Commit 8dada077 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Updated Czech translation.

2004-11-01  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Updated Czech translation.
parent 08f3fd93
2004-11-01 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-10-31 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-27 16:36-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-27 13:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-10-31 21:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-01 00:48+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -945,30 +945,29 @@ msgstr "Pozadí buňky nastavené"
msgid "Whether this tag affects the cell background color"
msgstr "Jestli tento tag ovlivňuje barvu pozadí buňky"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:88
msgid "Model"
msgstr "Model"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:90
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:89
msgid "The model containing the possible values for the combo box"
msgstr "Model obsahující možné hodnoty kombinovaného pole"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:106 gtk/gtkcomboboxentry.c:114
msgid "Text Column"
msgstr "Sloupec textu"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:109 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:107 gtk/gtkcomboboxentry.c:115
msgid "A column in the data source model to get the strings from"
msgstr "Sloupec v modelu zdroje dat, odkud získat řetězce"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:124
msgid "Has Entry"
msgstr "Má vstup"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
#, c-format
msgid "If %FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Je-li %FALSE, nepovolit zadávat jiné řetězce než zvolené"
#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:125
msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
msgstr "Je-li FALSE, nepovolit zadávat jiné řetězce než zvolené"
#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
msgid "Pixbuf Object"
......@@ -1023,7 +1022,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
msgstr "Hodnota pruhu průběhu"
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:133 gtk/gtkcellrenderertext.c:204
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:219
#: gtk/gtkentry.c:573 gtk/gtkprogressbar.c:220
msgid "Text"
msgstr "Text"
......@@ -1202,7 +1201,7 @@ msgstr ""
"jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
"nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtklabel.c:413 gtk/gtkprogressbar.c:242
msgid "Ellipsize"
msgstr "Zkrátit"
......@@ -1780,43 +1779,43 @@ msgstr "Vybrat při fokusu"
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
msgstr "Jestli vybrat obsah položky, pokud položka získá fokus"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:273
#: gtk/gtkentrycompletion.c:272
msgid "Completion Model"
msgstr "Model doplňování"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:274
#: gtk/gtkentrycompletion.c:273
msgid "The model to find matches in"
msgstr "Model, kde hledat odpovídající položky"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
msgid "Minimum Key Length"
msgstr "Minimální délka klíče"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
msgstr "Minimální délka hledaného klíče, aby se hledaly odpovídající položky"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296 gtk/gtkiconview.c:361
#: gtk/gtkentrycompletion.c:295 gtk/gtkiconview.c:361
msgid "Text column"
msgstr "Sloupec textu"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:297
#: gtk/gtkentrycompletion.c:296
msgid "The column of the model containing the strings."
msgstr "Sloupec v modelu obsahující řetězce."
#: gtk/gtkentrycompletion.c:315
#: gtk/gtkentrycompletion.c:313
msgid "Inline completion"
msgstr "Doplňování na místě"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:316
#: gtk/gtkentrycompletion.c:314
msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
msgstr "Jestli má být automaticky vložena společná předpona"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:330
#: gtk/gtkentrycompletion.c:328
msgid "Popup completion"
msgstr "Doplňování v okně"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:331
#: gtk/gtkentrycompletion.c:329
msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
msgstr "Jestli má být společná předpona zobrazena v okně"
......@@ -2213,7 +2212,7 @@ msgstr "Model ikonového pohledu"
msgid "The model for the icon view"
msgstr "Model pro ikonový pohled"
#: gtk/gtkiconview.c:397 gtk/gtkprogressbar.c:151 gtk/gtktoolbar.c:507
#: gtk/gtkiconview.c:397 gtk/gtkprogressbar.c:152 gtk/gtktoolbar.c:507
msgid "Orientation"
msgstr "Orientace"
......@@ -2919,76 +2918,82 @@ msgid ""
msgstr ""
"Číslo mezi 0.0 a 1.0 udávající svislé zarovnání textu ve widgetu průběhu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:143 gtk/gtkrange.c:334 gtk/gtkspinbutton.c:242
#: gtk/gtkprogressbar.c:144 gtk/gtkrange.c:334 gtk/gtkspinbutton.c:242
msgid "Adjustment"
msgstr "Zarovnání"
#: gtk/gtkprogressbar.c:144
#: gtk/gtkprogressbar.c:145
msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
msgstr "GtkAdjustment spojený s pruhem průběhu (Zastaralé)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:152
#: gtk/gtkprogressbar.c:153
msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Orientace a směr růstu pruhu průběhu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:160
#: gtk/gtkprogressbar.c:161
msgid "Bar style"
msgstr "Styl pruhu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:161
#: gtk/gtkprogressbar.c:162
msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
msgstr "Určuje vizuální styl pruhu v režim procent (Zastaralé)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:169
#: gtk/gtkprogressbar.c:170
msgid "Activity Step"
msgstr "Krok aktivity"
#: gtk/gtkprogressbar.c:170
#: gtk/gtkprogressbar.c:171
msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
msgstr "Krok používaný pro každou iteraci v režimu aktivity (zastaralé)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:179
#: gtk/gtkprogressbar.c:180
msgid "Activity Blocks"
msgstr "Bloky aktivity"
#: gtk/gtkprogressbar.c:180
#: gtk/gtkprogressbar.c:181
msgid ""
"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
"(Deprecated)"
msgstr ""
"Počet bloků, které se vejdou do pruhu průběhu v režimu aktivity (zastaralé)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:189
#: gtk/gtkprogressbar.c:190
msgid "Discrete Blocks"
msgstr "Oddělené bloky"
#: gtk/gtkprogressbar.c:190
#: gtk/gtkprogressbar.c:191
msgid ""
"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
"style)"
msgstr ""
"Počet oddělených bloků v pruhu průběhu (při zobrazování v odděleném stylu)"
#: gtk/gtkprogressbar.c:199
#: gtk/gtkprogressbar.c:200
msgid "Fraction"
msgstr "Podíl"
#: gtk/gtkprogressbar.c:200
#: gtk/gtkprogressbar.c:201
msgid "The fraction of total work that has been completed"
msgstr "Podíl z celkové práce, který už je dokončen"
#: gtk/gtkprogressbar.c:209
#: gtk/gtkprogressbar.c:210
msgid "Pulse Step"
msgstr "Krok pulzu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:210
#: gtk/gtkprogressbar.c:211
msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
msgstr "Podíl z celkového průběhu, o který se posunout blok při pulzu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:220
#: gtk/gtkprogressbar.c:221
msgid "Text to be displayed in the progress bar"
msgstr "Text zobrazovaný v pruhu průběhu"
#: gtk/gtkprogressbar.c:243
msgid ""
"The preferred place to ellipsize the string, if the progressbar does not "
"have enough room to display the entire string, if at all"
msgstr "Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud pruh průběhu nemá dost místa pro zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho"
#: gtk/gtkradioaction.c:139
msgid "The value"
msgstr "Hodnota"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment