menus.c 5.84 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
/* Menus
 *
 * GTK+ includes a number of widgets for menus of actions.
 * GtkMenu is a drop-down menu, GtkMenuBar a horizontal menu bar.
 * Each of these widgets can hold various types of menuitem.
 * As well as the base type, GtkMenuItem, there are GtkCheckMenuItem,
 * GtkRadioMenuItem and GtkTearoffMenuItem.
 */

#include <stdio.h>

#include <gtk/gtk.h>
#include <gdk/gdkkeysyms.h>

static GtkWidget*
create_menu (gint depth, gboolean tearoff)
{
 GtkWidget *menu;
 GtkWidget *menuitem;
 GSList *group;
 char buf[32];
 int i, j;

 if (depth < 1)
  return NULL;

 menu = gtk_menu_new ();
 group = NULL;

 if (tearoff)
  {
   menuitem = gtk_tearoff_menu_item_new ();
33
   gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuitem);
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
   gtk_widget_show (menuitem);
  }

 for (i = 0, j = 1; i < 5; i++, j++)
  {
   sprintf (buf, "item %2d - %d", depth, j);
   menuitem = gtk_radio_menu_item_new_with_label (group, buf);
   group = gtk_radio_menu_item_group (GTK_RADIO_MENU_ITEM (menuitem));
   if (depth % 2)
	gtk_check_menu_item_set_show_toggle (GTK_CHECK_MENU_ITEM (menuitem), TRUE);
44
   gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuitem);
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
   gtk_widget_show (menuitem);
   if (i == 3)
	gtk_widget_set_sensitive (menuitem, FALSE);

   gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (menuitem), create_menu (depth - 1, TRUE));
  }

 return menu;
}

55
GtkWidget *
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
do_menus (void)
{
 static GtkWidget *window = NULL;
 GtkWidget *box1;
 GtkWidget *box2;
 GtkWidget *button;
 GtkWidget *optionmenu;
 GtkWidget *separator;
 
 if (!window)
  {
   GtkWidget *menubar;
   GtkWidget *menu;
   GtkWidget *menuitem;
   GtkAccelGroup *accel_group;
   
   window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
   
   gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (window), "destroy",
			 GTK_SIGNAL_FUNC(gtk_widget_destroyed),
			 &window);
   gtk_signal_connect (GTK_OBJECT (window), "delete-event",
			 GTK_SIGNAL_FUNC (gtk_true),
			 NULL);
   
   accel_group = gtk_accel_group_new ();
   gtk_accel_group_attach (accel_group, GTK_OBJECT (window));

   gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "menus");
   gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 0);
   
   
   box1 = gtk_vbox_new (FALSE, 0);
   gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), box1);
   gtk_widget_show (box1);
   
   menubar = gtk_menu_bar_new ();
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box1), menubar, FALSE, TRUE, 0);
   gtk_widget_show (menubar);
   
   menu = create_menu (2, TRUE);
   
   menuitem = gtk_menu_item_new_with_label ("test\nline2");
   gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (menuitem), menu);
   gtk_menu_bar_append (GTK_MENU_BAR (menubar), menuitem);
   gtk_widget_show (menuitem);
   
   menuitem = gtk_menu_item_new_with_label ("foo");
   gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (menuitem), create_menu (3, TRUE));
   gtk_menu_bar_append (GTK_MENU_BAR (menubar), menuitem);
   gtk_widget_show (menuitem);

   menuitem = gtk_menu_item_new_with_label ("bar");
   gtk_menu_item_set_submenu (GTK_MENU_ITEM (menuitem), create_menu (4, TRUE));
   gtk_menu_item_right_justify (GTK_MENU_ITEM (menuitem));
   gtk_menu_bar_append (GTK_MENU_BAR (menubar), menuitem);
   gtk_widget_show (menuitem);
   
   box2 = gtk_vbox_new (FALSE, 10);
   gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (box2), 10);
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box1), box2, TRUE, TRUE, 0);
   gtk_widget_show (box2);
   
   menu = create_menu (1, FALSE);
   gtk_menu_set_accel_group (GTK_MENU (menu), accel_group);

   menuitem = gtk_check_menu_item_new_with_label ("Accelerate Me");
123
   gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuitem);
124
125
126
127
128
129
130
131
   gtk_widget_show (menuitem);
   gtk_widget_add_accelerator (menuitem,
				 "activate",
				 accel_group,
				 GDK_F1,
				 0,
				 GTK_ACCEL_VISIBLE | GTK_ACCEL_SIGNAL_VISIBLE);
   menuitem = gtk_check_menu_item_new_with_label ("Accelerator Locked");
132
   gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuitem);
133
134
135
136
137
138
139
140
   gtk_widget_show (menuitem);
   gtk_widget_add_accelerator (menuitem,
				 "activate",
				 accel_group,
				 GDK_F2,
				 0,
				 GTK_ACCEL_VISIBLE | GTK_ACCEL_LOCKED);
   menuitem = gtk_check_menu_item_new_with_label ("Accelerators Frozen");
141
   gtk_menu_shell_append (GTK_MENU_SHELL (menu), menuitem);
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
   gtk_widget_show (menuitem);
   gtk_widget_add_accelerator (menuitem,
				 "activate",
				 accel_group,
				 GDK_F2,
				 0,
				 GTK_ACCEL_VISIBLE);
   gtk_widget_add_accelerator (menuitem,
				 "activate",
				 accel_group,
				 GDK_F3,
				 0,
				 GTK_ACCEL_VISIBLE);
   gtk_widget_lock_accelerators (menuitem);
   
   optionmenu = gtk_option_menu_new ();
   gtk_option_menu_set_menu (GTK_OPTION_MENU (optionmenu), menu);
   gtk_option_menu_set_history (GTK_OPTION_MENU (optionmenu), 3);
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box2), optionmenu, TRUE, TRUE, 0);
   gtk_widget_show (optionmenu);

   separator = gtk_hseparator_new ();
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box1), separator, FALSE, TRUE, 0);
   gtk_widget_show (separator);

   box2 = gtk_vbox_new (FALSE, 10);
   gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (box2), 10);
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box1), box2, FALSE, TRUE, 0);
   gtk_widget_show (box2);

   button = gtk_button_new_with_label ("close");
   gtk_signal_connect_object (GTK_OBJECT (button), "clicked",
				 GTK_SIGNAL_FUNC(gtk_widget_destroy),
				 GTK_OBJECT (window));
   gtk_box_pack_start (GTK_BOX (box2), button, TRUE, TRUE, 0);
   GTK_WIDGET_SET_FLAGS (button, GTK_CAN_DEFAULT);
   gtk_widget_grab_default (button);
   gtk_widget_show (button);
  }

 if (!GTK_WIDGET_VISIBLE (window))
183
184
185
  {
   gtk_widget_show (window);
  }
186
 else
187
188
189
190
191
192
  {
   gtk_widget_destroy (window);
   window = NULL;
  }

 return window;
193
194
}