Commit 7596d5e4 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-02-02  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent 3b385c1c
2004-02-02 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-02-02 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-29 08:21+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-02 08:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:32+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -1284,30 +1284,26 @@ msgstr "Nie można przekonwertować nazwy pliku"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Pusty)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:346 gtk/gtkfilesystemwin32.c:373
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:351 gtk/gtkfilesystemwin32.c:373
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "Błąd przy tworzeniu katalogu \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:389 gtk/gtkfilesystemwin32.c:414
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:392 gtk/gtkfilesystemwin32.c:414
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Ten system plików nie obsługuje montowania"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:397
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:400
msgid "Filesystem"
msgstr "System plików"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:416 gtk/gtkfilesystemunix.c:1051
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:419 gtk/gtkfilesystemunix.c:1295
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1154
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "Błąd przy pobieraniu informacji dla \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:868 gtk/gtkfilesystemunix.c:881
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Ten system plików nie obsługuje zakładek"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:777
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1005 gtk/gtkfilesystemwin32.c:777
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Zapisanie zakładki nie powiodło się (%s)"
......@@ -1495,6 +1491,15 @@ msgstr "default:LTR"
msgid "Page %u"
msgstr "Strona %u"
#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:89
msgid "Group"
msgstr "Grupa"
# FIXME - wrrrrr, nie cierpię takich bełkotów
#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:90
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Grupa, do której należy ten przycisk narzędzia radiowego."
#: gtk/gtkrc.c:2380
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
......@@ -1921,6 +1926,9 @@ msgstr "Metoda wejściowa X"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Nie można pobrać informacji dla pliku \"%s\": %s"
#~ msgid "This file system does not support bookmarks"
#~ msgstr "Ten system plików nie obsługuje zakładek"
#~ msgid "This file system does not support icons"
#~ msgstr "Ten system plików nie obsługuje ikon"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment