Commit ba2a16d3 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-05-14  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 278582d6
2002-05-14 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-05-13 Christophe Merlet <christophe@merlet.net>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-06 03:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-06 03:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-14 20:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-14 20:15+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -553,7 +553,7 @@ msgstr "Bredden eller höjden på TIFF-bilden är noll"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:211 gdk-pixbuf/io-tiff.c:220
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr ""
msgstr "TIFF-bildens dimensioner är för stora"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:230 gdk-pixbuf/io-tiff.c:242 gdk-pixbuf/io-tiff.c:521
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
......@@ -2685,13 +2685,12 @@ msgid "Tab fill"
msgstr "Flikfyllnad"
#: gtk/gtknotebook.c:471
#, fuzzy
msgid "Wheather the childs tab should fill the allocated area or not"
msgstr "Huruvida barnen allihop ska vara av samma storlek."
msgstr "Huruvida barnets flik ska fylla den allokerade ytan eller inte"
#: gtk/gtknotebook.c:477
msgid "Tab pack type"
msgstr ""
msgstr "Flikpackningstyp"
#: gtk/gtknotebook.c:2452 gtk/gtknotebook.c:4708
#, c-format
......@@ -2749,7 +2748,6 @@ msgid "Activity mode"
msgstr "Aktivitetsläge"
#: gtk/gtkprogress.c:123
#, fuzzy
msgid ""
"If TRUE the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
"something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
......@@ -2757,8 +2755,8 @@ msgid ""
"take."
msgstr ""
"Om sant är GtkProgress i aktivitetsläge, vilket betyder att det signalerar "
"att något händer, men inte hur mycket aktiviteten är slutförd. Detta används "
"när du gör någonting som du inte vet hur lång tid det kommer att ta."
"att något händer, men inte hur mycket av aktiviteten som är slutfört. Detta "
"används när du gör någonting som du inte vet hur lång tid det kommer att ta."
#: gtk/gtkprogress.c:130
msgid "Show text"
......@@ -2773,12 +2771,11 @@ msgid "Text x alignment"
msgstr "X-justering för text"
#: gtk/gtkprogress.c:139
#, fuzzy
msgid ""
"A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
"in the progress widget"
msgstr ""
"Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den horisontella justeringen av texten "
"Ett tal mellan 0,0 och 1,0 som anger den horisontella justeringen av texten "
"i förloppswidgeten"
#: gtk/gtkprogress.c:147
......@@ -2790,7 +2787,7 @@ msgid ""
"A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
"in the progress widget"
msgstr ""
"Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den vertikala justeringen av texten i "
"Ett tal mellan 0,0 och 1,0 som anger den vertikala justeringen av texten i "
"förloppswidgeten"
#: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:282 gtk/gtkspinbutton.c:237
......@@ -2806,9 +2803,8 @@ msgid "Orientation"
msgstr "Orientering"
#: gtk/gtkprogressbar.c:140
#, fuzzy
msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Orientering och tillväxt av förloppsmätaren"
msgstr "Orientering och tillväxtriktning för förloppsmätaren"
#: gtk/gtkprogressbar.c:148
msgid "Bar style"
......@@ -3536,7 +3532,6 @@ msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"
#: gtk/gtkstock.c:334
#, c-format
msgid "Zoom _100%"
msgstr "Zooma _100%"
......@@ -3597,78 +3592,72 @@ msgid "Left attachment"
msgstr ""
#: gtk/gtktable.c:201
#, fuzzy
msgid "The leftmost column of the child"
msgstr "Titeln på fönstret"
msgstr "Kolumnen längst till vänster på barnet"
#: gtk/gtktable.c:207
msgid "Right attachment"
msgstr ""
#: gtk/gtktable.c:208
#, fuzzy
msgid "The rightmost column of the child"
msgstr "Y-justering av barnet"
msgstr "Kolumnen längst till höger på barnet"
#: gtk/gtktable.c:214
msgid "Top attachment"
msgstr ""
#: gtk/gtktable.c:215
#, fuzzy
msgid "The uppermost row of the child"
msgstr "Antalet rader i tabellen"
msgstr "Raden längst upp på barnet"
#: gtk/gtktable.c:221
msgid "Bottom attachment"
msgstr ""
#: gtk/gtktable.c:222
#, fuzzy
msgid "The lowest row of the child"
msgstr "Y-justering av barnet"
msgstr "Raden längst ned på barnet"
#: gtk/gtktable.c:228
#, fuzzy
msgid "Horizontal options"
msgstr "Horisontell skala"
msgstr "Horisontella alternativ"
#: gtk/gtktable.c:229
msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child."
msgstr ""
msgstr "Alternativ som anger beteende i horisontalled för barnet."
#: gtk/gtktable.c:235
#, fuzzy
msgid "Vertical options"
msgstr "Vertikal skala"
msgstr "Vertikala alternativ"
#: gtk/gtktable.c:236
msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
msgstr ""
msgstr "Alternativ som anger beteende i vertikalled för barnet."
#: gtk/gtktable.c:242
#, fuzzy
msgid "Horizontal padding"
msgstr "Horisontell justering"
msgstr "Horisontell utfyllnad"
#: gtk/gtktable.c:243
#, fuzzy
msgid ""
"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Mängden utrymme att lägga till på vänster och höger sida, i bildpunkter"
"Extra utrymme att lägga till mellan barnet och dess vänstra och högra "
"grannar, i bildpunkter"
#: gtk/gtktable.c:249
#, fuzzy
msgid "Vertical padding"
msgstr "Intern utfyllnad"
msgstr "Vertikal utfyllnad"
#: gtk/gtktable.c:250
msgid ""
"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
"pixels"
msgstr ""
"Extra utrymme att lägga till mellan barnet och dess övre och nedre grannar, "
"i bildpunkter"
#: gtk/gtktext.c:600
msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
......@@ -3699,14 +3688,12 @@ msgid "Tag name"
msgstr "Taggnamn"
#: gtk/gtktexttag.c:200
#, fuzzy
msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags."
msgstr "Namn som används för att peka på texttaggen"
msgstr "Namn som används för att peka på texttaggen. NULL för anonyma taggar."
#: gtk/gtktexttag.c:218
#, fuzzy
msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
msgstr "Bakgrundsfärg som en GdkColor"
msgstr "Bakgrundsfärg som en (möjligtvis oallokerad) GdkColor"
#: gtk/gtktexttag.c:225
msgid "Background full height"
......@@ -3729,9 +3716,8 @@ msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
msgstr "Bitmappsbild att använda som mask när textbakgrunden ritas"
#: gtk/gtktexttag.c:252
#, fuzzy
msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en GdkColor"
msgstr "Förgrundsfärg som en (möjligtvis oallokerad) GdkColor"
#: gtk/gtktexttag.c:260
msgid "Foreground stipple mask"
......@@ -3750,32 +3736,32 @@ msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
msgstr "Textriktning, d.v.s. höger till vänster eller vänster till höger"
#: gtk/gtktexttag.c:286
#, fuzzy
msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en sträng"
msgstr "Typsnittsbeskrivning som en sträng, t.ex. \"Sans Italic 12\""
#: gtk/gtktexttag.c:311
msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC."
msgstr ""
msgstr "Typsnittsstil som en PangoStyle, t.ex. PANGO_STYLE_ITALIC."
#: gtk/gtktexttag.c:320
msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS."
msgstr ""
msgstr "Typsnittsvariant som en PangoVariant, t.ex. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS."
#: gtk/gtktexttag.c:329
msgid ""
"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
"example, PANGO_WEIGHT_BOLD."
msgstr ""
"Typsnittsvikt som ett heltal, se fördefinierade värden i PangoWeight; till "
"exempel PANGO_WEIGHT_BOLD."
#: gtk/gtktexttag.c:340
msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED."
msgstr ""
msgstr "Typsnittsbredd som en PangoStretch, t.ex. PANGO_STRETCH_CONDENSED."
#: gtk/gtktexttag.c:349
#, fuzzy
msgid "Font size in Pango units."
msgstr "Typsnittsstorlek i punkter"
msgstr "Typsnittsstorlek i Pango-enheter."
#: gtk/gtktexttag.c:359
msgid ""
......@@ -3783,6 +3769,10 @@ msgid ""
"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
"such as PANGO_SCALE_X_LARGE."
msgstr ""
"Typsnittsstorlek som en skalfaktor relativ till standardtypsnittsstorleken. "
"Detta anpassar sig korrekt till ändringar i teman m.m. och är därför "
"rekommenderat. Pango fördefinierar en del skalningar som till exempel "
"PANGO_SCALE_X_LARGE."
#: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:586
msgid "Left, right, or center justification"
......@@ -3798,6 +3788,9 @@ msgid ""
"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
"probably don't need it."
msgstr ""
"Det språk som denna text är i, som en ISO-kod. Pango kan använda detta som "
"ett tips när den renderar texten. Om du inte förstår denna parameter behöver "
"du den troligtvis inte."
#: gtk/gtktexttag.c:395
msgid "Left margin"
......@@ -3824,13 +3817,12 @@ msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
msgstr "Hur mycket stycket ska dras in, i bildpunkter"
#: gtk/gtktexttag.c:428
#, fuzzy
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
"in pixels"
msgstr ""
"Offset för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"negativt)"
"negativt), i bildpunkter"
#: gtk/gtktexttag.c:437
msgid "Pixels above lines"
......@@ -3880,9 +3872,8 @@ msgid "Invisible"
msgstr "Osynlig"
#: gtk/gtktexttag.c:503
#, fuzzy
msgid "Whether this text is hidden. Not implemented in GTK 2.0"
msgstr "Huruvida denna text är gömd"
msgstr "Huruvida denna text är gömd. Inte implementerat i GTK 2.0"
#: gtk/gtktexttag.c:516
msgid "Background full height set"
......@@ -4501,9 +4492,8 @@ msgid "Composite child"
msgstr "Sammansatt barn"
#: gtk/gtkwidget.c:481
#, fuzzy
msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
msgstr "Huruvida widgeten är sammansatt av andra widgetar"
msgstr "Huruvida widgeten är en del av en sammansatt widget"
#: gtk/gtkwidget.c:487
msgid "Style"
......@@ -4691,7 +4681,7 @@ msgstr "Ikon för detta fönster"
#: gtk/gtkwindow.c:502
msgid "The screen where this window will be displayed."
msgstr ""
msgstr "Den skärm där detta fönster kommer att visas."
#. ID
#: modules/input/imam-et.c:454
......@@ -4738,6 +4728,9 @@ msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X-inmatningsmetod"
#~ msgid "Whether this text is hidden."
#~ msgstr "Huruvida denna text är gömd."
#~ msgid "Insufficient memory to load TGA image"
#~ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in TGA-bild"
......@@ -4800,16 +4793,16 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
#~ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara PNG-fil"
#~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X alignment"
#~ msgstr "Värde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera X-justering"
#~ msgstr "Värde mellan 0,0 och 1,0 för att indikera X-justering"
#~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y alignment"
#~ msgstr "Värde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera Y-justering"
#~ msgstr "Värde mellan 0,0 och 1,0 för att indikera Y-justering"
#~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X scale"
#~ msgstr "Värde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera X-skala"
#~ msgstr "Värde mellan 0,0 och 1,0 för att indikera X-skala"
#~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y scale"
#~ msgstr "Värde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera Y-skala"
#~ msgstr "Värde mellan 0,0 och 1,0 för att indikera Y-skala"
#~ msgid "Text Position"
#~ msgstr "Textposition"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment