• Li Yuan's avatar
  Bug #541167. Emit "object:property-change:accessible-name" when · 2b5d149c
  Li Yuan authored
  2008-07-02 Li Yuan <li.yuan@sun.com>
  
      * gailoptionmenu.c: (gail_option_menu_real_initialize),
      (gail_option_menu_changed):
      Bug #541167. Emit "object:property-change:accessible-name" when
      GailOptionMenui's name changes.
  
  svn path=/trunk/; revision=20728
  2b5d149c
gailoptionmenu.c 10.1 KB