vi.po 129 KB
Newer Older
1
# Vietnamese translation for GTK+.
2
# Copyright © 2008 Gnome i18n Project for Vietnamese.
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
3 4
# Hoang Ngoc Tu <hntu@gmx.de>, 2000-2002.
# Joern v. Kattchee <kattchee@cs.tu-berlin.de>, 2000-2002.
5
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002-2004,2007-2008.
6
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2008.
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
7
#
8
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
9
msgstr ""
10
"Project-Id-Version: Gtk+ 2.11.4\n"
Matthias Clasen's avatar
2.5.1  
Matthias Clasen committed
11
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2008-05-06 04:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-24 22:34+0930\n"
14
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
15
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
16
"MIME-Version: 1.0\n"
17
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.7b3\n"
21

22
#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
23 24 25
msgid "directfb arg"
msgstr "directfb arg"

26
#: ../gdk/directfb/gdkdisplay-directfb.c:55
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
27 28 29
msgid "sdl|system"
msgstr "sdl|system"

30
#: ../gdk/gdk.c:126
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
31 32 33 34
#. Description of --class=CLASS in --help output
msgid "Program class as used by the window manager"
msgstr "Hạng chương trình như được dùng bởi bộ quản lý cửa sổ"

35
#: ../gdk/gdk.c:127
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
36 37 38 39
#. Placeholder in --class=CLASS in --help output
msgid "CLASS"
msgstr "HẠNG"

40
#: ../gdk/gdk.c:129
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
41 42 43 44
#. Description of --name=NAME in --help output
msgid "Program name as used by the window manager"
msgstr "Tên chương trình như được dùng bởi bộ quản lý cửa sổ"

45
#: ../gdk/gdk.c:130
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
46 47 48 49
#. Placeholder in --name=NAME in --help output
msgid "NAME"
msgstr "TÊN"

50
#: ../gdk/gdk.c:132
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
51 52 53 54
#. Description of --display=DISPLAY in --help output
msgid "X display to use"
msgstr "Bộ trình bày X cần dùng"

55
#: ../gdk/gdk.c:133
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
56 57 58 59
#. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
msgid "DISPLAY"
msgstr "BỘ TRÌNH BÀY"

60
#: ../gdk/gdk.c:135
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
61 62 63 64
#. Description of --screen=SCREEN in --help output
msgid "X screen to use"
msgstr "Màn hình X cần dùng"

65
#: ../gdk/gdk.c:136
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
66 67 68 69
#. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
msgid "SCREEN"
msgstr "MÀN HÌNH"

70
#: ../gdk/gdk.c:139
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
71 72 73 74
#. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
msgid "Gdk debugging flags to set"
msgstr "Những cờ gỡ lỗi Gdk cần đặt"

75 76 77 78
#: ../gdk/gdk.c:140
#: ../gdk/gdk.c:143
#: ../gtk/gtkmain.c:432
#: ../gtk/gtkmain.c:435
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
79 80 81 82 83 84 85
#. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
#. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
msgid "FLAGS"
msgstr "CỜ"

86
#: ../gdk/gdk.c:142
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
87 88 89 90
#. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
msgid "Gdk debugging flags to unset"
msgstr "Những cờ gỡ lỗi Gdk cần bỏ đặt"

91
#: ../gdk/keyname-table.h:3940
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
92 93 94
msgid "keyboard label|BackSpace"
msgstr "Xuyệc ngược"

95
#: ../gdk/keyname-table.h:3941
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
96 97 98
msgid "keyboard label|Tab"
msgstr "Tab"

99
#: ../gdk/keyname-table.h:3942
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
100 101 102
msgid "keyboard label|Return"
msgstr "Enter"

103
#: ../gdk/keyname-table.h:3943
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
104 105 106
msgid "keyboard label|Pause"
msgstr "Pause"

107
#: ../gdk/keyname-table.h:3944
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
108 109 110
msgid "keyboard label|Scroll_Lock"
msgstr "Scroll_Lock"

111
#: ../gdk/keyname-table.h:3945
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
112 113 114
msgid "keyboard label|Sys_Req"
msgstr "Sys_Req"

115
#: ../gdk/keyname-table.h:3946
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
116 117 118
msgid "keyboard label|Escape"
msgstr "Esc"

119
#: ../gdk/keyname-table.h:3947
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
120 121 122
msgid "keyboard label|Multi_key"
msgstr "Multi_key"

123
#: ../gdk/keyname-table.h:3948
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
124 125 126
msgid "keyboard label|Home"
msgstr "Home"

127
#: ../gdk/keyname-table.h:3949
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
128
msgid "keyboard label|Left"
129
msgstr "Trái"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
130

131
#: ../gdk/keyname-table.h:3950
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
132
msgid "keyboard label|Up"
133
msgstr "Lên"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
134

135
#: ../gdk/keyname-table.h:3951
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
136
msgid "keyboard label|Right"
137
msgstr "Phải"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
138

139
#: ../gdk/keyname-table.h:3952
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
140
msgid "keyboard label|Down"
141
msgstr "Xuống"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
142

143
#: ../gdk/keyname-table.h:3953
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
144 145 146
msgid "keyboard label|Page_Up"
msgstr "Page_Up"

147
#: ../gdk/keyname-table.h:3954
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
148 149 150
msgid "keyboard label|Page_Down"
msgstr "Page_Down"

151
#: ../gdk/keyname-table.h:3955
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
152 153 154
msgid "keyboard label|End"
msgstr "End"

155
#: ../gdk/keyname-table.h:3956
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
156 157 158
msgid "keyboard label|Begin"
msgstr "Begin"

159
#: ../gdk/keyname-table.h:3957
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
160 161 162
msgid "keyboard label|Print"
msgstr "Print"

163
#: ../gdk/keyname-table.h:3958
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
164 165 166
msgid "keyboard label|Insert"
msgstr "Insert"

167
#: ../gdk/keyname-table.h:3959
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
168 169 170
msgid "keyboard label|Num_Lock"
msgstr "Num_Lock"

171
#: ../gdk/keyname-table.h:3960
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
172 173 174
msgid "keyboard label|KP_Space"
msgstr "KP_Phím_dài"

175
#: ../gdk/keyname-table.h:3961
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
176 177 178
msgid "keyboard label|KP_Tab"
msgstr "KP_Tab"

179
#: ../gdk/keyname-table.h:3962
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
180 181 182
msgid "keyboard label|KP_Enter"
msgstr "KP_Enter"

183
#: ../gdk/keyname-table.h:3963
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
184 185 186
msgid "keyboard label|KP_Home"
msgstr "KP_Home"

187
#: ../gdk/keyname-table.h:3964
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
188 189 190
msgid "keyboard label|KP_Left"
msgstr "KP_Left"

191
#: ../gdk/keyname-table.h:3965
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
192 193 194
msgid "keyboard label|KP_Up"
msgstr "KP_Up"

195
#: ../gdk/keyname-table.h:3966
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
196 197 198
msgid "keyboard label|KP_Right"
msgstr "KP_Right"

199
#: ../gdk/keyname-table.h:3967
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
200 201 202
msgid "keyboard label|KP_Down"
msgstr "KP_Down"

203
#: ../gdk/keyname-table.h:3968
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
204 205 206
msgid "keyboard label|KP_Page_Up"
msgstr "KP_Page_Up"

207
#: ../gdk/keyname-table.h:3969
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
208 209 210
msgid "keyboard label|KP_Prior"
msgstr "KP_Prior"

211
#: ../gdk/keyname-table.h:3970
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
212 213 214
msgid "keyboard label|KP_Page_Down"
msgstr "KP_Page_Down"

215
#: ../gdk/keyname-table.h:3971
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
216 217 218
msgid "keyboard label|KP_Next"
msgstr "KP_Next"

219
#: ../gdk/keyname-table.h:3972
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
220 221 222
msgid "keyboard label|KP_End"
msgstr "KP_End"

223
#: ../gdk/keyname-table.h:3973
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
224 225 226
msgid "keyboard label|KP_Begin"
msgstr "KP_Begin"

227
#: ../gdk/keyname-table.h:3974
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
228 229 230
msgid "keyboard label|KP_Insert"
msgstr "KP_Insert"

231
#: ../gdk/keyname-table.h:3975
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
232 233 234
msgid "keyboard label|KP_Delete"
msgstr "KP_Delete"

235
#: ../gdk/keyname-table.h:3976
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
236 237 238
msgid "keyboard label|Delete"
msgstr "Delete"

239 240 241 242
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:133
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:894
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1150
#: ../tests/testfilechooser.c:218
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
243
#, c-format
244
msgid "Failed to open file '%s': %s"
245
msgstr "Lỗi mở tập tin « %s »': %s"
246

247 248
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:146
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:906
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
249
#, c-format
250
msgid "Image file '%s' contains no data"
251
msgstr "Tập tin ảnh « %s » không chứa dữ liệu nào"
252

253 254 255 256
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:188
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:943
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1202
#: ../tests/testfilechooser.c:263
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
257
#, c-format
258 259
msgid ""
"Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
260
msgstr "Lỗi tải tập tin ảnh « %s »: không biết sao, có lẽ tập tin ảnh bị hỏng"
261

262
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:221
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
263
#, c-format
264 265 266
msgid ""
"Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
"animation file"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
267 268
msgstr ""
"Lỗi tải tập tin hoạt cảnh « %s »: không biết sao, có lẽ tập tin hoạt cảnh bị "
269
"hỏng"
270

271
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:554
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
272
#, c-format
273
msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
274
msgstr "Không thể tải mô-đun tải ảnh: %s: %s"
275

276
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:569
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
277
#, c-format
278 279 280
msgid ""
"Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
"from a different GTK version?"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
281 282
msgstr ""
"Mô-đun tải ảnh %s không xuất ra một giao diện thích hợp; có lẽ do từ một "
283
"phiên bản khác của GTK?"
284

285 286
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:706
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:735
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
287
#, c-format
288
msgid "Image type '%s' is not supported"
289
msgstr "Không hỗ trợ kiểu ảnh « %s »"
290

291
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:775
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
292
#, c-format
293
msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
294
msgstr "Không thể nhận ra dạng thức tập tin ảnh cho tập tin « %s »"
295

296
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:783
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
297
#, c-format
298
msgid "Unrecognized image file format"
299
msgstr "Không nhận ra dạng thức tập tin ảnh"
300

301
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:952
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
302
#, c-format
303
msgid "Failed to load image '%s': %s"
304
msgstr "Lỗi tải tập tin ảnh « %s »: %s"
305

306 307
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1583
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:935
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
308
#, c-format
309
msgid "Error writing to image file: %s"
310
msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào tập tin ảnh: %s"
311

312 313
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1629
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1760
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
314
#, c-format
315
msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
316
msgstr "Bản xây dụng gdk-pixbuf này không hỗ trợ lưu dạng thức ảnh: %s"
317

318
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1663
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
319
#, c-format
320
msgid "Insufficient memory to save image to callback"
321
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu tập tin ảnh vào khả năng gọi lại"
322

323
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1676
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
324
#, c-format
325
msgid "Failed to open temporary file"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
326
msgstr "Lỗi mở tập tin tạm"
327

328
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1702
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
329
#, c-format
330
msgid "Failed to read from temporary file"
331
msgstr "Lỗi đọc từ tập tin tạm"
332

333
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1937
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
334
#, c-format
335
msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
336
msgstr "Lỗi mở tập tin « %s » để ghi: %s"
337

338
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1962
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
339
#, c-format
340
msgid ""
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
341 342
"Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
"s"
343
msgstr "Lỗi đóng « %s » khi đang ghi ảnh, mọi dữ liệu có lẽ không được lưu: %s"
344

345 346
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2182
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2233
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
347
#, c-format
348
msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
349
msgstr "Không đủ bộ nhớ để lưu ảnh vào bộ đệm"
350

351
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2279
352
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
353
msgid "Error writing to image stream"
354
msgstr "Gặp lỗi khi ghi vào luồng ảnh"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
355

356
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:330
357
#, c-format
358
msgid ""
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
359
"Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
360
"but didn't give a reason for the failure"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
361 362 363
msgstr ""
"Lỗi nội bộ : mô-đun tải ảnh « %s » đã không kết thúc thao tác, cũng không "
"diễn tả sao"
364

365
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:373
Matthias Clasen's avatar
2.10.1  
Matthias Clasen committed
366 367 368 369
#, c-format
msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ tải từ từ kiểu ảnh « %s »"

370
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:147
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
371
#, c-format
372
msgid "Image header corrupt"
373
msgstr "Phần đầu của ảnh bị hỏng"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
374

375
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:152
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
376
#, c-format
377
msgid "Image format unknown"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
378
msgstr "Không biết dạng thức ảnh"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
379

380 381
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:157
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:487
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
382
#, c-format
383
msgid "Image pixel data corrupt"
384
msgstr "Dữ liệu điểm ảnh của ảnh bị hỏng"
385

386
#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:431
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
387
#, c-format
388 389
msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
390
msgstr[0] "lỗi cấp phát bộ đệm ảnh có kích thước %u byte"
391

392
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:244
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
393
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
394
msgid "Unexpected icon chunk in animation"
395
msgstr "Gặp đoạn biểu tượng bất thường trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
396

397
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:337
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
398
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
399
msgid "Unsupported animation type"
400
msgstr "Không hỗ trợ kiểu hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
401

402 403 404 405 406 407
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:348
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:406
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:432
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:455
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:482
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:569
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
408
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
409
msgid "Invalid header in animation"
410
msgstr "Phần đầu không hợp lệ trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
411

412 413 414 415 416 417
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:358
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:380
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:464
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:491
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:542
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:614
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
418
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
419
msgid "Not enough memory to load animation"
420
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
421

422 423 424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:398
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:424
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:443
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
425
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
426
msgid "Malformed chunk in animation"
427
msgstr "Đoạn dạng sai trong hoạt cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
428

429
#: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:713
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
430
msgid "The ANI image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
431
msgstr "Dạng thức ảnh ANI"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
432

433 434 435 436 437 438
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:230
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:338
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:370
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:393
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:496
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
439
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
440
msgid "BMP image has bogus header data"
441
msgstr "Ảnh BMP có dữ liệu phần đầu giả"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
442

443 444
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:241
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:433
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
445
#, c-format
446
msgid "Not enough memory to load bitmap image"
447
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải ảnh mảng"
448

449
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:319
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
450
#, c-format
451
msgid "BMP image has unsupported header size"
452
msgstr "Ảnh BMP có kích thước phần đầu không được hỗ trợ"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
453

454
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:357
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
455
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
456
msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
457
msgstr "Không thể nén ảnh BMP kiểu đầu xuống"
Matthias Clasen's avatar
2.6.1  
Matthias Clasen committed
458

459 460
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:717
#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:709
Yair Hershkovitz's avatar
Yair Hershkovitz committed
461 462 463 464
#, c-format
msgid "Premature end-of-file encountered"
msgstr "Gặp kết thúc tập tin quá sớm"

465
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1329
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
466
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
467
msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
468
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để lưu tập tin BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
469

470
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1370
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
471
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
472
msgid "Couldn't write to BMP file"
473
msgstr "Không thể ghi vào tập tin BMP"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
474

475 476
#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1425
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:82
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
477
msgid "The BMP image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
478
msgstr "Dạng thức ảnh BMP"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
479

480
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:222
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
481
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
482
msgid "Failure reading GIF: %s"
483
msgstr "Lỗi đọc tập tin dạng GIF: %s"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
484

485 486 487
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:496
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1477
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1638
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
488
#, c-format
489
msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
490 491
msgstr ""
"Tập tin GIF thiếu một vài dữ liệu (có lẽ tập tin đã bị cắt bớt bằng cách "
492
"nào?)"
493

494
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:505
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
495
#, c-format
496
msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
497
msgstr "Lỗi nội bộ trong bộ tải tập tin dạng GIF (%s)"
498

499
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:579
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
500
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
501
msgid "Stack overflow"
502
msgstr "Tràn đống"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
503

504
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:639
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
505
#, c-format
Soeren Sandmann's avatar
Soeren Sandmann committed
506
msgid "GIF image loader cannot understand this image."
507
msgstr "Bộ tải tập tin GIF không thể hiểu ảnh này."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
508

509
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:668
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
510
#, c-format
511
msgid "Bad code encountered"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
512
msgstr "Phát hiện mã sai"
513

514
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:678
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
515
#, c-format
516
msgid "Circular table entry in GIF file"
517
msgstr "Mục nhập bảng kiểu tròn trong tập tin GIF"
518

519 520 521 522
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:866
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1464
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1511
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1626
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
523
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
524
msgid "Not enough memory to load GIF file"
525
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin dạng GIF"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
526

527
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:956
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
528
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
529
msgid "Not enough memory to composite a frame in GIF file"
530
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tạo một khung trong tập tin dạng GIF"
Matthias Clasen's avatar
2.7.0  
Matthias Clasen committed
531

532
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1128
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
533
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
534
msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
535
msgstr "Tập tin GIF bị hỏng (dữ liệu nén LZW sai)"
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
536

537
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1178
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
538
#, c-format
539
msgid "File does not appear to be a GIF file"
540
msgstr "Tập tin này có vẻ không phải là tập tin dạng GIF"
541

542
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1190
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
543
#, c-format
544
msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
545
msgstr "Không hỗ trợ phiên bản %s của dạng thức tập tin GIF"
546

547
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1299
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
548
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
549 550 551
msgid ""
"GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
"colormap."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
552 553
msgstr ""
"Ảnh GIF không có bảng màu toàn cục, và có một khung bên trong không có bảng "
554
"màu cục bộ."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
555

556
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1533
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
557
#, c-format
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
558
msgid "GIF image was truncated or incomplete."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
559
msgstr "Ảnh GIF bị cắt bớt hoặc không hoàn chỉnh."
Havoc Pennington's avatar
Updates  
Havoc Pennington committed
560

561 562
#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1691
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:80
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
563
msgid "The GIF image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
564
msgstr "Dạng thức ảnh GIF"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
565

566 567 568 569 570
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:217
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:277
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:346
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:409
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:439
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
571
#, c-format
572
msgid "Not enough memory to load icon"
573
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải biểu tượng"
574

575 576 577
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:254
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:267
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:336
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
578
#, c-format
579
msgid "Invalid header in icon"
580
msgstr "Phần đầu không hợp lệ trong biểu tượng"
581

582
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:299
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
583
#, c-format
584
msgid "Icon has zero width"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585
msgstr "Biểu tượng có bề rộng bằng không"
586

587
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:309
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
588
#, c-format
589
msgid "Icon has zero height"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
590
msgstr "Biểu tượng có bề cao bằng không"
591

592
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:361
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
593
#, c-format
594
msgid "Compressed icons are not supported"
595
msgstr "Không hỗ trợ biểu tượng đã nén"
596

597
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:394
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
598
#, c-format
599
msgid "Unsupported icon type"
600
msgstr "Không hỗ trợ kiểu biểu tượng này"
601

602
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:488
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
603
#, c-format
604
msgid "Not enough memory to load ICO file"
605
msgstr "Không đủ bộ nhớ để tải tập tin ICO"
606

607
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:953
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
608
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
609
msgid "Image too large to be saved as ICO"
610
msgstr "Ảnh quá lớn để lưu dạng ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
611

612
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:964
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
613
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
614
msgid "Cursor hotspot outside image"
615
msgstr "Điểm nóng con trỏ nằm ngoài ảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
616

617
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:987
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
618
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
619
msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
620
msgstr "Hỗ trợ độ sâu này cho tập tin ICO: %d"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
621

622 623
#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1223
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:59
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
624
msgid "The ICO image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
625
msgstr "Dạng thức ảnh ICO"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
626

627
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:345
628
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
629
msgid "Error reading ICNS image: %s"
630
msgstr "Lỗi đọc ảnh ICNS: %s"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
631

632
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:362
633
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
634
msgid "Could not decode ICNS file"
635
msgstr "Không thể giải mã tập tin ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
636

637
#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:391
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
638
msgid "The ICNS image format"
639
msgstr "Dạng thức ảnh ICNS"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
640

641
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:74
642
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
643
msgid "Couldn't allocate memory for stream"
644
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho luồng"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
645

646
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:103
647
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
648
msgid "Couldn't decode image"
649
msgstr "Không thể giải mã ảnh"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
650

651
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:121
652
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
653
msgid "Transformed JPEG2000 has zero width or height"
654
msgstr "Ảnh JPEG2000 đã được chuyển đổi có chiều rộng/cao bằng không"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
655

656
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:134
657
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
658
msgid "Image type currently not supported"
659
msgstr "Loại ảnh hiện thời không hỗ trợ"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
660

661 662
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:145
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:152
663
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
664
msgid "Couldn't allocate memory for color profile"
665
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho hồ sơ màu"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
666

667
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:177
668
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
669
msgid "Insufficient memory to open JPEG 2000 file"
670
msgstr "Không đủ bộ nhớ để mở tập tin JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
671

672
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:258
673
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
674
msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
675
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu ảnh"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
676

677
#: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:298
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
678
msgid "The JPEG 2000 image format"
679
msgstr "Dạng thức ảnh JPEG 2000"
Matthias Clasen's avatar
2.13.0  
Matthias Clasen committed
680

681
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:117
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
682
#, c-format
683
msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
684
msgstr "Gặp lỗi khi thông dịch tập tin ảnh JPEG (%s)"
685

686
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:529
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
687
#, c-format
688 689 690
msgid ""
"Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
"memory"
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
691 692
msgstr ""
"Không đủ bộ nhớ để tải ảnh, hãy thử thoát một vài ứng dụng để giải phóng bộ "
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
693
"nhớ"
694

695 696
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:570
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
697
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
698
msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
699
msgstr "Không hỗ trợ vùng màu JPEG (%s)"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
700

701 702 703 704
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:668
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:944
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1177
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1186
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
705
#, c-format
706
msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
707
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ để tải tập tin JPEG"
708

709
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:920
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
710
#, c-format
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
711
msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
712
msgstr "Ảnh JPEG đã được chuyển đổi có chiều rộng/cao bằng không."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
713

714 715
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1133
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:53
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
716
#, c-format
717 718 719
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
"parsed."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
720 721
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không thể phân "
722
"tách giá trị « %s »."
723

724 725
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1148
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:68
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
726
#, c-format
727 728
msgid ""
"JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
Matthias Clasen's avatar
2.11.0  
Matthias Clasen committed
729 730
msgstr ""
"Hệ số chất lượng của JPEG phải nằm trong khoảng 0 và 100; không chấp nhận "
731
"giá trị « %d »."
732

733 734
#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1311
#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:136
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
735
msgid "The JPEG image format"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
736
msgstr "Dạng thức ảnh JPEG"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
737

738
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:187
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
739
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
740
msgid "Couldn't allocate memory for header"
741
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho phần đầu"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
742

743 744
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:202
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:560
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
745
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
746
msgid "Couldn't allocate memory for context buffer"
747
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho bộ đệm ngữ cảnh"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
748

749
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:601
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
750
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
751
msgid "Image has invalid width and/or height"
752
msgstr "Ảnh có độ cao/rộng không hợp lệ"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
753

754 755
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:613
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:674
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
756
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
757
msgid "Image has unsupported bpp"
758
msgstr "Không hỗ trợ bpp trong ảnh này"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
759

760 761
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:618
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:626
Matthias Clasen's avatar
2.9.0  
Matthias Clasen committed
762
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
763
msgid "Image has unsupported number of %d-bit planes"
764
msgstr "Không hỗ trợ số mặt phẳng %d-bit trong ảnh này"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
765

766
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:642
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
767
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
768
msgid "Couldn't create new pixbuf"
769
msgstr "Không thể tạo bộ đệm điểm ảnh mới"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
770

771
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:650
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
772
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
773
msgid "Couldn't allocate memory for line data"
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
774
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu dòng"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
775

776
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:657
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
777
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
778
msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
779
msgstr "Không thể cấp phát bộ nhớ cho dữ liệu trong bảng chọn"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
780

781
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:704
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
782
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
783
msgid "Didn't get all lines of PCX image"
784
msgstr "Chưa lấy mọi dòng của ảnh dạng PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
785

786
#: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:711
Matthias Clasen's avatar
2.12.0  
Matthias Clasen committed
787
#, c-format
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
788
msgid "No palette found at end of PCX data"
789
msgstr "Không tìm thấy bảng chọn ở cuối dữ liệu PCX"
Owen Taylor's avatar
Owen Taylor committed
790