Commit b12e93c5 authored by Vincent van Adrighem's avatar Vincent van Adrighem Committed by Vincent van Adrighem
Browse files

Translation updated by Tino Meinen.

2004-01-25  Vincent van Adrighem  <adrighem@gnome.org>

	* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
parent 63f37a9e
2004-01-25 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-01-24 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
# Dutch translation of gtk+.
# Dutch translation of gtk+-properties.
# Copyright © 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Dirk-Jan C. Binnema <djcb@djcbsoftware.nl>, 2002.
# Ronald Hummelink <ronald@hummelink.xs4all.nl>, 2002.
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 18:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-14 02:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-24 21:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 02:54+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1546,19 +1546,19 @@ msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Of de inhoud van een veld wordt geselecteerd als het veld focus krijgt"
# aanvullen / completering
#: gtk/gtkentrycompletion.c:196
#: gtk/gtkentrycompletion.c:197
msgid "Completion Model"
msgstr "Aanvullingsmodel"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:197
#: gtk/gtkentrycompletion.c:198
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Het model waarin overeenkomsten worden gezocht"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:203
#: gtk/gtkentrycompletion.c:204
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Minimum sleutellengte"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:204
#: gtk/gtkentrycompletion.c:205
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimum lengte van de zoeksleutel voor het opzoeken van overeenkomsten"
......@@ -2643,9 +2643,8 @@ msgid "Group"
msgstr "Groep"
#: gtk/gtkradioaction.c:156
#, fuzzy
msgid "The radio action whose group this action belongs."
msgstr "De radioknop wiens groep dit widget toebehoort."
msgstr "De radioknop wiens groep deze actie toebehoort."
#: gtk/gtkradiobutton.c:110
msgid "The radio button whose group this widget belongs."
......
2004-01-25 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated by Tino Meinen.
2004-01-24 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 18:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-14 02:53+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-24 21:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 02:59+0100\n"
"Last-Translator: Tino Meinen <a.t.meinen@chello.nl>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -961,7 +961,7 @@ msgstr ""
"Kon geen favoriet toevoegen voor %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:465 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2917
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:465 gtk/gtkfilechooserdefault.c:2937
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -990,12 +990,12 @@ msgstr ""
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:925
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kon niet naar de bovenliggende map gaan van %s:\n"
"Kon map %s niet aanmaken:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1001
......@@ -1057,56 +1057,56 @@ msgid "Preview"
msgstr "Voorbeeld"
#. Change the current folder label
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2118
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2130
#, c-format
msgid "Current folder: %s"
msgstr "Huidige map: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2521
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2533
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "Snelkoppeling %s bestaat niet"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3063
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3083
msgid "Type name of new folder"
msgstr ""
msgstr "Geef de naam van de nieuwe map"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3090
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3110
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
msgstr[1] "%d byte"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3092
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3112
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3094
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3114
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3096
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3116
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3141
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3161
msgid "Today"
msgstr "Vandaag"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3143
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3163
msgid "Yesterday"
msgstr "Gisteren"
# d=dag b=afgekorte maand Y=jaar in 4 cijfers
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3151
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3171
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3154
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3174
msgid "Unknown"
msgstr "Onbekend"
......@@ -1401,6 +1401,10 @@ msgid ""
"You can get a copy from:\n"
"\t%s"
msgstr ""
"Kon het pictogram '%s' niet vinden. Het thema '%s'\n"
"is ook niet gevonden, misschien moet u het installeren.\n"
"U kunt een kopie verkrijgen bij:\n"
"\t%s"
#: gtk/gtkicontheme.c:1247
#, c-format
......@@ -1651,13 +1655,16 @@ msgstr "_Hulp"
msgid "_Home"
msgstr "_Thuis"
# Inspringen verhogen
# kan ook
#: gtk/gtkstock.c:301
msgid "Increase Indent"
msgstr ""
msgstr "Meer inspringen"
# Inspringen verlagen kan ook
#: gtk/gtkstock.c:302
msgid "Decrease Indent"
msgstr ""
msgstr "Minder inspringen"
#: gtk/gtkstock.c:303
msgid "_Index"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment