po/vi.po: updated Vietnamese translation

parent d78f449d
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Gtk+ 2.15.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-15 20:52-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-09 23:42+0930\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-01 14:13+1000\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1168,9 +1168,8 @@ msgid_plural "Opening %d Items"
msgstr[0] "Đang mở %d mục"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:183
#, fuzzy
msgid "Could not show link"
msgstr "Không thể xoá danh sách"
msgstr "Không thể hiện liên kết"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:306 gtk/gtkaboutdialog.c:2200
msgid "License"
......@@ -1286,14 +1285,14 @@ msgid "Backslash"
msgstr "Xoá lùi"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:343
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
msgstr "Hàm kiểu không hợp lệ: « %s »"
msgstr "Hàm kiểu không hợp lệ tại dòng %d: '%s'"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:402
#, c-format
msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
msgstr ""
msgstr "Trùng ID đối tượng '%s' trên dòng %d (trùng với trên dòng %d)"
#: gtk/gtkbuilderparser.c:853
#, c-format
......@@ -1396,10 +1395,9 @@ msgstr "Bị tắt"
#. * to gtk_accelerator_valid().
#.
#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:253
#, fuzzy
msgctxt "Accelerator"
msgid "Invalid"
msgstr "URI không hợp lệ"
msgstr "Không hợp lệ"
#. This label is displayed in a treeview cell displaying
#. * an accelerator when the cell is clicked to change the
......@@ -1799,14 +1797,12 @@ msgid "Could not send the search request"
msgstr "Không thể gửi yêu cầu tìm kiếm"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9499
#, fuzzy
msgid "<b>_Search:</b>"
msgstr "Tìm _kiếm:"
msgstr "<b>Tìm _kiếm:</b>"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:10232
#, fuzzy
msgid "<b>Recently Used</b>"
msgstr "Vừa dùng"
msgstr "<b>Vừa dùng</b>"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:10470
#, c-format
......@@ -2210,14 +2206,13 @@ msgstr "_Dọn"
#. Open Link
#: gtk/gtklabel.c:5504
#, fuzzy
msgid "_Open Link"
msgstr "_Mở"
msgstr "_Mở liên kết"
#. Copy Link Address
#: gtk/gtklabel.c:5516
msgid "Copy _Link Address"
msgstr ""
msgstr "Chép địa chỉ _liên kết"
#: gtk/gtklinkbutton.c:428
msgid "Copy URL"
......@@ -2438,19 +2433,16 @@ msgid "File System Root"
msgstr "Gốc hệ tập tin"
#: gtk/gtkprintbackend.c:740
#, fuzzy
msgid "Authentication"
msgstr "Ứng dụng"
msgstr "Xác thực"
#: gtk/gtkprintbackend.c:772
#, fuzzy
msgid "Username:"
msgstr "Tên người _dùng:"
msgstr "Tên người dùng:"
#: gtk/gtkprintbackend.c:782
#, fuzzy
msgid "Password:"
msgstr "Mật _khẩu :"
msgstr "Mật khẩu:"
#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:693
msgid "Not available"
......@@ -2635,9 +2627,8 @@ msgid "C_urrent Page"
msgstr "Trang _hiện thời"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1886
#, fuzzy
msgid "Se_lection"
msgstr "_Vùng chọn: "
msgstr "_Vùng chọn"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1895
msgid "Pag_es:"
......@@ -2652,9 +2643,8 @@ msgstr ""
" v.d. 1-3,7,11"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1906
#, fuzzy
msgid "Pages"
msgstr "T_rang:"
msgstr "Trang"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1919
msgid "Copies"
......@@ -2740,14 +2730,12 @@ msgid "Right to left"
msgstr "Phải sang trái"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2567
#, fuzzy
msgid "Top to bottom"
msgstr "Trên xuống dưới, trái sang phải"
msgstr "Trên xuống dưới"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2568
#, fuzzy
msgid "Bottom to top"
msgstr "Dưới lên trên, trái sang phải"
msgstr "Dưới lên trên"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2646
msgid "Layout"
......@@ -2843,7 +2831,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2909
msgid "Time of print"
msgstr ""
msgstr "Thời điểm in"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2925
msgid "On _hold"
......@@ -2851,7 +2839,7 @@ msgstr "Tạ_m ngừng"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2926
msgid "Hold the job until it is explicitly released"
msgstr "Giữ lại công việc đến khi nó được nhả dứt khoát"
msgstr "Giữ lại yêu cầu đến khi nó được nhả dứt khoát"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2946
msgid "Add Cover Page"
......@@ -2876,7 +2864,7 @@ msgstr "S_au:"
#.
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2991
msgid "Job"
msgstr "Yêu cầu"
msgstr "Yêu cầu in"
#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3057
msgid "Advanced"
......@@ -4655,9 +4643,9 @@ msgid "Not a valid icon cache: %s\n"
msgstr "Không phải bộ nhớ tạm biểu tượng hợp lệ: %s\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1690
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "No theme index file.\n"
msgstr "Không có tập tin chỉ mục sắc thái"
msgstr "Không có tập tin chỉ mục sắc thái.\n"
#: gtk/updateiconcache.c:1694
#, c-format
......@@ -4727,50 +4715,50 @@ msgstr "Phương pháp gõ X (XIM)"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:769
#, c-format
msgid "Authentication is required to get a file from %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy tập tin từ %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:773
#, c-format
msgid "Authentication is required to print document '%s' on printer %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để in tài liệu '%s' trên máy in %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:775
#, c-format
msgid "Authentication is required to print a document on %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để in tài liệu trên %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:779
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of job '%s'"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy thuộc tính của yêu cầu '%s'"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:781
msgid "Authentication is required to get attributes of a job"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy thuộc tính của yêu cầu in"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:785
#, c-format
msgid "Authentication is required to get attributes of printer %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy thuộc tính của máy in %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:787
msgid "Authentication is required to get attributes of a printer"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy thuộc tính của máy in"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:790
#, c-format
msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy máy in mặc định cho %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:793
#, c-format
msgid "Authentication is required to get printers from %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực để lấy máy in mặc định từ %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:796
#, c-format
msgid "Authentication is required on %s"
msgstr ""
msgstr "Cần xác thực trên %s"
#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1412
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment