Commit c686bc20 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation.

2002-01-08  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Updated Slovak translation.
parent 8bf7bcf8
2002-01-08 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2002-01-08 Christian Meyer <chrisime@gnome.org> 2002-01-08 Christian Meyer <chrisime@gnome.org>
* de.po: Updated German translation. * de.po: Updated German translation.
......
...@@ -5,8 +5,8 @@ ...@@ -5,8 +5,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 1.0\n" "Project-Id-Version: gnumeric 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-06 14:06-0500\n" "POT-Creation-Date: 2002-01-08 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-02 13:54CET\n" "PO-Revision-Date: 2002-01-08 15:32CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n" "Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n" "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -114,8 +114,7 @@ msgid "Data Interchange Format (DIF) module" ...@@ -114,8 +114,7 @@ msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
msgstr "Modul pre Data Interchange Format (DIF)" msgstr "Modul pre Data Interchange Format (DIF)"
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3 #: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
msgid "" msgid "Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr "Zapisuje a číta informácie uložené v Data Interchange Format (*.dif)" msgstr "Zapisuje a číta informácie uložené v Data Interchange Format (*.dif)"
#: plugins/excel/boot.c:104 #: plugins/excel/boot.c:104
...@@ -494,7 +493,6 @@ msgstr "" ...@@ -494,7 +493,6 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_SIGMA" "@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_SIGMA"
#: plugins/numtheory/numtheory.c:233 #: plugins/numtheory/numtheory.c:233
#, fuzzy
msgid "" msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n" "@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n" "@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
...@@ -1475,8 +1473,7 @@ msgstr "Opakovane prepočítava pre nájdenie cieľovej hodnoty" ...@@ -1475,8 +1473,7 @@ msgstr "Opakovane prepočítava pre nájdenie cieľovej hodnoty"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:115 src/workbook-control-gui.c:2855 #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:115 src/workbook-control-gui.c:2855
msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value" msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
msgstr "" msgstr "Opakovane prepočítava s obmedzeniami, až kým nedosiahne cieľovú hodnotu"
"Opakovane prepočítava s obmedzeniami, až kým nedosiahne cieľovú hodnotu"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:116 src/workbook-control-gui.c:2643 #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:116 src/workbook-control-gui.c:2643
msgid "Jump to a specified cell" msgid "Jump to a specified cell"
...@@ -1620,7 +1617,7 @@ msgstr "Vloží obsah schránky alebo vystrihovacej pamäti" ...@@ -1620,7 +1617,7 @@ msgstr "Vloží obsah schránky alebo vystrihovacej pamäti"
msgid "Paste with optional filters and transformations" msgid "Paste with optional filters and transformations"
msgstr "Vloží s voliteľnými filtrami a úpravami" msgstr "Vloží s voliteľnými filtrami a úpravami"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/analysis-tools.c:2710 #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/analysis-tools.c:2740
#: src/workbook-format-toolbar.c:463 #: src/workbook-format-toolbar.c:463
msgid "Percent" msgid "Percent"
msgstr "Percento" msgstr "Percento"
...@@ -1950,12 +1947,12 @@ msgstr "_Zmeniť meno..." ...@@ -1950,12 +1947,12 @@ msgstr "_Zmeniť meno..."
msgid "_Close" msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť" msgstr "_Zavrieť"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:229 src/dialogs/anova-one.glade.h:9 #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:229 src/dialogs/anova-one.glade.h:10
#: src/dialogs/correlation.glade.h:7 src/dialogs/covariance.glade.h:7 #: src/dialogs/correlation.glade.h:8 src/dialogs/covariance.glade.h:8
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:15 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:16
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:7 src/dialogs/histogram.glade.h:13 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:8 src/dialogs/histogram.glade.h:14
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:8 src/dialogs/rank.glade.h:7 #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:10
#: src/dialogs/regression.glade.h:12 src/dialogs/sampling.glade.h:13 #: src/dialogs/regression.glade.h:13 src/dialogs/sampling.glade.h:14
#: src/workbook-control-gui.c:2713 #: src/workbook-control-gui.c:2713
msgid "_Columns" msgid "_Columns"
msgstr "_Stĺpce" msgstr "_Stĺpce"
...@@ -2110,12 +2107,12 @@ msgstr "_Odstrániť" ...@@ -2110,12 +2107,12 @@ msgstr "_Odstrániť"
msgid "_Row" msgid "_Row"
msgstr "_Riadok" msgstr "_Riadok"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:265 src/dialogs/anova-one.glade.h:14 #: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:265 src/dialogs/anova-one.glade.h:15
#: src/dialogs/correlation.glade.h:12 src/dialogs/covariance.glade.h:12 #: src/dialogs/correlation.glade.h:13 src/dialogs/covariance.glade.h:13
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:20 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:21
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:12 src/dialogs/histogram.glade.h:18 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:13 src/dialogs/histogram.glade.h:19
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:13 src/dialogs/rank.glade.h:12 #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:14 src/dialogs/rank.glade.h:15
#: src/dialogs/regression.glade.h:16 src/dialogs/sampling.glade.h:19 #: src/dialogs/regression.glade.h:17 src/dialogs/sampling.glade.h:20
#: src/workbook-control-gui.c:2710 #: src/workbook-control-gui.c:2710
msgid "_Rows" msgid "_Rows"
msgstr "_Riadky" msgstr "_Riadky"
...@@ -2200,12 +2197,12 @@ msgstr "_Zošit..." ...@@ -2200,12 +2197,12 @@ msgstr "_Zošit..."
msgid "_Zoom..." msgid "_Zoom..."
msgstr "_Lupa..." msgstr "_Lupa..."
#: src/analysis-tools.c:194 src/analysis-tools.c:3188 #: src/analysis-tools.c:194 src/analysis-tools.c:3217
#, c-format #, c-format
msgid "Row %i" msgid "Row %i"
msgstr "Riadok %i" msgstr "Riadok %i"
#: src/analysis-tools.c:197 src/analysis-tools.c:3180 #: src/analysis-tools.c:197 src/analysis-tools.c:3209
#, c-format #, c-format
msgid "Column %i" msgid "Column %i"
msgstr "Stĺpec %i" msgstr "Stĺpec %i"
...@@ -2220,15 +2217,15 @@ msgstr "Trieda %i" ...@@ -2220,15 +2217,15 @@ msgstr "Trieda %i"
msgid "Area %i" msgid "Area %i"
msgstr "Oblasť %i" msgstr "Oblasť %i"
#: src/analysis-tools.c:798 src/analysis-tools.c:801 #: src/analysis-tools.c:809 src/analysis-tools.c:812
msgid "Correlations" msgid "Correlations"
msgstr "Korelácie" msgstr "Korelácie"
#: src/analysis-tools.c:889 src/analysis-tools.c:892 #: src/analysis-tools.c:901 src/analysis-tools.c:904
msgid "Covariances" msgid "Covariances"
msgstr "Kovariancie" msgstr "Kovariancie"
#: src/analysis-tools.c:970 #: src/analysis-tools.c:983
msgid "Summary Statistics" msgid "Summary Statistics"
msgstr "Celková štatistika" msgstr "Celková štatistika"
...@@ -2239,7 +2236,7 @@ msgstr "Celková štatistika" ...@@ -2239,7 +2236,7 @@ msgstr "Celková štatistika"
#. * #. *
#. * The items are bundled like this to increase translation context. #. * The items are bundled like this to increase translation context.
#. #.
#: src/analysis-tools.c:981 #: src/analysis-tools.c:994
msgid "" msgid ""
"/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/" "/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/"
"Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count" "Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count"
...@@ -2247,51 +2244,51 @@ msgstr "" ...@@ -2247,51 +2244,51 @@ msgstr ""
"/Priemer/Smerodajná chyba/Medián/Modus/Smerodajná odchýlka/Rozptyl/Špicatosť/" "/Priemer/Smerodajná chyba/Medián/Modus/Smerodajná odchýlka/Rozptyl/Špicatosť/"
"Šikmosť/Rozsah/Minimum/Maximum/Súčet/Počet" "Šikmosť/Rozsah/Minimum/Maximum/Súčet/Počet"
#: src/analysis-tools.c:1066 #: src/analysis-tools.c:1080
msgid "Confidence Interval for the Mean" msgid "Confidence Interval for the Mean"
msgstr "Hladina spoľahlivosti pre priemer" msgstr "Hladina spoľahlivosti pre priemer"
#: src/analysis-tools.c:1067 #: src/analysis-tools.c:1081
#, c-format #, c-format
msgid "/%g%% CI for the Mean from/to" msgid "/%g%% CI for the Mean from/to"
msgstr "/%g%% IS pre priemer od/do" msgstr "/%g%% IS pre priemer od/do"
#: src/analysis-tools.c:1103 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:9 #: src/analysis-tools.c:1118 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:10
msgid "Kth Largest" msgid "Kth Largest"
msgstr "k-ty najväčší" msgstr "k-ty najväčší"
#: src/analysis-tools.c:1104 #: src/analysis-tools.c:1119
#, c-format #, c-format
msgid "Largest (%d)" msgid "Largest (%d)"
msgstr "Najväčší (%d)" msgstr "Najväčší (%d)"
#: src/analysis-tools.c:1127 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:10 #: src/analysis-tools.c:1143 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:11
msgid "Kth Smallest" msgid "Kth Smallest"
msgstr "k-ty najmenší" msgstr "k-ty najmenší"
#: src/analysis-tools.c:1128 #: src/analysis-tools.c:1144
#, c-format #, c-format
msgid "Smallest (%d)" msgid "Smallest (%d)"
msgstr "Najmenší (%d)" msgstr "Najmenší (%d)"
#: src/analysis-tools.c:1252 src/dialogs/cell-format.glade.h:72 #: src/analysis-tools.c:1265 src/dialogs/cell-format.glade.h:72
msgid "Sample" msgid "Sample"
msgstr "Výber" msgstr "Výber"
#: src/analysis-tools.c:1348 src/analysis-tools.c:1350 #: src/analysis-tools.c:1362 src/analysis-tools.c:1364
#: src/analysis-tools.c:1469 src/analysis-tools.c:1471 #: src/analysis-tools.c:1481 src/analysis-tools.c:1483
#: src/analysis-tools.c:1630 src/analysis-tools.c:1632 #: src/analysis-tools.c:1640 src/analysis-tools.c:1642
#: src/analysis-tools.c:1760 src/analysis-tools.c:1762 #: src/analysis-tools.c:1768 src/analysis-tools.c:1770
#: src/analysis-tools.c:1898 src/analysis-tools.c:1900 #: src/analysis-tools.c:1904 src/analysis-tools.c:1906
#, c-format #, c-format
msgid "Variable %i" msgid "Variable %i"
msgstr "Premenná %i" msgstr "Premenná %i"
#: src/analysis-tools.c:1352 #: src/analysis-tools.c:1366
msgid "z-Test" msgid "z-Test"
msgstr "z-Test" msgstr "z-Test"
#: src/analysis-tools.c:1355 #: src/analysis-tools.c:1369
msgid "" msgid ""
"/Mean/Known Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean " "/Mean/Known Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean "
"Difference/z/P (Z<=z) one-tail/z Critical one-tail/P (Z<=z) two-tail/z " "Difference/z/P (Z<=z) one-tail/z Critical one-tail/P (Z<=z) two-tail/z "
...@@ -2302,12 +2299,12 @@ msgstr "" ...@@ -2302,12 +2299,12 @@ msgstr ""
"(Z<=z) pre obojstrannú alternatívu/kritická hodnota z pre obojstrannú " "(Z<=z) pre obojstrannú alternatívu/kritická hodnota z pre obojstrannú "
"alternatívu" "alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1485 src/analysis-tools.c:1634 #: src/analysis-tools.c:1497 src/analysis-tools.c:1644
#: src/analysis-tools.c:1764 #: src/analysis-tools.c:1772
msgid "t-Test" msgid "t-Test"
msgstr "t-Test" msgstr "t-Test"
#: src/analysis-tools.c:1488 #: src/analysis-tools.c:1500
msgid "" msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Pearson Correlation/Hypothesized Mean Difference/" "/Mean/Variance/Observations/Pearson Correlation/Hypothesized Mean Difference/"
"df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical " "df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical "
...@@ -2318,7 +2315,7 @@ msgstr "" ...@@ -2318,7 +2315,7 @@ msgstr ""
"jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická " "jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická "
"hodnota t pre obojstrannú alternatívu" "hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1637 #: src/analysis-tools.c:1647
msgid "" msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Pooled Variance/Hypothesized Mean Difference/" "/Mean/Variance/Observations/Pooled Variance/Hypothesized Mean Difference/"
"Observed Mean Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P " "Observed Mean Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P "
...@@ -2329,7 +2326,7 @@ msgstr "" ...@@ -2329,7 +2326,7 @@ msgstr ""
"alternatívu/kritická hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre " "alternatívu/kritická hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre "
"obojstrannú alternatívu/kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu" "obojstrannú alternatívu/kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1767 #: src/analysis-tools.c:1775
msgid "" msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean " "/Mean/Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean "
"Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/" "Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/"
...@@ -2340,11 +2337,11 @@ msgstr "" ...@@ -2340,11 +2337,11 @@ msgstr ""
"hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/" "hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/"
"kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu" "kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1907 #: src/analysis-tools.c:1913
msgid "F-Test" msgid "F-Test"
msgstr "F-Test" msgstr "F-Test"
#: src/analysis-tools.c:1913 #: src/analysis-tools.c:1919
msgid "" msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/df/F/P (F<=f) right-tail/F Critical right-tail/P " "/Mean/Variance/Observations/df/F/P (F<=f) right-tail/F Critical right-tail/P "
"(f<=F) left-tail/F Critical left-tail/P two-tail/F Critical two-tail" "(f<=F) left-tail/F Critical left-tail/P two-tail/F Critical two-tail"
...@@ -2354,24 +2351,24 @@ msgstr "" ...@@ -2354,24 +2351,24 @@ msgstr ""
"kritická hodnota F pre ľavostrannú alternatívu/P pre obojstrannú alternatívu/" "kritická hodnota F pre ľavostrannú alternatívu/P pre obojstrannú alternatívu/"
"kritická hodnota F pre obojstrannú alternatívu" "kritická hodnota F pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:2033 src/analysis-tools.c:2091 #: src/analysis-tools.c:2037 src/analysis-tools.c:2095
msgid "Random" msgid "Random"
msgstr "Náhodné" msgstr "Náhodné"
#: src/analysis-tools.c:2207 #: src/analysis-tools.c:2211
msgid "Not implemented yet.\n" msgid "Not implemented yet.\n"
msgstr "Zatiaľ neimplementované.\n" msgstr "Zatiaľ neimplementované.\n"
#: src/analysis-tools.c:2283 #: src/analysis-tools.c:2288
msgid "Y Variable" msgid "Y Variable"
msgstr "Premenná Y" msgstr "Premenná Y"
#: src/analysis-tools.c:2342 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4371 #: src/analysis-tools.c:2347 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4385
#: src/dialogs/regression.glade.h:8 #: src/dialogs/regression.glade.h:9
msgid "Regression" msgid "Regression"
msgstr "Regresia" msgstr "Regresia"
#: src/analysis-tools.c:2344 #: src/analysis-tools.c:2349
msgid "" msgid ""
"/SUMMARY OUTPUT//Regression Statistics/Multiple R/R Square/Adjusted R Square/" "/SUMMARY OUTPUT//Regression Statistics/Multiple R/R Square/Adjusted R Square/"
"Standard Error/Observations//ANOVA//Regression/Residual/Total///Intercept" "Standard Error/Observations//ANOVA//Regression/Residual/Total///Intercept"
...@@ -2379,119 +2376,123 @@ msgstr "" ...@@ -2379,119 +2376,123 @@ msgstr ""
"/VÝSTUP SÚHRNU/Štatistika regresie/Viacnásobné R/R^2/Modifikovaný R^2/" "/VÝSTUP SÚHRNU/Štatistika regresie/Viacnásobné R/R^2/Modifikovaný R^2/"
"Smerodajná chyba/Pozorovania//ANOVA/Regresia/Reziduálny/Celkom///Priesečník" "Smerodajná chyba/Pozorovania//ANOVA/Regresia/Reziduálny/Celkom///Priesečník"
#: src/analysis-tools.c:2365 #: src/analysis-tools.c:2370
msgid "/df/SS/MS/F/Significance of F" msgid "/df/SS/MS/F/Significance of F"
msgstr "/df/SS/MS/F/Významnosť F" msgstr "/df/SS/MS/F/Významnosť F"
#: src/analysis-tools.c:2372 #: src/analysis-tools.c:2377
#, c-format #, c-format
msgid "/Coefficients/Standard Error/t Stat/P-value/Lower %0.0f%%/Upper %0.0f%%" msgid "/Coefficients/Standard Error/t Stat/P-value/Lower %0.0f%%/Upper %0.0f%%"
msgstr "" msgstr ""
"/Koeficienty/Smerodajná chyba/t štatistika/P-hodnota/Dolných %0.0f%%/Horných " "/Koeficienty/Smerodajná chyba/t štatistika/P-hodnota/Dolných %0.0f%%/Horných "
"%0.0f%%" "%0.0f%%"
#: src/analysis-tools.c:2541 #: src/analysis-tools.c:2545
msgid "Moving Averages" msgid "Moving Averages"
msgstr "Kĺzavé priemery" msgstr "Kĺzavé priemery"
#: src/analysis-tools.c:2619 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4357 #: src/analysis-tools.c:2560
msgid "Standard Error"
msgstr "Smerodajná chyba"
#: src/analysis-tools.c:2648 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4371
msgid "Exponential Smoothing" msgid "Exponential Smoothing"
msgstr "Exponenciálne vyhladenie" msgstr "Exponenciálne vyhladenie"
#: src/analysis-tools.c:2698 #: src/analysis-tools.c:2728
msgid "Ranks" msgid "Ranks"
msgstr "Rozloženie" msgstr "Rozloženie"
#: src/analysis-tools.c:2707 #: src/analysis-tools.c:2737
msgid "Point" msgid "Point"
msgstr "Hodnota" msgstr "Hodnota"
#: src/analysis-tools.c:2709 #: src/analysis-tools.c:2739
msgid "Rank" msgid "Rank"
msgstr "Rozloženie" msgstr "Rozloženie"
#. We are ready to create the summary table #. We are ready to create the summary table
#: src/analysis-tools.c:2794 src/analysis-tools.c:2980 #: src/analysis-tools.c:2827 src/analysis-tools.c:3007
#: src/analysis-tools.c:3240 #: src/analysis-tools.c:3269
msgid "Anova" msgid "Anova"
msgstr "Anova" msgstr "Anova"
#: src/analysis-tools.c:2796 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4347 #: src/analysis-tools.c:2829 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4361
msgid "Anova: Single Factor" msgid "Anova: Single Factor"
msgstr "Anova: Jednoduché triedenie" msgstr "Anova: Jednoduché triedenie"
#: src/analysis-tools.c:2797 src/analysis-tools.c:3243 #: src/analysis-tools.c:2830 src/analysis-tools.c:3272
msgid "SUMMARY" msgid "SUMMARY"
msgstr "SÚHRN" msgstr "SÚHRN"
#: src/analysis-tools.c:2798 #: src/analysis-tools.c:2831
msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance" msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/Skupiny/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl" msgstr "/Skupiny/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:2861 #: src/analysis-tools.c:2894
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Between Groups/Within Groups/Total" msgid "/ANOVA/Source of Variation/Between Groups/Within Groups/Total"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Medzi skupinami/V rámci skupín/Celkom" msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Medzi skupinami/V rámci skupín/Celkom"
#: src/analysis-tools.c:2866 src/analysis-tools.c:3062 #: src/analysis-tools.c:2899 src/analysis-tools.c:3089
#: src/analysis-tools.c:3267 #: src/analysis-tools.c:3296
msgid "/SS/df/MS/F/P-value/F critical" msgid "/SS/df/MS/F/P-value/F critical"
msgstr "/SS/df/MS/F/P-hodnota/kritická hodnota F" msgstr "/SS/df/MS/F/P-hodnota/kritická hodnota F"
#: src/analysis-tools.c:2986 #: src/analysis-tools.c:3013
msgid "Anova: Two-Factor Without Replication" msgid "Anova: Two-Factor Without Replication"
msgstr "Anova: Dvojité triedenie bez opakovania" msgstr "Anova: Dvojité triedenie bez opakovania"
#: src/analysis-tools.c:2987 #: src/analysis-tools.c:3014
msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance" msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/SÚHRN/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl" msgstr "/SÚHRN/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:3056 #: src/analysis-tools.c:3083
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Error/Total" msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Error/Total"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Chyba/Celkom" msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Chyba/Celkom"
#: src/analysis-tools.c:3242 #: src/analysis-tools.c:3271
msgid "Anova: Two-Factor With Replication" msgid "Anova: Two-Factor With Replication"
msgstr "Anova: Dvojité triedenie s opakovaním" msgstr "Anova: Dvojité triedenie s opakovaním"
#: src/analysis-tools.c:3247 src/analysis-tools.c:3257 #: src/analysis-tools.c:3276 src/analysis-tools.c:3286
#: src/analysis-tools.c:3265 src/dialogs/dialog-autoformat.c:73 #: src/analysis-tools.c:3294 src/dialogs/dialog-autoformat.c:73
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:77 #: src/dialogs/dialog-autoformat.c:77
msgid "Total" msgid "Total"
msgstr "Celkom" msgstr "Celkom"
#: src/analysis-tools.c:3249 #: src/analysis-tools.c:3278
msgid "/Count/Sum/Average/Variance" msgid "/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl" msgstr "/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:3259 #: src/analysis-tools.c:3288
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Interaction/Within" msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Interaction/Within"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Interakcia/V rámci" msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Interakcia/V rámci"
#: src/analysis-tools.c:3649 #: src/analysis-tools.c:3681
msgid "More" msgid "More"
msgstr "Ďalšie" msgstr "Ďalšie"
#. { N_("Fourier Analysis"), #. { N_("Fourier Analysis"),
#. dialog_fourier_tool }, #. dialog_fourier_tool },
#: src/analysis-tools.c:3683 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4363 #: src/analysis-tools.c:3715 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4377
#: src/dialogs/histogram.glade.h:5 #: src/dialogs/histogram.glade.h:6
msgid "Histogram" msgid "Histogram"
msgstr "Histogram" msgstr "Histogram"
#: src/analysis-tools.c:3688 #: src/analysis-tools.c:3720
msgid "Bin" msgid "Bin"
msgstr "Trieda" msgstr "Trieda"
#: src/analysis-tools.c:3713 #: src/analysis-tools.c:3745
msgid "Frequency" msgid "Frequency"
msgstr "Frekvencia" msgstr "Frekvencia"
#: src/analysis-tools.c:3715 src/dialogs/dialog-zoom.glade.h:2 #: src/analysis-tools.c:3747 src/dialogs/dialog-zoom.glade.h:2
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "%" msgid "%"
msgstr "%" msgstr "%"
#: src/analysis-tools.c:3718 #: src/analysis-tools.c:3750
#, no-c-format #, no-c-format
msgid "Cumulative %" msgid "Cumulative %"
msgstr "Kumulatívne %" msgstr "Kumulatívne %"
...@@ -3086,97 +3087,108 @@ msgstr "0.05" ...@@ -3086,97 +3087,108 @@ msgstr "0.05"
msgid "ANOVA - Single Factor" msgid "ANOVA - Single Factor"
msgstr "ANOVA: Jednoduché triedenie" msgstr "ANOVA: Jednoduché triedenie"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:3 src/dialogs/correlation.glade.h:2 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:3 src/dialogs/anova-two.glade.h:4
#: src/dialogs/covariance.glade.h:2 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:6 #: src/dialogs/correlation.glade.h:1 src/dialogs/covariance.glade.h:1
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:2 src/dialogs/histogram.glade.h:4 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:4
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:1 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:1 src/dialogs/histogram.glade.h:1
#: src/dialogs/regression.glade.h:4 src/dialogs/sampling.glade.h:2 #: src/dialogs/mean-tests.glade.h:3 src/dialogs/moving-averages.glade.h:2
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:1
#: src/dialogs/regression.glade.h:2 src/dialogs/sampling.glade.h:2
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:2
msgid "A_utofit Columns"
msgstr "_Automaticky veľkosť stĺpca"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:4 src/dialogs/correlation.glade.h:3
#: src/dialogs/covariance.glade.h:3 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:7
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:3 src/dialogs/histogram.glade.h:5
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:3 src/dialogs/rank.glade.h:3
#: src/dialogs/regression.glade.h:5 src/dialogs/sampling.glade.h:3
msgid "Grouped By:" msgid "Grouped By:"
msgstr "Zoskupené podľa:" msgstr "Zoskupené podľa:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:4 src/dialogs/anova-two.glade.h:4
#: src/dialogs/correlation.glade.h:3 src/dialogs/covariance.glade.h:3
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:7
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:4 src/dialogs/histogram.glade.h:6
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:5 src/dialogs/moving-averages.glade.h:4
#: src/dialogs/rank.glade.h:2 src/dialogs/regression.glade.h:5
#: src/dialogs/sampling.glade.h:3 src/dialogs/variance-tests.glade.h:2
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:5 src/dialogs/anova-two.glade.h:5 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:5 src/dialogs/anova-two.glade.h:5
#: src/dialogs/correlation.glade.h:4 src/dialogs/covariance.glade.h:4 #: src/dialogs/correlation.glade.h:4 src/dialogs/covariance.glade.h:4
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:11 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:8
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:5 src/dialogs/histogram.glade.h:8 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:5 src/dialogs/histogram.glade.h:7
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:6 src/dialogs/moving-averages.glade.h:6 #: src/dialogs/mean-tests.glade.h:6 src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:3 #: src/dialogs/rank.glade.h:4 src/dialogs/regression.glade.h:6
#: src/dialogs/regression.glade.h:6 src/dialogs/sampling.glade.h:5 #: src/dialogs/sampling.glade.h:4 src/dialogs/variance-tests.glade.h:3
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:3 msgid "Input"
msgid "N_ew Workbook" msgstr "Vstup"
msgstr "Nový _zošit"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:6 src/dialogs/anova-two.glade.h:7 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:6 src/dialogs/anova-two.glade.h:6
#: src/dialogs/correlation.glade.h:5 src/dialogs/covariance.glade.h:5 #: src/dialogs/correlation.glade.h:5 src/dialogs/covariance.glade.h:5
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:12 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:12
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:6 src/dialogs/histogram.glade.h:9 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:6 src/dialogs/histogram.glade.h:9
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:7 src/dialogs/moving-averages.glade.h:7 #: src/dialogs/mean-tests.glade.h:7 src/dialogs/moving-averages.glade.h:7
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:4 src/dialogs/rank.glade.h:4 #: src/dialogs/random-generation.glade.h:3 src/dialogs/rank.glade.h:5
#: src/dialogs/regression.glade.h:7 src/dialogs/sampling.glade.h:7 #: src/dialogs/regression.glade.h:7 src/dialogs/sampling.glade.h:6
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:4 #: src/dialogs/variance-tests.glade.h:4
msgid "N_ew Workbook"
msgstr "Nový _zošit"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:7 src/dialogs/anova-two.glade.h:8
#: src/dialogs/correlation.glade.h:6 src/dialogs/covariance.glade.h:6
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:13
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:7 src/dialogs/histogram.glade.h:10
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:8 src/dialogs/moving-averages.glade.h:8
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:5 src/dialogs/rank.glade.h:6
#: src/dialogs/regression.glade.h:8 src/dialogs/sampling.glade.h:8
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:5
msgid "Output" msgid "Output"
msgstr "Výstup" msgstr "Výstup"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:7 src/dialogs/anova-two.glade.h:8 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:8 src/dialogs/anova-two.glade.h:9
msgid "_Alpha = " msgid "_Alpha = "
msgstr "_Alfa = " msgstr "_Alfa = "
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:8 src/dialogs/correlation.glade.h:6 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:9 src/dialogs/correlation.glade.h:7
#: src/dialogs/covariance.glade.h:6 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:14 #: src/dialogs/covariance.glade.h:7 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:15
#: src/dialogs/histogram.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:6 #: src/dialogs/histogram.glade.h:12 src/dialogs/rank.glade.h:9
#: src/dialogs/regression.glade.h:11 src/dialogs/sampling.glade.h:12 #: src/dialogs/regression.glade.h:12 src/dialogs/sampling.glade.h:13
msgid "_Areas" msgid "_Areas"
msgstr "_Oblasti" msgstr "_Oblasti"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:10 src/dialogs/anova-two.glade.h:9
#: src/dialogs/correlation.glade.h:8 src/dialogs/covariance.glade.h:8
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:16
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:879
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3855
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3931
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:8 src/dialogs/histogram.glade.h:14
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:8
msgid "_Input Range:"
msgstr "Vs_tupný rozsah:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:11 src/dialogs/anova-two.glade.h:10 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:11 src/dialogs/anova-two.glade.h:10
#: src/dialogs/correlation.glade.h:9 src/dialogs/covariance.glade.h:9 #: src/dialogs/correlation.glade.h:9 src/dialogs/covariance.glade.h:9
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:17 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:17
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:9 src/dialogs/mean-tests.glade.h:21 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:889
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:9 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3869
#: src/dialogs/regression.glade.h:13 src/dialogs/sampling.glade.h:14 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3945
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:10 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:9 src/dialogs/histogram.glade.h:15
msgid "_Labels" #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:11
msgstr "_Popisky" msgid "_Input Range:"
msgstr "Vs_tupný rozsah:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:12 src/dialogs/anova-two.glade.h:11 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:12 src/dialogs/anova-two.glade.h:11
#: src/dialogs/correlation.glade.h:10 src/dialogs/covariance.glade.h:10 #: src/dialogs/correlation.glade.h:10 src/dialogs/covariance.glade.h:10
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:18 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:18
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:10 src/dialogs/histogram.glade.h:15 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:10 src/dialogs/mean-tests.glade.h:22
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:22 src/dialogs/moving-averages.glade.h:11 #: src/dialogs/moving-averages.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:12
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:10
#: src/dialogs/regression.glade.h:14 src/dialogs/sampling.glade.h:15 #: src/dialogs/regression.glade.h:14 src/dialogs/sampling.glade.h:15
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:11 #: src/dialogs/variance-tests.glade.h:11
msgid "_New Sheet" msgid "_Labels"
msgstr "Nový _list" msgstr "_Popisky"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:13 src/dialogs/anova-two.glade.h:12 #: src/dialogs/anova-one.glade.h:13 src/dialogs/anova-two.glade.h:12
#: src/dialogs/correlation.glade.h:11 src/dialogs/covariance.glade.h:11 #: src/dialogs/correlation.glade.h:11 src/dialogs/covariance.glade.h:11
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:19 #: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:19
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:11 src/dialogs/histogram.glade.h:16 #: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:11 src/dialogs/histogram.glade.h:16
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:23 src/dialogs/moving-averages.glade.h:12 #: src/dialogs/mean-tests.glade.h:23 src/dialogs/moving-averages.glade.h:12
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:11 #: src/dialogs/random-generation.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:13
#: src/dialogs/regression.glade.h:15 src/dialogs/sampling.glade.h:16 #: src/dialogs/regression.glade.h:15 src/dialogs/sampling.glade.h:16
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:12 #: src/dialogs/variance-tests.glade.h:12
msgid "_New Sheet"
msgstr "Nový _list"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:14 src/dialogs/anova-two.glade.h:13
#: src/dialogs/correlation.glade.h:12 src/dialogs/covariance.glade.h:12
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:20
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:12 src/dialogs/histogram.glade.h:17
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:24 src/dialogs/moving-averages.glade.h:13
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:14
#: src/dialogs/regression.glade.h:16 src/dialogs/sampling.glade.h:17
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:13
msgid "_Output Range:" msgid "_Output Range:"
msgstr "_Výstupný rozsah:" msgstr "_Výstupný rozsah:"
...@@ -3189,7 +3201,7 @@ msgstr "1" ...@@ -3189,7 +3201,7 @@ msgstr "1"
msgid "ANOVA - Two-Factor" msgid "ANOVA - Two-Factor"
msgstr "ANOVA - Dvojité triedenie" msgstr "ANOVA - Dvojité triedenie"
#: src/dialogs/anova-two.glade.h:6 #: src/dialogs/anova-two.glade.h:7
msgid "Number of Rows _Per Sample:" msgid "Number of Rows _Per Sample:"
msgstr "Počet _riadkov na výber:"