Commit 12d7863c authored by Christian Rose's avatar Christian Rose
Browse files

Fixed Swedish translation. Thanks to Göran Uddeborg

<goeran@uddeborg.pp.se>.
parent 4a4d6d94
2001-04-12 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Fixed Swedish translation. Thanks to Gran Uddeborg
<goeran@uddeborg.pp.se>.
2001-04-11 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2001-04-10 03:06+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-11 01:48+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2001-04-12 02:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-04-12 02:54+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -36,8 +36,8 @@ msgstr "Vet inte hur man läser in animationen i filen \"%s\""
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
msgstr ""
"Misslyckades med att läsa in bilden \"%s\": anledningen är okänd, troligtvis "
"en trasig bildfil"
"Misslyckades med att läsa in bilden \"%s\": anledningen är okänd, "
"troligtvis en trasig bildfil"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:226
#, c-format
......@@ -62,7 +62,8 @@ msgstr ""
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c:154
msgid "Image size is impossibly large, perhaps the data was corrupted somehow"
msgstr "Bildstorleken är omöjligt stor, kanske datat skadades på något sätt"
msgstr ""
"Bildstorleken är omöjligt stor, kanske datat skadades på något sätt"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c:167
msgid "Image data is partially missing, probably it was corrupted somehow."
......@@ -74,8 +75,8 @@ msgid ""
"Image has an unknown colorspace code (%d), perhaps the image data was "
"corrupted"
msgstr ""
"Bilden har en okänd färgområdeskod (%d), kanske bilddatat skadades på "
"något sätt"
"Bilden har en okänd färgområdeskod (%d), kanske bilddatat skadades på "
"något sätt"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c:192
#, c-format
......@@ -101,8 +102,8 @@ msgid ""
"Not enough memory to store a %d by %d image; try exiting some applications "
"to free memory."
msgstr ""
"Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att lagra en %d × %d stor "
"bild; försök att avsluta några program för att frigöra minne."
"Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att lagra en %d × %d "
"stor bild; försök att avsluta några program för att frigöra minne."
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-data.c:298
msgid "Image contained no data."
......@@ -128,8 +129,8 @@ msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
msgstr ""
"Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från "
"en annan GTK-version?"
"Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är "
"från en annan GTK-version?"
#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:425 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:451
#, c-format
......@@ -228,8 +229,8 @@ msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
msgstr ""
"Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild, försök att avsluta några "
"program för att frigöra minne"
"Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild, försök att avsluta "
"några program för att frigöra minne"
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:533
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
......@@ -241,16 +242,16 @@ msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
msgstr ""
"JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%s\" kunde "
"inte tolkas."
"JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%s\" "
"kunde inte tolkas."
#: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:673
#, c-format
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
msgstr ""
"JPEG-kvaliteten måste vara ett värd emellan 0 och 100; värdet \"%d\" är inte "
"tillåtet."
"JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet \"%d\" är "
"inte tillåtet."
#: gdk-pixbuf/io-png.c:158
#, c-format
......@@ -267,8 +268,8 @@ msgid ""
"Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
"applications to reduce memory usage"
msgstr ""
"Inte tillräckligt med minne för att lagra en %ld × %ld stor bild; försök att "
"avsluta några program för att frigöra minne"
"Inte tillräckligt med minne för att lagra en %ld × %ld stor bild; "
"försök att avsluta några program för att frigöra minne"
#: gdk-pixbuf/io-png.c:608
#, c-format
......@@ -289,7 +290,7 @@ msgstr "PNM-filen har en ogiltig första byte"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:310
msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
msgstr "PNM-filen är inte i ett känt PNM-underformat"
msgstr "PNM-filen är inte i ett känt underformat av PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:335
msgid "PNM file has an image width of 0"
......@@ -313,7 +314,7 @@ msgstr "PNM-bildformatet är ogiltigt"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:639
msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta PNM-underformat"
msgstr "PNM-bildinläsaren stöder inte detta underformat av PNM"
#: gdk-pixbuf/io-pnm.c:815
msgid "Unexpected end of PNM image data"
......@@ -347,7 +348,8 @@ msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in XBM-bildfil"
#: gdk-pixbuf/io-xbm.c:431
msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
msgstr "Misslyckades med att skriva till temporär fil vid inläsning av XBM-fil"
msgstr ""
"Misslyckades med att skriva till temporär fil vid inläsning av XBM-fil"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1257
msgid "No XPM header found"
......@@ -367,7 +369,8 @@ msgstr "Kan inte allokera minne för inläsning av XPM-bild"
#: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1505
msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
msgstr "Misslyckades med skrivning till temporär fil vid inläsning av XPM-bild"
msgstr ""
"Misslyckades med skrivning till temporär fil vid inläsning av XPM-bild"
#: gtk/gtkcellrenderer.c:101
msgid "can_activate"
......@@ -794,7 +797,8 @@ msgstr "Osynligt tecken"
#: gtk/gtkentry.c:407
msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
msgstr ""
"Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i \"lösenordsläge\")"
"Tecknet att använda när fältets innehåll ska maskeras (i "
"\"lösenordsläge\")"
#: gtk/gtkentry.c:414
msgid "Activates default"
......@@ -887,7 +891,8 @@ msgstr "Byt namn på fil"
#, c-format
msgid ""
"The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
msgstr "Katalognamnet \"%s\" innehåller tecken som inte är tillåtna i filnamn"
msgstr ""
"Katalognamnet \"%s\" innehåller tecken som inte är tillåtna i filnamn"
#: gtk/gtkfilesel.c:1003
#, c-format
......@@ -1265,7 +1270,7 @@ msgstr "Textriktning"
#: gtk/gtktexttag.c:266
msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
msgstr "Textriktning, dvs. höger till vänster eller vänster till höger"
msgstr "Textriktning, d.v.s. höger till vänster eller vänster till höger"
#: gtk/gtktexttag.c:365
msgid "Justification"
......@@ -1344,11 +1349,11 @@ msgstr ""
#: gtk/gtktexttag.c:481
msgid "Tabs"
msgstr "Flikar"
msgstr "Tabbsteg"
#: gtk/gtktexttag.c:482
msgid "Custom tabs for this text"
msgstr "Anpassade flikar för denna text"
msgstr "Anpassade tabbsteg för denna text"
#: gtk/gtktexttag.c:489
msgid "Invisible"
......@@ -1452,11 +1457,11 @@ msgstr "Huruvida denna tagg påverkar radbrytningsläget"
#: gtk/gtktexttag.c:595
msgid "Tabs set"
msgstr "Flikar inställt"
msgstr "Tabbsteg inställt"
#: gtk/gtktexttag.c:596
msgid "Whether this tag affects tabs"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar flikar"
msgstr "Huruvida denna tagg påverkar tabbsteg"
#: gtk/gtktexttag.c:599
msgid "Invisible set"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment