Commit ec69f80e authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-11-24  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 7a3b117a
2004-11-24 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-11-24 Martin Willemoes Hansen <mwh@sysrq.dk>
* da.po: Updated Danish translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-17 04:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-17 11:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-11-24 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-24 13:04+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -236,7 +236,7 @@ msgid "A unique name for the action."
msgstr "Jedinečný název akce."
#: gtk/gtkaction.c:204 gtk/gtkbutton.c:220 gtk/gtkexpander.c:206
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:315 gtk/gtktoolbutton.c:181
#: gtk/gtkframe.c:127 gtk/gtklabel.c:318 gtk/gtktoolbutton.c:181
msgid "Label"
msgstr "Popis"
......@@ -671,12 +671,12 @@ msgid ""
"widget"
msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:336
#: gtk/gtkbutton.c:228 gtk/gtkexpander.c:214 gtk/gtklabel.c:339
#: gtk/gtktoolbutton.c:188
msgid "Use underline"
msgstr "Používat podtržítko"
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:337
#: gtk/gtkbutton.c:229 gtk/gtkexpander.c:215 gtk/gtklabel.c:340
msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
......@@ -1050,7 +1050,7 @@ msgstr "Značky"
msgid "Marked up text to render"
msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:322
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220 gtk/gtklabel.c:325
msgid "Attributes"
msgstr "Atributy"
......@@ -1209,7 +1209,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:428 gtk/gtkprogressbar.c:242
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:431 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit"
......@@ -1683,19 +1683,19 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi"
msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu"
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:393
#: gtk/gtkentry.c:485 gtk/gtklabel.c:396
msgid "Cursor Position"
msgstr "Pozice kurzoru"
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:394
#: gtk/gtkentry.c:486 gtk/gtklabel.c:397
msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:403
#: gtk/gtkentry.c:495 gtk/gtklabel.c:406
msgid "Selection Bound"
msgstr "Okraj výběru"
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:404
#: gtk/gtkentry.c:496 gtk/gtklabel.c:407
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
......@@ -1863,11 +1863,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text popisku rozbalovače"
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:329
#: gtk/gtkexpander.c:222 gtk/gtklabel.c:332
msgid "Use markup"
msgstr "Používat značky"
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:330
#: gtk/gtkexpander.c:223 gtk/gtklabel.c:333
msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
......@@ -2000,11 +2000,11 @@ msgstr "Šířka ve znacích"
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Požadovaná šířka widgetu tlačítka ve znacích."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:599
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:609
msgid "Default file chooser backend"
msgstr "Implicitní backend výběru souborů"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:600
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:610
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Název backendu GtkFileChooser, který používat implicitně"
......@@ -2355,19 +2355,19 @@ msgstr "Obrazovka"
msgid "The screen where this window will be displayed"
msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
#: gtk/gtklabel.c:316
#: gtk/gtklabel.c:319
msgid "The text of the label"
msgstr "Text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:323
#: gtk/gtklabel.c:326
msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
#: gtk/gtklabel.c:344 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
#: gtk/gtklabel.c:347 gtk/gtktexttag.c:376 gtk/gtktextview.c:594
msgid "Justification"
msgstr "Zarovnání"
#: gtk/gtklabel.c:345
#: gtk/gtklabel.c:348
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
......@@ -2376,50 +2376,50 @@ msgstr ""
"Zarovnaní řádků v textu relativně k sobe navzájem. Toto NEOVLIVŇUJE "
"zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkMisc::xalign"
#: gtk/gtklabel.c:353
#: gtk/gtklabel.c:356
msgid "Pattern"
msgstr "Vzorek"
#: gtk/gtklabel.c:354
#: gtk/gtklabel.c:357
msgid ""
"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
"to underline"
msgstr ""
"Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout"
#: gtk/gtklabel.c:361
#: gtk/gtklabel.c:364
msgid "Line wrap"
msgstr "Zalamovaní řádků"
#: gtk/gtklabel.c:362
#: gtk/gtklabel.c:365
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký"
#: gtk/gtklabel.c:368
#: gtk/gtklabel.c:371
msgid "Selectable"
msgstr "Vybratelný"
#: gtk/gtklabel.c:369
#: gtk/gtklabel.c:372
msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší"
#: gtk/gtklabel.c:375
#: gtk/gtklabel.c:378
msgid "Mnemonic key"
msgstr "Klávesová zkratka"
#: gtk/gtklabel.c:376
#: gtk/gtklabel.c:379
msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis"
#: gtk/gtklabel.c:384
#: gtk/gtklabel.c:387
msgid "Mnemonic widget"
msgstr "Widget akcelerátoru"
#: gtk/gtklabel.c:385
#: gtk/gtklabel.c:388
msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
msgstr "Widget aktivovaný při stisku klávesové zkratky popisu"
#: gtk/gtklabel.c:429
#: gtk/gtklabel.c:432
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
"enough room to display the entire string, if at all"
......@@ -2427,22 +2427,30 @@ msgstr ""
"Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro "
"zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho"
#: gtk/gtklabel.c:446
#: gtk/gtklabel.c:449
msgid "Width In Chararacters"
msgstr "Šířka ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:447
#: gtk/gtklabel.c:450
msgid "The desired width of the label, in characters"
msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
#: gtk/gtklabel.c:467
#: gtk/gtklabel.c:470
msgid "Single Line Mode"
msgstr "Režim jednoho řádku"
#: gtk/gtklabel.c:468
#: gtk/gtklabel.c:471
msgid "Whether the label is in single line mode"
msgstr "Jestli je popisek v režimu jednoho řádku"
#: gtk/gtklabel.c:488
msgid "Angle"
msgstr "Úhel"
#: gtk/gtklabel.c:489
msgid "Angle at which the label is rotated"
msgstr "Úhel, o který je popisek rotován"
#: gtk/gtklayout.c:635 gtk/gtkviewport.c:136
msgid "Horizontal adjustment"
msgstr "Vodorovné zarovnání"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment