Commit c4bbd49b authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2005-01-10  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent 85110331
2005-01-10 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2005-01-09 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
# Copyright (C) 2001-2003 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2001-2005 Free Software Foundation, Inc.
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aktualną wersję tego pliku możesz odnaleźć w repozytorium cvs.gnome.pl
# (:pserver:anonymous@cvs.gnome.pl:/gnomepl, puste hasło)
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas na adres:
# translators@gnome.pl
# translators@gnomepl.org
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-08 02:01-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-10 21:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnomepl.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -197,7 +197,7 @@ msgstr "Błędny nagłówek obrazu BMP"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:307
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
msgstr ""
msgstr "Zstępujące (top-down) obrazy BMP nie mogą być skompresowane"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1154
msgid "The BMP image format"
......@@ -223,7 +223,6 @@ msgid "Stack overflow"
msgstr "Przepełnienie stosu"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
#, fuzzy
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
msgstr "Ten obraz jest niezrozumiały dla modułu odczytującego obrazy GIF."
......@@ -463,10 +462,11 @@ msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Klucze elementów tekstowych PNG muszą być znakami ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:854
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Nie można przekonwertować elementu tekstowego PNG %s na kodowanie ISO-8859-1."
"Wartość elementu tekstowego PNG %s nie może być przekształcona na kodowanie "
"ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:994
msgid "The PNG image format"
......@@ -501,7 +501,6 @@ msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Maksymalna wartość koloru w pliku PNM jest zbyt duża"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:396
#, fuzzy
msgid "Cannot handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr ""
"Pliki PNM z maksymalną wartością koloru większą od 255 nie są obsługiwane"
......@@ -527,9 +526,8 @@ msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr "Surowy format PNM wymaga dokładnie jednej spacji przed danymi"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:770
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading PNM image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku PNM"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:820
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
......@@ -568,48 +566,40 @@ msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Rastrowy format obrazu firmy SUN"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "Brak pamięci na strukturę IOBuffer"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "Brak pamięci na dane IOBuffer"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na dane IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
#, fuzzy
msgid "Cannot realloc IOBuffer data"
msgstr "Brak pamięci (przy realloc) na dane IOBuffer"
msgstr "Nie można ponownie przydzielić danych IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "Brak pamięci na tymczasowe dane IOBuffer"
msgstr "Nie można przydzielić tymczasowych danych IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:353
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate new pixbuf"
msgstr "Brak pamięci na obiekt pixbuf"
msgstr "Nie można przydzielić nowego obiekt pixbuf"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap structure"
msgstr "Brak pamięci na strukturę palety kolorów"
msgstr "Nie można przydzielić struktury palety kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:699
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate colormap entries"
msgstr "Brak pamięci na elementy palety kolorów"
msgstr "Nie można przydzielić elementów palety kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:721
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr "Nieoczekiwana wartość głębi kolorów elementów palety kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:739
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate TGA header memory"
msgstr "Brak pamięci na nagłówek obrazu TGA"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na nagłówek obrazu TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772
msgid "TGA image has invalid dimensions"
......@@ -621,9 +611,8 @@ msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Nieobsługiwany typ obrazu TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:861
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for TGA context struct"
msgstr "Brak pamięci na strukturę kontekstu TGA"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na strukturę kontekstu TGA"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
msgid "Excess data in file"
......@@ -731,14 +720,12 @@ msgid "XPM file has invalid number of colors"
msgstr "Plik XPM zawiera niepoprawną liczbę kolorów"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1272 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1281 gdk-pixbuf/io-xpm.c:1333
#, fuzzy
msgid "Cannot allocate memory for loading XPM image"
msgstr "Brak pamięci na odczytanie pliku XPM"
msgstr "Nie można przydzielić pamięci na odczytanie pliku XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1295
#, fuzzy
msgid "Cannot read XPM colormap"
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów z pliku XPM"
msgstr "Nie można odczytać palety kolorów XPM"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1524
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
......@@ -751,48 +738,47 @@ msgstr "Format obrazu XPM"
#. Description of --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:115
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Klasa programu używana przez zarządcę okien"
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
#: gdk/gdk.c:116
msgid "CLASS"
msgstr ""
msgstr "KLASA"
#. Description of --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:118
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr ""
msgstr "Nazwa programu używana przez zarządcę okien"
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
#: gdk/gdk.c:119
msgid "NAME"
msgstr ""
msgstr "NAZWA"
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:121
msgid "X display to use"
msgstr ""
msgstr "Wykorzysywany ekran X"
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
#: gdk/gdk.c:122
#, fuzzy
msgid "DISPLAY"
msgstr "IPA"
msgstr "EKRAN"
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:124
msgid "X screen to use"
msgstr ""
msgstr "Wykorzystywany podekran X"
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
#: gdk/gdk.c:125
msgid "SCREEN"
msgstr ""
msgstr "PODEKRAN"
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:128
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "Ustawiane znaczniki śledzenia Gdk"
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
......@@ -800,90 +786,90 @@ msgstr ""
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:129 gdk/gdk.c:132 gtk/gtkmain.c:405 gtk/gtkmain.c:408
msgid "FLAGS"
msgstr ""
msgstr "ZNACZNIKI"
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gdk/gdk.c:131
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia Gdk"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
msgid "Don't batch GDI requests"
msgstr ""
msgstr "Bez grupowania żądań GDI"
#. Description of --no-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
msgstr ""
msgstr "Bez używania API Wintab przy obsłudze tabletów"
#. Description of --ignore-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
msgid "Same as --no-wintab"
msgstr ""
msgstr "To samo co --no-wintab"
#. Description of --use-wintab in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:66
msgid "Do use the Wintab API [default]"
msgstr ""
msgstr "Bez używania API Wintab [domyślnie]"
#. Description of --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:68
msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
msgstr ""
msgstr "Rozmiar palety w trybie 8-bitowym"
#. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:69
msgid "COLORS"
msgstr ""
msgstr "KOLORY"
#. Description of --sync in --help output
#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:92
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr ""
msgstr "Synchroniczna komunikacja z serwerem X"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr ""
msgstr "Licencja"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:261
msgid "The license of the program"
msgstr ""
msgstr "Licencja programu"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr ""
msgstr "_Zasługi"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr ""
msgstr "_Licencja"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr ""
msgstr "Informacje o %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr ""
msgstr "Zasługi"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr ""
msgstr "Program"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr ""
msgstr "Dokumentacja"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr ""
msgstr "Tłumaczenie"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr ""
msgstr "Grafika"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
......@@ -933,11 +919,6 @@ msgstr "calendar:MY"
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:235 gtk/gtkcellrendererprogress.c:293
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr ""
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
msgstr "Wybór koloru"
......@@ -1092,14 +1073,13 @@ msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Niepoprawna nazwa pliku: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65
#, fuzzy
msgid "Select A File"
msgstr "Usunięcie pliku"
msgstr "Wybór pliku"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1229
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Początek"
msgstr "Domowy"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1256
#: gtk/gtkpathbar.c:984
......@@ -1107,82 +1087,70 @@ msgid "Desktop"
msgstr "Biurko"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:68
#, fuzzy
msgid "(None)"
msgstr "brak"
msgstr "(brak)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1515
msgid "Other..."
msgstr ""
msgstr "Inne..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
#, fuzzy
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr ""
"Nie można pobrać informacji na temat %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można pobrać informacji o pliku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
#, fuzzy
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr ""
"Nie można dodać zakładki dla %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można dodać zakładki"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
#, fuzzy
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr ""
"Nie można usunąć zakładki dla %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można usunąć zakładki"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
msgid "The folder could not be created"
msgstr ""
msgstr "Nie można utworzyć folderu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
#, fuzzy
msgid "Invalid file name"
msgstr "Niepoprawna nazwa pliku: %s"
msgstr "Niepoprawna nazwa pliku"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:921
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr ""
msgstr "Nie można wyświetlić zawartości folderu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1119
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not get information about '%s': %s"
msgstr ""
"Nie można pobrać informacji na temat %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można pobrać informacji o \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2095
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Dodaje folder \"%s\" do zakładek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2136
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Dodaje bieżący folder do zakładek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2138
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Dodaje zaznaczone foldery do zakładek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2178
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr ""
msgstr "Usuwa zakładkę \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2591
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Nie można dodać zakładki dla %s ponieważ jest to niepoprawna nazwa ścieżki."
"Nie można dodać zakładki dla \"%s\" ponieważ jest to niepoprawna nazwa "
"ścieżki."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
msgid "Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "Skróty"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2823
msgid "Folder"
......@@ -1194,7 +1162,7 @@ msgstr "_Dodaj"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2882
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr ""
msgstr "Dodaje zaznaczony folder do zakładek"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2887 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
......@@ -1202,16 +1170,15 @@ msgstr "_Usuń"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2894
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr ""
msgstr "Usuwa zaznaczoną zakładkę"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2997
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr ""
msgstr "_Dodaj do skrótów"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3007
#, fuzzy
msgid "Open _Location"
msgstr "Otwarcie położenia"
msgstr "O_twórz położenie"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3019
msgid "Show _Hidden Files"
......@@ -1235,7 +1202,7 @@ msgstr "Zmodyfikowany"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3244
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr ""
msgstr "Wybiera jakie rodzaje plików są wyświetlane"
#. Create Folder
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3280
......@@ -1260,21 +1227,18 @@ msgid "Create in _folder:"
msgstr "Utwórz w fold_erze:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4523
#, fuzzy
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr "Nie można przejść do folderu, ponieważ nie jest on lokalny"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5048
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "skrót %s nie istnieje"
msgstr "Skrót %s nie istnieje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5508
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr ""
"Nie można zaznaczyć %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można zamontować %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5802
msgid "Type name of new folder"
......@@ -1316,30 +1280,21 @@ msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5985
#, fuzzy
msgid "Cannot change folder"
msgstr "Utwórz w fold_erze:"
msgstr "Nie można zmienić folderu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5986
#, fuzzy
msgid "The folder you specified is an invalid path."
msgstr ""
"Nie można przejść do podanego folderu, ponieważ jest to niepoprawna nazwa "
"ścieżki."
msgstr "Podany folder jest niepoprawną ścieżką."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6025
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Could not build file name from '%s' and '%s'"
msgstr ""
"Nie można zbudować nazwy pliku z \"%s\" i \"%s\":\n"
"%s"
msgstr "Nie można utworzyć nazwy pliku z \"%s\" i \"%s\""
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6061
#, fuzzy
msgid "Could not select item"
msgstr ""
"Nie można zaznaczyć %s:\n"
"%s"
msgstr "Nie można zaznaczyć elementu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6101
msgid "Open Location"
......@@ -1537,32 +1492,32 @@ msgstr "Nie można przekonwertować nazwy pliku"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:415 gtk/gtkfilesystemunix.c:429
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:626 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:440 gtk/gtkfilesystemunix.c:632
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Błąd przy pobieraniu informacji dla \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:501 gtk/gtkfilesystemwin32.c:537
#, c-format
msgid "Error creating directory '%s': %s"
msgstr "Błąd przy tworzeniu katalogu \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:575 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:581 gtk/gtkfilesystemwin32.c:597
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Ten system plików nie obsługuje montowania"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:583
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:589
msgid "Filesystem"
msgstr "System plików"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:740
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:746
#, c-format
msgid "Could not get a stock icon for %s"
msgstr "Nie można pobrać informacji dla pliku \"%s\": %s"
msgstr "Nie można pobrać typowej ikony dla %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:835
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:841
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"%s\". "
......@@ -1571,25 +1526,25 @@ msgstr ""
"Nazwa \"%s\" nie jest poprawna, ponieważ zawiera znak \"%s\". Użyj innej "
"nazwy."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1443 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, fuzzy, c-format
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1446 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Zapisanie zakładki nie powiodło się (%s)"
msgstr "Zapisanie zakładki nie powiodło się: %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1495
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1498
#, c-format
msgid "'%s' already exists in the bookmarks list"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" już istnieje na liście zakładek"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1557
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1560
#, c-format
msgid "'%s' does not exist in the bookmarks list"
msgstr ""
msgstr "\"%s\" nie istnieje na liście zakładek"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739
#, fuzzy, c-format
msgid "Error getting information for '%s'"
msgstr "błąd przy pobieraniu informacji dla \"%s\""
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1699
#, c-format
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "Błąd przy pobieraniu informacji dla \"/\": %s"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
......@@ -1748,34 +1703,34 @@ msgstr "(nieznane)"
msgid "clear"
msgstr "wyczyść"
#: gtk/gtklabel.c:3930
#: gtk/gtklabel.c:3931
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"
#. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:398
msgid "Load additional GTK+ modules"
msgstr ""
msgstr "Wczytuje dodatkowe moduły GTK+"
#. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
#: gtk/gtkmain.c:399
msgid "MODULES"
msgstr ""
msgstr "MODUŁY"
#. Description of --g-fatal-warnings in --help output
#: gtk/gtkmain.c:401
msgid "Make all warnings fatal"
msgstr ""
msgstr "Traktowanie ostrzeżeń jako błędów"
#. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:404
msgid "GTK+ debugging flags to set"
msgstr ""
msgstr "Ustawione znaczniki śledzenia GTK+"
#. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
#: gtk/gtkmain.c:407
msgid "GTK+ debugging flags to unset"
msgstr ""
msgstr "Wyczyszczone znaczniki śledzenia GTK+"
#. Translate to default:RTL if you want your widgets
#. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
......@@ -1788,11 +1743,11 @@ msgstr "default:LTR"