Commit 956e313a authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation.

2004-03-03  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation.
parent 9ca11bfa
2004-03-03 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation.
2004-03-03 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 03:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 17:38+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -1388,11 +1388,13 @@ msgstr "Aktualnie aktywny element"
#: gtk/gtkcombobox.c:477
msgid "Appears as list"
msgstr ""
msgstr "Wygląd listy"
#: gtk/gtkcombobox.c:478
msgid "Whether combobox dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr ""
"Określa, czy rozwinięcie elementu skrzynki combo powinno wyglądać jak lista "
"zamiast menu"
#: gtk/gtkcomboboxentry.c:109
msgid "Text Column"
......@@ -1604,11 +1606,12 @@ msgid "X align"
msgstr "Wyrównanie poziome"
#: gtk/gtkentry.c:553 gtk/gtkmisc.c:99
#, fuzzy
msgid ""
"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
"layouts"
msgstr "Wyrównanie poziome, od 0 (do lewej) do 1 (do prawej)"
msgstr ""
"Wyrównanie poziome, od 0 (do lewej) do 1 (do prawej). Odwrócone dla układów "
"RTL (od prawej do lewej)"
#: gtk/gtkentry.c:786
msgid "Select on focus"
......@@ -1758,13 +1761,12 @@ msgstr ""
"wyświetlana."
#: gtk/gtkfilechooser.c:129
#, fuzzy
msgid "Use Preview Label"
msgstr "Użycie rozmiaru w etykiecie"
msgstr "Użycie etykiety podglądu"
#: gtk/gtkfilechooser.c:130
msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
msgstr ""
msgstr "Określa, czy wyświetlać etykietę z nazwą podglądanego pliku."
#: gtk/gtkfilechooser.c:135
msgid "Extra widget"
......@@ -1792,12 +1794,11 @@ msgstr "Określa, czy powinny być wyświetlane ukryte pliki i foldery"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:473
msgid "Default file chooser backend"
msgstr ""
msgstr "Domyślne wsparcie wybierania plików"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:474
#, fuzzy
msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
msgstr "Nazwa używanego wsparcia systemu plików"
msgstr "Nazwa domyślnie używanego wsparcia GtkFileChooser"
#: gtk/gtkfilesel.c:559 gtk/gtkimage.c:167
msgid "Filename"
......@@ -3698,14 +3699,12 @@ msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
msgstr "Określa, czy tabulacja powinna być uwzględniana jako wprowadzany znak"
#: gtk/gtktextview.c:683
#, fuzzy
msgid "Error underline color"
msgstr "Kolor elementu"
msgstr "Kolor podkreślenia błędu"
#: gtk/gtktextview.c:684
#, fuzzy
msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
msgstr "Kolor, przy użyciu którego powinien być rysowany kursor wstawiania"
msgstr "Kolor, przy użyciu którego będą rysowane podkreślenia błędów"
#: gtk/gtktoggleaction.c:129
msgid "Create the same proxies as a radio action"
......
2004-03-03 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation.
2004-03-03 Pauli Virtanen <pauli.virtanen@hut.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-02 17:21-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-03 03:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -949,7 +949,7 @@ msgstr ""
"Nie można dodać zakładki dla %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4010
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:638 gtk/gtkfilechooserdefault.c:4020
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
......@@ -976,9 +976,8 @@ msgstr ""
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1331 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1854
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "_Nazwa:"
msgstr "Nazwa"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1422
#, c-format
......@@ -1042,16 +1041,21 @@ msgstr "Zapis w _folderze:"
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Przeglądaj inne foldery"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3262
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2846
#, c-format
msgid "Could not set current folder: %s"
msgstr "Nie można ustawić bieżącego folderu: %s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3272
#, c-format
msgid "shortcut %s does not exist"
msgstr "skrót %s nie istnieje"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3834
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3844
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Podaj nazwę nowego folderu"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3863
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3873
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
......@@ -1059,53 +1063,53 @@ msgstr[0] "%d bajt"
msgstr[1] "%d bajty"
msgstr[2] "%d bajtów"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3865
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3875
#, c-format
msgid "%.1f K"
msgstr "%.1f K"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3867
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3877
#, c-format
msgid "%.1f M"
msgstr "%.1f M"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3879
#, c-format
msgid "%.1f G"
msgstr "%.1f G"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3914
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3924
msgid "Today"
msgstr "Dzisiaj"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3916
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3926
msgid "Yesterday"
msgstr "Wczoraj"
#. FIXME: Get the right format for the locale
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3925
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3935
msgid "%d/%b/%Y"
msgstr "%d/%b/%Y"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3928
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3938
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3973
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3983
msgid "Cannot change to the folder you specified as it is an invalid path."
msgstr ""
"Nie można przejść do podanego folderu, ponieważ jest to niepoprawna nazwa "
"ścieżki."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4065
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4075
msgid "Open Location"
msgstr "Otwarcie położenia"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4080
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4090
msgid "_Location:"
msgstr "Położ_enie:"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4114
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4124
#, c-format
msgid ""
"Could not go to the parent folder of %s:\n"
......@@ -1315,7 +1319,7 @@ msgstr "Ten system plików nie obsługuje montowania"
msgid "Filesystem"
msgstr "System plików"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1376
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:471 gtk/gtkfilesystemunix.c:1375
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1175
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment