstr "%d"
#. * digits. That needs support from your system and locale definition
#. * too.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1671 ../gtk/gtkcalendar.c:2089
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1660 ../gtk/gtkcalendar.c:2078
#, c-format
msgid "calendar:week:digits|%d"
msgstr "%d"
......@@ -1196,7 +1196,7 @@ msgstr "%d"
#. * Don't include the prefix "calendar year format|" in the
#. * translation. "%Y" is appropriate for most locales.
#.
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1880
#: ../gtk/gtkcalendar.c:1869
msgid "calendar year format|%Y"
msgstr "%Y"
......@@ -1212,7 +1212,7 @@ msgstr "Inhabilitat"
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
#. * acelerator.
#.
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:384 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:595
#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:382 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:593
msgid "New accelerator..."
msgstr "Nou accelerador..."
......@@ -1230,7 +1230,7 @@ msgstr "Trieu un color"
msgid "Received invalid color data\n"
msgstr "S'han rebut dades de color invàlides\n"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:562
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:561
msgid ""
"The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
"now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
......@@ -1241,7 +1241,7 @@ msgstr ""
"seleccionar-lo com a actual per portar-lo a l'altra banda de la gamma de "
"colors."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:567
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:566
msgid ""
"The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
"it for use in the future."
......@@ -1249,11 +1249,11 @@ msgstr ""
"El color que heu escollit. Podeu arrossegar aquest color cap a una paleta i "
"desar-lo per a utilitzar-lo més endavant."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:954
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:953
msgid "_Save color here"
msgstr "_Desa el color aquí"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1159
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1158
msgid ""
"Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
"drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
......@@ -1262,7 +1262,7 @@ msgstr ""
"Per a canviar aquesta entrada, arrossegueu una gamma de colors aquí o "
"cliqueu-hi amb el botó dret i seleccioneu \"Desa el color aquí.\""
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1926
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1936
msgid ""
"Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
"lightness of that color using the inner triangle."
......@@ -1270,7 +1270,7 @@ msgstr ""
"Seleccioneu el color que vulgueu de l'anell extern. Seleccioneu la foscor o "
"la claror del color utilitzant el triangle intern."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1951
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
msgid ""
"Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
"that color."
......@@ -1278,67 +1278,67 @@ msgstr ""
"Feu clic al selector de color, llavors feu clic on vulgueu de la vostra "
"pantalla per seleccionar el seu color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1960
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
msgid "_Hue:"
msgstr "_Matís:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1961
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
msgid "Position on the color wheel."
msgstr "Posició a la roda de colors."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1963
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1973
msgid "_Saturation:"
msgstr "_Saturació:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1964
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1974
msgid "\"Deepness\" of the color."
msgstr "«Profunditat» del color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1965
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1975
msgid "_Value:"
msgstr "_Valor:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1966
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1976
msgid "Brightness of the color."
msgstr "Brillantor del color"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1967
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1977
msgid "_Red:"
msgstr "_Vermell:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1968
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1978
msgid "Amount of red light in the color."
msgstr "Quantitat de llum vermella en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1969
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1979
msgid "_Green:"
msgstr "_Verd:"
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1970
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1980
msgid "Amount of green light in the color."
msgstr "Quantitat de llum verda en el color."
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1971
#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1981
msgid "_Blue:"