Commit 74c518e6 authored by Andre Klapper's avatar Andre Klapper 💬

Fix broken markup in Dutch docs translation

parent 7344e201
......@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr ""
"gThumb bevat diverse gereedschappen om foto's te verbeteren. U kunt "
"bewerkingen ongedaan maken of weer opnieuw uitvoeren, tot de foto bewaard "
"wordt. Om deze gereedschappen te gebruiken dient u eerst een foto te openen "
"en dan op de knop <gui>Bewerk bestand>/gui> klikken (het paleticoon) of de "
"en dan op de knop <gui>Bewerk bestand</gui> klikken (het paleticoon) of de "
"toets <keyseq><key>e</key></keyseq> indrukken."
# Serieverwerking?
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment