Commit d5792338 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima
Browse files

Updated

parent bb5a4999
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-01 13:37+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 10:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-03 10:39+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -32,10 +32,8 @@ msgstr "File '%s' nuk përmban të dhëna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:780
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906 tests/testfilechooser.c:234
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Hapja e figurës '%s' dështoi: shkaku nuk njihet, ndoshta file është i dëmtuar"
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "Hapja e figurës '%s' dështoi: shkaku nuk njihet, ndoshta file është i dëmtuar"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
#, c-format
......@@ -87,8 +85,7 @@ msgstr "Gabim gjatë shkrimit tek file i figurës: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1138 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1254
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr ""
"Ky variant i gdk-pixbuf nuk suporton ruajtjen e figurës në formatin: %s"
msgstr "Ky variant i gdk-pixbuf nuk suporton ruajtjen e figurës në formatin: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1167
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
......@@ -339,10 +336,8 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:908
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%d' nuk lejohet."
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%d' nuk lejohet."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1069
msgid "The JPEG image format"
......@@ -403,8 +398,7 @@ msgstr "Figura e transformuar në PNG ka gjerësi apo lartësi zero."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr ""
"Numri i bit-eve për kanal të figurës së transformuar në PNG nuk është 8."
msgstr "Numri i bit-eve për kanal të figurës së transformuar në PNG nuk është 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
......@@ -444,8 +438,7 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Gabim fatal gjatë leximit të file PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:813
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Kyçet për segmentet e tekstit PNG duhet të kenë të paktën 1 dhe në maksimum "
"79 simbole."
......@@ -456,8 +449,7 @@ msgstr "Kyçet për segmentet e tekstit PNG duhet të jenë simbole ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgid "Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Vlera %s për segmentin e tekstit PNG nuk mund të konvertohet në familjen ISO-"
"8859-1."
......@@ -691,8 +683,7 @@ msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkimin e file XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:441
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr ""
"Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XBM"
msgstr "Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XBM"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:476
msgid "The XBM image format"
......@@ -728,8 +719,7 @@ msgstr "Nuk arrij të siguroj kujtesë për ngarkimin e figurës XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr ""
"Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XPM"
msgstr "Dështova në shkrimin e file të përkohshëm gjatë ngarkimit të figurës XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
msgid "The XPM image format"
......@@ -950,7 +940,7 @@ msgstr ""
"I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4010
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4019
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -983,8 +973,7 @@ msgstr "Emri"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1422
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr ""
"I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s pasi nuk është një kartelë."
msgstr "I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s pasi nuk është një kartelë."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1514
#, c-format
......@@ -1044,69 +1033,74 @@ msgstr "Ruaje tek _Kartela:"
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Shfleto për kartelat e tjera"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3262
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2845
#, c-format
msgid "Could not set current folder: %s"
msgstr "E pamundur vendosja e kartelës aktuale: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3271
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "shtegu %s nuk ekziston"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3834
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3843
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Shkruaj emrin e kartelës së re"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3863
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3872
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d bytes"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3865
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3874
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3876
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3878
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3914
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3923
msgid "Today"
msgstr "Sot"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3916
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3925
msgid "Yesterday"
msgstr "Dje"
#. FIXME: Get the right format for the locale
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3925
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3934
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3928
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3937
msgid "Unknown"
msgstr "Nuk njihet"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3973
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3982
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr ""
"E pamundur lëvizja për tek kartela e dhënë nga ju pasi pozicioni i saj nuk "
"është korrekt."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4065
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4074
msgid "Open Location"
msgstr "Hap pozicionin"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4080
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4089
msgid "_Location:"
msgstr "_Pozicioni:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4114
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4123
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -1161,8 +1155,7 @@ msgstr "_Riemërto File"
#: gtk/gtkfilesel.c:1439
#, c-format
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgid "The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Emri i kartelës \"%s\" përmban simbole që nuk lejohen në emrat e files"
#: gtk/gtkfilesel.c:1441
......@@ -1310,7 +1303,7 @@ msgstr "Ky file sistemi nuk suporton montimin"
msgid "Filesystem"
msgstr "File sistemi"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1376
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1375
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1175
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
......@@ -1525,8 +1518,7 @@ msgstr "E pamundur gjetja e file së figurës në pixmap_path: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:3471
#, c-format
msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
msgstr ""
"Pozicioni i elementit pixmap: \"%s\" duhet të jetë absolut, %s, rreshti %d"
msgstr "Pozicioni i elementit pixmap: \"%s\" duhet të jetë absolut, %s, rreshti %d"
#. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
#: gtk/gtkstock.c:267
......@@ -1927,3 +1919,4 @@ msgstr "Metodë Futjeje për X"
#, c-format
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "E pamundur marrja e informacioneve për file '%s': %s"
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment