Commit 3c6225f6 authored by Vasif Ismailoglu MD's avatar Vasif Ismailoglu MD

az:po * updating

parent 12c7fc52
2001-12-28 Vasif Ismailogu MD <azerb_linux@hotmail.com>
* az.po: updating Azerbaijani translation file
2001-12-22 Vasif Ismailogu MD <azerb_linux@hotmail.com>
* az.po: updating Azerbaijani translation file
......
......@@ -6,13 +6,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk20 1.3.2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-12-23 18:02-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-24 20:10GMT+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-27 23:00GMT+0200\n"
"Last-Translator: Vasif İsmayıloğlu MD <azerb_linux@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Azerbaijani Turkic <linuxaz@azerimail.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
#, c-format
......@@ -624,6 +624,8 @@ msgid ""
"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
"for the mnemonic accelerator key"
msgstr ""
"Seçili isə, altı cızılı xarakterdən sonrakının mnemonik yüksəldici açarı "
"olaraq qəbul edilməsi gərəkdiyini göstərir"
#: gtk/gtkbutton.c:205
msgid "Use stock"
......@@ -631,7 +633,7 @@ msgstr "Depo işlət"
#: gtk/gtkbutton.c:206
msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
msgstr ""
msgstr "Seçili isə, etiket göstərilmək yerinə ambar vahidi almaq üçün işlədilir"
#: gtk/gtkbutton.c:213
msgid "Border relief"
......@@ -647,7 +649,7 @@ msgstr "Əsas Boşluq"
#: gtk/gtkbutton.c:266
msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
msgstr ""
msgstr "CAN_DEFAULT düymələrinə əlavə ediləcək əlavə sahə"
#: gtk/gtkbutton.c:272
msgid "Default Outside Spacing"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment