Commit 1f0ce4c1 authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela
Browse files

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=18627
parent 452c631a
2007-08-16 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-08-15 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* POTFILES.in: Added missing files.
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+ 2.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-09 07:54+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:11+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-13 08:20+0300\n"
"Last-Translator: Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -399,7 +399,7 @@ msgid "Whether the action group is visible."
msgstr "Onko tämä toimintoryhmä näkyvissä."
#: ../gtk/gtkadjustment.c:86 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:268
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:181 ../gtk/gtkspinbutton.c:268
msgid "Value"
msgstr "Arvo"
......@@ -764,6 +764,14 @@ msgstr "Sijainti"
msgid "The index of the child in the parent"
msgstr "Nykyisen lapsen indeksi emon sisällä"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:104
msgid "Translation Domain"
msgstr "Käännösalue"
#: ../gtk/gtkbuilder.c:105
msgid "The translation domain used by gettext"
msgstr "Gettextin käyttämä käännösalue "
#: ../gtk/gtkbutton.c:200
msgid ""
"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
......@@ -1244,7 +1252,8 @@ msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
msgstr "Edistymispalkin asento ja kasvusuunta"
#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:122
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkspinbutton.c:207
#: ../gtk/gtkrange.c:345 ../gtk/gtkscalebutton.c:200
#: ../gtk/gtkspinbutton.c:207
msgid "Adjustment"
msgstr "Koonmuutos"
......@@ -1813,7 +1822,7 @@ msgstr "Voiko tähän kenttään kirjoittaa tyhjän arvon"
#: ../gtk/gtkcombo.c:173
msgid "Value in list"
msgstr "Arvo listassa"
msgstr "Arvo luettelossa"
#: ../gtk/gtkcombo.c:174
msgid "Whether entered values must already be present in the list"
......@@ -2739,7 +2748,7 @@ msgstr "Kuvakejoukko"
msgid "Icon set to display"
msgstr "Näkyvä kuvakejoukko"
#: ../gtk/gtkimage.c:187 ../gtk/gtktoolbar.c:530
#: ../gtk/gtkimage.c:187 ../gtk/gtkscalebutton.c:191 ../gtk/gtktoolbar.c:530
msgid "Icon size"
msgstr "Kuvakekoko"
......@@ -4094,7 +4103,7 @@ msgstr "Nykyinen suodatin, jolla valitaan näytettävät resurssit"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:251
msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
msgstr "Koko polku tiedostoon, jota käytetään lista tallennukseen ja lukuun"
msgstr "Koko polku tiedostoon, jota käytetään luettelon tallennukseen ja lukuun"
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:266
msgid ""
......@@ -4104,7 +4113,7 @@ msgstr ""
#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:282
msgid "The size of the recently used resources list"
msgstr "Äskettäin käytettyjen resurssien listan koko"
msgstr "Äskettäin käytettyjen resurssien luettelon koko"
#: ../gtk/gtkruler.c:90
msgid "Lower"
......@@ -4178,6 +4187,27 @@ msgstr "Arvon välit"
msgid "Space between value text and the slider/trough area"
msgstr "Väli arvotekstin ja liu'uttimen sekä uran alueen välissä"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:182
msgid "The value of the scale"
msgstr "Asteikon arvo"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
msgid "The icon size"
msgstr "Kuvakkeen koko"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:201
msgid ""
"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
msgstr "GtkAdjustment, joka sisältää tämän asteikkonapin nykyisen arvon"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:229
msgid "Icons"
msgstr "Kuvakkeet"
#: ../gtk/gtkscalebutton.c:230
msgid "List of icon names"
msgstr "Luettelo kuvakkeiden nimistä"
#: ../gtk/gtkscrollbar.c:50
msgid "Minimum Slider Length"
msgstr "Pienin liukusäätimen pituus"
......@@ -4510,8 +4540,8 @@ msgid ""
"Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
"inverted compared to the default (where down means ascending)"
msgstr ""
"Käännetäänkö järjestyspainikkeiden suunta lista- ja puunäkymissä verrattuna "
"oletusarvoon."
"Käännetäänkö järjestyspainikkeiden suunta luettelo- ja puunäkymissä "
"verrattuna oletusarvoon."
#: ../gtk/gtksettings.c:452
msgid "Show the 'Input Methods' menu"
......@@ -4962,25 +4992,25 @@ msgstr "Lisäysmerkin sijainti (siirtymänä puskurin alusta)"
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:245
msgid "Copy target list"
msgstr "Kopioinnin kohdelista"
msgstr "Kopioinnin kohdeluettelo"
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:246
msgid ""
"The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
msgstr ""
"Lista kohteista, joita tämä puskuri tukee leikepöydälle kopiointiin ja "
"Luettelo kohteista, joita tämä puskuri tukee leikepöydälle kopiointiin ja "
"raahauksen lähdeeksi"
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:261
msgid "Paste target list"
msgstr "Liittämisen kohdelista"
msgstr "Liittämisen kohdeluettelo"
#: ../gtk/gtktextbuffer.c:262
msgid ""
"The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
"destination"
msgstr ""
"Lista kohteista, joita tämä puskuri tukee leikepöydältä liittämiseen ja "
"Luettelo kohteista, joita tämä puskuri tukee leikepöydältä liittämiseen ja "
"raahauksen kohteena"
#: ../gtk/gtktextmark.c:90
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment