Commit 17e785f4 authored by Noah Levitt's avatar Noah Levitt Committed by Noah Levitt
Browse files

Converted from broken-TSCII to UTF-8.

2003-06-02  Noah Levitt  <nlevitt@columbia.edu>

	* ta.po: Converted from broken-TSCII to UTF-8.
parent b5059b98
2003-06-02 Noah Levitt <nlevitt@columbia.edu>
* ta.po: Converted from broken-TSCII to UTF-8.
2003-05-31 Christophe Merlet <redfox@redfoxcenter.org>
* fr.po: Updated French translation.
......
......@@ -16,74 +16,74 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:703
#, c-format
msgid "Failed to open file '%s': %s"
msgstr "'%s' §¸¡ôÒ ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
msgstr "'%s' கோப்பு திறக்க முடியவில்லை: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:157
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:713
#, c-format
msgid "Image file '%s' contains no data"
msgstr "'%s' ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ø ¾Ã× ²Ðõ ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "'%s' உருவக் கோப்பில் தரவு ஏதும் கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:197
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:747
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr "'%s' ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: ¸¡Ã½õ ¦¾Ã¢Â¡Ð, °ÆÄ¡ì¸Àð¼ ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ"
msgstr "'%s' உருவக் கோப்பை ஏற்ற முடியவில்லை: காரணம் தெரியாது, ஊழலாக்கபட்ட உருவக் கோப்பாக இருக்கலாம்"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:225
#, c-format
msgid "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt animation file"
msgstr "'%s' «¨ºçð¼ §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: ¸¡Ã½õ ¦¾Ã¢Â¡Ð, °ÆÄ¡ì¸Àð¼ «¨ºçð¼ì §¸¡ôÀ¡¸ ­Õì¸Ä¡õ"
msgstr "'%s' அசைவூட்ட கோப்பை ஏற்ற முடியவில்லை: காரணம் தெரியாது, ஊழலாக்கபட்ட அசைவூட்டக் கோப்பாக இருக்கலாம்"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:377
#, c-format
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
msgstr "¯ÕÅõ-²üÚõ ÜڨŠ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s: %s"
msgstr "உருவம்-ஏற்றும் கூறுவை ஏற்ற முடியவில்லை: %s: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:392
#, c-format
msgid "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's from a different GTK version?"
msgstr "¯ÕÅõ-²üÚõ ÜÚ %s ºÃ¢Â¡É ­¨¼Ó¸ò¨¾ ²üÚÁ¾¢ ¦ºöž¢ø¨Ä; ­Ð §ÅÕ ´Õ GTK À¾¢ôÒ측¸ ­Õì¸ì ÜÎõ?"
msgstr "உருவம்-ஏற்றும் கூறு %s சரியான இடைமுகத்தை ஏற்றுமதி செய்வதில்லை; இது வேரு ஒரு GTK பதிப்புக்காக இருக்கக் கூடும்?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:531
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:579
#, c-format
msgid "Image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' ¯ÕŠŨ¸ìÌ ¬¾ÃÅÇ¢ôÒ ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "'%s' உருவ வகைக்கு ஆதரவளிப்பு கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:611
#, c-format
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
msgstr "'%s' ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ý Ũ¸¨Â ¯½Ã ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "'%s' உருவக் கோப்பின் வகையை உணர முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
msgid "Unrecognized image file format"
msgstr "¯½ÃÓÊ¡¾ ¯ÕÅì §¸¡ôÒ Å¨¸"
msgstr "உணரமுடியாத உருவக் கோப்பு வகை"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:758
#, c-format
msgid "Failed to load image '%s': %s"
msgstr "'%s' ¯ÕÅ §¸¡ô¨À ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
msgstr "'%s' உருவ கோப்பை ஏற்ற முடியவில்லை: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:866
#, c-format
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
msgstr "­ó¾ gdk-pixbuf «¨ÁôÀ¢ø, ­ó¾ ¯ÕŠŨ¸Â¢ø §ºÁ¢ôÀ¾üÌ ¬¾ÃÅ¢ø¨Ä: %s"
msgstr "இந்த gdk-pixbuf அமைப்பில், இந்த உருவ வகையில் சேமிப்பதற்கு ஆதரவில்லை: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:971
#, c-format
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
msgstr "'%s' §¸¡ô¨À ±ØОüÌ ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä: %s"
msgstr "'%s' கோப்பை எழுதுவதற்கு திறக்க முடியவில்லை: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:992
#, c-format
msgid "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %s"
msgstr "¯ÕÅò¨¾ ±ØÐõ§À¡Ð '%s' ã¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä, «¨ÉòÐ ¾Ã׸Ùõ §ºÁ¢ì¸ôÀ¼¡Áø ­Õì¸Ä¡õ: %s"
msgstr "உருவத்தை எழுதும்போது '%s' மூட முடியவில்லை, அனைத்து தரவுகளும் சேமிக்கப்படாமல் இருக்கலாம்: %s"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:332
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "'%s' Ũ¸Â¡É ¯ÕÅí¸¨Ç ÀÊӨȡ¸ ²üÚžüÌ ¬¾Ã× ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "'%s' வகையான உருவங்களை படிமுறையாக ஏற்றுவதற்கு ஆதரவு கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:356
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:457
......@@ -93,21 +93,21 @@ msgstr "Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an imag
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:145
msgid "Image header corrupt"
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý ¾¨ÄôÀ̾¢ ¦¸Î¾Ä¡ÉÐ"
msgstr "உருவத்தின் தலைப்பகுதி கெடுதலானது"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:150
msgid "Image format unknown"
msgstr "¦¾Ã¢Â¡¾ ¯ÕÅ ÅÊÅõ "
msgstr "தெரியாத உருவ வடிவம் "
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:155
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:456
msgid "Image pixel data corrupt"
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý À¢ì¦ºø ¾Ã× ¦¸Î¾Ä¡ÉÐ"
msgstr "உருவத்தின் பிக்செல் தரவு கெடுதலானது"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:402
#, c-format
msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
msgstr "¯ÕÅ ¾¡í¸¸ò¾¢ð¸¡¸ %u ¨Àðθû ´Ð츢 ¨Åì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "உருவ தாங்ககத்திட்காக %u பைட்டுகள் ஒதுக்கி வைக்க முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:244
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:511
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:583
msgid "Not enough memory to load animation"
msgstr "«¨ºçð¼ò¨¾ ²üÈ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "அசைவூட்டத்தை ஏற்ற நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:400
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:417
......@@ -139,42 +139,42 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ani.c:676
msgid "The ANI image format"
msgstr "ANI ¯ÕŠŨ¸ "
msgstr "ANI உருவ வகை "
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:223
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:339
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
msgstr "̨ÈÅ¡É ¿¢¨ÉŸò¾¢É¡ø À¢ðÀ¼ò¨¾ ²üÈ ÓÊ¡Ð"
msgstr "குறைவான நினைவகத்தினால் பிட்படத்தை ஏற்ற முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:263
msgid "BMP image has unsupported header size"
msgstr "BMP ¯ÕÅò¾¢ø ¬¾ÃÅ¢øÄ¡ ¾¨ÄôÒ-À̾¢ ¯ñÎ"
msgstr "BMP உருவத்தில் ஆதரவில்லா தலைப்பு-பகுதி உண்டு"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:288
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:311
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:371
msgid "BMP image has bogus header data"
msgstr "BMP ¯ÕÅò¾¢ø À¢¨ÆÂ¡É ¾¨ÄôÒ-À̾¢ ¾Ã× ¯ñÎ"
msgstr "BMP உருவத்தில் பிழையான தலைப்பு-பகுதி தரவு உண்டு"
#: gdk-pixbuf/io-bmp.c:1076
msgid "The BMP image format"
msgstr "BMP ¯ÕŠŨ¸"
msgstr "BMP உருவ வகை"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:219
#, c-format
msgid "Failure reading GIF: %s"
msgstr "GIF Å¡º¢ìÌõ §À¡Ð À¢¨Æ: %s"
msgstr "GIF வாசிக்கும் போது பிழை: %s"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:491
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1428
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1589
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
msgstr "GIF §¸¡ôÀ¢ø º¢Ä ¾Ã׸û ¸¢¨¼Â¡Ð (н¢ì¸ôÀ𼾡¸ ­Õì̧Á¡?)"
msgstr "GIF கோப்பில் சில தரவுகள் கிடையாது (துணிக்கப்பட்டதாக இருக்குமோ?)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:500
#, c-format
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
msgstr "GIF ²üȢ¢ø (%s) ¯ûǨÁô À¢¨Æ"
msgstr "GIF ஏற்றியில் (%s) உள்ளமைப் பிழை"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:574
msgid "Stack overflow"
......@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:634
msgid "GIF image loader can't understand this image."
msgstr "GIF ²üÈ¢ìÌ ­ó¾ ¯ÕÅò¨¾ ´Øí¸¡¸ ÒÈ¢óЧ¸¡øÄ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "GIF ஏற்றிக்கு இந்த உருவத்தை ஒழுங்காக புறிந்துகோல்ல முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:663
msgid "Bad code encountered"
......@@ -197,28 +197,28 @@ msgstr "Circular table entry in GIF file"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1462
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1577
msgid "Not enough memory to load GIF file"
msgstr "GIF §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "GIF கோப்பை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1053
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
msgstr "GIF ¯ÕÅõ º¢¨¾ó¾Ð (À¢¨ÆÂ¡É LZW ¦ºÈ¢ôÒ)"
msgstr "GIF உருவம் சிதைந்தது (பிழையான LZW செறிப்பு)"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1103
msgid "File does not appear to be a GIF file"
msgstr "­ó¾ §¸¡ôÒ GIF §¸¡ôÀ¡¸ §¾¡ýÈÅ¢ø¨Ä"
msgstr "இந்த கோப்பு GIF கோப்பாக தோன்றவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1115
#, c-format
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
msgstr "À¾¢ôÒ %s GIF §¸¡ôÒ Å¨¸¸Ç¢ìÌ ¬¾Ã× ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "பதிப்பு %s GIF கோப்பு வகைகளிக்கு ஆதரவு கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1188
msgid "GIF image contained a frame with height or width 0."
msgstr "GIF ¯Ã¢Åò¾¢ø ¯ûÇ ºð¼õ ´ýÈ¢ý ¯ÂÃõ «øÄÐ «¸Äõ 0."
msgstr "GIF உரிவத்தில் உள்ள சட்டம் ஒன்றின் உயரம் அல்லது அகலம் 0."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1201
msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
msgstr "GIF ¯Ã¢Åò¾¢Ûø ¯øÄ ºð¼õ ´ýÚ ¯ÕÅò¾¢ý ±ø¨ÄìÌ ¦ÅÇ¢§Â §¾ýÚ¸¢ÈÐ"
msgstr "GIF உரிவத்தினுல் உல்ல சட்டம் ஒன்று உருவத்தின் எல்லைக்கு வெளியே தேன்றுகிறது"
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1217
msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
......@@ -226,15 +226,15 @@ msgstr "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1252
msgid "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local colormap."
msgstr "GIF ¯ÕÅò¾¢ø ÓƨÁ Åñ½ Å¢ÅÃô À¼õ ¸¢¨¼Â¡Ð, ÁüÚõ «¾Ûø ­ÕìÌõ µ÷ ºð¼ò¾¢üÌ Åñ½ Å¢ÅÃô À¼õ ¸¢¨¼Â¡Ð."
msgstr "GIF உருவத்தில் முழமை வண்ண விவரப் படம் கிடையாது, மற்றும் அதனுல் இருக்கும் ஓர் சட்டத்திற்கு வண்ண விவரப் படம் கிடையாது."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1484
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
msgstr "GIF ¯ÕÅõ н¢ì¸ôÀð¼Ð «øÄÐ â÷¾¢Â¡¸¡¾Ð."
msgstr "GIF உருவம் துணிக்கப்பட்டது அல்லது பூர்தியாகாதது."
#: gdk-pixbuf/io-gif.c:1636
msgid "The GIF image format"
msgstr "GIF ¯ÕŠŨ¸ "
msgstr "GIF உருவ வகை "
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:218
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:277
......@@ -242,23 +242,23 @@ msgstr "GIF ¯ÕŠŨ¸ "
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:401
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:418
msgid "Not enough memory to load icon"
msgstr "ÌÚõÀ¼ò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "குறும்படத்தை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:262
msgid "Invalid header in icon"
msgstr "ÌÚõÀ¼ò¾¢ø ¦ºøÖÀÊ¡¸¡¾ ¾¨ÄôÀ̾¢"
msgstr "குறும்படத்தில் செல்லுபடியாகாத தலைப்பகுதி"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:299
msgid "Icon has zero width"
msgstr "ÌÚõÀ¼ò¾¢ý «¸Äõ 0"
msgstr "குறும்படத்தின் அகலம் 0"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:309
msgid "Icon has zero height"
msgstr "ÌÚõÀ¼ò¾¢ý ¯ÂÃõ 0"
msgstr "குறும்படத்தின் உயரம் 0"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:353
msgid "Compressed icons are not supported"
msgstr "¦ºÈ¢ôÀ¡É ¯ÕŠŨ¸ìÌ ¬¾ÃÅÇ¢ôÒ ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "செறிப்பான உருவ வகைக்கு ஆதரவளிப்பு கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:386
msgid "Unsupported icon type"
......@@ -266,20 +266,20 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:466
msgid "Not enough memory to load ICO file"
msgstr "ICO §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "ICO கோப்பை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-ico.c:871
msgid "The ICO image format"
msgstr "ICO ¯ÕŠŨ¸ "
msgstr "ICO உருவ வகை "
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:114
#, c-format
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
msgstr "JPEG (%s) ¯ÕÅì §¸¡ô¨À Å¡º¢ìÌõ§À¡Ð À¢¨Æ"
msgstr "JPEG (%s) உருவக் கோப்பை வாசிக்கும்போது பிழை"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:349
msgid "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free memory"
msgstr "¯ÕÅò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð, ¿¢¨ÉŸò¨¾ Å¢Îì¸ º¢Ä §¸¡ôÒ¸¨Ç ã¼×õ"
msgstr "உருவத்தை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது, நினைவகத்தை விடுக்க சில கோப்புகளை மூடவும்"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:383
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:744
......@@ -291,17 +291,17 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
msgstr "JPEG §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣Π¦ºö ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "JPEG கோப்பை ஏற்றுவதற்கு நினைவகத்தை ஒதுக்கீடு செய்ய முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:812
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be parsed."
msgstr "JPEG ¾Ãõ 0 ìÌõ 100 ­¨¼Â¢ø ­Õì¸ §ÅñÎõ; '%s' «Ä¸¢¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä."
msgstr "JPEG தரம் 0 க்கும் 100 இடையில் இருக்க வேண்டும்; '%s' அலகிட முடியவில்லை."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:827
#, c-format
msgid "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr "JPEG ¾Ãõ 0 ìÌõ 100 ­¨¼Â¢ø ­Õì¸ §ÅñÎõ; '%d' Á¾¢ôÀ¢ìÌ «ÛÁ¾¢ ¸¢¨¼Â¡Ð."
msgstr "JPEG தரம் 0 க்கும் 100 இடையில் இருக்க வேண்டும்; '%d' மதிப்பிக்கு அனுமதி கிடையாது."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:940
msgid "The JPEG image format"
......@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:55
msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
msgstr "PNG ¯ÕŠŨ¸Â¢ý Å¡ö측ø À¢ðθû (Bits per channel) À¢¨Æ¡ÉÐ."
msgstr "PNG உருவ வகையின் வாய்க்கால் பிட்டுகள் (Bits per channel) பிழையானது."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:136
msgid "Transformed PNG has zero width or height."
......@@ -330,11 +330,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:183
#, c-format
msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ôÀ¢ø ¦¸¡ø À¢¨Æ: %s"
msgstr "PNG உருவக் கோப்பில் கொல் பிழை: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:301
msgid "Insufficient memory to load PNG file"
msgstr "PNG §¸¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "PNG கோப்பை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:605
#, c-format
......@@ -343,12 +343,12 @@ msgstr "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some applic
#: gdk-pixbuf/io-png.c:656
msgid "Fatal error reading PNG image file"
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÚõ§À¡Ð ¦¸¡ø À¢¨Æ"
msgstr "PNG உருவக் கோப்பை ஏற்றும்போது கொல் பிழை"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:705
#, c-format
msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
msgstr "PNG ¯ÕÅì §¸¡ô¨À ²üÚõ§À¡Ð ¦¸¡ø À¢¨Æ: %s"
msgstr "PNG உருவக் கோப்பை ஏற்றும்போது கொல் பிழை: %s"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:771
msgid "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
......@@ -365,35 +365,35 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-png.c:919
msgid "The PNG image format"
msgstr "PNG ¯ÕŠŨ¸"
msgstr "PNG உருவ வகை"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:248
msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
msgstr "PNM ²üÈ¢ µ÷ Óرñ ±¾¢÷À¡÷ò¾Ð, «É¡ø ¸¢¨¼ì¸Å¢ø¨Ä"
msgstr "PNM ஏற்றி ஓர் முழுஎண் எதிர்பார்த்தது, அனால் கிடைக்கவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:280
msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø À¢¨ÆÂ¡É ¦¾¡¼ì¸ ¨ÀðÎ"
msgstr "PNM கோப்பில் பிழையான தொடக்க பைட்டு"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM À̾¢-ÅÊÅõ ¦¾Ã¢ó¾ µ÷ PNM §¸¡ôÒ «øÄ"
msgstr "PNM பகுதி-வடிவம் தெரிந்த ஓர் PNM கோப்பு அல்ல"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
msgid "PNM file has an image width of 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø ¯øÄ ¯ÕÅ «¸Äõ 0"
msgstr "PNM கோப்பில் உல்ல உருவ அகலம் 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:356
msgid "PNM file has an image height of 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø ¯øÄ ¯ÕÅ ¯ÂÃõ 0"
msgstr "PNM கோப்பில் உல்ல உருவ உயரம் 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:379
msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø Á¢¸-«¾¢¸Á¡É Åñ½ Á¾¢ôÒ 0"
msgstr "PNM கோப்பில் மிக-அதிகமான வண்ண மதிப்பு 0"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:387
msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
msgstr "PNM §¸¡ôÀ¢ø ¬¸ìÜÊ Åñ½ Á¾¢ôÒ §ÀÃÇÅ¡ÉÐ"
msgstr "PNM கோப்பில் ஆகக்கூடிய வண்ண மதிப்பு பேரளவானது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:395
msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
......@@ -403,16 +403,16 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:462
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:494
msgid "Raw PNM image type is invalid"
msgstr "ãÄ PNM ¯ÕŠŨ¸ À¢¨Æ¡ÉÐ"
msgstr "மூல PNM உருவ வகை பிழையானது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:554
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:596
msgid "PNM image format is invalid"
msgstr "PNM ¯ÕŠŨ¸ À¢¨Æ¡ÉÐ"
msgstr "PNM உருவ வகை பிழையானது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:655
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM ¯ÕÅ ²üÈ¢ìÌ ­ó¾ PNM À̾¢-ÅÊÅò¨¾ ²üÈ ÓÊ¡Ð"
msgstr "PNM உருவ ஏற்றிக்கு இந்த PNM பகுதி-வடிவத்தை ஏற்ற முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:710
msgid "Premature end-of-file encountered"
......@@ -425,19 +425,19 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:769
msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
msgstr "PNM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¼ ÓÊ¡Ð"
msgstr "PNM உருவத்தை ஏற்றுவதற்கு நினைவகத்தை ஒதுக்கீட முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:819
msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
msgstr "PNM Ýú ¸ð¼¨ÁôÒ (context struct) ²üÈ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "PNM சூழ் கட்டமைப்பு (context struct) ஏற்ற நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:869
msgid "Unexpected end of PNM image data"
msgstr "±¾¢÷À¡÷측¾ PNM ¯ÕÅò ¾Ã× ÓÊ×"
msgstr "எதிர்பார்க்காத PNM உருவத் தரவு முடிவு"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:991
msgid "Insufficient memory to load PNM file"
msgstr "PNM §¸¡ôÒ ²üÈ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "PNM கோப்பு ஏற்ற நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:1070
msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
......@@ -445,11 +445,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:125
msgid "RAS image has bogus header data"
msgstr "RAS ¯ÕÅò¾¢ø Ò⡾ ¾¨ÄôÒôÀ̾¢ ¯ñÎ"
msgstr "RAS உருவத்தில் புரியாத தலைப்புப்பகுதி உண்டு"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:147
msgid "RAS image has unknown type"
msgstr "RAS ¯ÕÅ ÅÊÅò¾¢ø ¦¾Ã¢Â¡¾ Ũ¸"
msgstr "RAS உருவ வடிவத்தில் தெரியாத வகை"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:155
msgid "unsupported RAS image variation"
......@@ -458,7 +458,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:170
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:190
msgid "Not enough memory to load RAS image"
msgstr "RAS ¯ÕŠŨ¸¨Â ²üÈ ¿¢¨ÉÅõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "RAS உருவ வகையை ஏற்ற நினைவம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-ras.c:532
msgid "The Sun raster image format"
......@@ -466,11 +466,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:159
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
msgstr "IOBuffer ¸ð¼¨ÁôÒì¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "IOBuffer கட்டமைப்புக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:178
msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
msgstr "IOBuffer ¾Ã×ì¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "IOBuffer தரவுக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:189
msgid "Can't realloc IOBuffer data"
......@@ -478,7 +478,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:219
msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
msgstr "¾ü¸¡Ä¢¸ IOBuffer ¾Ã× ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "தற்காலிக IOBuffer தரவு ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:283
msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
......@@ -522,11 +522,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:763
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:770
msgid "TGA image type not supported"
msgstr "TGA ¯ÕŠŨ¸ìÌ ¬¾ÃÅÇ¢ôÒ ¸¢¨¼Â¡Ð"
msgstr "TGA உருவ வகைக்கு ஆதரவளிப்பு கிடையாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:816
msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
msgstr "TGA ÝÆø ¸ð¼¨ÁôÀ¢ð¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "TGA சூழல் கட்டமைப்பிட்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:880
msgid "Excess data in file"
......@@ -534,7 +534,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:926
msgid "Can't allocate memory for TGA header"
msgstr "TGA ¾¨ÄôÀ̾¢ì¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "TGA தலைப்பகுதிக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:936
msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
......@@ -542,15 +542,15 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:960
msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
msgstr "TGA cmap ¾ü¸¡Ä¢¸ þ¨¼Â¸ò¾¢ð¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "TGA cmap தற்காலிக இடையகத்திட்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:972
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
msgstr "TGA Åñ½-Å¢ÅÃô-À¼ ¸ð¼¨ÁôÒì¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "TGA வண்ண-விவரப்-பட கட்டமைப்புக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:981
msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
msgstr "TGA Åñ½-Å¢ÅÃô-À¼ ѨÆ׸Ùì¸¡É ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¨Åì¸ ÓÊ¡Ð"
msgstr "TGA வண்ண-விவரப்-பட நுழைவுகளுக்கான நினைவகத்தை ஒதுக்கீவைக்க முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-tga.c:991
msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
......@@ -581,15 +581,15 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:191
msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý «¸Äò¨¾ ¦ÀÈÓÊÂÅ¢ø¨Ä (¦¸ðÎ¾Ä¡É TIFF §¸¡ôÒ)"
msgstr "உருவத்தின் அகலத்தை பெறமுடியவில்லை (கெட்டுதலான TIFF கோப்பு)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:198
msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý ¯ÂÃÅò¨¾ ¦ÀÈÓÊÂÅ¢ø¨Ä (¦¸ðÎ¾Ä¡É TIFF §¸¡ôÒ)"
msgstr "உருவத்தின் உயரவத்தை பெறமுடியவில்லை (கெட்டுதலான TIFF கோப்பு)"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:206
msgid "Width or height of TIFF image is zero"
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¾¢ý «¸Äõ «øÄÐ ¯ÂÃõ ÍÆ¢"
msgstr "TIFF உருவத்தின் அகலம் அல்லது உயரம் சுழி"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:215
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:224
......@@ -600,11 +600,11 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:246
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:553
msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
msgstr "TIFF §¸¡ôÒ ¾¢ÈôÀ¾üÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "TIFF கோப்பு திறப்பதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:258
msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
msgstr "TIFF §¸¡ôÀ¢Ä¢ÕóÐ RGB ¾Ã× ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "TIFF கோப்பிலிருந்து RGB தரவு ஏற்ற முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:266
msgid "Unsupported TIFF variant"
......@@ -612,16 +612,16 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:336
msgid "Failed to open TIFF image"
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¨¾ò ¾¢Èì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "TIFF உருவத்தைத் திறக்க முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:349
msgid "TIFFClose operation failed"
msgstr "TIFFClose À½¢ ¦¿¡ÊôÀ¨¼ó¾Ð"
msgstr "TIFFClose பணி நொடிப்படைந்தது"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:483
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:496
msgid "Failed to load TIFF image"
msgstr "TIFF ¯ÕÅò¨¾ò ²üÈ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "TIFF உருவத்தைத் ஏற்ற முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-tiff.c:591
msgid "The TIFF image format"
......@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:246
msgid "Image has zero width"
msgstr "¯ÕÅò¾¢ý «¸Äõ 0"
msgstr "உருவத்தின் அகலம் 0"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:264
msgid "Image has zero height"
......@@ -637,7 +637,7 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:275
msgid "Not enough memory to load image"
msgstr "¯ÕÅò¨¾ ²üÚžðÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "உருவத்தை ஏற்றுவதட்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:334
msgid "Couldn't save the rest"
......@@ -649,15 +649,15 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:285
msgid "Invalid XBM file"
msgstr "À¢¨ÆÂ¡É XBM §¸¡ôÒ"
msgstr "பிழையான XBM கோப்பு"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:295
msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
msgstr "XBM ¯ÕÅ째¡ô¨À ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸõ §À¡¾¡Ð"
msgstr "XBM உருவக்கோப்பை ஏற்றுவதற்கு நினைவகம் போதாது"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:439
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "XBM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚõ§À¡Ð, ¾ü¸¡Ä¢¸Á¡É §¸¡ôÀ¢üÌ ±Ø¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "XBM உருவத்தை ஏற்றும்போது, தற்காலிகமான கோப்பிற்கு எழுத முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:474
msgid "The XBM image format"
......@@ -665,15 +665,15 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1229
msgid "No XPM header found"
msgstr "XPM ¾¨ÄôÀ̾¢¨Â ¸ñÎÀ¢Êì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "XPM தலைப்பகுதியை கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
msgid "XPM file has image width <= 0"
msgstr "XPM §¸¡ôÀ¢ý ¯ÕÅ «¸Äõ <= 0"
msgstr "XPM கோப்பின் உருவ அகலம் <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1245
msgid "XPM file has image height <= 0"
msgstr "XPM §¸¡ôÀ¢ý ¯ÕÅ ¯ÂÃõ <= 0"
msgstr "XPM கோப்பின் உருவ உயரம் <= 0"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1253
msgid "XPM file has invalid number of colors"
......@@ -682,27 +682,27 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1261
#, fuzzy
msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
msgstr "XP­ø 31 'chars per pixel' §Áø ¯ûÇÉ"
msgstr "XPஇல் 31 'chars per pixel' மேல் உள்ளன"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1279
msgid "Can't read XPM colormap"
msgstr "XPM Åñ½-Å¢ÅÃô À¼õ Å¡º¢ì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "XPM வண்ண-விவரப் படம் வாசிக்கமுடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1317
msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
msgstr "XBM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚžüÌ ¿¢¨ÉŸò¨¾ ´Ð츣¼ ÓÊ¡Ð"
msgstr "XBM உருவத்தை ஏற்றுவதற்கு நினைவகத்தை ஒதுக்கீட முடியாது"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1508
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "XPM ¯ÕÅò¨¾ ²üÚõ§À¡Ð, ¾ü¸¡Ä¢¸Á¡É §¸¡ôÀ¢üÌ ±Ø¾ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä"
msgstr "XPM உருவத்தை ஏற்றும்போது, தற்காலிகமான கோப்பிற்கு எழுத முடியவில்லை"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1543
msgid "The XPM image format"
msgstr "XPM ¯ÕŠŨ¸"
msgstr "XPM உருவ வகை"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:117
msgid "Default Display"
msgstr "¦¸¡¼¡¿¢¨Äì ¸¡ðº¢"
msgstr "கொடாநிலைக் காட்சி"
#: gdk/gdkdisplaymanager.c:118
msgid "The default display for GDK"
......@@ -737,7 +737,7 @@ msgstr ""
#: gtk/gtkaccellabel.c:137
msgid "Accelerator Closure"
msgstr "¬÷Óθø ãξø"
msgstr "ஆர்முடுகல் மூடுதல்"
#: gtk/gtkaccellabel.c:138
#, fuzzy
......@@ -746,7 +746,7 @@ msgstr "The object monitored by this accelerator label"
#: gtk/gtkaccellabel.c:144
msgid "Accelerator Widget"
msgstr "¬÷Óθø Å¢ð¦ºðÎ"