Commit 1ac5dcd4 authored by Gintautas Miliauskas's avatar Gintautas Miliauskas Committed by Gintautas Miliauskas

Updated Lithuanian translation.

2007-02-27  Gintautas Miliauskas  <gintas@akl.lt>

	* lt.po: Updated Lithuanian translation.


svn path=/trunk/; revision=17359
parent e4d9a1cc
2007-02-27 Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
2007-02-25 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
......
......@@ -11,14 +11,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-22 01:21+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-27 15:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-22 01:25+0200\n"
"Last-Translator: Gintautas Miliauskas <gintas@akl.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <gnome-lt@lists.akl.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:154 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:847
......@@ -35,7 +36,8 @@ msgstr "Paveikslėlio faile „%s“ nėra duomenų"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:209 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:896
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1153 ../tests/testfilechooser.c:263
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Nepavyko įkelti paveikslėlio „%s“: nežinoma priežastis, tikriausiai "
"sugadintas failas"
......@@ -136,7 +138,8 @@ msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:364
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Laipsniškas apdorojimas piešinių, kurių tipas yra „%s“, yra nepalaikomas"
msgstr ""
"Laipsniškas apdorojimas piešinių, kurių tipas yra „%s“, yra nepalaikomas"
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
msgid "Image header corrupt"
......@@ -223,7 +226,8 @@ msgstr "Klaida skaitant GIF: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1477
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1638
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF failui trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)"
msgstr ""
"GIF failui trūksta dalies duomenų (galbūt ji buvo kaip nors sugadinta?)"
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
#, c-format
......@@ -370,8 +374,10 @@ msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:946
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100; reikšmė „%d“ yra neleistina."
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG kokybės reikšmė turi būti tarp 0 ir 100; reikšmė „%d“ yra neleistina."
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1114
msgid "The JPEG image format"
......@@ -470,7 +476,8 @@ msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "Įvyko mirtina klaida skaitant PNG paveikslėlių failą: %s"
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:826
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgid ""
"Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
msgstr "PNG tekstiniai raktai turi turėti nuo 1 iki 79 simbolių."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:834
......@@ -482,7 +489,8 @@ msgstr "PNG tekstiniai raktai turi naudoti tik ASCII simbolius."
msgid ""
"PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
"be parsed."
msgstr "PNG suspaudimo lygis turi būti reikšmė tarp 0 ir 9: reikšmės „%s“ nesuprasta."
msgstr ""
"PNG suspaudimo lygis turi būti reikšmė tarp 0 ir 9: reikšmės „%s“ nesuprasta."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:859
#, c-format
......@@ -496,7 +504,8 @@ msgstr ""
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:899
#, c-format
msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
msgstr "PNG tekstinės dalies reikšmė %s negali būti perkoduota į ISO-8859-1 koduotę."
msgstr ""
"PNG tekstinės dalies reikšmė %s negali būti perkoduota į ISO-8859-1 koduotę."
#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1050
msgid "The PNG image format"
......@@ -1587,8 +1596,10 @@ msgstr "Failas pavadinimu „%s“ jau egzistuoja. Ar norite jį perrašyti?"
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7324
#, c-format
msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr "Failas vietoje „%s“ jau egzistuoja. Pakeitus jį, jo turinys bus perrašytas."
msgid ""
"The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
msgstr ""
"Failas vietoje „%s“ jau egzistuoja. Pakeitus jį, jo turinys bus perrašytas."
#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7329
msgid "_Replace"
......@@ -1687,8 +1698,10 @@ msgstr "Pe_rvadinti failą"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1406
#, c-format
msgid "The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Aplanko pavadinime „%s“ yra simbolių, kurių negalima naudoti failų varduose"
msgid ""
"The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr ""
"Aplanko pavadinime „%s“ yra simbolių, kurių negalima naudoti failų varduose"
#: ../gtk/gtkfilesel.c:1451
msgid "New Folder"
......@@ -4082,7 +4095,8 @@ msgstr "„%s“ nėra tinkamas požymio pavadinimas"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1193
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgid ""
"\"%s\" could not be converted to a value of type \"%s\" for attribute \"%s\""
msgstr "„%s“ nepavyko konvertuoti į „%s“ tipo reikšmę atributui „%s“"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1202
......@@ -4119,7 +4133,8 @@ msgid "Serialized data is malformed"
msgstr "Nuoseklinti duomenys yra netinkamai suformuoti"
#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:1866
msgid "Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
msgid ""
"Serialized data is malformed. First section isn't GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
msgstr ""
"Nuoseklinti duomenys yra netinkamai suformuoti. Pirmas skyrius nėra "
"GTKTEXTBUFFERCONTENTS-0001"
......@@ -4198,4 +4213,3 @@ msgstr ""
"„%s“ nėra temos indekso failo.\n"
"Jei tikrai čia norite sukurti piktogramos podėlį, naudokite --ignore-theme-"
"index.\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment