Commit f87ac4d5 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose
Browse files

Updated Swedish translation.

2002-12-18  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 69f37db8
2002-12-18 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-12-18 Vincent van Adrighem <V.vanAdrighem@dirck.mine.nu>
* nl.po: Dutch translation updated by Tino Meinen.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-18 00:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-18 00:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-12-19 00:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-12-19 00:53+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "BMP-bilden har felaktig huvuddata"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet BMP"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:219
#, c-format
......@@ -322,7 +322,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
......@@ -462,7 +462,7 @@ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNM-fil"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr ""
msgstr "Bildformatsfamiljen PNM/PBM/PGM/PPM"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
msgid "RAS image has bogus header data"
......@@ -482,7 +482,7 @@ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in RAS-bild"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet Sun-raster"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
......@@ -591,7 +591,7 @@ msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:1370
msgid "The Targa image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet Targa"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
......@@ -635,7 +635,7 @@ msgstr "Misslyckades med att läsa in TIFF-bild"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
msgid "Image has zero width"
......@@ -655,7 +655,7 @@ msgstr "Kunde inte spara resten"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet WBMP"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
msgid "Invalid XBM file"
......@@ -671,7 +671,7 @@ msgstr "Misslyckades med att skriva till temporär fil vid inläsning av XBM-fil
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
msgstr ""
msgstr "Bildformatet XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
msgid "No XPM header found"
......@@ -1717,7 +1717,7 @@ msgstr "Använd alltid pilar"
#: gtk/gtkcombo.c:151
msgid "Obsolete property, ignored"
msgstr ""
msgstr "Föråldrad egenskap, ignorerad"
#: gtk/gtkcombo.c:157
msgid "Case sensitive"
......@@ -2630,7 +2630,7 @@ msgstr "Fördröjning innan en undermeny döljs"
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
msgstr ""
msgstr "Tiden innan en undermeny ska döljas när pekaren rör sig mot undermenyn"
#: gtk/gtkmenubar.c:157
msgid "Style of bevel around the menubar"
......@@ -2646,11 +2646,11 @@ msgstr "Mängd kantutrymme mellan skuggan på menyraden och menyposterna"
#: gtk/gtkmenubar.c:172
msgid "Delay before drop down menus appear"
msgstr ""
msgstr "Fördröjning innan utfällningsmenyer visas"
#: gtk/gtkmenubar.c:173
msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
msgstr ""
msgstr "Fördröjning innan undermenyer till en menyrad visas"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:106
msgid "Image/label border"
......@@ -2864,7 +2864,7 @@ msgstr "Inställd position"
#: gtk/gtkpaned.c:228
msgid "TRUE if the Position property should be used"
msgstr "SANT om poitionsegenskapen ska användas"
msgstr "SANT om positionsegenskapen ska användas"
#: gtk/gtkpaned.c:234
msgid "Handle Size"
......@@ -3857,14 +3857,12 @@ msgid "Tag name"
msgstr "Taggnamn"
#: gtk/gtktexttag.c:196
#, fuzzy
msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
msgstr "Namn som används för att peka på texttaggen"
msgstr "Namn som används för att peka på texttaggen. NULL för anonyma taggar"
#: gtk/gtktexttag.c:214
#, fuzzy
msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
msgstr "Bakgrundsfärg som en GdkColor"
msgstr "Bakgrundsfärg som en (möjligtvis oallokerad) GdkColor"
#: gtk/gtktexttag.c:221
msgid "Background full height"
......@@ -3887,9 +3885,8 @@ msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
msgstr "Bitmappsbild att använda som mask när textbakgrunden ritas"
#: gtk/gtktexttag.c:248
#, fuzzy
msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en (möjligtvis oallokerad) GdkColor"
#: gtk/gtktexttag.c:256
msgid "Foreground stipple mask"
......@@ -3908,32 +3905,32 @@ msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
msgstr "Textriktning, d.v.s. höger till vänster eller vänster till höger"
#: gtk/gtktexttag.c:282
#, fuzzy
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en sträng"
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en sträng, t.ex. \"Sans Italic 12\""
#: gtk/gtktexttag.c:307
msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
msgstr ""
msgstr "Typsnittsstil som en PangoStyle, t.ex. PANGO_STYLE_ITALIC"
#: gtk/gtktexttag.c:316
msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
msgstr ""
msgstr "Typsnittsvariant som en PangoVariant, t.ex. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
#: gtk/gtktexttag.c:325
msgid ""
"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
msgstr ""
"Typsnittsvikt som ett heltal, se fördefinierade värden i PangoWeight; t.ex. "
"PANGO_WEIGHT_BOLD"
#: gtk/gtktexttag.c:336
msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
msgstr ""
msgstr "Typsnittsbredd som en PangoStretch, t.ex. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
#: gtk/gtktexttag.c:345
#, fuzzy
msgid "Font size in Pango units"
msgstr "Typsnittsstorlek i punkter"
msgstr "Typsnittsstorlek i Pango-enheter"
#: gtk/gtktexttag.c:355
msgid ""
......@@ -3941,6 +3938,9 @@ msgid ""
"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
msgstr ""
"Typsnittsstorlek som en skalfaktor relativt standardtypsnittsstorleken. "
"Detta anpassar sig till temaändringar med mera och rekommenderas. Pango "
"fördefinierar en del skalor som exempelvis PANGO_SCALE_X_LARGE"
#: gtk/gtktexttag.c:375 gtk/gtktextview.c:584
msgid "Left, right, or center justification"
......@@ -3956,6 +3956,9 @@ msgid ""
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it"
msgstr ""
"Språket som denna text är i, angivet som ISO-kod. Pango kan använda detta "
"som ett tips vid rendering av text. Om du inte förstår denna parameter "
"behöver du den troligtvis inte"
#: gtk/gtktexttag.c:391
msgid "Left margin"
......@@ -3982,13 +3985,12 @@ msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr "Hur mycket stycket ska dras in, i bildpunkter"
#: gtk/gtktexttag.c:424
#, fuzzy
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
"in pixels"
msgstr ""
"Offset för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"negativt)"
"negativt) i bildpunkter"
#: gtk/gtktexttag.c:433
msgid "Pixels above lines"
......@@ -4398,61 +4400,56 @@ msgid "Expander Size"
msgstr "Storlek på expanderare"
#: gtk/gtktreeview.c:604
#, fuzzy
msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Storlek på expanderarpilen."
msgstr "Storlek på expanderarpilen"
#: gtk/gtktreeview.c:612
msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "Vertikal avskiljarbredd"
#: gtk/gtktreeview.c:613
#, fuzzy
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number"
msgstr "Vertikalt mellanrum mellan celler. Måste vara ett jämnt tal."
msgstr "Vertikalt mellanrum mellan celler. Måste vara ett jämnt tal"
#: gtk/gtktreeview.c:621
msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "Horisontell avskiljarbredd"
#: gtk/gtktreeview.c:622
#, fuzzy
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number"
msgstr "Horisontellt mellanrum mellan celler. Måsta vara ett jämnt tal."
msgstr "Horisontellt mellanrum mellan celler. Måsta vara ett jämnt tal"
#: gtk/gtktreeview.c:630
msgid "Allow Rules"
msgstr "Tillåt linjaler"
#: gtk/gtktreeview.c:631
#, fuzzy
msgid "Allow drawing of alternating color rows"
msgstr "Tillåt ritning av alternerande färgrader."
msgstr "Tillåt ritning av alternerande färgrader"
#: gtk/gtktreeview.c:637
msgid "Indent Expanders"
msgstr "Indentera expanderare"
#: gtk/gtktreeview.c:638
#, fuzzy
msgid "Make the expanders indented"
msgstr "Gör expanderarna indenterade."
msgstr "Gör expanderarna indenterade"
#: gtk/gtktreeview.c:644
msgid "Even Row Color"
msgstr ""
msgstr "Färg på jämna rader"
#: gtk/gtktreeview.c:645
msgid "Color to use for even rows"
msgstr ""
msgstr "Färg som ska användas på jämna rader"
#: gtk/gtktreeview.c:651
msgid "Odd Row Color"
msgstr ""
msgstr "Färg på udda rader"
#: gtk/gtktreeview.c:652
msgid "Color to use for odd rows"
msgstr ""
msgstr "Färg som ska användas på udda rader"
#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:186
msgid "Whether to display the column"
......@@ -4555,27 +4552,24 @@ msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
msgstr "Sorteringsriktning som sorteringsindikatorn ska indikera"
#: gtk/gtkviewport.c:135
#, fuzzy
msgid ""
"The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
"this viewport"
msgstr ""
"Det GtkAdjustment som avgör värdena på den horisontella positionen för denna "
"skrivbordsvy."
"skrivbordsvy"
#: gtk/gtkviewport.c:143
#, fuzzy
msgid ""
"The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
"this viewport"
msgstr ""
"Det GtkAdjustment som avgör värdena på den vertikala positionen för denna "
"skrivbordsvy."
"skrivbordsvy"
#: gtk/gtkviewport.c:151
#, fuzzy
msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
msgstr "Bestämmer hur den skuggade rutan runt skrivbordsvyn ritas."
msgstr "Bestämmer hur den skuggade rutan runt skrivbordsvyn ritas"
#: gtk/gtkwidget.c:400
msgid "Widget name"
......@@ -4590,35 +4584,32 @@ msgid "Parent widget"
msgstr "Förälderwidget"
#: gtk/gtkwidget.c:408
#, fuzzy
msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en behållarwidget."
msgstr "Förälderwidgeten till denna widget. Måste vara en behållarwidget"
#: gtk/gtkwidget.c:415
msgid "Width request"
msgstr "Breddbegäran"
#: gtk/gtkwidget.c:416
#, fuzzy
msgid ""
"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
"used"
msgstr ""
"Åsidosättande för breddbegäran av widgeten, eller -1 om naturlig begäran ska "
"användas."
"användas"
#: gtk/gtkwidget.c:424
msgid "Height request"
msgstr "Höjdbegäran"
#: gtk/gtkwidget.c:425
#, fuzzy
msgid ""
"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
"be used"
msgstr ""
"Åsidosättande för höjdbegäran av widgeten, eller -1 om naturlig begäran ska "
"användas."
"användas"
#: gtk/gtkwidget.c:434
msgid "Whether the widget is visible"
......@@ -4657,14 +4648,12 @@ msgid "Whether the widget has the input focus"
msgstr "Huruvida widgeten har inmatningsfokus"
#: gtk/gtkwidget.c:468
#, fuzzy
msgid "Is focus"
msgstr "Har fokus"
msgstr "Är fokus"
#: gtk/gtkwidget.c:469
#, fuzzy
msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
msgstr "Huruvida widgeten är standardwidgeten"
msgstr "Huruvida widgeten är fokuswidgeten på toppnivån"
#: gtk/gtkwidget.c:475
msgid "Can default"
......@@ -4687,9 +4676,8 @@ msgid "Receives default"
msgstr "Mottar standard"
#: gtk/gtkwidget.c:490
#, fuzzy
msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
msgstr "Om SANT kommer widgeten att motta standardåtgärden då den har fokus."
msgstr "Om SANT kommer widgeten att motta standardåtgärden då den har fokus"
#: gtk/gtkwidget.c:496
msgid "Composite child"
......@@ -4704,68 +4692,60 @@ msgid "Style"
msgstr "Stil"
#: gtk/gtkwidget.c:504
#, fuzzy
msgid ""
"The style of the widget, which contains information about how it will look "
"(colors etc)"
msgstr ""
"Stilen på widgeten, som innehåller information om hur den kommer att se ut "
"(färger osv)."
"(färger osv)"
#: gtk/gtkwidget.c:510
msgid "Events"
msgstr "Händelser"
#: gtk/gtkwidget.c:511
#, fuzzy
msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
msgstr "Händelsemasken som avgör vilken typ av GdkEvent som denna widget får."
msgstr "Händelsemasken som avgör vilken typ av GdkEvent som denna widget får"
#: gtk/gtkwidget.c:518
msgid "Extension events"
msgstr "Utökningshändelser"
#: gtk/gtkwidget.c:519
#, fuzzy
msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
msgstr ""
"Masken som avgör vilken typ av utökningshändelser som denna widget får."
msgstr "Masken som avgör vilken typ av utökningshändelser som denna widget får"
#: gtk/gtkwidget.c:1098
msgid "Interior Focus"
msgstr "Interiörfokus"
#: gtk/gtkwidget.c:1099
#, fuzzy
msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
msgstr "Huruvida fokusindikatorn ritas inuti widgetar."
msgstr "Huruvida fokusindikatorn ritas inuti widgetar"
#: gtk/gtkwidget.c:1105
msgid "Focus linewidth"
msgstr "Fokuslinjebredd"
#: gtk/gtkwidget.c:1106
#, fuzzy
msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
msgstr "Bredd, i bildpunkter, på fokusindikatorlinjen."
msgstr "Bredd, i bildpunkter, på fokusindikatorlinjen"
#: gtk/gtkwidget.c:1112
msgid "Focus line dash pattern"
msgstr "Punktmönster för fokuslinje"
#: gtk/gtkwidget.c:1113
#, fuzzy
msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
msgstr "Punktmönster som används för att rita fokusindikatorn."
msgstr "Punktmönster som används för att rita fokusindikatorn"
#: gtk/gtkwidget.c:1118
msgid "Focus padding"
msgstr "Fokusmellanrum"
#: gtk/gtkwidget.c:1119
#, fuzzy
msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
msgstr "Bredd, i bildpunkter, mellan fokusindikatorn och \"widgetrutan\"."
msgstr "Bredd, i bildpunkter, mellan fokusindikatorn och \"widgetrutan\""
#: gtk/gtkwidget.c:1124
msgid "Cursor color"
......@@ -4780,13 +4760,12 @@ msgid "Secondary cursor color"
msgstr "Sekundär markörfärg"
#: gtk/gtkwidget.c:1131
#, fuzzy
msgid ""
"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
"right-to-left and left-to-right text"
msgstr ""
"Färg med vilken den sekundära insättningspekaren vid redigering av blandad "
"höger-till-vänster- och vänster-till-höger-text ritas."
"höger-till-vänster- och vänster-till-höger-text ritas"
#: gtk/gtkwidget.c:1136
msgid "Cursor line aspect ratio"
......@@ -4817,68 +4796,62 @@ msgid "Allow Shrink"
msgstr "Tillåt krympning"
#: gtk/gtkwindow.c:476
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
"time a bad idea"
msgstr ""
"Om SANT har fönstret ingen minsta storlek. Att ställa in detta till SANT är "
"en dum idé i 99% av fallen."
"en dum idé i 99% av fallen"
#: gtk/gtkwindow.c:483
msgid "Allow Grow"
msgstr "Tillåt växning"
msgstr "Tillåt växande"
#: gtk/gtkwindow.c:484
#, fuzzy
msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
msgstr "Om SANT kan användare utöka fönstret utöver dess minsta storlek."
msgstr "Om SANT kan användare utöka fönstret utöver dess minsta storlek"
#: gtk/gtkwindow.c:492
#, fuzzy
msgid "If TRUE, users can resize the window"
msgstr "Om SANT kan användare storleksändra fönstret."
msgstr "Om SANT kan användare storleksändra fönstret"
#: gtk/gtkwindow.c:499
msgid "Modal"
msgstr "Modal"
msgstr "Modalt"
#: gtk/gtkwindow.c:500
#, fuzzy
msgid ""
"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
"up)"
msgstr ""
"Om SANT är fönstret modalt (andra fönster är inte användbara så länge detta "
"fönster visas)."
"fönster visas)"
#: gtk/gtkwindow.c:507
msgid "Window Position"
msgstr "Fönsterposition"
#: gtk/gtkwindow.c:508
#, fuzzy
msgid "The initial position of the window"
msgstr "Den första positionen på fönstret."
msgstr "Den första positionen på fönstret"
#: gtk/gtkwindow.c:516
msgid "Default Width"
msgstr "Standardbredd"
#: gtk/gtkwindow.c:517
#, fuzzy
msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
msgstr "Standardbredden på fönstret, används då fönstret först visas."
msgstr "Standardbredden på fönstret, används då fönstret först visas"
#: gtk/gtkwindow.c:526
msgid "Default Height"
msgstr "Standardhöjd"
#: gtk/gtkwindow.c:527
#, fuzzy
msgid ""
"The default height of the window, used when initially showing the window"
msgstr "Standardhöjden på fönstret, används då fönstret först visas."
msgstr "Standardhöjden på fönstret, används då fönstret först visas"
#: gtk/gtkwindow.c:536
msgid "Destroy with Parent"
......@@ -4897,49 +4870,48 @@ msgid "Icon for this window"
msgstr "Ikon för detta fönster"
#: gtk/gtkwindow.c:560
#, fuzzy
msgid "Is Active"
msgstr "Aktiv"
msgstr "Är aktiv"
#: gtk/gtkwindow.c:561
#, fuzzy
msgid "Whether the toplevel is the current active window"
msgstr "Huruvida widgeten är standardwidgeten"
msgstr "Huruvida toppnivån är det för tillfället aktiva fönstret"
#: gtk/gtkwindow.c:568
msgid "Focus in Toplevel"
msgstr ""
msgstr "Fokus i toppnivå"
#: gtk/gtkwindow.c:569
msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
msgstr ""
msgstr "Huruvida inmatningsfokus är inom detta GtkWindow"
#: gtk/gtkwindow.c:576
msgid "Type hint"
msgstr ""
msgstr "Typtips"
#: gtk/gtkwindow.c:577
msgid ""
"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
"and how to treat it."
msgstr ""
"Tips för att hjälpa skrivbordmiljön förstå vad för typ av fönster detta är "
"och hur det ska behandlas."
#: gtk/gtkwindow.c:585
msgid "Skip taskbar"
msgstr ""
msgstr "Hoppa över fönsterlista"
#: gtk/gtkwindow.c:586
msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
msgstr ""
msgstr "SANT om fönstret inte ska visas i fönsterlistan."
#: gtk/gtkwindow.c:593
msgid "Skip pager"
msgstr ""
msgstr "Hoppa över väljaren"
#: gtk/gtkwindow.c:594
#, fuzzy
msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
msgstr "SANT om poitionsegenskapen ska användas"
msgstr "SANT om fönstret inte ska vara i skrivbordsväljaren."
#. ID
#: modules/input/imam-et.c:453
......@@ -4988,21 +4960,28 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:260
msgid "IM Preedit style"
msgstr ""
msgstr "IM-förredigeringsstil"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:261
msgid "How to draw the input method preedit string"
msgstr ""
msgstr "Hur inmatningsmetodens förredigeringssträng ska ritas"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:269
#, fuzzy
msgid "IM Status style"
msgstr "Stil på utfyllnad"
msgstr "IM-statusstil"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:270
#, fuzzy
msgid "How to draw the input method statusbar"
msgstr "Hur verktygsraden ska ritas"
msgstr "Hur inmatningsmetodens statusrad ska ritas"
#~ msgid "Skip task bar"
#~ msgstr "Hoppa över fönsterlista"
#~ msgid "TRUE if the window should not be in the task bar"
#~ msgstr "SANT om fönstret inte ska visas i fönsterlistan"
#~ msgid "TRUE if the window should not be in the pager"
#~ msgstr "SANT om fönstret inte ska vara i skrivbordsväljaren"
#~ msgid ""
#~ "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable "
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment