Commit 7d645248 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2005-01-23  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent a66dd6b3
2005-01-23 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2005-01-20 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-20 16:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-20 16:47+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-23 16:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-23 16:55+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -917,6 +917,12 @@ msgstr "calendar:MY"
msgid "calendar:week_start:0"
msgstr "calendar:week_start:1"
#. do not translate the part before the |
#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:236 gtk/gtkcellrendererprogress.c:294
#, c-format
msgid "progress bar label|%d %%"
msgstr "etikett för förloppsmätare|%d %%"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:220 gtk/gtkcolorbutton.c:574
msgid "Pick a Color"
msgstr "Välj en färg"
......@@ -1485,7 +1491,7 @@ msgstr "(Tom)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:440 gtk/gtkfilesystemunix.c:632
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1739 gtk/gtkfilesystemwin32.c:482
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1530
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:495 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1533
#, c-format
msgid "Error getting information for '%s': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
......@@ -1517,7 +1523,7 @@ msgstr ""
"Namnet \"%s\" är inte giltigt eftersom det innehåller tecknet \"%s\". Använd "
"ett annat namn."
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1446 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1004
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1446 gtk/gtkfilesystemwin32.c:1007
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed: %s"
msgstr "Bokmärkessparande misslyckades: %s"
......@@ -1537,6 +1543,16 @@ msgstr "\"%s\" finns inte i bokmärkeslistan"
msgid "Error getting information for '/': %s"
msgstr "Fel vid hämtning av information för \"/\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:611
#, c-format
msgid "Network Drive (%s)"
msgstr "Nätverksenhet (%s)"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:626
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: gtk/gtkfontbutton.c:178 gtk/gtkfontbutton.c:295
msgid "Pick a Font"
msgstr "Välj ett typsnitt"
......@@ -2205,12 +2221,15 @@ msgstr "X-inmatningsmetod"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid "Network Drive"
#~ msgstr "Nätverksenhet"
#~ msgid "%s: %s"
#~ msgstr "%s: %s"
#~ msgid "_Credits"
#~ msgstr "_Tack"
#~ msgid "progress bar label|%d %%"
#~ msgstr "etikett för förloppsmätare|%d %%"
#~ msgid "Error getting information for '%s'"
#~ msgstr "Fel vid hämtning av information för \"%s\""
......@@ -2220,9 +2239,6 @@ msgstr "Kunde inte hämta information för filen \"%s\": %s"
#~ msgid "Select a file"
#~ msgstr "Välj en fil"
#~ msgid "%s: %s"
#~ msgstr "%s: %s"
#~ msgid "error getting information for '%s': %s"
#~ msgstr "fel vid hämtning av information för \"%s\": %s"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment