Commit 4e49e2e4 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2002-02-25  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 3ce82058
2002-02-25 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2002-02-24 Matthias Warkus <mawarkus@gnome.org>
* de.po: Updated for release.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-24 00:08-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-01 21:52+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-25 10:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-25 10:34+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ikonen"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
msgid "Invalid header in icon"
msgstr ""
msgstr "Ogiltigt huvud i ikon"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
msgid "Icon has zero width"
......@@ -162,9 +162,8 @@ msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "Komprimerade ikoner stöds inte"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
#, fuzzy
msgid "Unsupported icon type"
msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
msgstr "Ikontypen stöds inte"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
msgid "Not enough memory to load ICO file"
......@@ -425,11 +424,11 @@ msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudmeny"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
msgid "TGA image has invalid dimensions"
msgstr ""
msgstr "TGA-bilden har ogiltiga dimensioner"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
msgid "TGA image comment length is too long"
msgstr "TGA-bildkommentarlängd är för lång"
msgstr "Kommentarlängden för TGA-bilden är för lång"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
msgid "TGA image type not supported"
......@@ -516,23 +515,20 @@ msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "Misslyckades med att läsa in TIFF-bild"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
#, fuzzy
msgid "Image has zero width"
msgstr "Ikonen har ingen bredd"
msgstr "Bilden har ingen bredd"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
#, fuzzy
msgid "Image has zero height"
msgstr "Ikonen har ingen höjd"
msgstr "Bilden har ingen höjd"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
#, fuzzy
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bilden"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:365
msgid "Couldn't save the rest"
msgstr ""
msgstr "Kunde inte spara resten"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
msgid "Invalid XBM file"
......@@ -1671,24 +1667,22 @@ msgid "The contents of the entry"
msgstr "Innehållet i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:726
#, fuzzy
msgid "Select on focus"
msgstr "Markeringsgräns"
msgstr "Markera vid fokus"
#: gtk/gtkentry.c:727
#, fuzzy
msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused."
msgstr "Huruvida fältets innehåll kan redigeras"
msgstr "Huruvida ett fälts innehåll markeras då fältet får fokus."
#: gtk/gtkentry.c:3806 gtk/gtklabel.c:3163
#: gtk/gtkentry.c:3809 gtk/gtklabel.c:3211
msgid "Select All"
msgstr "Markera allt"
#: gtk/gtkentry.c:3816 gtk/gtklabel.c:3173
#: gtk/gtkentry.c:3819 gtk/gtklabel.c:3221
msgid "Input Methods"
msgstr "Inmatningsmetoder"
#: gtk/gtkentry.c:3826 gtk/gtktextview.c:6299
#: gtk/gtkentry.c:3829 gtk/gtktextview.c:6360
msgid "_Insert Unicode control character"
msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
......@@ -1709,14 +1703,12 @@ msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed."
msgstr "Huruvida knappar för skapande/manipulering av filer ska visas."
#: gtk/gtkfilesel.c:549
#, fuzzy
msgid "Select multiple"
msgstr "Markera allt"
msgstr "Välj flera"
#: gtk/gtkfilesel.c:550
#, fuzzy
msgid "Whether to allow multiple files to be selected."
msgstr "Huruvida knappar för skapande/manipulering av filer ska visas."
msgstr "Huruvida flera filer får väljas."
#: gtk/gtkfilesel.c:685
msgid "Folders"
......@@ -1822,9 +1814,9 @@ msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
msgstr "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s"
#: gtk/gtkfilesel.c:1517
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Really delete file \"%s\" ?"
msgstr "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s"
msgstr "Verkligen ta bort filen \"%s\"?"
#: gtk/gtkfilesel.c:1522
msgid "Delete File"
......@@ -1863,9 +1855,9 @@ msgid "Rename File"
msgstr "Byt namn på fil"
#: gtk/gtkfilesel.c:1656
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Rename file \"%s\" to:"
msgstr "Byt namn på fil"
msgstr "Byt namn på filen \"%s\" till:"
#: gtk/gtkfilesel.c:1687
msgid "Rename"
......@@ -2324,15 +2316,16 @@ msgid ""
msgstr "En titel som kan visas av fönsterhanteraren då denna meny tas loss."
#: gtk/gtkmenu.c:260
#, fuzzy
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Snabbtangent för menyrad"
msgstr "Kan ändra snabbtangenter"
#: gtk/gtkmenu.c:261
msgid ""
"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu "
"item."
msgstr ""
"Huruvida menysnabbtangenter kan ändras genom att en tangent trycks ovanför "
"menyposten."
#: gtk/gtkmenubar.c:151
msgid "Style of bevel around the menubar"
......@@ -2344,7 +2337,7 @@ msgstr "Intern utfyllnad"
#: gtk/gtkmenubar.c:159
msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
msgstr "Mängd kantutrymme mellan skuggan på menyraden och menyobjekten"
msgstr "Mängd kantutrymme mellan skuggan på menyraden och menyposterna"
#: gtk/gtkmessagedialog.c:104
msgid "Image/label border"
......@@ -2539,7 +2532,7 @@ msgstr "Bredd på handtag"
#: gtk/gtkrc.c:2253
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
msgstr ""
msgstr "Kan inte hitta inkluderingsfil: \"%s\""
#: gtk/gtkrc.c:2895 gtk/gtkrc.c:2898
#, c-format
......@@ -2976,13 +2969,12 @@ msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
msgstr "Antalet bildpunkter markören kan flyttas innan drag"
#: gtk/gtksettings.c:215
#, fuzzy
msgid "Font Name"
msgstr "Typsnittsnamn"
#: gtk/gtksettings.c:216
msgid "Name of default font to use"
msgstr ""
msgstr "Namn på standardtypsnittet att använda"
#: gtk/gtkspinbutton.c:238
msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
......@@ -3698,7 +3690,7 @@ msgstr "Synlig markör"
msgid "If the insertion cursor is shown"
msgstr "Huruvida insättningsmarkören visas"
#: gtk/gtktextview.c:6290
#: gtk/gtktextview.c:6351
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inmatnings_metoder"
......@@ -4209,12 +4201,11 @@ msgstr "Färg att rita insättningsmarkören med"
#: gtk/gtkwidget.c:1085
msgid "Cursor line aspect ratio"
msgstr ""
msgstr "Proportioner för markörrad"
#: gtk/gtkwidget.c:1086
#, fuzzy
msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
msgstr "Färg att rita insättningsmarkören med"
msgstr "Proportioner att rita insättningsmarkören med"
#: gtk/gtkwindow.c:399
msgid "Window Type"
......@@ -4316,7 +4307,6 @@ msgid "Mode"
msgstr "Läge"
#: gtk/gtksizegroup.c:243
#, fuzzy
msgid ""
"The directions in which the size group effects the requested sizes of its "
"component widgets."
......@@ -4327,7 +4317,7 @@ msgstr ""
#. ID
#: modules/input/imam-et.c:454
msgid "Amharic (EZ+)"
msgstr ""
msgstr "Amharisk (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imcyrillic-translit.c:216
......@@ -4352,12 +4342,12 @@ msgstr "Thailändsk (Trasig)"
#. ID
#: modules/input/imti-er.c:453
msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
msgstr ""
msgstr "Tigrigna-Eritreansk (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imti-et.c:453
msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
msgstr ""
msgstr "Tigrigna-Etiopisk (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imviqr.c:243
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment