Commit 004919ef authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Updated Swedish translation somewhat.

2003-10-06  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* sv.po: Updated Swedish translation somewhat.
parent 7d7bbef3
2003-10-06 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Updated Swedish translation somewhat.
2003-10-05 KAMAGASAKO Masatoshi <emerald@gnome.gr.jp>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gtk+\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-04 21:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-06 02:50+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-06 02:52+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2004,20 +2004,19 @@ msgstr "Radbrytningsbredd för utläggning av objekten i ett rutnät"
#: gtk/gtkcombobox.c:351
msgid "Row span column"
msgstr "Radmellanrum"
msgstr "Radspannskolumn"
#: gtk/gtkcombobox.c:352
msgid "TreeModel column containing the row span values"
msgstr ""
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller radspannsvärden"
#: gtk/gtkcombobox.c:361
#, fuzzy
msgid "Column span column"
msgstr "Kolumnmellanrum"
msgstr "Kolumnspannskolumn"
#: gtk/gtkcombobox.c:362
msgid "TreeModel column containing the column span values"
msgstr ""
msgstr "TreeModel-kolumn som innehåller kolumnspannsvärden"
#: gtk/gtkcombobox.c:371
msgid "Active item"
......@@ -2253,7 +2252,7 @@ msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:191
msgid "Completion Model"
msgstr ""
msgstr "Ifyllningsmodell"
#: gtk/gtkentrycompletion.c:192
msgid "The model to find matches in"
......@@ -2273,9 +2272,11 @@ msgstr "Synligt fönster"
#: gtk/gtkeventbox.c:120
msgid ""
" Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
"trap events."
msgstr ""
"Huruvida händelserutan är synlig istället för osynlig och endast använd för "
"att fånga händelser."
#: gtk/gtkeventbox.c:126
msgid "Above child"
......@@ -2286,35 +2287,32 @@ msgid ""
"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
"child widget as opposed to below it."
msgstr ""
"Huruvida händelserutans händelsefångande fönster är över barnwidgetens "
"fönster istället för under det."
#: gtk/gtkexpander.c:186
msgid "Expanded"
msgstr "Expanderad"
#: gtk/gtkexpander.c:187
#, fuzzy
msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
msgstr "Huruvida widgeten kan vara standardwidgeten"
msgstr "Huruvida expanderaren har öppnats för att avslöja barnwidgeten"
#: gtk/gtkexpander.c:195
#, fuzzy
msgid "Text of the expander's label"
msgstr "Text på ramens etikett"
msgstr "Text på expanderarens etikett"
#: gtk/gtkexpander.c:211
#, fuzzy
msgid "Space to put between the label and the child"
msgstr ""
"Extra utrymme att placera mellan barnet och dess grannar, i bildpunkter"
msgstr "Utrymme att placera mellan etiketten och barnet"
#: gtk/gtkexpander.c:220 gtk/gtkframe.c:169 gtk/gtktoolbutton.c:193
msgid "Label widget"
msgstr "Etikettwidget"
#: gtk/gtkexpander.c:221
#, fuzzy
msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
msgstr "En widget att visa istället för den vanliga rametiketten"
msgstr "En widget att visa istället för den vanliga expanderaretiketten"
#: gtk/gtkexpander.c:227 gtk/gtktreeview.c:607
msgid "Expander Size"
......@@ -2325,9 +2323,8 @@ msgid "Size of the expander arrow"
msgstr "Storlek på expanderarpilen"
#: gtk/gtkexpander.c:237
#, fuzzy
msgid "Spacing around expander arrow"
msgstr "Mellanrum runt indikator"
msgstr "Mellanrum runt expanderarpil"
#: gtk/gtkfilesel.c:556 gtk/gtkimage.c:167
msgid "Filename"
......@@ -3623,7 +3620,7 @@ msgstr "Genom kant"
# Förslag mottages tacksamt
#: gtk/gtkrange.c:314
msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
msgstr "Bredd mellan steg och yttre genom avfasning"
msgstr "Mellanrum mellan steg och yttre genom avfasning"
#: gtk/gtkrange.c:321
msgid "Stepper Size"
......@@ -3991,13 +3988,12 @@ msgid "Reads the current value, or sets a new value"
msgstr "Läser aktuellt värde, eller ställer in ett nytt värde"
#: gtk/gtkspinbutton.c:311
#, fuzzy
msgid "Style of bevel around the spin button"
msgstr "Stil på avfasning runt innehållet"
msgstr "Stil på avfasning runt spinnknappen"
#: gtk/gtkstatusbar.c:167
msgid "Has Resize Grip"
msgstr ""
msgstr "Har handtag för storleksändring"
#: gtk/gtkstatusbar.c:168
#, fuzzy
......@@ -5718,6 +5714,13 @@ msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
msgid "X Input Method"
msgstr "X-inmatningsmetod"
#~ msgid ""
#~ " Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used "
#~ "to trap events."
#~ msgstr ""
#~ "Huruvida händelserutan är synlig, i motsats till osynlig och endast "
#~ "använd för att fånga händelser."
#~ msgid "calendar:week_start:1"
#~ msgstr "calendar:week_start:1"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment