Commit 396759e6 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation.

2003-10-07  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation.
parent 47c2771c
2003-10-07 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
2003-10-06 Pablo Gonzalo del Campo <pablodc@bigfoot.com>
* es.po: Updated Spanish translation by
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-06 02:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-06 02:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-07 01:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-07 01:25+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -267,16 +267,16 @@ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ICO-fil"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:921
msgid "Image too large to be saved as ICO"
msgstr ""
msgstr "Bilden för stor för att sparas som ICO"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:932
msgid "Cursor hotspot outside image"
msgstr ""
msgstr "Markörpunkt utanför bilden"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:955
#, c-format
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
msgstr ""
msgstr "Djupet stöds inte för ICO-fil: %d"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:1184
msgid "The ICO image format"
......@@ -809,6 +809,8 @@ msgid ""
"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
msgstr ""
"Huruvida åtgärden är viktig. Då detta är SANT visar ställföreträdare för "
"verktygsobjekt för denna åtgärd text i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-läge."
#: gtk/gtkaction.c:228
msgid "Hide if empty"
......@@ -816,7 +818,7 @@ msgstr "Dölj om tom"
#: gtk/gtkaction.c:229
msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
msgstr ""
msgstr "Då detta är SANT döljs tomma menyställföreträdare för denna åtgärd."
#: gtk/gtkaction.c:235 gtk/gtkwidget.c:442
msgid "Sensitive"
......@@ -1554,7 +1556,7 @@ msgstr "Höjning"
msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
msgstr ""
"Offset för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"Avstånd för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"negativt)"
#: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:463
......@@ -2219,7 +2221,7 @@ msgstr "Antal tecken som ska lämnas plats till i fältet"
#: gtk/gtkentry.c:524
msgid "Scroll offset"
msgstr "Rullningsoffset"
msgstr "Rullningsavstånd"
#: gtk/gtkentry.c:525
msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
......@@ -3047,35 +3049,34 @@ msgid "Vertical Padding"
msgstr "Vertikal utfyllnad"
#: gtk/gtkmenu.c:352
#, fuzzy
msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
msgstr ""
"Mängden utrymme att lägga till på vänster och höger sida, i bildpunkter"
msgstr "Extra utrymme överst och nederst i menyn"
#: gtk/gtkmenu.c:360
#, fuzzy
msgid "Vertical Offset"
msgstr "Vertikal skala"
msgstr "Vertikalt avstånd"
#: gtk/gtkmenu.c:361
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"vertically"
msgstr ""
"Positionera menyn med vertikalt avstånd i detta antal bildpunkter när den är "
"en undermeny"
#: gtk/gtkmenu.c:369
#, fuzzy
msgid "Horizontal Offset"
msgstr "Horisontell skala"
msgstr "Horisontellt avstånd"
#: gtk/gtkmenu.c:370
msgid ""
"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
"horizontally"
msgstr ""
"Positionera menyn med horisontellt avstånd i detta antal bildpunkter när den "
"är en undermeny"
#: gtk/gtkmenu.c:380
#, fuzzy
msgid "Left Attach"
msgstr "Vänsterfäste"
......@@ -3084,27 +3085,22 @@ msgid "The column number to attach the left side of the child to"
msgstr "Det kolumnnummer som vänster sida av barnet ska fästas vid"
#: gtk/gtkmenu.c:388
#, fuzzy
msgid "Right Attach"
msgstr "Högerfäste"
#: gtk/gtkmenu.c:389
#, fuzzy
msgid "The column number to attach the right side of the child to"
msgstr "Det kolumnnummer som vänster sida av barnet ska fästas vid"
msgstr "Det kolumnnummer som höger sida av barnet ska fästas vid"
#: gtk/gtkmenu.c:396
#, fuzzy
msgid "Top Attach"
msgstr "Övre fäste"
#: gtk/gtkmenu.c:397
#, fuzzy
msgid "The row number to attach the top of the child to"
msgstr "Det radnummer som nederkanten på barnet ska fästas vid"
msgstr "Det radnummer som överkanten på barnet ska fästas vid"
#: gtk/gtkmenu.c:404
#, fuzzy
msgid "Bottom Attach"
msgstr "Nedre fäste"
......@@ -3573,6 +3569,8 @@ msgid ""
"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
"is the current action of its group."
msgstr ""
"Värdet som returneras av gtk_radio_action_get_current_value() då denna "
"åtgärd är den aktuella åtgärden i sin grupp."
#: gtk/gtkradiobutton.c:109
msgid "Group"
......@@ -3996,9 +3994,8 @@ msgid "Has Resize Grip"
msgstr "Har handtag för storleksändring"
#: gtk/gtkstatusbar.c:168
#, fuzzy
msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
msgstr "Huruvida widgeten är fokuswidgeten på toppnivån"
msgstr "Huruvida statusraden har ett handtag för storleksändring av toppnivån"
#: gtk/gtkstatusbar.c:195
msgid "Style of bevel around the statusbar text"
......@@ -4325,8 +4322,8 @@ msgid "Right attachment"
msgstr "Högerfäste"
#: gtk/gtktable.c:210
msgid "the column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "det kolumnnummer som höger sida av en barnwidget ska fästas vid"
msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
msgstr "Det kolumnnummer som höger sida av en barnwidget ska fästas vid"
#: gtk/gtktable.c:216
msgid "Top attachment"
......@@ -4549,7 +4546,7 @@ msgid ""
"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
"in pixels"
msgstr ""
"Offset för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"Avstånd för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning är "
"negativt) i bildpunkter"
#: gtk/gtktexttag.c:433
......@@ -4801,11 +4798,13 @@ msgstr "Huruvida inmatad text skriver över befintligt innehåll"
#: gtk/gtktextview.c:673
msgid "Accepts tab"
msgstr ""
msgstr "Accepterar tabulator"
#: gtk/gtktextview.c:674
msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
msgstr ""
"Huruvida ett tabulatorsteg kommer att resultera i att ett tabulatortecken "
"anges"
#: gtk/gtkthemes.c:69
#, c-format
......@@ -4817,13 +4816,14 @@ msgid "--- No Tip ---"
msgstr "--- Inget tips ---"
#: gtk/gtktoggleaction.c:129
#, fuzzy
msgid "Create the same proxies as a radio action"
msgstr "Rita växlingsknappen som en radioknapp"
msgstr "Skapa samma ställföreträdare som en radioåtgärd"
#: gtk/gtktoggleaction.c:130
msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
msgstr ""
"Huruvida ställföreträdarna för denna åtgärd ser ut som ställföreträdare för "
"radioåtgärder"
#: gtk/gtktogglebutton.c:133
msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
......@@ -4862,23 +4862,20 @@ msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
msgstr "Om en pil ska visas om verktygsraden inte passar"
#: gtk/gtktoolbar.c:450
#, fuzzy
msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
msgstr "Huruvida barnet ska få extra utrymme när föräldern växer"
msgstr "Huruvida objektet ska få extra utrymme när verktygsraden växer"
#: gtk/gtktoolbar.c:458
#, fuzzy
msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
msgstr "Huruvida barnen allihop ska vara av samma storlek"
msgstr "Huruvida objektet ska vara av samma storlek som andra liknande objekt"
#: gtk/gtktoolbar.c:465
msgid "Pack End"
msgstr ""
msgstr "Packningsslut"
#: gtk/gtktoolbar.c:466
#, fuzzy
msgid "Whether the item is positioned at the end of the toolbar"
msgstr "Huruvida widgeten är fokuswidgeten på toppnivån"
msgstr "Huruvida objektet är placerat i slutet på verktygsraden"
#: gtk/gtktoolbar.c:473
msgid "Spacer size"
......@@ -4936,46 +4933,44 @@ msgid "Text to show in the item."
msgstr "Text att visa i objektet."
#: gtk/gtktoolbutton.c:187
#, fuzzy
msgid ""
"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
msgstr ""
"Om detta är angivet kommer en understrykning i texten att indikera att nästa "
"tecken ska användas som en genvägstangent"
"Om detta är angivet kommer en understrykning i etikettegenskapen att "
"indikera att nästa tecken ska användas som en genvägstangent i spillmenyn"
#: gtk/gtktoolbutton.c:194
#, fuzzy
msgid "Widget to use as the item label"
msgstr "Bredd på ramen runt fliketiketterna"
msgstr "Widget att använda som objektetikett"
#: gtk/gtktoolbutton.c:200
msgid "Stock Id"
msgstr "Standard-id"
#: gtk/gtktoolbutton.c:201
#, fuzzy
msgid "The stock icon displayed on the item"
msgstr "Strängen som visas på barnets fliketikett"
msgstr "Standardikonen som visas på objektet"
#: gtk/gtktoolbutton.c:207
msgid "Icon widget"
msgstr "Ikonwidget"
#: gtk/gtktoolbutton.c:208
#, fuzzy
msgid "Icon widget to display in the item"
msgstr "Ikonsamling att visa"
msgstr "Ikonsamling att visa i objektet"
#: gtk/gtktoolitem.c:155
msgid "Visible when horizontal"
msgstr ""
msgstr "Synlig då horisontell"
#: gtk/gtktoolitem.c:156
msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
"orientation."
msgstr ""
"Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är orienterad "
"horisontellt."
#: gtk/gtktoolitem.c:162
msgid "Visible when vertical"
......@@ -4986,12 +4981,16 @@ msgid ""
"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
"orientation."
msgstr ""
"Huruvida verktygsradsobjektet är synligt då verktygsraden är orienterad "
"vertikalt."
#: gtk/gtktoolitem.c:170
msgid ""
"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
msgstr ""
"Huruvida verktygsradsobjektet är viktigt. Då detta är SANT visar "
"verktygsradsknappar text i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-läge"
#: gtk/gtktreemodelsort.c:306
msgid "TreeModelSort Model"
......@@ -5219,39 +5218,38 @@ msgstr "Sorteringsriktning som sorteringsindikatorn ska indikera"
#: gtk/gtkuimanager.c:213
msgid "Add tearoffs to menus"
msgstr ""
msgstr "Lägg till löstagbara i menyer"
#: gtk/gtkuimanager.c:214
#, fuzzy
msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
msgstr "Huruvida menyposten är ikryssad"
msgstr "Huruvida löstagbara menyposter ska läggas till i menyer"
#: gtk/gtkuimanager.c:221
msgid "Merged UI definition"
msgstr ""
msgstr "Sammanslagen användargränssnittsdefinition"
#: gtk/gtkuimanager.c:222
msgid "An XML string describing the merged UI"
msgstr ""
msgstr "En XML-sträng som beskriver det sammanslagna användargränssnittet"
#: gtk/gtkuimanager.c:865
#, c-format
msgid "Unknown attribute '%s' on line %d char %d"
msgstr ""
msgstr "Okänt attribut \"%s\" på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1074
#, c-format
msgid "Unexpected start tag '%s' on line %d char %d"
msgstr ""
msgstr "Oväntad starttagg \"%s\" på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1158
#, c-format
msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
msgstr ""
msgstr "Oväntade teckendata på rad %d tecken %d"
#: gtk/gtkuimanager.c:1916
msgid "Empty"
msgstr ""
msgstr "Tom"
#: gtk/gtkviewport.c:135
msgid ""
......@@ -5415,11 +5413,11 @@ msgstr "Masken som avgör vilken typ av utökningshändelser som denna widget f
#: gtk/gtkwidget.c:528
msgid "No show all"
msgstr ""
msgstr "Visa inte alla"
#: gtk/gtkwidget.c:529
msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
msgstr ""
msgstr "Huruvida gtk_widget_show_all() inte ska påverka denna widget"
#: gtk/gtkwidget.c:1338
msgid "Interior Focus"
......@@ -5630,23 +5628,20 @@ msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
msgstr "SANT om fönstret inte ska vara i skrivbordsväljaren."
#: gtk/gtkwindow.c:618
#, fuzzy
msgid "Decorated"
msgstr "Kataloger"
msgstr "Dekorerat"
#: gtk/gtkwindow.c:619
#, fuzzy
msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
msgstr "SANT om fönstret inte ska vara i skrivbordsväljaren"
msgstr "Huruvida fönstret ska vara dekorerat i fönsterhanteraren"
#: gtk/gtkwindow.c:634
msgid "Gravity"
msgstr ""
msgstr "Gravitet"
#: gtk/gtkwindow.c:635
#, fuzzy
msgid "The window gravity of the window"
msgstr "Typen av fönster"
msgstr "Fönstrets fönstergravitet"
#: modules/input/gtkimcontextxim.c:325
msgid "IM Preedit style"
......@@ -5672,7 +5667,7 @@ msgstr "Amharisk (EZ+)"
#. ID
#: modules/input/imcedilla.c:90
msgid "Cedilla"
msgstr ""
msgstr "Cedilj"
#. ID
#: modules/input/imcyrillic-translit.c:216
......@@ -5714,6 +5709,16 @@ msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X-inmatningsmetod"
#~ msgid "the column number to attach the right side of a child widget to"
#~ msgstr "det kolumnnummer som höger sida av en barnwidget ska fästas vid"
#~ msgid ""
#~ "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar "
#~ "buttons show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
#~ msgstr ""
#~ "Huruvida verktygsradsobjektet är viktigt. Då detta är SANT visar "
#~ "verktygsradsknappar text i GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ-läge."
#~ msgid ""
#~ " Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used "
#~ "to trap events."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment