Commits (68)
Major changes in 40.0
=====================
- Translation updates
Major changes in 40.rc
======================
- Translation updates
Major changes in 40.beta
========================
- Use pgUp/Down shortcuts for horizontal workspace switching
- Add super-based workspace navigation shortcuts
- Remove “gnome-fallback” as a valid session name.
- Fix summary of `two-finger-scroll-enabled` key
- Translation updates
Major changes in 40.alpha
=========================
- Add scroll button locking to trackballs
- Move mouse drag-threshold/double-click settings here
- Move antialiasing/hinting/rgba-order settings here
- Translation updates
Major changes in 3.38.0
=======================
- Translation updates
......
......@@ -227,4 +227,28 @@ typedef enum
G_DESKTOP_USB_PROTECTION_ALWAYS
} GDesktopUsbProtection;
typedef enum
{
G_DESKTOP_FONT_ANTIALIASING_MODE_NONE,
G_DESKTOP_FONT_ANTIALIASING_MODE_GRAYSCALE,
G_DESKTOP_FONT_ANTIALIASING_MODE_RGBA,
} GDesktopFontAntialiasingMode;
typedef enum
{
G_DESKTOP_FONT_HINTING_NONE,
G_DESKTOP_FONT_HINTING_SLIGHT,
G_DESKTOP_FONT_HINTING_MEDIUM,
G_DESKTOP_FONT_HINTING_FULL,
} GDesktopFontHinting;
typedef enum
{
G_DESKTOP_FONT_RGBA_ORDER_RGBA,
G_DESKTOP_FONT_RGBA_ORDER_RGB,
G_DESKTOP_FONT_RGBA_ORDER_BGR,
G_DESKTOP_FONT_RGBA_ORDER_VRGB,
G_DESKTOP_FONT_RGBA_ORDER_VBGR,
} GDesktopFontRgbaOrder;
#endif /* __gdesktop_enums_h__ */
project(
'gsettings-desktop-schemas', 'c',
version: '3.38.0',
version: '40.0',
default_options: [
'warning_level=2'
],
......
This diff is collapsed.
# Czech translation for gsettings-desktop-schemas.
# Copyright (C) 2011 gsettings-desktop-schemas's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gsettings-desktop-schemas package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gsettings-desktop-"
"schemas/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-21 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 15:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-14 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-08 15:30+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1328,6 +1328,63 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, zmáčknutí klávesy zvýrazní aktuální polohu ukazatele na "
"obrazovce."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:278
msgid "Antialiasing"
msgstr "Vyhlazování"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:279
msgid ""
"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
"“none” for no antialiasing, “grayscale” for standard grayscale antialiasing, "
"and “rgba” for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
msgstr ""
"Typ vyhlazování, který se použije při vykreslování fontů. Možné hodnoty "
"jsou: „none“ pro žádné, „grayscale“ pro standardní vyhlazování ve stupních "
"šedi a „rgba“ pro subpixelové vyhlazování (pouze pro displeje LCD)."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:285
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:286
msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: “none” "
"for no hinting and “slight” for fitting only to the Y-axis like Microsoft’s "
"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. "
"Ignores native hinting within the font, generates hints algorithmically. "
"Used on Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” "
"depends on the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version "
"of FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis "
"(except for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent "
"rendering depending on the quality of the font, the font format and the "
"state of FreeType’s font engines."
msgstr ""
"Typ hintingu, který se má použít při vykreslování fontů. Možné hodnoty jsou: "
"„none“ pro žádný hinting a „slight“ pro napasování pouze ve směru osy Y, "
"podobně jako u komerčních vykreslovacích jader ClearType, DirectWrite a "
"Adobe. Ignoruje přirozený hinting definovaný ve fontu a místo toho jej "
"generuje algoritmicky. Používá se jako výchozí v Ubuntu. Doporučeno. Význam "
"dalších dvou hodnot „medium“ a „full“ závisí na formátu fontu (.ttf, .otf, ."
"pfa/.pfb) a instalované verzi knihovny FreeType. Obvykle se snaží napasovat "
"glyfy v ose X i Y (pouze u .otf jen v ose Y). To může vést k rušivému a "
"nekonzistentnímu vykreslování v závislosti na kvalitě fontu, formátu fontu a "
"stavu vykreslovacího jádra FreeType."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:292
msgid "RGBA order"
msgstr "Pořadí RGBA"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:293
msgid ""
"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
"is set to “rgba”. Possible values are: “rgb” for red on left (most common), "
"“bgr” for blue on left, “vrgb” for red on top, “vbgr” for red on bottom."
msgstr ""
"Pořadí subpixelů na obrazovce LCD. Použije se, jen když je vyhlazování "
"nastavené na „rgba“. Možné hodnoty jsou „rgb“ pro červenou vlevo "
"(nejčastější), „bgr“ pro modrou vlevo, „vrgb“ pro červenou nahoře, „vbgr“ "
"pro červenou dole."
#: schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in:6
msgid "Disable command line"
msgstr "Zakázat příkazový řádek"
......@@ -1609,7 +1666,6 @@ msgstr ""
"obrazovce."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:14
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgstr "Zda je povolen posuv u kraje"
......@@ -1621,6 +1677,10 @@ msgstr ""
"Když je zapnuto, budou mít touchpady, které podporují posuv u okraje, tuto "
"funkci povolenou."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
msgid "Whether two-finger scrolling is enabled"
msgstr "Zda je povolen posuv dvěma prsty"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:20
msgid ""
"When enabled, touchpads that support two-finger scrolling will have that "
......@@ -1658,8 +1718,8 @@ msgid ""
"default is to have a 1, 2 and 3 finger tap to map to the left, right and "
"middle button (\"lrm\"), respectively."
msgstr ""
"Definuje mapování mezi počtem prstů a tlačítky touchpadu. Výchozí je mapování "
"1, 2 a 3 prstá na levé, pravé a prostřední tlačítko („lrm“)."
"Definuje mapování mezi počtem prstů a tlačítky touchpadu. Výchozí je "
"mapování 1, 2 a 3 prstá na levé, pravé a prostřední tlačítko („lrm“)."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:39
msgid "Enable tap-and-drag with touchpad"
......@@ -1670,8 +1730,8 @@ msgid ""
"Set this to TRUE to be able to start a drag by tapping and immediately "
"moving the finger that’s now pressed on the touchpad."
msgstr ""
"Když je nastaveno na ZAPNUTO, budete možné začít tažení klepnutím a okamžitým "
"následným tažením prestem, který je teď na touchpad přitisknut."
"Když je nastaveno na ZAPNUTO, budete možné začít tažení klepnutím a "
"okamžitým následným tažením prestem, který je teď na touchpad přitisknut."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:44
msgid "Enable tap-and-drag-lock with touchpad"
......@@ -1682,8 +1742,9 @@ msgid ""
"Set this to TRUE to lock the dragging process within a short timeout when "
"the finger is lifted on the touchpad and the tap-and-drag setting is enabled."
msgstr ""
"Nastavte na ZAPNUTO, aby se zamykal proces tažení i na dobu krátkých prodlev, "
"kdy se prsty zvednou nad touchpad a přitom je zapnuté nastavení tap-and-drag."
"Nastavte na ZAPNUTO, aby se zamykal proces tažení i na dobu krátkých "
"prodlev, kdy se prsty zvednou nad touchpad a přitom je zapnuté nastavení tap-"
"and-drag."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:49
msgid "Touchpad enabled"
......@@ -1745,13 +1806,13 @@ msgstr ""
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:75
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:130
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:220
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:235
msgid "Emulate middle click"
msgstr "Emulovat kliknutí prostředním tlačítkem"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:76
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:131
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:236
msgid ""
"Set this to TRUE to enable middle click during simultaneous left and right "
"click."
......@@ -1828,7 +1889,7 @@ msgstr ""
"(obráceném) směru."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:125
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:215
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:230
msgid "Acceleration profile"
msgstr "Profil zrychlení"
......@@ -1849,11 +1910,27 @@ msgstr ""
"nebo adaptivní („adaptive“), kdy se zrychlení přizpůsobuje podle pohybů "
"myši. Pokud myš nastavený profil nepodporuje, použije se výchozí."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:137
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:135
msgid "Double click time"
msgstr "Čas dvojitého kliknutí"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:136
msgid "Length of a double click in milliseconds."
msgstr "Délka dvojitého kliknutí, v milisekundách"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:140
msgid "Drag threshold"
msgstr "Práh pro přetahování"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:141
msgid "Distance before a drag is started."
msgstr "Vzdálenost, která spustí fuknci „táhni“"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
msgid "Drawing tablet mapping"
msgstr "Mapování kreslícího tabletu"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:138
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
msgid ""
"EDID information of the output the tablet is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -1863,19 +1940,19 @@ msgstr ""
"[výrobce, produkt, sériové číslo]. [\"\",\"\",\"\"] ponechá mapování na "
"automatice."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:142
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
msgid "Tablet mapping"
msgstr "Mapování tabletu"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:143
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
msgid "How input affects the pointer on the screen"
msgstr "Jak vstup ovlivňuje ukazatel na obrazovce"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
msgid "Tablet area"
msgstr "Oblast tabletu"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
msgid ""
"Dead area padding around the active area, in percentages. Respectively "
"applied to left,right,top and bottom sides."
......@@ -1883,11 +1960,11 @@ msgstr ""
"Mrtvá oblast obklopující aktivní oblast, v procentech. Jednotlivě se použije "
"na levou, pravou, horní a dolní stranu."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:162
msgid "Tablet aspect ratio"
msgstr "Poměr stran tabletu"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:163
msgid ""
"Enable this to restrict the tablet area to match the aspect ratio of the "
"output."
......@@ -1895,49 +1972,49 @@ msgstr ""
"Zapněte, když chcete omezit oblast tabletu tak, aby odpovídal poměru stran "
"výstupu."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:167
msgid "Tablet left-handed mode"
msgstr "Režim tabletu pro leváky"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:168
msgid ""
"Enable this to allow physically rotating the tablet for left-handed setups"
msgstr ""
"Zapněte, když chcete umožnit fyzické otočení tabletu, aby šel nastavit pro "
"leváky"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:164
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
msgid "Stylus pressure curve"
msgstr "Přítlaková křivka stylusu"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:165
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
msgstr "Nastavte na x1, y1 a x2, y2 přítlakové křivky použité na stylus."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:169
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
msgid "Eraser pressure curve"
msgstr "Přítlaková křivka gumy"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:170
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
msgstr "Nastavte na x1, y1 a x2, y2 přítlakové křivky použité na gumu."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
msgid "Button action"
msgstr "Činnost tlačítka"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
msgid "Stylus button action, this button is located along the pen handle."
msgstr ""
"Činnost tlačítka stylusu. Toto tlačítko se nachází v místě úchoupu pera."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:189
msgid "Secondary button action"
msgstr "Činnost druhého tlačítka"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:190
msgid ""
"Secondary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the Grip Pen. Other styli like the Airbrush Pen or the "
......@@ -1948,11 +2025,11 @@ msgstr ""
"Airbrush Pen nebo Inking Pen mají jen jedno tlačítko, a v tom případě nemá "
"toto nastavení žádný význam."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:194
msgid "Tertiary button action"
msgstr "Činnost třetího tlačítka"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:195
msgid ""
"Tertiary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the 3D Pen. Other styli like the Grip Pen only have two "
......@@ -1963,19 +2040,19 @@ msgstr ""
"Pen nebo Inking Pen mají jen jedno tlačítko, a v tom případě nemá toto "
"nastavení žádný význam."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:191
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:201
msgid "Pad button action type"
msgstr "Typ činnosti tlačítka plochy"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:192
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:202
msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
msgstr "Typ činnosti spuštěné zmáčknutím tlačítka."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:196
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:206
msgid "Key combination for the custom action"
msgstr "Kombinace kláves pro vlastní činnost"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:197
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:207
msgid ""
"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
"actions."
......@@ -1983,11 +2060,11 @@ msgstr ""
"Klávesová zkratka vygenerovaná, když je tlačítko zmáčknuto pro vlastní "
"činnost."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:203
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:213
msgid "Touchscreen output mapping"
msgstr "Mapování výstupu dotykové obrazovky"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:204
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:214
msgid ""
"EDID information of the output the touchscreen is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -1997,11 +2074,24 @@ msgstr ""
"ve formátu [výrobce, produkt, sériové číslo]. [\"\",\"\",\"\"] ponechá "
"mapování na automatice vypne."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:211
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
msgid "Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature."
msgstr "Emulace tlačítka v kolečku myši. 0 tuto funkci vypne."
msgstr "Tlačítko emulace kolečka myši. 0 tuto funkci vypne."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:225
msgid "Mouse wheel emulation button lock"
msgstr "Zamykání emulace kolečka myši tlačítkem"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:226
msgid ""
"Set this to TRUE to enable button locking for the wheel emulation button. If "
"enabled, the first click of the button enables scrolling, the second click "
"disables scrolling again."
msgstr ""
"Nastavením na ZAPNUTO povolíte zamykání tlačítkem pro emulaci kolečka myši. "
"Když je povoleno, první kliknutí tlačítka zapne posuv, druhé jej zase vypne."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:216
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:231
msgid ""
"Acceleration profile used for the trackball. The acceleration profile can be "
"set to either default (“default”) which uses the default acceleration "
......@@ -2391,12 +2481,8 @@ msgid "Session type"
msgstr "Typ sezení"
#: schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in:12
msgid ""
"The name of the session to use. Known values are “gnome” and “gnome-"
"fallback”."
msgstr ""
"Název sezení, které se má použít. Známé hodnoty jsou „gnome“ a „gnome-"
"fallback“."
msgid "The name of the session to use. Known value is “gnome”."
msgstr "Název sezení, které se má použít. Známá hodnota je „gnome“."
#: schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in:6
msgid "Sounds for events"
......@@ -3402,3 +3488,4 @@ msgid ""
msgstr ""
"Port na počítači poskytujícím proxy a definovaném v klíči „/system/proxy/"
"socks/host“."
......@@ -3,27 +3,29 @@
# This file is distributed under the same license as the gsettings-desktop-schemas package.
#
#
#
# Wolfgang Stöggl <c72578@yahoo.de>, 2013-2014, 2020.
# Benjamin Steinwender <b@stbe.at>, 2014.
# Christian Kirbach <christian.kirbach@googlemail.com>, 2013, 2015.
# Paul Seyfert <pseyfert@mathphys.fsk.uni-heidelberg.de>, 2015.
# Tim Sabsch <tim@sabsch.com>, 2018, 2020.
# Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>, 2011-2020.
# Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>, 2011-2020, 2021.
# Philipp Kiemle <philipp.kiemle@gmail.com>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gsettings-desktop-"
"schemas/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-05 14:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-09 19:21+0200\n"
"Last-Translator: Tim Sabsch <tim@sabsch.com>\n"
"Language-Team: Deutsch <gnome-de@gnome.org>\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gsettings-desktop-schemas"
"/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-14 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-25 20:55+0100\n"
"Last-Translator: Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>\n"
"Language-Team: German <gnome-de@gnome.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
"X-Generator: Lokalize 20.12.2\n"
#: schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in:6
msgid "On-screen keyboard"
......@@ -1145,15 +1147,15 @@ msgstr "Name der von GTK+ verwendeten Vorgabeschrift."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:116
msgid "Directories with avatar faces"
msgstr "Verzeichnisse mit Avatar-Bildern"
msgstr "Ordner mit Avatar-Bildern"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:117
msgid ""
"Directories to override the default avatar faces installed by gnome-control-"
"center."
msgstr ""
"Verzeichnisse, die die von gnome-control-center installierten Avatar-Bilder "
"außer Kraft"
"Ordner, die die von gnome-control-center installierten Avatar-Bilder "
"überschreiben."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:124
msgid "Text scaling factor"
......@@ -1388,6 +1390,66 @@ msgstr ""
"Legt fest, ob ein Tastendruck die aktuelle Mauszeigerposition auf dem "
"Bildschirm hervorhebt."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:278
msgid "Antialiasing"
msgstr "Kantenglättung"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:279
msgid ""
"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
"“none” for no antialiasing, “grayscale” for standard grayscale antialiasing, "
"and “rgba” for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
msgstr ""
"Der Typ der für die Darstellung von Schriften zu verwendenden Kantenglättung."
" Mögliche Werte sind: »none« für keine Kantenglättung, »grayscale« für"
" Standard-Graustufen-Kantenglättung und »rgba« für Subpixel-Kantenglättung"
" (nur für LCD-Bildschirme)."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:285
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:286
msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: “none” "
"for no hinting and “slight” for fitting only to the Y-axis like Microsoft’s "
"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. "
"Ignores native hinting within the font, generates hints algorithmically. "
"Used on Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” "
"depends on the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version "
"of FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis "
"(except for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent "
"rendering depending on the quality of the font, the font format and the "
"state of FreeType’s font engines."
msgstr ""
"Der Typ des für die Darstellung von Schriften zu verwendenden Hintings."
" Mögliche Werte sind: »none« für kein Hinting und »slight« für die Anpassung"
" nur der X-Achse wie ClearType von Microsoft, DirectWrite und bei der"
" proprietären Schriftdarstellungs-Engine von Adobe. Natives Hinting innerhalb"
" der Schrift wird ignoriert; Hinting wird algorithmisch erzeugt. Dies wird"
" bei Ubuntu standardmäßig verwendet. Wird empfohlen. Die Bedeutung von"
" »medium« und »full« ist vom Schriftformat (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) und der"
" installierten FreeType-Version abhängig. Es wird üblicherweise versucht, die"
" Glyphen sowohl in die X- als auch in die Y-Achse einzupassen (außer für"
" .otf: nur Y-Achse). Abhängig von der Qualität und dem Format der Schrift"
" sowie dem Zustand der FreeType-Schrift-Engines kann dies zu Verzerrungen"
" oder inkonsistenter Darstellung führen."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:292
msgid "RGBA order"
msgstr "RGBA-Reihenfolge"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:293
msgid ""
"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
"is set to “rgba”. Possible values are: “rgb” for red on left (most common), "
"“bgr” for blue on left, “vrgb” for red on top, “vbgr” for red on bottom."
msgstr ""
"Die Anordung der Subpixel-Elemente auf einem LCD-Bildschirm; wird nur"
" verwendet, wenn die Kantenglättung auf »rgba« gesetzt ist. Mögliche Werte"
" sind »rgb« für rot links (am weitesten verbreitet), »bgr« für blau links,"
" »vrgb« für rot oben und »vbgr« für rot unten."
#: schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in:6
msgid "Disable command line"
msgstr "Befehlszeile deaktivieren"
......@@ -1685,7 +1747,6 @@ msgstr ""
"Sperrbildschirm angezeigt werden sollen."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:14
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgstr "Legt fest, ob der Rand-Bildlauf aktiviert ist"
......@@ -1697,6 +1758,11 @@ msgstr ""
"Wenn aktiviert, wird für Tastfelder, die Rand-Bildlauf unterstützen, diese "
"Funktion aktiviert."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
#| msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgid "Whether two-finger scrolling is enabled"
msgstr "Legt fest, ob der Zwei-Finger-Bildlauf aktiviert ist"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:20
msgid ""
"When enabled, touchpads that support two-finger scrolling will have that "
......@@ -1828,13 +1894,13 @@ msgstr ""
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:75
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:130
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:220
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:235
msgid "Emulate middle click"
msgstr "Klick der mittleren Maustaste emulieren"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:76
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:131
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:236
msgid ""
"Set this to TRUE to enable middle click during simultaneous left and right "
"click."
......@@ -1910,7 +1976,7 @@ msgstr ""
"Der Wert WAHR schaltet natürlichen (umgekehrten) Bildlauf für Mäuse ein."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:125
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:215
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:230
msgid "Acceleration profile"
msgstr "Profil der Grafikbeschleunigung"
......@@ -1933,11 +1999,30 @@ msgstr ""
"Wenn eine Maus das eingerichtete Profil nicht unterstützt, wird »default« "
"angewendet."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:137
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:135
#| msgid "Dwell click time"
msgid "Double click time"
msgstr "Doppelklickzeit"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:136
#| msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds."
msgid "Length of a double click in milliseconds."
msgstr "Länge eines Doppelklicks in Millisekunden."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:140
#| msgid "Movement threshold"
msgid "Drag threshold"
msgstr "Ziehtoleranz"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:141
msgid "Distance before a drag is started."
msgstr "Abstand, bevor ein Ziehvorgang gestartet wird."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
msgid "Drawing tablet mapping"
msgstr "Abbildung des Zeichen-Tablets"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:138
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
msgid ""
"EDID information of the output the tablet is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -1948,19 +2033,19 @@ msgstr ""
"einer automatischen Abbildung."
# CHECK
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:142
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
msgid "Tablet mapping"
msgstr "Tablet-Abbildung"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:143
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
msgid "How input affects the pointer on the screen"
msgstr "Auswirkung von Eingaben auf den Zeiger auf dem Bildschirm"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
msgid "Tablet area"
msgstr "Tabletbereich"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
msgid ""
"Dead area padding around the active area, in percentages. Respectively "
"applied to left,right,top and bottom sides."
......@@ -1968,11 +2053,11 @@ msgstr ""
"Auffüllung des toten Bereichs rund um den aktiven Bereich in Prozent. Wird "
"auf die linken, rechten, oberen beziehungsweise unteren Seiten angewendet."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:162
msgid "Tablet aspect ratio"
msgstr "Tablet-Seitenverhältnis"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:163
msgid ""
"Enable this to restrict the tablet area to match the aspect ratio of the "
"output."
......@@ -1980,53 +2065,53 @@ msgstr ""
"Aktivieren Sie dies, um das Seitenverhältnis der Ausgabe auf den Tablet-"
"Bereich abzustimmen."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:167
msgid "Tablet left-handed mode"
msgstr "Tablet im Linkshänder-Modus"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:168
msgid ""
"Enable this to allow physically rotating the tablet for left-handed setups"
msgstr ""
"Aktivieren Sie dies, um die physische Drehung des Tablets für die "
"linkshändige Bedienung anzupassen"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:164
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
msgid "Stylus pressure curve"
msgstr "Stylus-Druckkurve"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:165
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
msgstr ""
"Legen Sie hier die für den Stylus gültige Druckkurve x1, y1 und x2, y2 fest."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:169
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
msgid "Eraser pressure curve"
msgstr "Druckkurve des Radierers"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:170
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
msgstr ""
"Legen Sie hier die für den Radiergummi gültige Druckkurve x1, y1 und x2, y2 "
"fest."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
msgid "Button action"
msgstr "Knopfaktion"
# Ich wäre dagegen, wenn jemand für den Stylus-Pen einen neuen Begriff erfinden wollte.
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
msgid "Stylus button action, this button is located along the pen handle."
msgstr ""
"Aktion für den Stylus-Knopf. Dieser Knopf befindet sich am Schaft des Pens."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:189
msgid "Secondary button action"
msgstr "Aktion für Sekundärknopf"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:190
msgid ""
"Secondary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the Grip Pen. Other styli like the Airbrush Pen or the "
......@@ -2037,11 +2122,11 @@ msgstr ""
"»Airbrush Pen« oder der »Inking Pen« haben nur einen Knopf und die "
"Einstellung hat keine weiteren Auswirkungen."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:194
msgid "Tertiary button action"
msgstr "Aktion für Tertiärknopf"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:195
msgid ""
"Tertiary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the 3D Pen. Other styli like the Grip Pen only have two "
......@@ -2052,19 +2137,19 @@ msgstr ""
"Pen« haben nur zwei Knöpfe und die Einstellung hat keine weiteren "
"Auswirkungen."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:191
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:201
msgid "Pad button action type"
msgstr "Aktionstyp der Tastfeld-Knöpfe"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:192
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:202
msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
msgstr "Der Typ der Aktion, die beim Drücken des Knopfes ausgelöst wird."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:196
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:206
msgid "Key combination for the custom action"
msgstr "Tastenkombination für die benutzerdefinierte Aktion"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:197
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:207
msgid ""
"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
"actions."
......@@ -2072,11 +2157,11 @@ msgstr ""
"Die erzeugte Tastenkombination, wenn der Knopf für benutzerdefinierte "
"Aktionen gedrückt wird."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:203
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:213
msgid "Touchscreen output mapping"
msgstr "Abbildung des Tablet auf einen Ausgang"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:204
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:214
msgid ""
"EDID information of the output the touchscreen is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -2086,11 +2171,25 @@ msgstr ""
"Das Format ist [Hersteller, Produkt, Seriennummer]. [\"\",\"\",\"\"] führt "
"zu einer automatischen Abbildung."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:211
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
msgid "Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature."
msgstr "Knopf zur Emulation des Mausrads. »0« schaltet die Funktion aus."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:216
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:225
msgid "Mouse wheel emulation button lock"
msgstr "Feststellen der Mausrad-Emulationstaste"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:226
msgid ""
"Set this to TRUE to enable button locking for the wheel emulation button. If "
"enabled, the first click of the button enables scrolling, the second click "
"disables scrolling again."
msgstr ""
"Auf TRUE setzen, um Feststellen des Mausrad-Emulation zu aktivieren. Wenn "
"gesetzt, aktiviert der erste Klick das Rollen, ein zweiter Klick deaktiviert "
"es wieder."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:231
msgid ""
"Acceleration profile used for the trackball. The acceleration profile can be "
"set to either default (“default”) which uses the default acceleration "
......@@ -2382,7 +2481,7 @@ msgstr ""
"Die Anzahl an Sekunden nach der Aktivierung des Bildschirmschoners, bis eine "
"Abmeldeoption im Entsperrdialog angezeigt wird. Dieser Schlüssel wird nur "
"berücksichtigt, wenn der Schlüssel »logout_enable« auf TRUE (Wahr) gesetzt "
"ist. VERALTET: Dieser Schlüssel ist veraltet und wird ignoriert."
"ist. VERALTET: Dieser Schlüssel ist veraltet und wird ignoriert"
#: schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in:67
msgid "Logout command"
......@@ -2502,12 +2601,12 @@ msgid "Session type"
msgstr "Sitzungstyp"
#: schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in:12
msgid ""
"The name of the session to use. Known values are “gnome” and “gnome-"
"fallback”."
#| msgid ""
#| "The name of the session to use. Known values are “gnome” and “gnome-"
#| "fallback”."
msgid "The name of the session to use. Known value is “gnome”."
msgstr ""
"Der Name der Sitzung, die verwendet werden soll. Bekannte Werte sind »gnome« "
"und »gnome-fallback«."
"Der Name der Sitzung, die verwendet werden soll. Bekannter Wert ist »gnome«."
#: schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in:6
msgid "Sounds for events"
......@@ -2568,9 +2667,9 @@ msgid ""
"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
"whether they are independently disabled/enabled."
msgstr ""
"Sollen alle externen Programme zum Erzeugen von Miniatur-Vorschaubildern "
"deaktiviert werden, unabhängig davon, ob sie anderweitig aktiviert oder "
"deaktiviert wurden?"
"Legt fest, ob alle externen Programme zum Erzeugen von Miniatur-"
"Vorschaubildern deaktiviert werden sollen, unabhängig davon, ob sie "
"anderweitig aktiviert oder deaktiviert wurden."
#: schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in:15
msgid ""
......
This diff is collapsed.
......@@ -4,15 +4,15 @@
# This file is distributed under the same license as the gsettings-desktop-schemas package.
# Jorge González <jorgegonz@svn.gnome.org>, 2011.
# Nicolás Satragno <nicoymatu9@hotmail.com>, 2011.
# Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>, 2011-2020.
# Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>, 2011-2021.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas.po.master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gsettings-desktop-"
"schemas/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-21 09:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-13 10:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-14 18:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-15 10:39+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Mustieles <daniel.mustieles@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish - Spain <gnome-es-list@gnome.org>\n"
"Language: es_ES\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.36.0\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.38.0\n"
#: schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in:6
msgid "On-screen keyboard"
......@@ -1376,6 +1376,65 @@ msgstr ""
"Si es cierto, al pulsar una tecla se resaltará la pulsación actual del "
"puntero en la pantalla."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:278
msgid "Antialiasing"
msgstr "Alisado"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:279
msgid ""
"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
"“none” for no antialiasing, “grayscale” for standard grayscale antialiasing, "
"and “rgba” for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
msgstr ""
"El tipo de alisado que usar al renderizar tipografías. Los valores posibles "
"son “none” para no usar alisado, “grayscale” para alisado estándar en la "
"escala de grises, y “rgba” para alisado de subpíxeles (sólo en pantallas)."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:285
msgid "Hinting"
msgstr "Hinting"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:286
msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: “none” "
"for no hinting and “slight” for fitting only to the Y-axis like Microsoft’s "
"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. "
"Ignores native hinting within the font, generates hints algorithmically. "
"Used on Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” "
"depends on the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version "
"of FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis "
"(except for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent "
"rendering depending on the quality of the font, the font format and the "
"state of FreeType’s font engines."
msgstr ""
"El tipo de «hinting» que usar al renderizar tipografías. Los valores "
"posibles son “none” para no usar «hinting» y “slight” para ajustarse sólo al "
"eje Y como hacen ClearType de Microsoft, DirectWrite y las tipografías "
"propietarias del motor de renderizado de Adobe. Ignora el «hinting» nativo "
"de la tipografía, lo genera algorítmicamente. Usado en Ubuntu de manera "
"predeterminada. Recomendado. El significado de “medium” y “full” depende del "
"formato de la tipografía (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) y la de la versión de "
"FreeType instalada. Normalmente intentan ajustar los glifos a los ejes X e Y "
"(salvo para .otf, donde sólo se aplica al eje Y). Esto puede provocar "
"distorsiones y/o un renderizado inconsistente, dependiendo de la calidad de "
"la tipografía, su formato y el estado de los motores de tipografías de "
"FreeType."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:292
msgid "RGBA order"
msgstr "Orden RGBA"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:293
msgid ""
"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
"is set to “rgba”. Possible values are: “rgb” for red on left (most common), "
"“bgr” for blue on left, “vrgb” for red on top, “vbgr” for red on bottom."
msgstr ""
"El orden de los elementos del subpíxel en una pantalla LCD. Sólo se usa "
"cuando el alisado está establecido a “rgba”. Los valores posibles son: “rgb” "
"para rojo a la izquierda (lo más habitual), “bgr” para azul a la izquierda, "
"“vrgb” para rojo arriba, “vbgr” para rojo abajo."
#: schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in:6
msgid "Disable command line"
msgstr "Desactivar línea de comandos"
......@@ -1675,7 +1734,6 @@ msgstr ""
"se muestran cuando la pantalla está bloqueada."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:14
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgstr "Incida si el desplazamiento en el borde está activado"
......@@ -1687,6 +1745,11 @@ msgstr ""
"Cuando está activado, sólo los «touchpad» que soporten el desplazamiento en "
"el borde tendrán esta característica activada."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
#| msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgid "Whether two-finger scrolling is enabled"
msgstr "Incida si el desplazamiento con dos dedos está activado"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:20
msgid ""
"When enabled, touchpads that support two-finger scrolling will have that "
......@@ -1742,7 +1805,6 @@ msgstr ""
"inmediatamente mover el dedo que pulsa el «touchpad»."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:44
#| msgid "Enable tap-and-drag with touchpad"
msgid "Enable tap-and-drag-lock with touchpad"
msgstr "Activar bloqueo de pulsar y arrastrar con el «touchpad»"
......@@ -1817,13 +1879,13 @@ msgstr ""
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:75
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:130
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:220
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:235
msgid "Emulate middle click"
msgstr "Simular pulsación central"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:76
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:131
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:236
msgid ""
"Set this to TRUE to enable middle click during simultaneous left and right "
"click."
......@@ -1901,7 +1963,7 @@ msgstr ""
"atrás) del ratón."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:125
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:215
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:230
msgid "Acceleration profile"
msgstr "Perfil de aceleración"
......@@ -1923,11 +1985,27 @@ msgstr ""
"('adaptive'), que adapta la aceleración dependiendo del movimiento del "
"ratón. Si un ratón no soporta el perfil configurado, se usara el 'default'."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:137
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:135
msgid "Double click time"
msgstr "Tiempo de la doble pulsación"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:136
msgid "Length of a double click in milliseconds."
msgstr "Longitud de la doble pulsación, en milisegundos."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:140
msgid "Drag threshold"
msgstr "Umbral de arrastre"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:141
msgid "Distance before a drag is started."
msgstr "Distancia antes de iniciar el arrastre."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
msgid "Drawing tablet mapping"
msgstr "Mapeado de tableta de dibujo"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:138
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
msgid ""
"EDID information of the output the tablet is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -1936,19 +2014,19 @@ msgstr ""
"Información EDID de la salida de la tableta que tiene mapeada. Debe estar en "
"formato [fabricante, producto, serie]. [\"\",\"\",\"\"] desactiva el mapeado."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:142
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
msgid "Tablet mapping"
msgstr "Mapeado de la tableta"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:143
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
msgid "How input affects the pointer on the screen"
msgstr "Cómo afecta la entrada al puntero en la pantalla"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:147
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
msgid "Tablet area"
msgstr "Área de la tableta"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:148
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
msgid ""
"Dead area padding around the active area, in percentages. Respectively "
"applied to left,right,top and bottom sides."
......@@ -1956,11 +2034,11 @@ msgstr ""
"Área de relleno inútil en el área activa, en porcentajes. Aplicada "
"despectivamente a la izquierda, derecha, arriba y abajo."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:152
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:162
msgid "Tablet aspect ratio"
msgstr "Relación de aspecto de la tableta"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:153
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:163
msgid ""
"Enable this to restrict the tablet area to match the aspect ratio of the "
"output."
......@@ -1968,53 +2046,53 @@ msgstr ""
"Active esto para restringir el área de la tableta para que coincida con la "
"relación de aspecto de la salida."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:157
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:167
msgid "Tablet left-handed mode"
msgstr "Modo de tableta para zurdos"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:158
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:168
msgid ""
"Enable this to allow physically rotating the tablet for left-handed setups"
msgstr ""
"Active esto para permitir la rotación física de la tableta para "
"configuraciones para zurdos."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:164
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
msgid "Stylus pressure curve"
msgstr "Curva de presión de la Stylus"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:165
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
msgstr ""
"Establezca esto a x1, y1 y x2, y2 de la curva de presión aplicada a la "
"Stylus."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:169
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
msgid "Eraser pressure curve"
msgstr "Curva de presión del borrador"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:170
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
msgid ""
"Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
msgstr ""
"Establezca esto a x1, y1 y x2, y2 de la curva de presión aplicada al "
"borrador."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:174
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
msgid "Button action"
msgstr "Acción del botón"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:175
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
msgid "Stylus button action, this button is located along the pen handle."
msgstr ""
"Acción del botón de la Stylus. Este botón se encuentra a lo largo del lápiz."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:179
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:189
msgid "Secondary button action"
msgstr "Acción del botón secundario"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:180
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:190
msgid ""
"Secondary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the Grip Pen. Other styli like the Airbrush Pen or the "
......@@ -2024,11 +2102,11 @@ msgstr ""
"de algunos lápices como el Grip Pen. Otros como el Airbrush Pen o el Inking "
"Pen sólo tienen un botón, por lo que esta opción no tiene efecto en ellos."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:184
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:194
msgid "Tertiary button action"
msgstr "Acción del botón terciario"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:185
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:195
msgid ""
"Tertiary stylus button action, this button is located along the pen handle "
"on some styli like the 3D Pen. Other styli like the Grip Pen only have two "
......@@ -2038,19 +2116,19 @@ msgstr ""
"de algunos lápices como el Grip Pen. Otros como el Airbrush Pen o el Inking "
"Pen sólo tienen un botón, por lo que esta opción no tiene efecto en ellos."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:191
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:201
msgid "Pad button action type"
msgstr "Tipo de acción para el botón del «touchpad»"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:192
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:202
msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
msgstr "El tipo de acción que ejecutar cuando se pulsa el botón."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:196
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:206
msgid "Key combination for the custom action"
msgstr "Combinación de teclas para la acción personalizada"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:197
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:207
msgid ""
"The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
"actions."
......@@ -2058,11 +2136,11 @@ msgstr ""
"El atajo del teclado generado cuando se pulsa el botón para acciones "
"personalizadas."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:203
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:213
msgid "Touchscreen output mapping"
msgstr "Mapeado de salida de la pantalla táctil"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:204
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:214
msgid ""
"EDID information of the output the touchscreen is mapped to. Must be in the "
"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] relies on automatic "
......@@ -2072,13 +2150,27 @@ msgstr ""
"estar en formato [fabricante, producto, serie]. [\"\",\"\",\"\"] desactiva "
"el mapeado."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:211
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:221
msgid "Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature."
msgstr ""
"Emulación del botón con la rueda del ratón. 0 para desactivar esta "
"característica."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:216
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:225
msgid "Mouse wheel emulation button lock"
msgstr "Bloqueo de la emulación del botón con la rueda del ratón"
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:226
msgid ""
"Set this to TRUE to enable button locking for the wheel emulation button. If "
"enabled, the first click of the button enables scrolling, the second click "
"disables scrolling again."
msgstr ""
"Establezca esto a cierto para activar el bloqueo de la emulación del botón "
"con la rueda del ratón. Si está activado, la primera pulsación activa el "
"desplazamiento y la segunda la desactiva de nuevo."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:231
msgid ""
"Acceleration profile used for the trackball. The acceleration profile can be "
"set to either default (“default”) which uses the default acceleration "
......@@ -2236,9 +2328,6 @@ msgid "Whether to protect USB devices"
msgstr "Indica si proteger dispositivos USB"
#: schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in:80
#| msgid ""
#| "If TRUE, USB devices will be protected as configured in the key usb-"
#| "protection-level."
msgid ""
"If the USBGuard service is present and this setting is enabled, USB devices "
"will be protected as configured in the usb-protection-level setting."
......@@ -2252,10 +2341,6 @@ msgid "When USB devices should be rejected"
msgstr "Indica si se deben rechazar dispositivos USB"
#: schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in:88
#| msgid ""
#| "If set to \"lockscreen\", only when the lock screen is present new USB "
#| "devices will be rejected; if set to \"always\", all new USB devices will "
#| "always be rejected."
msgid ""
"If set to “lockscreen”, only when the lock screen is present new USB devices "
"will be rejected; if set to “always”, all new USB devices will always be "
......@@ -2490,12 +2575,11 @@ msgid "Session type"
msgstr "Tipo de sesión"
#: schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in:12
msgid ""
"The name of the session to use. Known values are “gnome” and “gnome-"
"fallback”."
msgstr ""
"El nombre de la sesión que usar. Los valores conocidos son «gnome» y «gnome-"
"fallback»."
#| msgid ""
#| "The name of the session to use. Known values are “gnome” and “gnome-"
#| "fallback”."
msgid "The name of the session to use. Known value is “gnome”."
msgstr "El nombre de la sesión que usar. El valor conocidos es “gnome”."
#: schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in:6
msgid "Sounds for events"
......@@ -2933,12 +3017,6 @@ msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modificador que usar en acciones de pulsación de ventanas modificadas"
#: schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in:9
#| msgid ""
#| "Clicking a window while holding down this modifier key will move the "
#| "window (left click), resize the window (middle click), or show the window "
#| "menu (right click). The middle and right click operations may be swapped "
#| "using the “resize-with-right-button” key. Modifier is expressed as \"<Alt>"
#| "\" or \"<Super>\" for example."
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,22 +9,23 @@
# Claude Paroz <claude@2xlibre.net>, 2014-2020.
# Charles Monzat <charles.monzat@free.fr>, 2018-2020.
# vanadiae <vanadiae35@gmail.com>, 2020.
# Guillaume Bernard <associations@guillaume-bernard.fr>, 2021
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gsettings-desktop-"
"schemas/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-20 16:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-03 08:59+0200\n"
"Last-Translator: vanadiae <vanadiae35@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-09 19:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-03-10 09:35+0100\n"
"Last-Translator: Guillaume Bernard <associations@guillaume-bernard.fr>\n"
"Language-Team: GNOME French Team <gnomefr@traduc.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.36.0\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
#: schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in:6
msgid "On-screen keyboard"
......@@ -1407,6 +1408,65 @@ msgstr ""
"Si coché, l’appui sur une touche met en surbrillance la position actuelle du "
"pointeur à l’écran."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:278
msgid "Antialiasing"
msgstr "Anticrénelage"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:279
msgid ""
"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
"“none” for no antialiasing, “grayscale” for standard grayscale antialiasing, "
"and “rgba” for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
msgstr ""
"Type de lissage utilisé pour le rendu des polices. Les valeurs possibles "
"sont : « none » pour aucun lissage, « grayscale » pour le lissage classique "
"en niveaux de gris et « rgba » pour le lissage sous-pixels (écrans LCD "
"uniquement)."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:285
msgid "Hinting"
msgstr "Optimisation"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:286
msgid ""
"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: “none” "
"for no hinting and “slight” for fitting only to the Y-axis like Microsoft’s "
"ClearType, DirectWrite and Adobe’s proprietary font rendering engine. "
"Ignores native hinting within the font, generates hints algorithmically. "
"Used on Ubuntu by default. Recommended. The meaning of “medium” and “full” "
"depends on the font format (.ttf, .otf, .pfa/.pfb) and the installed version "
"of FreeType. They usually try to fit glyphs to both the X and the Y axis "
"(except for .otf: Y-only). This can lead to distortion and/or inconsistent "
"rendering depending on the quality of the font, the font format and the "
"state of FreeType’s font engines."
msgstr ""
"Type d’optimisation utilisé pour le rendu des polices. Les valeurs possibles "
"sont : « none » pour aucune optimisation, « slight » pour adapter uniquement "
"selon l’axe Y comme le font les moteurs propriétaires de rendu de polices "
"ClearType de Microsoft, DirectWrite et ceux d’Adobe. Ignore l’optimisation "
"native dans la police, génère l’optimisation de façon algorithmique. Utilisé "
"par défaut chez Ubuntu. Recommandé. La signification des valeurs « medium » "
"et « full » dépend du format de police (.ttf, .otf, .pfa ou .pfb) et de la "
"version de FreeType. Ils essaient généralement d’adapter les caractères en "
"fonction des axes X et Y (sauf pour .otf : axe Y seulement). Cela peut "
"causer des distorsions ou un rendu incohérent en fonction de la qualité de "
"la police, de son format et de l’état des moteurs de police FreeType."
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:292
msgid "RGBA order"
msgstr "Ordre RVBA"
#: schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in:293
msgid ""
"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
"is set to “rgba”. Possible values are: “rgb” for red on left (most common), "
"“bgr” for blue on left, “vrgb” for red on top, “vbgr” for red on bottom."
msgstr ""
"Ordre des éléments sous-pixels sur un écran LCD ; uniquement utilisé si le "
"lissage est défini à « rgba ». Les valeurs possibles sont « rgb » pour le "
"rouge à gauche (le plus courant), « bgr » pour le bleu à gauche, « vrgb » "
"pour le rouge en haut, « vbgr » pour le rouge en bas."
#: schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in:6
msgid "Disable command line"
msgstr "Désactiver la ligne de commande"
......@@ -1706,7 +1766,6 @@ msgstr ""
"sont visibles lorsque l’écran est verrouillé."
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:14
#: schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in:19
msgid "Whether edge scrolling is enabled"
msgstr "Indique si le défilement latéral est activé"
......@@ -1718,6 +1777,10 @@ msgstr ""
"Si activé, les pavés tactiles qui permettent le défilement latéral verront "