Commit 3cdc3df3 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator
Browse files

Update Slovak translation

parent e9a60595
Pipeline #210418 passed with stage
in 5 minutes and 17 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: grilo-plugins master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/grilo-plugins/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-27 16:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-28 10:09+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-24 15:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-04 10:10+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: src/bookmarks/grl-bookmarks.c:60
msgid "Bookmarks"
......@@ -64,52 +64,52 @@ msgstr "Zásuvný modul na získanie metaúdajov pomocou architektúry gstreamer
msgid "A source for browsing the DLNA server “%s”"
msgstr "Zdroj na prehliadanie servera DLNA „%s“"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:273
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:279
msgid "Upload failed, target source destroyed"
msgstr "Odosielanie zlyhalo. Cieľový zdroj zničený."
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:375
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:382
#, c-format
msgid "Upload failed, “%s”, transferred %lu of %lu bytes"
msgstr "Odosielanie zlyhalo, „%s“, prenesených %lu z %lu bajtov"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:880
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:933
#, c-format
msgid "Failed to retrieve item properties (BrowseObjects error %d: %s)"
msgstr "Zlyhalo získanie vlastností položky (Chyba BrowseObjects %d: %s)"
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1519
#: src/dleyna/grl-dleyna-source.c:1572
#, c-format
msgid "Upload failed, URL missing on the media object to be transferred"
msgstr "Odosielanie zlyhalo. Chýba URL na prenášanom objekte média."
#: src/dmap/grl-daap.c:50
#: src/dmap/grl-daap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DAAP server “%s”"
msgstr "Zdroj na prehliadanie servera DAAP „%s“"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:62 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/dmap/grl-daap-db.c:66 src/jamendo/grl-jamendo.c:788
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:122
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:64 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/dmap/grl-daap-db.c:68 src/jamendo/grl-jamendo.c:777
#: src/magnatune/grl-magnatune.c:121
msgid "Artists"
msgstr "Interpreti"
#: src/dmap/grl-daap-db.c:292 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/dmap/grl-daap-db.c:291 src/jamendo/grl-jamendo.c:1115
#: src/jamendo/grl-jamendo.c:1226 src/magnatune/grl-magnatune.c:866
#, c-format
msgid "Invalid container identifier %s"
msgstr "Neplatný identifikátor kontajnera %s"
#: src/dmap/grl-dpap.c:50
#: src/dmap/grl-dpap.c:51
#, c-format
msgid "A source for browsing the DPAP server “%s”"
msgstr "Zdroj na prehliadanie servera DPAP „%s“"
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:36
#: src/dmap/grl-dpap-db.c:40
msgid "Photos"
msgstr "Fotografie"
......@@ -251,6 +251,7 @@ msgstr "Zdroj poskytujúci miestne dostupné metaúdaje"
#: src/local-metadata/grl-local-metadata.c:381
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:784 src/raitv/grl-raitv.c:869
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:381
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:530
#, c-format
msgid "Failed to resolve: %s"
......@@ -303,6 +304,7 @@ msgstr "Zásuvný modul na ukladanie informácií o metaúdajoch navyše"
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:598
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:617
#: src/metadata-store/grl-metadata-store.c:829
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:471
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:640
#, c-format
msgid "Failed to update metadata: %s"
......@@ -518,42 +520,45 @@ msgstr "Zdroj na získavanie metaúdajov televíznych šou"
msgid "Remote data does not contain valid identifier"
msgstr "Vzdialené údaje neobsahujú platný identifikátor"
#. I can haz templatze ??
#. Schedule the next row to parse
#. I can haz templatze ??
#. Only emit this last one if more result than expected
#. Schedule the next line to parse
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:243
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:319
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:401
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:484
#, c-format
msgid "Failed to query: %s"
msgstr "Zlyhalo požadovanie: %s"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:418
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:585
#, c-format
msgid "Failed to get media from uri: %s"
msgstr "Zlyhalo získanie média z uri: %s"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:603
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:816
msgid "Empty query"
msgstr "Prázdna požiadavka"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:824
#: src/tracker3/grl-tracker-source-api.c:920
#: src/tracker/grl-tracker-source-api.c:1087
#, c-format
msgid "ID “%s” is not known in this source"
msgstr "ID „%s“ nie je známy v tomto zdroji"
#: src/tracker3/grl-tracker-source-priv.h:47
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker3"
msgstr "Zásuvný modul na vyhľadávanie multimediálneho obsahu použitím služby Tracker3"
#: src/tracker/grl-tracker-source-priv.h:44
msgid "A plugin for searching multimedia content using Tracker"
msgstr "Zásuvný modul na vyhľadávanie multimediálneho obsahu použitím služby Tracker"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:831
#, c-format
msgid "Removable — %s"
msgstr "Odstrániteľné — %s"
#: src/tracker/grl-tracker-utils.c:843
msgid "Local files"
msgstr "Miestne súbory"
#: src/vimeo/grl-vimeo.c:51
msgid "A source for browsing and searching Vimeo videos"
msgstr "Zdroj na prehliadanie a vyhľadávanie videí služby Vimeo"
......@@ -617,6 +622,12 @@ msgstr "Zlyhalo získanie kanálu"
msgid "Invalid feed identifier %s"
msgstr "Neplatný identifikátor kanálu %s"
#~ msgid "Removable — %s"
#~ msgstr "Odstrániteľné — %s"
#~ msgid "Local files"
#~ msgstr "Miestne súbory"
#~ msgid "Album art Provider from Last.FM"
#~ msgstr "Poskytovateľ obalov albumov zo služby Last.FM"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment