Commit 80c3ec41 authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall

Updated Vietnamese translation.

svn path=/trunk/; revision=18255
parent 4c1343a2
2007-06-27 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2007-06-23 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gtk+ 2.11.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-20 03:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-25 22:40+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-27 03:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-27 13:58+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1389,7 +1389,7 @@ msgstr "Chèn ký tự đ_iều khiển Unicode"
msgid "Select A File"
msgstr "Chọn tập tin"
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1966
#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:69 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1965
msgid "Desktop"
msgstr "Màn hình nền"
......@@ -1456,223 +1456,225 @@ msgstr "Tìm kiếm"
msgid "Recently Used"
msgstr "Vừa dùng"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3006
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3005
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Thêm thư mục « %s » vào Đánh dấu"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3047
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3046
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Thêm thư mục hiện thời vào Đánh dấu"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3049
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3048
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Thêm các thư mục được chọn vào Đánh dấu"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3089
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3088
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Gỡ bỏ Đánh dấu « %s »"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3522
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3521
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr ""
"Không thể thêm đánh dấu cho « %s » vì nó không phải là đường dẫn hợp lệ."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3747
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3746
msgid "Remove"
msgstr "Gỡ bỏ"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3756
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3755
msgid "Rename..."
msgstr "Đổi tên..."
#. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3898
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3897
msgid "Places"
msgstr "Nơi"
#. Column header for the file chooser's shortcuts pane
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3952
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3951
msgid "_Places"
msgstr "_Nơi"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4007 ../gtk/gtkstock.c:297
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4006 ../gtk/gtkstock.c:297
msgid "_Add"
msgstr "Thê_m"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4014
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4013
msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
msgstr "Thêm thư mục được chọn vào Đánh dấu"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4019 ../gtk/gtkstock.c:385
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4018 ../gtk/gtkstock.c:385
msgid "_Remove"
msgstr "_Gỡ bỏ"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4026
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4025
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Gỡ bỏ đánh dấu được chọn"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4122
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4121
msgid "Could not select file"
msgstr "Không thể chọn tập tin đó"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4259
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4258
#, c-format
msgid "Could not select file '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "Không thể chọn tập tin « %s » vì nó không phải là đường dẫn hợp lệ."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4316
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4315
msgid "_Add to Bookmarks"
msgstr "Thê_m vào Đánh dấu"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4330
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4329
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "_Hiện tập tin ẩn"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4498 ../gtk/gtkfilesel.c:729
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4497 ../gtk/gtkfilesel.c:729
msgid "Files"
msgstr "Tập tin"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4543
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4542
msgid "Name"
msgstr "Tên"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4568
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4567
msgid "Size"
msgstr "Cỡ"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4582
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4581
msgid "Modified"
msgstr "Lúc thay đổi"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4617
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4616
msgid "Select which types of files are shown"
msgstr "Chọn hiển thị những kiểu tập tin nào"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4828 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4827 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:786
msgid "_Name:"
msgstr "Tê_n:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4870
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4869
msgid "_Browse for other folders"
msgstr "_Duyệt tìm thư mục khác"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5125
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5124
msgid "Type a file name"
msgstr "Gõ tên tập tin"
#. Create Folder
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5162
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5161
msgid "Create Fo_lder"
msgstr "Tạo thư _mục"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5172
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5171
msgid "_Location:"
msgstr "Đị_a chỉ:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5410
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5409
msgid "Save in _folder:"
msgstr "Lưu tr_ong thư mục:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5412
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5411
msgid "Create in _folder:"
msgstr "Tạo tr_ong thư mục:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7015
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7014
msgid "Cannot change to folder because it is not local"
msgstr ""
"Không thể chuyển đổi sang thư mục đó vì nó không phải là thư mục cục bộ."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7631 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7652
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7630 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7651
#, c-format
msgid "Shortcut %s already exists"
msgstr "Phím tắt %s đã có"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7742
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7741
#, c-format
msgid "Shortcut %s does not exist"
msgstr "Không có phím tắt %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7997
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7996
#, c-format
msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
msgstr "Tập tin tên « %s » đã có. Bạn có muốn thay thế nó không?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8000
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7999
#, c-format
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Tập tin đó đã có trong « %s ». Việc thay thế nó sẽ ghi đè lên nội dung nó."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8005
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8004
msgid "_Replace"
msgstr "Tha_y thế"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8836
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8835
msgid "Could not start the search process"
msgstr "Không thể khởi chạy tiến trình tìm kiếm"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8837
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8836
msgid ""
"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
"Please make sure it is running."
msgstr ""
"Chương trình không thể tạo một kết nối tới trình nền chỉ mục. Hãy kiểm tra xem nó đang chạy."
"Chương trình không thể tạo một kết nối tới trình nền chỉ mục. Hãy kiểm tra "
"xem nó đang chạy."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8851
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8850
msgid "Could not send the search request"
msgstr "Không thể gửi yêu cầu tìm kiếm"
#. Label
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9277
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9276
msgid "_Search:"
msgstr "Tìm _kiếm:"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10166
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10165
#, c-format
msgid "Could not mount %s"
msgstr "Không thể gắn kết %s"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10806
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10805
msgid "Type name of new folder"
msgstr "Hãy gõ tên cho thư mục mới"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10854
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10853
#, c-format
msgid "%d byte"
msgid_plural "%d bytes"
msgstr[0] "%d byte"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10856
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10855
#, c-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10858
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10857
#, c-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10860
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10859
#, c-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10958 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10982
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10955 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10976
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:11008
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10969
msgid "Today"
msgstr "Hôm nay"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10994
msgid "Today at %H:%M"
msgstr "Hôm nay vào %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10971
msgid "Yesterday"
msgstr "Hôm qua"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:10996
msgid "Yesterday at %H:%M"
msgstr "Hôm qua vào %H:%M"
#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:262 ../gtk/gtkfilesel.c:1408
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1417 ../gtk/gtkfilesystemunix.c:1047
......@@ -2396,7 +2398,8 @@ msgstr "Phạm _vi "
msgid ""
"Specify one or more page ranges,\n"
" e.g. 1-3,7,11"
msgstr "Hãy ghi rõ một hay nhiều phạm vị trang,\n"
msgstr ""
"Hãy ghi rõ một hay nhiều phạm vị trang,\n"
" v.d. 1-3,7,11"
#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1564
......@@ -2626,8 +2629,8 @@ msgstr "Mở « %s »"
msgid "Unknown item"
msgstr "Không biết mục"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1032 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1182
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1192 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1251
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1032 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1179
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1189 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1242
#, c-format
msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
msgstr "Không thể tìm thấy mục có URI « %s »"
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment