Commit 3a2cf4d9 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima
Browse files

Updated Albanian translation.

2005-01-04  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent 1e59a781
2005-01-04 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2005-01-02 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
......
# Përkthimi i mesazheve të gtk+-properties në shqip
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Besnik Bleta <besnikbleta@hotmail.com>, 2003.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+-properties HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 04:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 17:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-04 04:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-04 10:44+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -376,52 +376,52 @@ msgstr "Tregon nëse grupi i veprimit është aktiv."
msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Tregon nëse grupi i veprimit është i dukshëm."
#: gtk/gtkadjustment.c:108 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkadjustment.c:115 gtk/gtkcellrendererprogress.c:115
#: gtk/gtkspinbutton.c:303
msgid "Value"
msgstr "Vlera"
#: gtk/gtkadjustment.c:109
#: gtk/gtkadjustment.c:116
msgid "The value of the adjustment"
msgstr "Vlera e rregullimit"
#: gtk/gtkadjustment.c:118
#: gtk/gtkadjustment.c:132
msgid "Minimum Value"
msgstr "Vlera më e vogël"
#: gtk/gtkadjustment.c:119
#: gtk/gtkadjustment.c:133
msgid "The minimum value of the adjustment"
msgstr "Vlera më e vogël e rregullimit"
#: gtk/gtkadjustment.c:128
#: gtk/gtkadjustment.c:152
msgid "Maximum Value"
msgstr "Vlera më e madhe"
#: gtk/gtkadjustment.c:129
#: gtk/gtkadjustment.c:153
msgid "The maximum value of the adjustment"
msgstr "Vlera më e madhe e rregullimit"
#: gtk/gtkadjustment.c:138
#: gtk/gtkadjustment.c:169
msgid "Step Increment"
msgstr "Hapi rritës"
#: gtk/gtkadjustment.c:139
#: gtk/gtkadjustment.c:170
msgid "The step increment of the adjustment"
msgstr "Hapi rritës i rregullimit"
#: gtk/gtkadjustment.c:148
#: gtk/gtkadjustment.c:186
msgid "Page Increment"
msgstr "Zmadhimi i faqes"
#: gtk/gtkadjustment.c:149
#: gtk/gtkadjustment.c:187
msgid "The page increment of the adjustment"
msgstr "Zmadhimi i faqes së rregullimit"
#: gtk/gtkadjustment.c:158
#: gtk/gtkadjustment.c:206
msgid "Page Size"
msgstr "Madhësia e faqes"
#: gtk/gtkadjustment.c:159
#: gtk/gtkadjustment.c:207
msgid "The page size of the adjustment"
msgstr "Madhësia e faqes së rregullimit"
......@@ -711,7 +711,7 @@ msgstr ""
"Nëse vihet, etiketa përdoret për të marrë një element rezervë në vend që të "
"shfaqet"
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:675
#: gtk/gtkbutton.c:244 gtk/gtkcombobox.c:678
msgid "Focus on click"
msgstr "Fokus në klikim"
......@@ -1233,7 +1233,7 @@ msgstr ""
"Zona e preferuar për të sfazuar tekstin, nëse kutia e krijuar nuk ka "
"hapësirë të mjaftueshme për të shfaqur të gjithë tekstin"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:361
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434 gtk/gtkfilechooserbutton.c:364
#: gtk/gtklabel.c:453
msgid "Width In Characters"
msgstr "Gjerësia llogaritur në gërma"
......@@ -1442,7 +1442,7 @@ msgstr "Përdor alfa"
msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
msgstr "Nëse i duhet dhënë apo jo ngjyrës një vlerë alfa"
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:347
#: gtk/gtkcolorbutton.c:218 gtk/gtkfilechooserbutton.c:350
#: gtk/gtkfontbutton.c:176 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
msgid "Title"
msgstr "Titulli"
......@@ -1545,71 +1545,71 @@ msgstr "Vlerë në listë"
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
msgstr "Nëse vlerat e dhëna duhet tashmë të jenë të pranishme në listë"
#: gtk/gtkcombobox.c:548
#: gtk/gtkcombobox.c:551
msgid "ComboBox model"
msgstr "Modeli i ComboBox"
#: gtk/gtkcombobox.c:549
#: gtk/gtkcombobox.c:552
msgid "The model for the combo box"
msgstr "Modeli për combo box"
#: gtk/gtkcombobox.c:565
#: gtk/gtkcombobox.c:568
msgid "Wrap width"
msgstr "Gjerësia e hapit"
#: gtk/gtkcombobox.c:566
#: gtk/gtkcombobox.c:569
msgid "Wrap width for layouting the items in a grid"
msgstr "Gjerësia e hapit për pasqyrimin e elementëve në një rrjetë"
#: gtk/gtkcombobox.c:588
#: gtk/gtkcombobox.c:591
msgid "Row span column"
msgstr "Hapësira e kollonave"
#: gtk/gtkcombobox.c:589
#: gtk/gtkcombobox.c:592
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr "Kollona e modelit të degëzimit që përmban vlerat e hapësirave të rreshtave"
#: gtk/gtkcombobox.c:610
#: gtk/gtkcombobox.c:613
msgid "Column span column"
msgstr "Kollona e hapësirës së kollonës"
#: gtk/gtkcombobox.c:611
#: gtk/gtkcombobox.c:614
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr "Kollona e modelit të degëzimit që përmban vlerat e hapësirave të kollonave"
#: gtk/gtkcombobox.c:631
#: gtk/gtkcombobox.c:634
msgid "Active item"
msgstr "Elementi aktiv"
#: gtk/gtkcombobox.c:632
#: gtk/gtkcombobox.c:635
msgid "The item which is currently active"
msgstr "Elementi aktualisht aktiv"
#: gtk/gtkcombobox.c:651 gtk/gtkuimanager.c:228
#: gtk/gtkcombobox.c:654 gtk/gtkuimanager.c:228
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr "Shto shkëputës në menutë"
#: gtk/gtkcombobox.c:652
#: gtk/gtkcombobox.c:655
msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
msgstr "Nëse tendat duhen të kenë një element menuje \"mbyll sirtarin\""
#: gtk/gtkcombobox.c:667 gtk/gtkentry.c:530
#: gtk/gtkcombobox.c:670 gtk/gtkentry.c:530
msgid "Has Frame"
msgstr "Ka Frame"
#: gtk/gtkcombobox.c:668
#: gtk/gtkcombobox.c:671
msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
msgstr "Nëse kutia e kombinuar duhet të vizatojë një kornizë rreth birit"
#: gtk/gtkcombobox.c:676
#: gtk/gtkcombobox.c:679
msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
msgstr "Nëse kutia e kombinuar merr fokusin kur klikohet me miun"
#: gtk/gtkcombobox.c:682
#: gtk/gtkcombobox.c:685
msgid "Appears as list"
msgstr "Shfaqet si listë"
#: gtk/gtkcombobox.c:683
#: gtk/gtkcombobox.c:686
msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
msgstr "Nëse tenda duhet të paraqitet si listë në vend të paraqitjes si menu"
......@@ -2009,19 +2009,19 @@ msgstr "Shfaq të padukshmit"
msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
msgstr "Nëse files dhe kartelat e padukshme duhen shfaqur"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:332
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:335
msgid "Dialog"
msgstr "Dritarja e dialogut"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:333
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:336
msgid "The file chooser dialog to use."
msgstr "Dritarja e dialogut që duhet përdorur për zgjedhjen e file."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:348
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:351
msgid "The title of the file chooser dialog."
msgstr "Titulli i dritares së dialogut për zgjedhjen e file."
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:362
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:365
msgid "The desired width of the button widget, in characters."
msgstr "Gjerësia e dëshiruar e pulsantit, në gërma."
......@@ -2542,11 +2542,11 @@ msgstr "Gjerësia e skemës"
msgid "The height of the layout"
msgstr "Lartësia e skemës"
#: gtk/gtkmenu.c:524
#: gtk/gtkmenu.c:526
msgid "Tearoff Title"
msgstr "Emri i menu të shkëputur"
#: gtk/gtkmenu.c:525
#: gtk/gtkmenu.c:527
msgid ""
"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
"off"
......@@ -2554,37 +2554,37 @@ msgstr ""
"Titulli që mund të shfaqet nga organizuesi i dritareve nëqoftëse menu do të "
"shkëputet"
#: gtk/gtkmenu.c:539
#: gtk/gtkmenu.c:541
msgid "Tearoff State"
msgstr "Gjendja e mbyllësit"
#: gtk/gtkmenu.c:540
#: gtk/gtkmenu.c:542
msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
msgstr "Një boolean që tregon se kur menuja është e mbyllur"
#: gtk/gtkmenu.c:546
#: gtk/gtkmenu.c:548
msgid "Vertical Padding"
msgstr "Zbutja Vertikale"
#: gtk/gtkmenu.c:547
#: gtk/gtkmenu.c:549
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr "Hapësirë ekstra në krye dhe në fund të menusë"
#: gtk/gtkmenu.c:555
#: gtk/gtkmenu.c:557
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Degëzimi Vertikal"
#: gtk/gtkmenu.c:556
#: gtk/gtkmenu.c:558
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr "Kur menuja është një nënmenu, zhvendose vertikalisht me këtë numër pikselësh"
#: gtk/gtkmenu.c:564
#: gtk/gtkmenu.c:566
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Degëzimi Horizontal"
#: gtk/gtkmenu.c:565
#: gtk/gtkmenu.c:567
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
......@@ -2592,63 +2592,63 @@ msgstr ""
"Kur menuja është një nënmenu, zhvendose horizontalisht me këtë numër "
"pikselësh"
#: gtk/gtkmenu.c:575
#: gtk/gtkmenu.c:577
msgid "Left Attach"
msgstr "Bashkangjitje Majtas"
#: gtk/gtkmenu.c:576 gtk/gtktable.c:205
#: gtk/gtkmenu.c:578 gtk/gtktable.c:205
msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Numri i kollonës ku duhet vendosur pjesa e majtë e widget bir"
#: gtk/gtkmenu.c:583
#: gtk/gtkmenu.c:585
msgid "Right Attach"
msgstr "Bashkangjitje Djathtas"
#: gtk/gtkmenu.c:584
#: gtk/gtkmenu.c:586
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Numri i kollonës ku duhet vendosur pjesa e djathtë e widget bir"
#: gtk/gtkmenu.c:591
#: gtk/gtkmenu.c:593
msgid "Top Attach"
msgstr "Bashkangjitje sipër"
#: gtk/gtkmenu.c:592
#: gtk/gtkmenu.c:594
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Numri i rreshtit ku duhet vendosur pjesa e sipërme e widget bir"
#: gtk/gtkmenu.c:599
#: gtk/gtkmenu.c:601
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Bashkangjitje e poshtme"
#: gtk/gtkmenu.c:600 gtk/gtktable.c:226
#: gtk/gtkmenu.c:602 gtk/gtktable.c:226
msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
msgstr "Numri i rreshtit ku duhet vendosur pjesa e poshtme e widget bir"
#: gtk/gtkmenu.c:687
#: gtk/gtkmenu.c:689
msgid "Can change accelerators"
msgstr "Mund të ndryshojë përshpejtuesit"
#: gtk/gtkmenu.c:688
#: gtk/gtkmenu.c:690
msgid "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
msgstr ""
"Nëse përshpejtuesit e menuve mund të ndryshohen me anë të shtypjes së një "
"butoni tek elementi i menusë"
#: gtk/gtkmenu.c:693
#: gtk/gtkmenu.c:695
msgid "Delay before submenus appear"
msgstr "Vonesa para se nënmenutë të shfaqen"
#: gtk/gtkmenu.c:694
#: gtk/gtkmenu.c:696
msgid "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
msgstr ""
"Koha më e vogël që treguesi duhet të qëndrojë mbi një element menuje para se "
"nënmenuja të shfaqet"
#: gtk/gtkmenu.c:701
#: gtk/gtkmenu.c:703
msgid "Delay before hiding a submenu"
msgstr "Vonesë para se një nënmenu të fshihet"
#: gtk/gtkmenu.c:702
#: gtk/gtkmenu.c:704
msgid ""
"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
"submenu"
......@@ -4333,8 +4333,8 @@ msgid "Hover Expand"
msgstr "Shpalosja e lirë"
#: gtk/gtktreeview.c:693
msgid "Whether rows should be expanded/collaped when the pointer moves over them"
msgstr "Nëse rreshtat duhet të shpalosen/përmblidhen kur kursori kalon mbi ta"
msgid "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
msgstr "Nëse rreshtat duhet të shpalosen/përmblidhen kur kursori lëviz sipër tyre"
#: gtk/gtktreeview.c:713
msgid "Vertical Separator Width"
......
2005-01-04 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2005-01-03 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
# Përkthimi i mesazheve të gtk+ në shqip
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
# Besnik Bleta <besnikbleta@hotmail.com>, 2003.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2003, 2004, 2005.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-12-17 04:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-17 16:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-04 04:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-04 10:42+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr "E pamundur hapja e file '%s': %s"
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "File '%s' nuk përmban të dhëna"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:210 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:208 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:887
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1110 tests/testfilechooser.c:244
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
......@@ -815,7 +815,7 @@ msgstr "NGJYRAT"
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Bëj që thirrjet e X të jenë të sinkronizuara"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1938
#: gtk/gtkaboutdialog.c:260 gtk/gtkaboutdialog.c:1939
msgid "License"
msgstr "Liçenca"
......@@ -824,37 +824,37 @@ msgid "The license of the program"
msgstr "Liçenca e programit"
#. Add the credits button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
msgid "_Credits"
msgstr "_Falenderime"
#. Add the license button
#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
msgid "_License"
msgstr "_Liçenca"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:681
#: gtk/gtkaboutdialog.c:682
#, c-format
msgid "About %s"
msgstr "Informacione mbi %s"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1875
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1876
msgid "Credits"
msgstr "Falenderime"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1900
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1901
msgid "Written by"
msgstr "Shkruar nga"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1903
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1904
msgid "Documented by"
msgstr "Dokumentuar nga"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1915
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1916
msgid "Translated by"
msgstr "Përkthyer nga"
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1919
#: gtk/gtkaboutdialog.c:1920
msgid "Artwork by"
msgstr "Grafika nga"
......@@ -1064,257 +1064,227 @@ msgstr "_Shkruaj simbolin Unicode të kontrollit"
msgid "Invalid filename: %s"
msgstr "Emër file jo korrekt: %s"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1212
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1227
#: gtk/gtkpathbar.c:982
msgid "Home"
msgstr "Shtëpia"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:63 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1235
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1254
#: gtk/gtkpathbar.c:984
msgid "Desktop"
msgstr "Hapësira e punës"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:67
msgid "(None)"
msgstr "(Asnjë)"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:349
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:352
msgid "Select a File"
msgstr "Zgjidh një file"
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1503
#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:1514
msgid "Other..."
msgstr "Tjetër..."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:863
#, c-format
msgid ""
"Could not retrieve information about %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"E pamundur marrja e informacioneve në lidhje me %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:867
msgid "Could not retrieve information about the file"
msgstr "E pamundur marrja e informacioneve në lidhje me file"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:874
#, c-format
msgid ""
"Could not add a bookmark for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:878
msgid "Could not add a bookmark"
msgstr "I pamundur shtimi i një libërshënuesi"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889 gtk/gtkfilechooserdefault.c:5970
#, c-format
msgid ""
"Could not build file name from '%s' and '%s':\n"
"%s"
msgstr ""
"I pamundur krijimi i emrit të file nga '%s' dhe '%s':\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:889
msgid "Could not remove bookmark"
msgstr "E pamundur fshirja e libërshënuesit"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:905
#, c-format
msgid ""
"Could not change the current folder to %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"I pamundur ndryshimi i kartelës aktuale në %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:900
msgid "The folder could not be created"
msgstr "I pamundur krijimi i kartelës"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1643
#, c-format
msgid ""
"Could not create folder %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"I pamundur krijimi i kartelës %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1829
#, c-format
msgid "Could not add bookmark for %s because it is not a folder."
msgstr "I pamundur shtimi i një libërshënuesi për %s pasi nuk është një kartelë."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:911
msgid "Invalid file name"
msgstr "Emër i pavlefshëm file"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1941
#, c-format
msgid ""
"Could not remove bookmark for %s:\n"
"%s"
msgstr ""
"E pamundur fshirja e libërshënuesit për %s:\n"
"%s"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:921
msgid "The folder contents could not be displayed"
msgstr "E pamundur shfaqja e pëmbajtjes së kartelës"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2078
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2091
#, c-format
msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
msgstr "Shto në libërshënues kartelën '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2119
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2132
msgid "Add the current folder to the bookmarks"
msgstr "Shto në libërshënues kartelën aktuale"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2121
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2134
msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
msgstr "Shto në libërshënues kartelat e zgjedhura"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2161
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2174
#, c-format
msgid "Remove the bookmark '%s'"
msgstr "Hiq libërshënuesin '%s'"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2566
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2587
#, c-format
msgid "Could not add a bookmark for %s because it is an invalid path name."
msgstr ""
"I pamundur krijimi i një libërshënuesi për %s pasi është një emër pozicioni "
"jo korrekt."
msgid "Could not add a bookmark for '%s' because it is an invalid path name."
msgstr "I pamundur krijimi i një libërshënuesi për '%s' pasi është një emër i pavlefshëm pozicioni."
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2744
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2765
msgid "Shortcuts"
msgstr "Kombinime përshpejtuese"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2798
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2819
msgid "Folder"
msgstr "Kartelë"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2850 gtk/gtkstock.c:295
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2871 gtk/gtkstock.c:295
msgid "_Add"
msgstr "_Shto"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2857
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2878
msgid "Add the selected folder to the bookmarks"
msgstr "Shto në libërshënues kartelën e zgjedhur"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2862 gtk/gtkstock.c:352
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2883 gtk/gtkstock.c:352
msgid "_Remove"
msgstr "_Hiqe"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2869
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2890
msgid "Remove the selected bookmark"
msgstr "Hiq libërshënuesin e zgjedhur"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2964
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2985
msgid "_Add to Shortcuts"
msgstr "_Shto tek kombinimet përshpejtues"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2978
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2999
msgid "Show _Hidden Files"
msgstr "Shfaq Files e _Padukshëm"
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3102 gtk/gtkfilesel.c:767
#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3123 gtk/gtkfilesel.c:767
msgid "Files"
msgstr "Files"