Commit fc9dddee authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0ba7d20b
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=gnumeric&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-11 19:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-12 11:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-13 22:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-14 21:48+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -6245,7 +6245,7 @@ msgstr "Vlastnosti"
#: ../src/dialogs/dialog-function-select.c:1286
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:712
#: ../src/dialogs/dialog-sheet-compare.c:713
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:29
#: ../src/dialogs/doc-meta-data.ui.h:29 ../src/ssconvert.c:358
msgid "Description"
msgstr "Popis"
......@@ -6565,8 +6565,9 @@ msgstr "Aktivní"
msgid "Plugin name"
msgstr "Název zásuvného modulu"
#. Translate these?
#: ../src/dialogs/dialog-plugin-manager.c:716 ../src/ssconvert.c:93
#: ../src/ssconvert.c:116
#: ../src/ssconvert.c:116 ../src/ssconvert.c:357
msgid "ID"
msgstr "ID"
......@@ -12799,7 +12800,7 @@ msgstr "Skončit hned po načtení vybraných sešitů"
msgid "[FILE ...]"
msgstr "[SOUBOR…]"
#: ../src/main-application.c:129 ../src/ssconvert.c:1060 ../src/ssdiff.c:932
#: ../src/main-application.c:129 ../src/ssconvert.c:1061 ../src/ssdiff.c:932
#: ../src/ssgrep.c:434 ../src/ssindex.c:257
#, c-format
msgid ""
......@@ -13712,11 +13713,21 @@ msgid "Name conflict during merge: '%s' appears twice at workbook scope.\n"
msgstr ""
"Konflikt názvů při slučování: „%s“ se v rámci sešitu objevuje dvakrát.\n"
#: ../src/ssconvert.c:556
#, c-format
msgid "Adding sheets from %s\n"
msgstr "Přidávají se listy z %s\n"
#: ../src/ssconvert.c:638
#, c-format
msgid "Failed to create solver"
msgstr "Nelze vytvořit řešitele"
#: ../src/ssconvert.c:653
#, c-format
msgid "Solver reached time or iteration limit\n"
msgstr "Řešitel narazil na omezení času nebo počtu iterací"
#: ../src/ssconvert.c:657
#, c-format
msgid "Solver ran, but failed"
......@@ -13745,6 +13756,10 @@ msgstr ""
"Není možné odhadnout export, který se má použít pro „%s“.\n"
"Zkuste si zobrazit seznam možností pomocí --list-exporters.\n"
#: ../src/ssconvert.c:877
msgid "Using exporter %s\n"
msgstr "Používá se export %s\n"
#: ../src/ssconvert.c:883
#, c-format
msgid ""
......@@ -13768,11 +13783,21 @@ msgstr ""
msgid "Loading %s failed\n"
msgstr "Načtení %s selhalo\n"
#: ../src/ssconvert.c:1048 ../src/ssconvert.c:1104
#: ../src/ssconvert.c:968
#, c-format
msgid "Resizing to %dx%d\n"
msgstr "Mění se velikost na %d × %d\n"
#: ../src/ssconvert.c:980
#, c-format
msgid "Resizing of sheet %s failed\n"
msgstr "Změnit velikosti listu %s selhala\n"
#: ../src/ssconvert.c:1049 ../src/ssconvert.c:1105
msgid "INFILE [OUTFILE]"
msgstr "VSTUPNÍ_SOUBOR [VÝSTUPNÍ_SOUBOR]"
#: ../src/ssconvert.c:1067
#: ../src/ssconvert.c:1068
#, c-format
msgid ""
"ssconvert version '%s'\n"
......@@ -13783,12 +13808,12 @@ msgstr ""
"datadir := „%s“\n"
"libdir := „%s“\n"
#: ../src/ssconvert.c:1073
#: ../src/ssconvert.c:1074
#, c-format
msgid "--export-file-per-sheet and --merge-to are incompatible\n"
msgstr "--export-file-per-sheet a --merge-to nelze použít dohromady\n"
#: ../src/ssconvert.c:1102 ../src/ssdiff.c:989 ../src/ssindex.c:268
#: ../src/ssconvert.c:1103 ../src/ssdiff.c:989 ../src/ssindex.c:268
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTION...] %s\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČ…] %s\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment