Commit e8afc471 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Added gtkcolorseldialog.c Updated Norwegian translation.

2000-07-12  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* POTFILES.in: Added gtkcolorseldialog.c
	* no.po: Updated Norwegian translation.
parent 4b7246d9
2000-07-12 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* POTFILES.in: Added gtkcolorseldialog.c
* no.po: Updated Norwegian translation.
2000-07-12 Benedikt Roth <Benedikt.Roth@gmx.net>
* de.po: Updated German translation.
......
# Files from the Gtk ditribution which have already been
# marked to allow runtime translation of messages
gtk/gtkcolorsel.c
gtk/gtkcolorseldialog.c
gtk/gtkfilesel.c
gtk/gtkfontsel.c
gtk/gtkgamma.c
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.0\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-03 17:11-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-04 09:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2000-07-13 13:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-07-13 13:47+02:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -42,17 +42,33 @@ msgid "Opacity:"
msgstr "Ugjennomsiktighet:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1438
#, fuzzy
msgid "Hex Value:"
msgstr "Verdi:"
msgstr "Heksadesimal verdi:"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1459
msgid "Custom Palette"
msgstr ""
msgstr "Egendefinert palett"
#: gtk/gtkcolorsel.c:1464
msgid "Set Color"
msgstr ""
msgstr "Sett farge"
#. The OK button
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:105 gtk/gtkfilesel.c:567 gtk/gtkfontsel.c:952
#: gtk/gtkgamma.c:415
msgid "OK"
msgstr "OK"
#. The Cancel button
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111 gtk/gtkfilesel.c:574 gtk/gtkfilesel.c:963
#: gtk/gtkfilesel.c:1067 gtk/gtkfilesel.c:1182 gtk/gtkfontsel.c:965
#: gtk/gtkgamma.c:423
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: gtk/gtkcolorseldialog.c:116
msgid "Help"
msgstr "Hjelp"
#. The directories clist
#: gtk/gtkfilesel.c:514
......@@ -64,17 +80,6 @@ msgstr "Kataloger"
msgid "Files"
msgstr "Filer"
#. The OK button
#: gtk/gtkfilesel.c:567 gtk/gtkfontsel.c:952 gtk/gtkgamma.c:415
msgid "OK"
msgstr "OK"
#. The Cancel button
#: gtk/gtkfilesel.c:574 gtk/gtkfilesel.c:963 gtk/gtkfilesel.c:1067
#: gtk/gtkfilesel.c:1182 gtk/gtkfontsel.c:965 gtk/gtkgamma.c:423
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: gtk/gtkfilesel.c:605 gtk/gtkfilesel.c:1621
#, c-format
msgid "Directory unreadable: %s"
......@@ -138,9 +143,8 @@ msgid "Family:"
msgstr "Familie:"
#: gtk/gtkfontsel.c:194
#, fuzzy
msgid "Style:"
msgstr "Legg til stil:"
msgstr "Stil:"
#: gtk/gtkfontsel.c:199
msgid "Size:"
......@@ -234,7 +238,7 @@ msgstr "Y-helling"
#: gtk/gtkinputdialog.c:476
msgid "Wheel"
msgstr ""
msgstr "Hjul"
#: gtk/gtkinputdialog.c:516
msgid "none"
......@@ -258,12 +262,12 @@ msgstr "t
msgid "Page %u"
msgstr "Side %u"
#: gtk/gtkrc.c:1824
#: gtk/gtkrc.c:1902
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
msgstr "Kunne ikke finne bildefilen i pixmap_patg: \"%s\" linje %d"
#: gtk/gtkrc.c:1827
#: gtk/gtkrc.c:1905
#, c-format
msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
msgstr "Kunne ikke finne bildefil i pixmap_path: \"%s\""
......@@ -276,180 +280,3 @@ msgstr "Kunne ikke finne lastbar modul i module_path: \"%s\","
#: gtk/gtktipsquery.c:180
msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Ingen tips ---"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"
#~ msgid "Foundry:"
#~ msgstr "Form:"
#~ msgid "Weight:"
#~ msgstr "Tyngde:"
#~ msgid "Slant:"
#~ msgstr "Helling:"
#~ msgid "Set Width:"
#~ msgstr "Sett vidde:"
#~ msgid "Pixel Size:"
#~ msgstr "Pixelstrrelse:"
#~ msgid "Point Size:"
#~ msgstr "Punktstrrelse:"
#~ msgid "Resolution X:"
#~ msgstr "Opplsning X:"
#~ msgid "Resolution Y:"
#~ msgstr "Opplsning Y:"
#~ msgid "Spacing:"
#~ msgstr "Mellomrom:"
#~ msgid "Average Width:"
#~ msgstr "Gjennomsnittlig bredde:"
#~ msgid "Charset:"
#~ msgstr "Tegnsett:"
#~ msgid "Font Property"
#~ msgstr "Egenskaper for skrifttype"
#~ msgid "Requested Value"
#~ msgstr "Etterspurt verdi"
#~ msgid "Actual Value"
#~ msgstr "Reell verdi"
#~ msgid "Font"
#~ msgstr "Skrifttype"
#~ msgid "Font:"
#~ msgstr "Skrifttype:"
#~ msgid "Font Style:"
#~ msgstr "Skrifttypens stil:"
#~ msgid "Reset Filter"
#~ msgstr "Sett tilbake filter"
#~ msgid "Metric:"
#~ msgstr "Tyngde:"
#~ msgid "Points"
#~ msgstr "Punkter"
#~ msgid "Pixels"
#~ msgstr "Piksler"
#~ msgid "Font Information"
#~ msgstr "Informasjon om skrifttype"
#~ msgid "Requested Font Name:"
#~ msgstr "Etterspurt navn p skrifttype:"
#~ msgid "Actual Font Name:"
#~ msgstr "Reelt navn p skrifttype:"
#~ msgid "%i fonts available with a total of %i styles."
#~ msgstr "%i skrifttyper tilgjengelig med totalt %i stiler."
#~ msgid "Filter"
#~ msgstr "Filter"
#~ msgid "Font Types:"
#~ msgstr "Skrifttyper:"
#~ msgid "Bitmap"
#~ msgstr "Bilde"
#~ msgid "Scalable"
#~ msgstr "Skalerbart"
#~ msgid "Scaled Bitmap"
#~ msgstr "Skalert bilde"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "(nil)"
#~ msgstr "(nil)"
#~ msgid "regular"
#~ msgstr "vanlig"
#~ msgid "italic"
#~ msgstr "kursiv"
#~ msgid "oblique"
#~ msgstr "hellende"
#~ msgid "reverse italic"
#~ msgstr "omvendt kursiv"
#~ msgid "reverse oblique"
#~ msgstr "omvendt hellende"
#~ msgid "other"
#~ msgstr "annet"
#~ msgid "[M]"
#~ msgstr "[M]"
#~ msgid "[C]"
#~ msgstr "[C]"
#~ msgid "The selected font is not available."
#~ msgstr "Den valgte skrifttypen er ikke tilgjengelig."
#~ msgid "The selected font is not a valid font."
#~ msgstr "Den valgte skrifttypen er ikke en gyldig skrifttype."
#~ msgid "This is a 2-byte font and may not be displayed correctly."
#~ msgstr "Dette er en 2-byte skrifttype og vil kanskje ikke vises riktig."
#~ msgid "roman"
#~ msgstr "romansk"
#~ msgid "proportional"
#~ msgstr "proporsjonal"
#~ msgid "monospaced"
#~ msgstr "ensidig strrelse"
#~ msgid "char cell"
#~ msgstr "tegncelle"
#~ msgid "Font: (Filter Applied)"
#~ msgstr "Skrifttype: (med filter p)"
#~ msgid "heavy"
#~ msgstr "tung"
#~ msgid "extrabold"
#~ msgstr "ekstra fet"
#~ msgid "bold"
#~ msgstr "fet"
#~ msgid "demibold"
#~ msgstr "halvfet"
#~ msgid "medium"
#~ msgstr "middels"
#~ msgid "normal"
#~ msgstr "normal"
#~ msgid "light"
#~ msgstr "lys"
#~ msgid "extralight"
#~ msgstr "ekstra lys"
#~ msgid "thin"
#~ msgstr "tynn"
#~ msgid "MAX_FONTS exceeded. Some fonts may be missing."
#~ msgstr "MAX_FONTS oversteget. Noen skrifttyper mangler kanskje."
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment