Commit a8167edf authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima

Added Albanian file

* sq.po: Added Albanian file
parent b7588229
# Albanian translation of Gtk+
# Copyright (C) 1998-2003 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Besnik Bleta <besnikbleta@hotmail.com>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.2.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-29 13:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-28 23:42--800\n"
"Last-Translator: Besnik Bleta <besnikbleta@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Nuk ka një të tillë <besnikbleta@hotmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:147 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:712
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:845
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "Dështova në hapjen e kartelës '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "Kartela Pamje '%s' nuk përmban të dhëna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:198 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:756
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:882
#, c-format
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Dështova na ngarkimin e pamjes '%s': arsye e panjohur, mundet kartelë e "
"dëmtuar pamjeje"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
#, c-format
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
msgstr ""
"Dështova në ngarkimin e animacionit '%s': arsye e panjohur, mundet një "
"kartelë e dëmtuar animacioni"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "I pazoti të ngarkoj modulin pamje-ngarkues: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
#, c-format
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Moduli pamje-ngarkues %s nuk eksporton ndërfaqen e duhur; mbase është prej "
"një versioni tjetër GTK-je ?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:539 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:587
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "Tipi '%s' i pamjeve nuk është i mbuluar"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:619
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "Nuk munda të njoh format kartele pamjeje për kartelën '%s'"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:625
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "Format kartele pamjeje i panjohur"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:767
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "Dështova në ngarkimin e pamjes '%s': %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:993
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "Ky variant i gdk-pixbuf nuk mbulon ruajtjen e pamjes në format: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1104
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "Dështova në hapjen e '%s' për të shkruajtur: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1125
#, c-format
msgid ""
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
msgstr ""
"Dështova në mbylljen e '%s' ndërsa shkruaja pamje, tërë të dhënat mund të "
"mos jenë ruajtur: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:332
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Të ngarkuarit shtues i tipi të '%s' nuk mbulohet"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:356 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:458
#, c-format
msgid ""
"Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
"but didn't give a reason for the failure"
msgstr ""
"Gabim i brendshëm: Moduli ngarkues pamjesh '%s' dështoi të fillojë ngarkimin "
"e një pamjeje, por nuk dha ndonjë arsye për dështimin"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
msgid "Image format unknown"
msgstr "Format pamjeje i panjohur"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "Të dhëna pikseli pamjeje të dëmtuara"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:337
msgid "Unsupported animation type"
msgstr "Tip animacioni i pambuluar"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:348 gdk-pixbuf/io-ani.c:538
msgid "Invalid header in animation"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:358 gdk-pixbuf/io-ani.c:382 gdk-pixbuf/io-ani.c:441
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:460 gdk-pixbuf/io-ani.c:511 gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim animacioni"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400 gdk-pixbuf/io-ani.c:417 gdk-pixbuf/io-ani.c:428
msgid "Malformed chunk in animation"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
msgstr "Formati i pamjeve ANI"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223 gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim pamjeje bitmap"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288 gdk-pixbuf/io-bmp.c:311 gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr "Formati i pamjes BMP"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:220
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "Dështim leximi GIF: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:492 gdk-pixbuf/io-gif.c:1442 gdk-pixbuf/io-gif.c:1603
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr ""
"Kartelës GIF i mungojnë të dhëna (mbase në një farë mënyre i janë hequr?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:501
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "Gabim i brendshëm në ngarkuesin GIF (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:575
msgid "Stack overflow"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:635
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr "Ngarkuesi i pamjeve GIF nuk e kupton këtë pamje."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:664
msgid "Bad code encountered"
msgstr "Ndeshur me kod të gabuar"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:674
msgid "Circular table entry in GIF file"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:869 gdk-pixbuf/io-gif.c:1430 gdk-pixbuf/io-gif.c:1476
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1591
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim kartele GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1095
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "Pamja GIF është e dëmtuar (ngjeshje LZW e pasaktë)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1145
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "Kartela nuk duket të jetë një kartelë GIF"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1157
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "Versioni %s i formatit të kartelave GIF nuk është i mbuluar"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1266
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1498
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "Pamja GIF qe coptuar ose e paplotë"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1650
msgid "The GIF image format"
msgstr "Formati i pamjeve GIF"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218 gdk-pixbuf/io-ico.c:270 gdk-pixbuf/io-ico.c:331
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:394 gdk-pixbuf/io-ico.c:411
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim ikone"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:255
msgid "Invalid header in icon"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:292
msgid "Icon has zero width"
msgstr "Ikona ka gjerësi zero"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:302
msgid "Icon has zero height"
msgstr "Ikona ka lartësi zero"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:346
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Ikonat e ngjeshura nuk mbulohen "
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:379
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "Tip i pambuluar ikone"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:459
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim kartelash ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:921
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:932
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1184
msgid "The ICO image format"
msgstr "Format pamjesh ICO"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "Gabim interpretimi kartele pamjeje JPEG (%s)"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim pamjeje, provoni të mbyllni disa "
"programe për të liruar kujtesë"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
#, c-format
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:481 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "S'munda të siguroj kujtesë për ngarkim kartele JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%s' nuk mund të "
"përpunohej."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"Cilësia JPEG duhet të jetë një vlerë midis 0 dhe 100; vlera '%d' nuk është e "
"lejuar."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
msgstr "Formati i pamjeve JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:190
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for header"
msgstr "S'munda të siguroj kujtesë për ngarkim kartele JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:205 gdk-pixbuf/io-pcx.c:565
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
msgstr "S'munda të siguroj kujtesë për ngarkim kartele JPEG"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:606
#, fuzzy
msgid "Image has invalid width and/or height"
msgstr "Pamja ka lartësi zero"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:614 gdk-pixbuf/io-pcx.c:675
#, fuzzy
msgid "Image has unsupported bpp"
msgstr "Tipi '%s' i pamjeve nuk është i mbuluar"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:619
msgid "Image has unsupported number of 1-bit planes"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:627
#, c-format
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:643
#, fuzzy
msgid "Couldn't create new pixbuf"
msgstr "S'mund të vendos pixbuf të ri"
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:651
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
msgstr "S'mund të siguroj kujtesë për \"IOBuffer data\""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:658
#, fuzzy
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
msgstr "S'mund të siguroj kujtesë për \"IOBuffer data\""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:705
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:712
msgid "No palette found at end of PCX data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pcx.c:753
#, fuzzy
msgid "The PCX image format"
msgstr "Formati i pamjes BMP"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "Bite për kanal të pamjes PNG është i mangët."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
msgstr "PNG i transformuar ka gjerësi apo lartësi zero."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:144
msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
msgstr "Bite për kanal të PNG së shndërruar nuk është 8."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:153
msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
msgstr "PNG e shndërruar jo si RGB apo RGBA"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:162
msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
msgstr ""
"PNG e shndërruar ka numër kanalesh të pambuluar ende, duhet të jetë 3 ose 4."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "Gabim fatal në kartelë pamjeje PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim kartele PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
#, c-format
msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Kujtesë e pamjaftueshme për ruajtjen e një pamjeje %ld me %ld image; "
"provoni mbylljen e disa programeve për të zvogëluar përdorimin e kujtesës"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "Gabim fatal gjatë leximit të kartelës pamje PNG"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Gabim fatal gjatë leximit të kartelës pamje PNG: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr ""
"Kyçet për pjesë teksti PNG duhet të kenë e pakta 1 dhe e shumta 79 karaktere."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:779
msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
msgstr "Kyçet për pjesë teksti PNG duhet të jenë karaktere ASCII."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:812
#, c-format
msgid ""
"Value for PNG text chunk %s can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr ""
"Vlera për pjesën tekst PNG %s nuk mund të kalohet në kodimin ISO-8859-1."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
msgid "The PNG image format"
msgstr "Formati PNG i pamjeve"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "Ngarkuesi PNM nuk gjeti një numër të plotë, siç priste"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "Kartela PNM ka një bajt fillestar të pasaktë"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "Kartela PNM nuk është një nënformat PNM i pranuar"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "Kartela PNM ka një gjerësi pamjeje 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "Kartela PNM ka një lartësi pamjeje 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "Vlera më e madhe e ngjyrës në kartelën PNM është 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "Vlera më e madhe e ngjyrës në kartelën PNM është tejet e madhe"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
msgstr "S'mund të trajtoj kartela PNM me vlerë më të madhe për ngjyrat tej 255"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:434 gdk-pixbuf/io-pnm.c:462 gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "Tipi i papërpunuar i pamjes PNM është i mangët "
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554 gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "Formati i pamjes PNM është i mangët"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "Ngarkuesi i pamjeve PNM nuk mbulon këtë nënformat PNM "
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Hasur në eof të parakohshëm"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:742 gdk-pixbuf/io-pnm.c:962
msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
msgstr ""
"Formate PNM të papërpunuar kanë nevojë për tamam një hapësirë bosh para të "
"dhënash"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "S'mund të siguroj kujtesë për ngarkimin e pamjes PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "Fund i papritur të dhënash pamjeje PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "Kujteë e pamjaftueshme për ngarkim kartele PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
msgstr "Familja PNM/PBM/PGM/PPM formatesh pamje"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "Pamja RAS ka tip të panjohur"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
msgid "unsupported RAS image variation"
msgstr "Variacion i pambuluar pamjeje RAS"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170 gdk-pixbuf/io-ras.c:190
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkim pamjeje RAS"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
msgstr "Formati i pamjes Sun raster"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "S'mund të siguroj kujtesë për \"IOBuffer struct\""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "S'mund të siguroj kujtesë për \"IOBuffer data\""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
msgstr "S'mund të risiguroj \"IOBuffer data\""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:217
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "S'mund të siguroj të dhëna të përkohshme IOBuffer"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:341
msgid "Can't allocate new pixbuf"
msgstr "S'mund të vendos pixbuf të ri"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:680
msgid "Can't allocate colormap structure"
msgstr "S'mund të vendos strukturë colormap"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:687
msgid "Can't allocate colormap entries"
msgstr "S'mund të vendos zëra colormap"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:709
msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:727
msgid "Can't allocate TGA header memory"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:760
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr "Pamja TGA ka përmasa të pavlefshme"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:766
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr "Koment pamjeje TGA tejet i gjatë"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:772 gdk-pixbuf/io-tga.c:781 gdk-pixbuf/io-tga.c:791
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:801 gdk-pixbuf/io-tga.c:808
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "Tip pamjeje TGA i pambuluar"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:855
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:919
msgid "Excess data in file"
msgstr "Tepri të dhënash në kartelë"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:988
msgid "The Targa image format"
msgstr "Formati i pamjes Targa"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "Could not get image width (bad TIFF file)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "S'munda të kem lartësi pamjeje (kartelë TIFF e dëmtuar)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "Gjerësia ose lartësia e pamjes TIFF është zero"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215 gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
msgid "Dimensions of TIFF image too large"
msgstr "Përmasa pamjeje TIFF tejet të mëdha"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:234 gdk-pixbuf/io-tiff.c:246 gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për hapje kartele TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "Dështova në ngarkim të dhënash RGB prej kartelës TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
msgid "Unsupported TIFF variant"
msgstr "Variant TIFF i pambuluar"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "Dështova në hapjen e pamjes TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "Veprim TIFFClose i dështuar"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483 gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Dështova në ngarkimin e pamjes TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
msgstr "Formati i pamjes TIFF"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
msgid "Image has zero width"
msgstr "Pamja ka gjerësi zero"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
msgid "Image has zero height"
msgstr "Pamja ka lartësi zero"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkimin e pamjes"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr "S'munda të shpëtoj ç'mbetej"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:368
msgid "The WBMP image format"
msgstr "Formati i pamjes WBMP"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
msgid "Invalid XBM file"
msgstr "Kartelë XBM e mangët"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "Kujtesë e pamjaftueshme për ngarkimin e e kartelës pamje XBM"