Commit b069e8d4 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas
Browse files

Updated Norwegian (bokml) translation.

2002-03-17  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
parent ff4e78c0
2002-03-17 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian (bokml) translation.
2002-03-16 Christian Meyer <chrisime@gnome.org>
* de.po: Fixed many typos + small update.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 1.3.14\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-08 14:45-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-06 07:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-03-14 22:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-03-14 22:33+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian (bokmål) <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste bitkart-bilde"
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP-bilde har ustøttet headerstørrelse"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:300 gdk-pixbuf/io-bmp.c:323 gdk-pixbuf/io-bmp.c:382
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP-bilde har ugyldige data i header"
......@@ -172,7 +172,7 @@ msgstr "Ikke nok minne til å laste ICO-fil"
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Feil under lesing av GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1382 gdk-pixbuf/io-gif.c:1541
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF-fil mangler data (kanskje den har blitt avkuttet på en måte?)"
......@@ -193,8 +193,8 @@ msgstr "Ugyldig kode funnet"
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr "Sirkulær tabelloppføring i GIF-fil"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1370 gdk-pixbuf/io-gif.c:1415
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1529
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Ikke nok minne til å laste GIF-bilde"
......@@ -211,17 +211,21 @@ msgstr "Filen ser ikke ut til å være en GIF-fil"
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versjon %s av GIF filformatet er ikke støttet"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1144
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde med høyde eller bredde 0."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde some var utenfor bildegrensene."
msgstr "GIF-bildet inneholdt et delbilde som var utenfor bildegrensene."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1173
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
msgstr ""
"Første delbilde av GIF-bildet hadde «gå til forrige» som sin "
"forkastingsmodus."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1208
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
......@@ -229,7 +233,7 @@ msgstr ""
"GIF-bildet har ikke globalt fargekart, og et delbilde i det har ikke lokalt "
"fargekart."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1437
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF-bildet er avkuttet eller ukomplett."
......@@ -2883,11 +2887,11 @@ msgid ""
"Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
msgstr "Vis en sekundær knapp med framoverpil på motsatt side av rullefeltet"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:519
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:236 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:522
msgid "Horizontal Adjustment"
msgstr "Horisontal justering"
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:527
#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:530
msgid "Vertical Adjustment"
msgstr "Vertikal justering"
......@@ -3812,115 +3816,115 @@ msgstr "TreeModelSort modell"
msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
msgstr "Modell som TreeModelSort skal sortere"
#: gtk/gtktreeview.c:511
#: gtk/gtktreeview.c:514
msgid "TreeView Model"
msgstr "TreeView modell"
#: gtk/gtktreeview.c:512
#: gtk/gtktreeview.c:515
msgid "The model for the tree view"
msgstr "Modell for treevisning"
#: gtk/gtktreeview.c:520
#: gtk/gtktreeview.c:523
msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
msgstr "Horisontal justering for widget"
#: gtk/gtktreeview.c:528
#: gtk/gtktreeview.c:531
msgid "Vertical Adjustment for the widget"
msgstr "Vertikal justering for widget"
#: gtk/gtktreeview.c:535 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
#: gtk/gtktreeview.c:538 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:423
msgid "Visible"
msgstr "Synlig"
#: gtk/gtktreeview.c:536
#: gtk/gtktreeview.c:539
msgid "Show the column header buttons"
msgstr "Vis knapper for kolonnetopptekst"
#: gtk/gtktreeview.c:543
#: gtk/gtktreeview.c:546
msgid "Headers Clickable"
msgstr "Topptekster kan klikkes"
#: gtk/gtktreeview.c:544
#: gtk/gtktreeview.c:547
msgid "Column headers respond to click events"
msgstr "Kolonnetitler svarer på klikk"
#: gtk/gtktreeview.c:551
#: gtk/gtktreeview.c:554
msgid "Expander Column"
msgstr "Utviderkolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:552
#: gtk/gtktreeview.c:555
msgid "Set the column for the expander column"
msgstr "Sett kolonne for utviderkolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:559 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
#: gtk/gtktreeview.c:562 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
msgid "Reorderable"
msgstr "Kan omorganiseres"
#: gtk/gtktreeview.c:560
#: gtk/gtktreeview.c:563
msgid "View is reorderable"
msgstr "Visningen kan omorganiseres"
#: gtk/gtktreeview.c:567
#: gtk/gtktreeview.c:570
msgid "Rules Hint"
msgstr "Regelhint"
#: gtk/gtktreeview.c:568
#: gtk/gtktreeview.c:571
msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
msgstr "Sett et hint til temamotoren for å tegne rader i alternerende farger"
#: gtk/gtktreeview.c:575
#: gtk/gtktreeview.c:578
msgid "Enable Search"
msgstr "Aktiver søk"
#: gtk/gtktreeview.c:576
#: gtk/gtktreeview.c:579
msgid "View allows user to search through columns interactively"
msgstr "Visning lar bruker søke gjennom kolonner interaktivt"
#: gtk/gtktreeview.c:583
#: gtk/gtktreeview.c:586
msgid "Search Column"
msgstr "Søkekolonne"
#: gtk/gtktreeview.c:584
#: gtk/gtktreeview.c:587
msgid "Model column to search through when searching through code"
msgstr "Modellkolonne som skal søkes gjennom ved søk i koden"
#: gtk/gtktreeview.c:597
#: gtk/gtktreeview.c:600
msgid "Expander Size"
msgstr "Størrelse på utvider"
#: gtk/gtktreeview.c:598
#: gtk/gtktreeview.c:601
msgid "Size of the expander arrow."
msgstr "Størrelse på utviderpil."
#: gtk/gtktreeview.c:606
#: gtk/gtktreeview.c:609
msgid "Vertical Separator Width"
msgstr "Bredde på vertikal separator"
#: gtk/gtktreeview.c:607
#: gtk/gtktreeview.c:610
msgid "Vertical space between cells. Must be an even number."
msgstr "Vertikalt mellomrom mellom celler. Må være et helt tall."
#: gtk/gtktreeview.c:615
#: gtk/gtktreeview.c:618
msgid "Horizontal Separator Width"
msgstr "Bredde på horisontal separator"
#: gtk/gtktreeview.c:616
#: gtk/gtktreeview.c:619
msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number."
msgstr "Horisontalt mellomrom mellom celler. Må være et heltall."
#: gtk/gtktreeview.c:624
#: gtk/gtktreeview.c:627
msgid "Allow Rules"
msgstr "Tillat linjaler"
#: gtk/gtktreeview.c:625
#: gtk/gtktreeview.c:628
msgid "Allow drawing of alternating color rows."
msgstr "Tillat tegning av alternerende fargerader."
#: gtk/gtktreeview.c:631
#: gtk/gtktreeview.c:634
msgid "Indent Expanders"
msgstr "Indenter utvidere"
#: gtk/gtktreeview.c:632
#: gtk/gtktreeview.c:635
msgid "Make the expanders indented."
msgstr "Gjør utvidere indentert."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment