Commit c72a8a53 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

parent b9f71021
# Norwegian bokmål translation of gtk+.
# Copyright (C) 1998-2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2014.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2015.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
# Torstein Adolf Winterseth <kvikende@fsfe.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 3.16.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-08 19:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-08 19:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-11 16:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-11 16:37+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"Language: no\n"
......@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "FLAGG"
msgid "GDK debugging flags to unset"
msgstr "Feilsøkingsflagg som skal fjernes for GDK"
#: ../gdk/gdkwindow.c:2733
#: ../gdk/gdkwindow.c:2736
msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
msgstr "GL-støtte slått av via GDK_DEBUG"
......@@ -427,35 +427,42 @@ msgid "Suspend"
msgstr "Hvilemodus"
#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1368 ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1378
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:263
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:273
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:510 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:700
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:338
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:348
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:477 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:874
msgid "No available configurations for the given pixel format"
msgstr "Ingen tilgjengelige konfigurasjoner for oppgitt pikselformat"
#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1410
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:306
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:488 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1066
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:378
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:570 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1185
msgid "No GL implementation is available"
msgstr "Ingen GL-implementasjon tilgjengelig"
#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1422
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:318
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:390
msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
msgstr "3.2 kjerne GL-profil er ikke tilgjengelig på EGL-implementasjonen"
#: ../gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1445
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:341
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:524 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1110
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1154
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:165
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:529 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:636
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:680
msgid "Unable to create a GL context"
msgstr "Kan ikke lage et GL-kontekst"
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:497
#: ../gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:124
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:520 ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:628
msgid "Unsupported profile for a GL context"
msgstr "Ikke støttet profil for en GL-kontekst"
#: ../gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:581
msgid ""
"The WGL_ARB_create_context extension needed to create 3.2 core profiles is "
"not available"
msgstr "WGL_ARB_create_context-utvidelsen som kreves for å lage kjerneprofiler for versjon 3.2 er ikke tilgjengelig"
msgstr ""
"WGL_ARB_create_context-utvidelsen som kreves for å lage kjerneprofiler for "
"versjon 3.2 er ikke tilgjengelig"
#. Description of --sync in --help output
#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:53
......@@ -504,12 +511,12 @@ msgid_plural "Opening %d Items"
msgstr[0] "Åpner %d oppføring"
msgstr[1] "Åpner %d oppføringer"
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:729
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:902
#, c-format
msgid "No available configurations for the given RGBA pixel format"
msgstr "Ingen tilgjengelige konfigurasjoner for oppgitt RGBA-pikselformat"
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1075
#: ../gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1194
msgid ""
"The GLX_ARB_create_context_profile extension needed to create 3.2 core "
"profiles is not available"
......@@ -3505,7 +3512,7 @@ msgstr "Gjenopprett forvalg for denne komponenten"
#: ../gtk/inspector/css-editor.c:90 ../gtk/inspector/css-editor.c:96
msgid "You can type here any CSS rule recognized by GTK+."
msgstr ""
msgstr "Du kan skrive enhver CSS-regel som støttes av GTK+ her."
#: ../gtk/inspector/css-editor.c:91 ../gtk/inspector/css-editor.c:97
msgid ""
......@@ -3876,30 +3883,32 @@ msgstr "Kumulativ"
#: ../gtk/inspector/statistics.ui.h:8
msgid "Enable statistics with GOBJECT_DEBUG=instance-count"
msgstr ""
msgstr "Slå på statistikk med GOBJECT_DEBUG=instance-count"
#: ../gtk/inspector/visual.c:263 ../gtk/inspector/visual.c:278
msgid "Theme is hardcoded by GTK_THEME"
msgstr ""
msgstr "Tema er hardkodet av GTK_THEME"
#: ../gtk/inspector/visual.c:453
msgid "Backend does not support window scaling"
msgstr ""
msgstr "Motor støtter ikke skalering av vindu"
#: ../gtk/inspector/visual.c:492
msgid "Setting is hardcoded by GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
msgstr ""
msgstr "Innstillingen er hardkodet av GTK_TEST_TOUCHSCREEN"
#: ../gtk/inspector/visual.c:557
msgid ""
"Not settable at runtime.\n"
"Use GDK_GL=always or GDK_GL=disable instead"
msgstr ""
"Kan ikke settes ved kjøring.\n"
"Bruk GDK_GL=always eller GDK_GL=disable i stedet"
#: ../gtk/inspector/visual.c:571 ../gtk/inspector/visual.c:572
#: ../gtk/inspector/visual.c:573
msgid "GL rendering is disabled"
msgstr ""
msgstr "GL-tegning er slått av"
#. vim: set et sw=2 ts=2:
#: ../gtk/inspector/visual.ui.h:1
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment