Commit 3c3be15c authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Updated Czech translation

parent 5b764e84
Pipeline #314334 passed with stages
in 22 minutes and 33 seconds
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gparted\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gparted/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-15 20:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-21 10:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-17 20:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-09-05 07:45+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -61,8 +61,8 @@ msgstr ""
"NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS."
#. ==== GUI =========================
#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Win_GParted.cc:87
#: ../src/Win_GParted.cc:1635 ../src/Win_GParted.cc:1860
#: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Win_GParted.cc:88
#: ../src/Win_GParted.cc:1635 ../src/Win_GParted.cc:1863
msgid "GParted"
msgstr "GParted"
......@@ -114,15 +114,11 @@ msgstr "Chyba při čtení bloku v sektoru %1"
msgid "LUKS Passphrase %1"
msgstr "Heslová fráze LUKS pro %s"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:46
msgid "Enter LUKS passphrase to open %1"
msgstr "Zadejte heslovou frázi LUKS pro otevření %s"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:52
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:50
msgid "Passphrase:"
msgstr "Heslová fráze:"
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:69
#: ../src/DialogPasswordEntry.cc:67
msgid "Unlock"
msgstr "Odemknout"
......@@ -167,7 +163,7 @@ msgstr "Nic"
msgid "Resize"
msgstr "Změnit velikost"
#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:470 ../src/Win_GParted.cc:323
#: ../src/Dialog_Base_Partition.cc:470 ../src/Win_GParted.cc:324
msgid "Resize/Move"
msgstr "Změnit velikost/Přesunout"
......@@ -334,12 +330,12 @@ msgstr "Nepřipojen"
#. Volume Group
#. Single copy of each string for translation purposes
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:417 ../src/Win_GParted.cc:3494
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:417 ../src/Win_GParted.cc:3575
msgid "Volume Group:"
msgstr "Skupina svazků:"
#. Members
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:3495
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:3576
msgid "Members:"
msgstr "Členové:"
......@@ -363,7 +359,7 @@ msgid "Unallocated:"
msgstr "Neobsazeno:"
#. Size
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:500 ../src/Win_GParted.cc:597
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:500 ../src/Win_GParted.cc:598
msgid "Size:"
msgstr "Velikost:"
......@@ -382,7 +378,7 @@ msgstr "Šifrování:"
#. Left field & value pair area
#. Path
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:525 ../src/Dialog_Partition_Info.cc:562
#: ../src/Win_GParted.cc:603
#: ../src/Win_GParted.cc:604
msgid "Path:"
msgstr "Cesta:"
......@@ -418,7 +414,7 @@ msgstr "Poslední sektor:"
#. Total sectors
#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:596 ../src/Dialog_Progress.cc:431
#: ../src/Win_GParted.cc:643
#: ../src/Win_GParted.cc:644
msgid "Total sectors:"
msgstr "Celkem sektorů:"
......@@ -456,7 +452,7 @@ msgstr "Rozšířený oddíl"
msgid "Partition name:"
msgstr "Název oddílu:"
#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:245
#: ../src/Dialog_Partition_New.cc:247
msgid "New Partition #%1"
msgstr "Nový oddíl #%1"
......@@ -575,38 +571,38 @@ msgid "Device:"
msgstr "Zařízení:"
#. Model
#: ../src/Dialog_Progress.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:585
#: ../src/Dialog_Progress.cc:428 ../src/Win_GParted.cc:586
msgid "Model:"
msgstr "Model:"
#. Serial number
#: ../src/Dialog_Progress.cc:429 ../src/Win_GParted.cc:591
#: ../src/Dialog_Progress.cc:429 ../src/Win_GParted.cc:592
msgid "Serial:"
msgstr "Sériové číslo:"
#. Sector size
#: ../src/Dialog_Progress.cc:430 ../src/Win_GParted.cc:649
#: ../src/Dialog_Progress.cc:430 ../src/Win_GParted.cc:650
msgid "Sector size:"
msgstr "Velikost sektoru:"
#. Heads
#: ../src/Dialog_Progress.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:625
#: ../src/Dialog_Progress.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:626
msgid "Heads:"
msgstr "Hlav:"
#. Sectors / track
#: ../src/Dialog_Progress.cc:436 ../src/Win_GParted.cc:631
#: ../src/Dialog_Progress.cc:436 ../src/Win_GParted.cc:632
msgid "Sectors/track:"
msgstr "Sektorů/stop:"
#. Cylinders
#: ../src/Dialog_Progress.cc:437 ../src/Win_GParted.cc:637
#: ../src/Dialog_Progress.cc:437 ../src/Win_GParted.cc:638
msgid "Cylinders:"
msgstr "Cylindrů:"
#. Partition table type
#. Disktype
#: ../src/Dialog_Progress.cc:442 ../src/Win_GParted.cc:619
#: ../src/Dialog_Progress.cc:442 ../src/Win_GParted.cc:620
msgid "Partition table:"
msgstr "Tabulka oddílů:"
......@@ -921,12 +917,12 @@ msgid "_Unmount"
msgstr "_Odpojit"
#. TO TRANSLATORS: looks like Created directory /tmp/gparted-CEzvSp
#: ../src/FileSystem.cc:230
#: ../src/FileSystem.cc:270
msgid "Created directory %1"
msgstr "Vytvořena složka %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Removed directory /tmp/gparted-CEzvSp
#: ../src/FileSystem.cc:256
#: ../src/FileSystem.cc:296
msgid "Removed directory %1"
msgstr "Odstraněna složka %1"
......@@ -939,91 +935,91 @@ msgid "GParted Bug"
msgstr "Chyba v GParted"
#. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
#: ../src/GParted_Core.cc:181 ../src/GParted_Core.cc:190
#: ../src/GParted_Core.cc:176 ../src/GParted_Core.cc:185
msgid "Scanning %1"
msgstr "Prochází se %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Confirming /dev/sda
#: ../src/GParted_Core.cc:209 ../src/GParted_Core.cc:234
#: ../src/GParted_Core.cc:204 ../src/GParted_Core.cc:229
msgid "Confirming %1"
msgstr "Potvrzuje se %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
#: ../src/GParted_Core.cc:263
#: ../src/GParted_Core.cc:264
msgid "Searching %1 partitions"
msgstr "Hledají se oddíly %1"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot start (-2048)
#. * before the start of the device
#: ../src/GParted_Core.cc:303
#: ../src/GParted_Core.cc:304
msgid "A partition cannot start (%1) before the start of the device"
msgstr "Oddíl nemůže začínat (%1) před začátkem zařízení"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot end (2099199)
#. * after the end of the device (2097151)
#: ../src/GParted_Core.cc:313
#: ../src/GParted_Core.cc:314
msgid "A partition cannot end (%1) after the end of the device (%2)"
msgstr "Oddíl nemůže končit (%1) za koncem zařízení (%2)"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition cannot have a length of -1 sectors
#: ../src/GParted_Core.cc:324
#: ../src/GParted_Core.cc:325
msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
msgstr "Oddíl nemůže mít délku %1 sektorů"
#. TO TRANSLATORS: looks like A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not valid
#: ../src/GParted_Core.cc:335
#: ../src/GParted_Core.cc:336
msgid ""
"A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
msgstr "Oddíl s použitými sektory (%1) větší než jeho délka (%2) není platný"
#. TO TRANSLATORS: unrecognized
#. * means that the partition table for this disk
#. * device is unknown or not recognized.
#. TO TRANSLATORS: unrecognized
#. * means that the partition table for this disk device is unknown
#. * or not recognized.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:743
#: ../src/GParted_Core.cc:708
msgid "unrecognized"
msgstr "nerozpoznáno"
#. no file system found....
#: ../src/GParted_Core.cc:1313
#: ../src/GParted_Core.cc:1359
msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
msgstr "Nelze detekovat souborový systém! Možné důvody jsou:"
#: ../src/GParted_Core.cc:1315
#: ../src/GParted_Core.cc:1361
msgid "The file system is damaged"
msgstr "Souborový systém je poškozen"
#: ../src/GParted_Core.cc:1317
#: ../src/GParted_Core.cc:1363
msgid "The file system is unknown to GParted"
msgstr "GParted nezná tento souborový systém"
#: ../src/GParted_Core.cc:1319
#: ../src/GParted_Core.cc:1365
msgid "There is no file system available (unformatted)"
msgstr "Není dostupný žádný souborový systém (nezformátováno)"
#. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
#: ../src/GParted_Core.cc:1322
#: ../src/GParted_Core.cc:1368
msgid "The device entry %1 is missing"
msgstr "Schází přístup k zařízení %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1483
#: ../src/GParted_Core.cc:1529
msgid "Unable to find mount point"
msgstr "Nelze najít přípojný bod"
#: ../src/GParted_Core.cc:1605
#: ../src/GParted_Core.cc:1651
msgid "Unable to read the contents of this file system!"
msgstr "Nelze číst obsah tohoto souborového systému!"
#: ../src/GParted_Core.cc:1607
#: ../src/GParted_Core.cc:1653
msgid "Because of this some operations may be unavailable."
msgstr "Kvůli tomu nebudou možná některé operace dostupné."
#: ../src/GParted_Core.cc:1611
#: ../src/GParted_Core.cc:1657
msgid "The cause might be a missing software package."
msgstr "To může být způsobeno chybějícím softwarovým balíčkem."
#. TO TRANSLATORS: looks like The following list of software packages is required for NTFS file system support: ntfsprogs.
#: ../src/GParted_Core.cc:1614
#: ../src/GParted_Core.cc:1660
msgid ""
"The following list of software packages is required for %1 file system "
"support: %2."
......@@ -1032,7 +1028,7 @@ msgstr ""
"systému %1: %2."
#. TO TRANSLATORS: looks like 1.28GiB of unallocated space within the partition.
#: ../src/GParted_Core.cc:1624
#: ../src/GParted_Core.cc:1670
msgid "%1 of unallocated space within the partition."
msgstr "%1 neobsazeného místa v rámci oddílu."
......@@ -1040,7 +1036,7 @@ msgstr "%1 neobsazeného místa v rámci oddílu."
#. * means that the user can perform a check of the partition which will
#. * also grow the file system to fill the partition.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:1634
#: ../src/GParted_Core.cc:1680
msgid ""
"To grow the file system to fill the partition, select the partition and "
"choose the menu item:"
......@@ -1048,11 +1044,11 @@ msgstr ""
"Pokud chcete zvětšit souborový systém, aby vyplnil oddíl, vyberte oddíl a "
"zvolte položku nabídky:"
#: ../src/GParted_Core.cc:1636
#: ../src/GParted_Core.cc:1682
msgid "Partition --> Check."
msgstr "Oddíl → Zkontrolovat."
#: ../src/GParted_Core.cc:1750
#: ../src/GParted_Core.cc:1796
msgid "create empty partition"
msgstr "vytváří se prázdný oddíl"
......@@ -1066,27 +1062,27 @@ msgstr "vytváří se prázdný oddíl"
#. * is a whole disk device or a partition
#. * within a device.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:1826 ../src/GParted_Core.cc:3497
#: ../src/GParted_Core.cc:1872 ../src/GParted_Core.cc:3543
msgid "path: %1 (%2)"
msgstr "cesta: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:1827 ../src/GParted_Core.cc:3501
#: ../src/GParted_Core.cc:1873 ../src/GParted_Core.cc:3547
msgid "partition"
msgstr "oddíl"
#: ../src/GParted_Core.cc:1828 ../src/GParted_Core.cc:3502
#: ../src/GParted_Core.cc:1874 ../src/GParted_Core.cc:3548
msgid "start: %1"
msgstr "začátek oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1829 ../src/GParted_Core.cc:3503
#: ../src/GParted_Core.cc:1875 ../src/GParted_Core.cc:3549
msgid "end: %1"
msgstr "konec oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1830 ../src/GParted_Core.cc:3504
#: ../src/GParted_Core.cc:1876 ../src/GParted_Core.cc:3550
msgid "size: %1 (%2)"
msgstr "velikost: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:1862
#: ../src/GParted_Core.cc:1908
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a create file system only step"
msgstr ""
......@@ -1094,33 +1090,33 @@ msgstr ""
"systému"
#. TO TRANSLATORS: looks like create new ext3 file system
#: ../src/GParted_Core.cc:1869
#: ../src/GParted_Core.cc:1915
msgid "create new %1 file system"
msgstr "vytváří se nový souborový systém %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1901
#: ../src/GParted_Core.cc:1947
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a format file system only step"
msgstr ""
"oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok formátování souborového "
"systému"
#: ../src/GParted_Core.cc:1917
#: ../src/GParted_Core.cc:1963
msgid "delete partition"
msgstr "odstraňuje se oddíl"
#: ../src/GParted_Core.cc:1961
#: ../src/GParted_Core.cc:2007
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a delete file system only step"
msgstr ""
"oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok smazání souborového "
"systému"
#: ../src/GParted_Core.cc:1976
#: ../src/GParted_Core.cc:2022
msgid "delete %1 file system"
msgstr "maže se souborový systém %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:1994
#: ../src/GParted_Core.cc:2040
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a label file system only step"
msgstr ""
......@@ -1128,24 +1124,24 @@ msgstr ""
"systému návěštím"
#. TO TRANSLATORS: looks like Clear file system Label on /dev/hda3
#: ../src/GParted_Core.cc:2001 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
#: ../src/GParted_Core.cc:2047 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
msgid "Clear file system label on %1"
msgstr "Smazat návěští souborového systému na %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2004
#: ../src/GParted_Core.cc:2050
msgid "Set file system label to \"%1\" on %2"
msgstr "Nastavit návěští souborového systému na %2 na „%1“"
#. TO TRANSLATORS: looks like Clear partition name on /dev/hda3
#: ../src/GParted_Core.cc:2029 ../src/OperationNamePartition.cc:55
#: ../src/GParted_Core.cc:2075 ../src/OperationNamePartition.cc:55
msgid "Clear partition name on %1"
msgstr "Smazat název oddílu na %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2032
#: ../src/GParted_Core.cc:2078
msgid "Set partition name to \"%1\" on %2"
msgstr "Nastavit název oddílu na %2 na „%1“"
#: ../src/GParted_Core.cc:2057
#: ../src/GParted_Core.cc:2103
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a change file system UUID only "
"step"
......@@ -1153,11 +1149,11 @@ msgstr ""
"oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok změny UUID souborového "
"systému"
#: ../src/GParted_Core.cc:2064
#: ../src/GParted_Core.cc:2110
msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
msgstr "Nastavit polovinu UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
#: ../src/GParted_Core.cc:2069
#: ../src/GParted_Core.cc:2115
msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
msgstr "Nastavit UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
......@@ -1166,27 +1162,27 @@ msgstr "Nastavit UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
#. * to change the size of a partition when performing a move only
#. * step which is not permitted to change the partition size.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2153
#: ../src/GParted_Core.cc:2199
msgid "size of the partition is changing for a move only step"
msgstr "velikost oddílu se mění u kroku řešícího jen přesun"
#: ../src/GParted_Core.cc:2184
#: ../src/GParted_Core.cc:2230
msgid "rollback last change to the partition"
msgstr "poslední změna v oddílu se vrací zpět"
#: ../src/GParted_Core.cc:2233
#: ../src/GParted_Core.cc:2279
msgid "move file system to the left"
msgstr "souborový systém se přesunuje doleva"
#: ../src/GParted_Core.cc:2235
#: ../src/GParted_Core.cc:2281
msgid "move file system to the right"
msgstr "souborový systém se přesunuje doprava"
#: ../src/GParted_Core.cc:2238
#: ../src/GParted_Core.cc:2284
msgid "move file system"
msgstr "přesunuje se souborový systém"
#: ../src/GParted_Core.cc:2240
#: ../src/GParted_Core.cc:2286
msgid ""
"new and old file system have the same position. Hence skipping this "
"operation"
......@@ -1194,7 +1190,7 @@ msgstr ""
"nový a minulý souborový systém mají stejnou pozici. Proto se tato operace "
"přeskakuje."
#: ../src/GParted_Core.cc:2306
#: ../src/GParted_Core.cc:2352
msgid "using libparted"
msgstr "používá se libparted"
......@@ -1204,63 +1200,63 @@ msgstr "používá se libparted"
#. * only step which is not permitted to change the start of the
#. * partition.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2380
#: ../src/GParted_Core.cc:2426
msgid "start of the partition is changing for a resize only step"
msgstr "začátek oddílu se mění u kroku řešícího jen změnu velikosti"
#: ../src/GParted_Core.cc:2398
#: ../src/GParted_Core.cc:2444
msgid ""
"partition does not contain LUKS encryption for a resize encryption only step"
msgstr "oddíl neobsahuje šifrování LUKS jen pro krok změny velikosti"
#: ../src/GParted_Core.cc:2408
#: ../src/GParted_Core.cc:2454
msgid "impossible to shrink a closed LUKS encryption volume"
msgstr "není možné zmenšit zavřený svaze šifrovaný pomocí LUKS"
#: ../src/GParted_Core.cc:2467
#: ../src/GParted_Core.cc:2513
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a resize file system only step"
msgstr ""
"oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok změny velikosti "
"souborového systému"
#: ../src/GParted_Core.cc:2537
#: ../src/GParted_Core.cc:2583
msgid "resize/move partition"
msgstr "mění se velikost/přesunuje se oddíl"
#: ../src/GParted_Core.cc:2540
#: ../src/GParted_Core.cc:2586
msgid "move partition to the right"
msgstr "oddíl se přesunuje doprava"
#: ../src/GParted_Core.cc:2543
#: ../src/GParted_Core.cc:2589
msgid "move partition to the left"
msgstr "oddíl se přesunuje doleva"
#: ../src/GParted_Core.cc:2546
#: ../src/GParted_Core.cc:2592
msgid "grow partition from %1 to %2"
msgstr "oddíl se zvětšuje z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2549
#: ../src/GParted_Core.cc:2595
msgid "shrink partition from %1 to %2"
msgstr "oddíl se zmenšuje z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2552
#: ../src/GParted_Core.cc:2598
msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
msgstr "oddíl se přesunuje doprava a zvětšuje se z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2555
#: ../src/GParted_Core.cc:2601
msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
msgstr "oddíl se přesunuje doprava a zmenšuje se z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2558
#: ../src/GParted_Core.cc:2604
msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
msgstr "oddíl se přesunuje doleva a zvětšuje se z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2561
#: ../src/GParted_Core.cc:2607
msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
msgstr "oddíl se přesunuje doleva a zmenšuje se z %1 na %2"
#: ../src/GParted_Core.cc:2576
#: ../src/GParted_Core.cc:2622
msgid ""
"new and old partition have the same size and position. Hence skipping this "
"operation"
......@@ -1268,70 +1264,70 @@ msgstr ""
"nový a minulý oddíl mají stejnou velikost a pozici. Proto se tato operace "
"přeskakuje."
#: ../src/GParted_Core.cc:2586
#: ../src/GParted_Core.cc:2632
msgid "old start: %1"
msgstr "minulý začátek oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2587
#: ../src/GParted_Core.cc:2633
msgid "old end: %1"
msgstr "minulý konec oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2588
#: ../src/GParted_Core.cc:2634
msgid "old size: %1 (%2)"
msgstr "minulá velikost: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2603 ../src/GParted_Core.cc:3585
#: ../src/GParted_Core.cc:2649 ../src/GParted_Core.cc:3631
msgid "new start: %1"
msgstr "nový začátek oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2604 ../src/GParted_Core.cc:3586
#: ../src/GParted_Core.cc:2650 ../src/GParted_Core.cc:3632
msgid "new end: %1"
msgstr "nový konec oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2605 ../src/GParted_Core.cc:3587
#: ../src/GParted_Core.cc:2651 ../src/GParted_Core.cc:3633
msgid "new size: %1 (%2)"
msgstr "nová velikost: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2619 ../src/GParted_Core.cc:3538
#: ../src/GParted_Core.cc:2665 ../src/GParted_Core.cc:3584
msgid "requested start: %1"
msgstr "požadovaný začátek oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2620 ../src/GParted_Core.cc:3539
#: ../src/GParted_Core.cc:2666 ../src/GParted_Core.cc:3585
msgid "requested end: %1"
msgstr "požadovaný konec oddílu: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2621 ../src/GParted_Core.cc:3540
#: ../src/GParted_Core.cc:2667 ../src/GParted_Core.cc:3586
msgid "requested size: %1 (%2)"
msgstr "požadovaná velikost: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2633
#: ../src/GParted_Core.cc:2679
msgid "attempt to rollback failed change to the partition"
msgstr "pokus o vrácení změny v oddílu, která selhala, zpět"
#: ../src/GParted_Core.cc:2654
#: ../src/GParted_Core.cc:2700
msgid "original start: %1"
msgstr "původní začátek: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2655
#: ../src/GParted_Core.cc:2701
msgid "original end: %1"
msgstr "původní konec: %1"
#: ../src/GParted_Core.cc:2656
#: ../src/GParted_Core.cc:2702
msgid "original size: %1 (%2)"
msgstr "původní velikost: %1 (%2)"
#: ../src/GParted_Core.cc:2738
#: ../src/GParted_Core.cc:2784
msgid ""
"partition does not contain open LUKS encryption for a shrink encryption only "
"step"
msgstr ""
"oddíl neobsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zmenšení velikosti"
#: ../src/GParted_Core.cc:2743
#: ../src/GParted_Core.cc:2789
msgid "shrink encryption volume"
msgstr "zmenšuje se šifrovaný svazek"
#: ../src/GParted_Core.cc:2754
#: ../src/GParted_Core.cc:2800
msgid ""
"partition does not contain LUKS encryption for a maximize encryption only "
"step"
......@@ -1339,15 +1335,15 @@ msgstr ""
"oddíl neobsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zvětšení velikosti na "
"maximum"
#: ../src/GParted_Core.cc:2759
#: ../src/GParted_Core.cc:2805
msgid "grow encryption volume to fill the partition"
msgstr "zvětšuje se šifrovaný svazek až do zaplnění oddílu"
#: ../src/GParted_Core.cc:2769
#: ../src/GParted_Core.cc:2815
msgid "growing is not available for this encryption volume"
msgstr "zvětšení není pro tento šifrovaný svazek dostupné"
#: ../src/GParted_Core.cc:2787
#: ../src/GParted_Core.cc:2833
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a shrink file system only step"
msgstr ""
......@@ -1359,50 +1355,50 @@ msgstr ""
#. * to grow the partition size or keep it the same when performing
#. * a shrink partition only step.
#.
#: ../src/GParted_Core.cc:2799
#: ../src/GParted_Core.cc:2845
msgid "the new partition size is larger or the same for a shrink only step"
msgstr ""
"nová velikost oddílu je větší nebo stejná u kroku řešícího jen zmenšení"
#: ../src/GParted_Core.cc:2804
#: ../src/GParted_Core.cc:2850
msgid "shrink file system"
msgstr "zmenšuje se souborový systém"
#: ../src/GParted_Core.cc:2815
#: ../src/GParted_Core.cc:2861
msgid ""
"partition contains open LUKS encryption for a maximize file system only step"
msgstr ""
"oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok maximálního zvětšení "
"souborového systému"
#: ../src/GParted_Core.cc:2820
#: ../src/GParted_Core.cc:2866
msgid "grow file system to fill the partition"
msgstr "zvětšuje se souborový systém až do zaplnění oddílu"
#: ../src/GParted_Core.cc:2831
#: ../src/GParted_Core.cc:2877
msgid "growing is not available for this file system"
msgstr "zvětšení není pro tento souborový systém dostupné"
#: ../src/GParted_Core.cc:2839
#: ../src/GParted_Core.cc:2885