Commit 35efc9ba authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac

Update Czech translation

parent 09cf8937
2004-02-03 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation.
2004-02-03 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* no.po: Updated Norwegian translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-30 04:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-30 12:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-03 04:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-03 16:44+0100\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <bukm@centrum.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -1275,30 +1275,26 @@ msgstr "Nemohu převést název souboru"
msgid "(Empty)"
msgstr "(Prázdný)"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:346 gtk/gtkfilesystemwin32.c:373
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:351 gtk/gtkfilesystemwin32.c:373
#, c-format
msgid "error creating directory '%s': %s"
msgstr "chyba při vytváření adresáře '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:389 gtk/gtkfilesystemwin32.c:414
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:392 gtk/gtkfilesystemwin32.c:414
msgid "This file system does not support mounting"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje připojování"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:397
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:400
msgid "Filesystem"
msgstr "Systém souborů"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:416 gtk/gtkfilesystemunix.c:1051
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:419 gtk/gtkfilesystemunix.c:1295
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:1154
#, c-format
msgid "error getting information for '%s': %s"
msgstr "chyba při získávání informací o '%s': %s"
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:868 gtk/gtkfilesystemunix.c:881
msgid "This file system does not support bookmarks"
msgstr "Tento systém souborů nepodporuje záložky"
#: gtk/gtkfilesystemwin32.c:777
#: gtk/gtkfilesystemunix.c:1005 gtk/gtkfilesystemwin32.c:777
#, c-format
msgid "Bookmark saving failed (%s)"
msgstr "Ukládání záložek selhalo (%s)"
......@@ -1464,11 +1460,11 @@ msgstr "(neznámá)"
msgid "clear"
msgstr "vyčistit"
#: gtk/gtklabel.c:3225
#: gtk/gtklabel.c:3227
msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"
#: gtk/gtklabel.c:3235
#: gtk/gtklabel.c:3237
msgid "Input Methods"
msgstr "Vstupní metody"
......@@ -1486,6 +1482,14 @@ msgstr "default:LTR"
msgid "Page %u"
msgstr "Strana %u"
#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:89
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:90
msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
msgstr "Přepínací tlačíko, do jehož skupiny patří toto tlačítko."
#: gtk/gtkrc.c:2380
#, c-format
msgid "Unable to find include file: \"%s\""
......@@ -1912,5 +1916,8 @@ msgstr "Vstupní metoda X"
msgid "Could not get information for file '%s': %s"
msgstr "Nemohu získat informace o souboru '%s': %s"
#~ msgid "This file system does not support bookmarks"
#~ msgstr "Tento systém souborů nepodporuje záložky"
#~ msgid "This file system does not support icons"
#~ msgstr "Tento systém souborů nepodporuje ikony"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment