Commit c686bc20 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation.

2002-01-08  Stanislav Visnovsky  <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

        * sk.po: Updated Slovak translation.
parent 8bf7bcf8
2002-01-08 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2002-01-08 Christian Meyer <chrisime@gnome.org>
* de.po: Updated German translation.
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 1.0\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-06 14:06-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-02 13:54CET\n"
"POT-Creation-Date: 2002-01-08 13:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-08 15:32CET\n"
"Last-Translator: Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -114,8 +114,7 @@ msgid "Data Interchange Format (DIF) module"
msgstr "Modul pre Data Interchange Format (DIF)"
#: plugins/dif/plugin.xml.in.h:3
msgid ""
"Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgid "Reads and writes information stored in the Data Interchange Format (*.dif)"
msgstr "Zapisuje a číta informácie uložené v Data Interchange Format (*.dif)"
#: plugins/excel/boot.c:104
......@@ -494,7 +493,6 @@ msgstr ""
"@SEEALSO=NT_D, ITHPRIME, NT_SIGMA"
#: plugins/numtheory/numtheory.c:233
#, fuzzy
msgid ""
"@FUNCTION=NT_MU\n"
"@SYNTAX=NT_MU(n)\n"
......@@ -1475,8 +1473,7 @@ msgstr "Opakovane prepočítava pre nájdenie cieľovej hodnoty"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:115 src/workbook-control-gui.c:2855
msgid "Iteratively recalculate with constraints to approach a target value"
msgstr ""
"Opakovane prepočítava s obmedzeniami, až kým nedosiahne cieľovú hodnotu"
msgstr "Opakovane prepočítava s obmedzeniami, až kým nedosiahne cieľovú hodnotu"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:116 src/workbook-control-gui.c:2643
msgid "Jump to a specified cell"
......@@ -1620,7 +1617,7 @@ msgstr "Vloží obsah schránky alebo vystrihovacej pamäti"
msgid "Paste with optional filters and transformations"
msgstr "Vloží s voliteľnými filtrami a úpravami"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/analysis-tools.c:2710
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:150 src/analysis-tools.c:2740
#: src/workbook-format-toolbar.c:463
msgid "Percent"
msgstr "Percento"
......@@ -1950,12 +1947,12 @@ msgstr "_Zmeniť meno..."
msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:229 src/dialogs/anova-one.glade.h:9
#: src/dialogs/correlation.glade.h:7 src/dialogs/covariance.glade.h:7
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:15
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:7 src/dialogs/histogram.glade.h:13
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:8 src/dialogs/rank.glade.h:7
#: src/dialogs/regression.glade.h:12 src/dialogs/sampling.glade.h:13
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:229 src/dialogs/anova-one.glade.h:10
#: src/dialogs/correlation.glade.h:8 src/dialogs/covariance.glade.h:8
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:16
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:8 src/dialogs/histogram.glade.h:14
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:10
#: src/dialogs/regression.glade.h:13 src/dialogs/sampling.glade.h:14
#: src/workbook-control-gui.c:2713
msgid "_Columns"
msgstr "_Stĺpce"
......@@ -2110,12 +2107,12 @@ msgstr "_Odstrániť"
msgid "_Row"
msgstr "_Riadok"
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:265 src/dialogs/anova-one.glade.h:14
#: src/dialogs/correlation.glade.h:12 src/dialogs/covariance.glade.h:12
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:20
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:12 src/dialogs/histogram.glade.h:18
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:13 src/dialogs/rank.glade.h:12
#: src/dialogs/regression.glade.h:16 src/dialogs/sampling.glade.h:19
#: src/GNOME_Gnumeric.xml.h:265 src/dialogs/anova-one.glade.h:15
#: src/dialogs/correlation.glade.h:13 src/dialogs/covariance.glade.h:13
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:21
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:13 src/dialogs/histogram.glade.h:19
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:14 src/dialogs/rank.glade.h:15
#: src/dialogs/regression.glade.h:17 src/dialogs/sampling.glade.h:20
#: src/workbook-control-gui.c:2710
msgid "_Rows"
msgstr "_Riadky"
......@@ -2200,12 +2197,12 @@ msgstr "_Zošit..."
msgid "_Zoom..."
msgstr "_Lupa..."
#: src/analysis-tools.c:194 src/analysis-tools.c:3188
#: src/analysis-tools.c:194 src/analysis-tools.c:3217
#, c-format
msgid "Row %i"
msgstr "Riadok %i"
#: src/analysis-tools.c:197 src/analysis-tools.c:3180
#: src/analysis-tools.c:197 src/analysis-tools.c:3209
#, c-format
msgid "Column %i"
msgstr "Stĺpec %i"
......@@ -2220,15 +2217,15 @@ msgstr "Trieda %i"
msgid "Area %i"
msgstr "Oblasť %i"
#: src/analysis-tools.c:798 src/analysis-tools.c:801
#: src/analysis-tools.c:809 src/analysis-tools.c:812
msgid "Correlations"
msgstr "Korelácie"
#: src/analysis-tools.c:889 src/analysis-tools.c:892
#: src/analysis-tools.c:901 src/analysis-tools.c:904
msgid "Covariances"
msgstr "Kovariancie"
#: src/analysis-tools.c:970
#: src/analysis-tools.c:983
msgid "Summary Statistics"
msgstr "Celková štatistika"
......@@ -2239,7 +2236,7 @@ msgstr "Celková štatistika"
#. *
#. * The items are bundled like this to increase translation context.
#.
#: src/analysis-tools.c:981
#: src/analysis-tools.c:994
msgid ""
"/Mean/Standard Error/Median/Mode/Standard Deviation/Sample Variance/Kurtosis/"
"Skewness/Range/Minimum/Maximum/Sum/Count"
......@@ -2247,51 +2244,51 @@ msgstr ""
"/Priemer/Smerodajná chyba/Medián/Modus/Smerodajná odchýlka/Rozptyl/Špicatosť/"
"Šikmosť/Rozsah/Minimum/Maximum/Súčet/Počet"
#: src/analysis-tools.c:1066
#: src/analysis-tools.c:1080
msgid "Confidence Interval for the Mean"
msgstr "Hladina spoľahlivosti pre priemer"
#: src/analysis-tools.c:1067
#: src/analysis-tools.c:1081
#, c-format
msgid "/%g%% CI for the Mean from/to"
msgstr "/%g%% IS pre priemer od/do"
#: src/analysis-tools.c:1103 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:9
#: src/analysis-tools.c:1118 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:10
msgid "Kth Largest"
msgstr "k-ty najväčší"
#: src/analysis-tools.c:1104
#: src/analysis-tools.c:1119
#, c-format
msgid "Largest (%d)"
msgstr "Najväčší (%d)"
#: src/analysis-tools.c:1127 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:10
#: src/analysis-tools.c:1143 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:11
msgid "Kth Smallest"
msgstr "k-ty najmenší"
#: src/analysis-tools.c:1128
#: src/analysis-tools.c:1144
#, c-format
msgid "Smallest (%d)"
msgstr "Najmenší (%d)"
#: src/analysis-tools.c:1252 src/dialogs/cell-format.glade.h:72
#: src/analysis-tools.c:1265 src/dialogs/cell-format.glade.h:72
msgid "Sample"
msgstr "Výber"
#: src/analysis-tools.c:1348 src/analysis-tools.c:1350
#: src/analysis-tools.c:1469 src/analysis-tools.c:1471
#: src/analysis-tools.c:1630 src/analysis-tools.c:1632
#: src/analysis-tools.c:1760 src/analysis-tools.c:1762
#: src/analysis-tools.c:1898 src/analysis-tools.c:1900
#: src/analysis-tools.c:1362 src/analysis-tools.c:1364
#: src/analysis-tools.c:1481 src/analysis-tools.c:1483
#: src/analysis-tools.c:1640 src/analysis-tools.c:1642
#: src/analysis-tools.c:1768 src/analysis-tools.c:1770
#: src/analysis-tools.c:1904 src/analysis-tools.c:1906
#, c-format
msgid "Variable %i"
msgstr "Premenná %i"
#: src/analysis-tools.c:1352
#: src/analysis-tools.c:1366
msgid "z-Test"
msgstr "z-Test"
#: src/analysis-tools.c:1355
#: src/analysis-tools.c:1369
msgid ""
"/Mean/Known Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean "
"Difference/z/P (Z<=z) one-tail/z Critical one-tail/P (Z<=z) two-tail/z "
......@@ -2302,12 +2299,12 @@ msgstr ""
"(Z<=z) pre obojstrannú alternatívu/kritická hodnota z pre obojstrannú "
"alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1485 src/analysis-tools.c:1634
#: src/analysis-tools.c:1764
#: src/analysis-tools.c:1497 src/analysis-tools.c:1644
#: src/analysis-tools.c:1772
msgid "t-Test"
msgstr "t-Test"
#: src/analysis-tools.c:1488
#: src/analysis-tools.c:1500
msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Pearson Correlation/Hypothesized Mean Difference/"
"df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/t Critical "
......@@ -2318,7 +2315,7 @@ msgstr ""
"jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/kritická "
"hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1637
#: src/analysis-tools.c:1647
msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Pooled Variance/Hypothesized Mean Difference/"
"Observed Mean Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P "
......@@ -2329,7 +2326,7 @@ msgstr ""
"alternatívu/kritická hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre "
"obojstrannú alternatívu/kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1767
#: src/analysis-tools.c:1775
msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/Hypothesized Mean Difference/Observed Mean "
"Difference/df/t Stat/P (T<=t) one-tail/t Critical one-tail/P (T<=t) two-tail/"
......@@ -2340,11 +2337,11 @@ msgstr ""
"hodnota t pre jednostrannú alternatívu/P (T<=t) pre obojstrannú alternatívu/"
"kritická hodnota t pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:1907
#: src/analysis-tools.c:1913
msgid "F-Test"
msgstr "F-Test"
#: src/analysis-tools.c:1913
#: src/analysis-tools.c:1919
msgid ""
"/Mean/Variance/Observations/df/F/P (F<=f) right-tail/F Critical right-tail/P "
"(f<=F) left-tail/F Critical left-tail/P two-tail/F Critical two-tail"
......@@ -2354,24 +2351,24 @@ msgstr ""
"kritická hodnota F pre ľavostrannú alternatívu/P pre obojstrannú alternatívu/"
"kritická hodnota F pre obojstrannú alternatívu"
#: src/analysis-tools.c:2033 src/analysis-tools.c:2091
#: src/analysis-tools.c:2037 src/analysis-tools.c:2095
msgid "Random"
msgstr "Náhodné"
#: src/analysis-tools.c:2207
#: src/analysis-tools.c:2211
msgid "Not implemented yet.\n"
msgstr "Zatiaľ neimplementované.\n"
#: src/analysis-tools.c:2283
#: src/analysis-tools.c:2288
msgid "Y Variable"
msgstr "Premenná Y"
#: src/analysis-tools.c:2342 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4371
#: src/dialogs/regression.glade.h:8
#: src/analysis-tools.c:2347 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4385
#: src/dialogs/regression.glade.h:9
msgid "Regression"
msgstr "Regresia"
#: src/analysis-tools.c:2344
#: src/analysis-tools.c:2349
msgid ""
"/SUMMARY OUTPUT//Regression Statistics/Multiple R/R Square/Adjusted R Square/"
"Standard Error/Observations//ANOVA//Regression/Residual/Total///Intercept"
......@@ -2379,119 +2376,123 @@ msgstr ""
"/VÝSTUP SÚHRNU/Štatistika regresie/Viacnásobné R/R^2/Modifikovaný R^2/"
"Smerodajná chyba/Pozorovania//ANOVA/Regresia/Reziduálny/Celkom///Priesečník"
#: src/analysis-tools.c:2365
#: src/analysis-tools.c:2370
msgid "/df/SS/MS/F/Significance of F"
msgstr "/df/SS/MS/F/Významnosť F"
#: src/analysis-tools.c:2372
#: src/analysis-tools.c:2377
#, c-format
msgid "/Coefficients/Standard Error/t Stat/P-value/Lower %0.0f%%/Upper %0.0f%%"
msgstr ""
"/Koeficienty/Smerodajná chyba/t štatistika/P-hodnota/Dolných %0.0f%%/Horných "
"%0.0f%%"
#: src/analysis-tools.c:2541
#: src/analysis-tools.c:2545
msgid "Moving Averages"
msgstr "Kĺzavé priemery"
#: src/analysis-tools.c:2619 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4357
#: src/analysis-tools.c:2560
msgid "Standard Error"
msgstr "Smerodajná chyba"
#: src/analysis-tools.c:2648 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4371
msgid "Exponential Smoothing"
msgstr "Exponenciálne vyhladenie"
#: src/analysis-tools.c:2698
#: src/analysis-tools.c:2728
msgid "Ranks"
msgstr "Rozloženie"
#: src/analysis-tools.c:2707
#: src/analysis-tools.c:2737
msgid "Point"
msgstr "Hodnota"
#: src/analysis-tools.c:2709
#: src/analysis-tools.c:2739
msgid "Rank"
msgstr "Rozloženie"
#. We are ready to create the summary table
#: src/analysis-tools.c:2794 src/analysis-tools.c:2980
#: src/analysis-tools.c:3240
#: src/analysis-tools.c:2827 src/analysis-tools.c:3007
#: src/analysis-tools.c:3269
msgid "Anova"
msgstr "Anova"
#: src/analysis-tools.c:2796 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4347
#: src/analysis-tools.c:2829 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4361
msgid "Anova: Single Factor"
msgstr "Anova: Jednoduché triedenie"
#: src/analysis-tools.c:2797 src/analysis-tools.c:3243
#: src/analysis-tools.c:2830 src/analysis-tools.c:3272
msgid "SUMMARY"
msgstr "SÚHRN"
#: src/analysis-tools.c:2798
#: src/analysis-tools.c:2831
msgid "/Groups/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/Skupiny/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:2861
#: src/analysis-tools.c:2894
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Between Groups/Within Groups/Total"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Medzi skupinami/V rámci skupín/Celkom"
#: src/analysis-tools.c:2866 src/analysis-tools.c:3062
#: src/analysis-tools.c:3267
#: src/analysis-tools.c:2899 src/analysis-tools.c:3089
#: src/analysis-tools.c:3296
msgid "/SS/df/MS/F/P-value/F critical"
msgstr "/SS/df/MS/F/P-hodnota/kritická hodnota F"
#: src/analysis-tools.c:2986
#: src/analysis-tools.c:3013
msgid "Anova: Two-Factor Without Replication"
msgstr "Anova: Dvojité triedenie bez opakovania"
#: src/analysis-tools.c:2987
#: src/analysis-tools.c:3014
msgid "/SUMMARY/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/SÚHRN/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:3056
#: src/analysis-tools.c:3083
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Error/Total"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Chyba/Celkom"
#: src/analysis-tools.c:3242
#: src/analysis-tools.c:3271
msgid "Anova: Two-Factor With Replication"
msgstr "Anova: Dvojité triedenie s opakovaním"
#: src/analysis-tools.c:3247 src/analysis-tools.c:3257
#: src/analysis-tools.c:3265 src/dialogs/dialog-autoformat.c:73
#: src/analysis-tools.c:3276 src/analysis-tools.c:3286
#: src/analysis-tools.c:3294 src/dialogs/dialog-autoformat.c:73
#: src/dialogs/dialog-autoformat.c:77
msgid "Total"
msgstr "Celkom"
#: src/analysis-tools.c:3249
#: src/analysis-tools.c:3278
msgid "/Count/Sum/Average/Variance"
msgstr "/Počet/Súčet/Priemer/Rozptyl"
#: src/analysis-tools.c:3259
#: src/analysis-tools.c:3288
msgid "/ANOVA/Source of Variation/Rows/Columns/Interaction/Within"
msgstr "/ANOVA/Zdroj variability/Riadky/Stĺpce/Interakcia/V rámci"
#: src/analysis-tools.c:3649
#: src/analysis-tools.c:3681
msgid "More"
msgstr "Ďalšie"
#. { N_("Fourier Analysis"),
#. dialog_fourier_tool },
#: src/analysis-tools.c:3683 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4363
#: src/dialogs/histogram.glade.h:5
#: src/analysis-tools.c:3715 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4377
#: src/dialogs/histogram.glade.h:6
msgid "Histogram"
msgstr "Histogram"
#: src/analysis-tools.c:3688
#: src/analysis-tools.c:3720
msgid "Bin"
msgstr "Trieda"
#: src/analysis-tools.c:3713
#: src/analysis-tools.c:3745
msgid "Frequency"
msgstr "Frekvencia"
#: src/analysis-tools.c:3715 src/dialogs/dialog-zoom.glade.h:2
#: src/analysis-tools.c:3747 src/dialogs/dialog-zoom.glade.h:2
#, no-c-format
msgid "%"
msgstr "%"
#: src/analysis-tools.c:3718
#: src/analysis-tools.c:3750
#, no-c-format
msgid "Cumulative %"
msgstr "Kumulatívne %"
......@@ -3086,97 +3087,108 @@ msgstr "0.05"
msgid "ANOVA - Single Factor"
msgstr "ANOVA: Jednoduché triedenie"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:3 src/dialogs/correlation.glade.h:2
#: src/dialogs/covariance.glade.h:2 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:6
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:2 src/dialogs/histogram.glade.h:4
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:1
#: src/dialogs/regression.glade.h:4 src/dialogs/sampling.glade.h:2
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:3 src/dialogs/anova-two.glade.h:4
#: src/dialogs/correlation.glade.h:1 src/dialogs/covariance.glade.h:1
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:4
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:1 src/dialogs/histogram.glade.h:1
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:3 src/dialogs/moving-averages.glade.h:2
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:1
#: src/dialogs/regression.glade.h:2 src/dialogs/sampling.glade.h:2
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:2
msgid "A_utofit Columns"
msgstr "_Automaticky veľkosť stĺpca"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:4 src/dialogs/correlation.glade.h:3
#: src/dialogs/covariance.glade.h:3 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:7
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:3 src/dialogs/histogram.glade.h:5
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:3 src/dialogs/rank.glade.h:3
#: src/dialogs/regression.glade.h:5 src/dialogs/sampling.glade.h:3
msgid "Grouped By:"
msgstr "Zoskupené podľa:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:4 src/dialogs/anova-two.glade.h:4
#: src/dialogs/correlation.glade.h:3 src/dialogs/covariance.glade.h:3
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:7
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:4 src/dialogs/histogram.glade.h:6
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:5 src/dialogs/moving-averages.glade.h:4
#: src/dialogs/rank.glade.h:2 src/dialogs/regression.glade.h:5
#: src/dialogs/sampling.glade.h:3 src/dialogs/variance-tests.glade.h:2
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:5 src/dialogs/anova-two.glade.h:5
#: src/dialogs/correlation.glade.h:4 src/dialogs/covariance.glade.h:4
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:11
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:5 src/dialogs/histogram.glade.h:8
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:6 src/dialogs/moving-averages.glade.h:6
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:2 src/dialogs/rank.glade.h:3
#: src/dialogs/regression.glade.h:6 src/dialogs/sampling.glade.h:5
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:3
msgid "N_ew Workbook"
msgstr "Nový _zošit"
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:8
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:5 src/dialogs/histogram.glade.h:7
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:6 src/dialogs/moving-averages.glade.h:5
#: src/dialogs/rank.glade.h:4 src/dialogs/regression.glade.h:6
#: src/dialogs/sampling.glade.h:4 src/dialogs/variance-tests.glade.h:3
msgid "Input"
msgstr "Vstup"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:6 src/dialogs/anova-two.glade.h:7
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:6 src/dialogs/anova-two.glade.h:6
#: src/dialogs/correlation.glade.h:5 src/dialogs/covariance.glade.h:5
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:12
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:6 src/dialogs/histogram.glade.h:9
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:7 src/dialogs/moving-averages.glade.h:7
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:4 src/dialogs/rank.glade.h:4
#: src/dialogs/regression.glade.h:7 src/dialogs/sampling.glade.h:7
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:3 src/dialogs/rank.glade.h:5
#: src/dialogs/regression.glade.h:7 src/dialogs/sampling.glade.h:6
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:4
msgid "N_ew Workbook"
msgstr "Nový _zošit"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:7 src/dialogs/anova-two.glade.h:8
#: src/dialogs/correlation.glade.h:6 src/dialogs/covariance.glade.h:6
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:13
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:7 src/dialogs/histogram.glade.h:10
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:8 src/dialogs/moving-averages.glade.h:8
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:5 src/dialogs/rank.glade.h:6
#: src/dialogs/regression.glade.h:8 src/dialogs/sampling.glade.h:8
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:5
msgid "Output"
msgstr "Výstup"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:7 src/dialogs/anova-two.glade.h:8
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:8 src/dialogs/anova-two.glade.h:9
msgid "_Alpha = "
msgstr "_Alfa = "
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:8 src/dialogs/correlation.glade.h:6
#: src/dialogs/covariance.glade.h:6 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:14
#: src/dialogs/histogram.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:6
#: src/dialogs/regression.glade.h:11 src/dialogs/sampling.glade.h:12
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:9 src/dialogs/correlation.glade.h:7
#: src/dialogs/covariance.glade.h:7 src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:15
#: src/dialogs/histogram.glade.h:12 src/dialogs/rank.glade.h:9
#: src/dialogs/regression.glade.h:12 src/dialogs/sampling.glade.h:13
msgid "_Areas"
msgstr "_Oblasti"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:10 src/dialogs/anova-two.glade.h:9
#: src/dialogs/correlation.glade.h:8 src/dialogs/covariance.glade.h:8
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:16
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:879
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3855
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3931
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:8 src/dialogs/histogram.glade.h:14
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:8
msgid "_Input Range:"
msgstr "Vs_tupný rozsah:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:11 src/dialogs/anova-two.glade.h:10
#: src/dialogs/correlation.glade.h:9 src/dialogs/covariance.glade.h:9
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:17
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:9 src/dialogs/mean-tests.glade.h:21
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:9
#: src/dialogs/regression.glade.h:13 src/dialogs/sampling.glade.h:14
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:10
msgid "_Labels"
msgstr "_Popisky"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:889
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3869
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3945
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:9 src/dialogs/histogram.glade.h:15
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:11
msgid "_Input Range:"
msgstr "Vs_tupný rozsah:"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:12 src/dialogs/anova-two.glade.h:11
#: src/dialogs/correlation.glade.h:10 src/dialogs/covariance.glade.h:10
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:18
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:10 src/dialogs/histogram.glade.h:15
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:22 src/dialogs/moving-averages.glade.h:11
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:9 src/dialogs/rank.glade.h:10
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:10 src/dialogs/mean-tests.glade.h:22
#: src/dialogs/moving-averages.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:12
#: src/dialogs/regression.glade.h:14 src/dialogs/sampling.glade.h:15
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:11
msgid "_New Sheet"
msgstr "Nový _list"
msgid "_Labels"
msgstr "_Popisky"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:13 src/dialogs/anova-two.glade.h:12
#: src/dialogs/correlation.glade.h:11 src/dialogs/covariance.glade.h:11
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:19
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:11 src/dialogs/histogram.glade.h:16
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:23 src/dialogs/moving-averages.glade.h:12
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:11
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:10 src/dialogs/rank.glade.h:13
#: src/dialogs/regression.glade.h:15 src/dialogs/sampling.glade.h:16
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:12
msgid "_New Sheet"
msgstr "Nový _list"
#: src/dialogs/anova-one.glade.h:14 src/dialogs/anova-two.glade.h:13
#: src/dialogs/correlation.glade.h:12 src/dialogs/covariance.glade.h:12
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:20
#: src/dialogs/fourier-analysis.glade.h:12 src/dialogs/histogram.glade.h:17
#: src/dialogs/mean-tests.glade.h:24 src/dialogs/moving-averages.glade.h:13
#: src/dialogs/random-generation.glade.h:11 src/dialogs/rank.glade.h:14
#: src/dialogs/regression.glade.h:16 src/dialogs/sampling.glade.h:17
#: src/dialogs/variance-tests.glade.h:13
msgid "_Output Range:"
msgstr "_Výstupný rozsah:"
......@@ -3189,7 +3201,7 @@ msgstr "1"
msgid "ANOVA - Two-Factor"
msgstr "ANOVA - Dvojité triedenie"
#: src/dialogs/anova-two.glade.h:6
#: src/dialogs/anova-two.glade.h:7
msgid "Number of Rows _Per Sample:"
msgstr "Počet _riadkov na výber:"
......@@ -4036,11 +4048,11 @@ msgstr "_Funkcia:"
msgid "_Put :"
msgstr "_Vložiť:"
#: src/dialogs/correlation.glade.h:1 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4351
#: src/dialogs/correlation.glade.h:2 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4365
msgid "Correlation"
msgstr "Korelácia"
#: src/dialogs/covariance.glade.h:1 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4353
#: src/dialogs/covariance.glade.h:2 src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4367
msgid "Covariance"
msgstr "Kovariancia"
......@@ -4077,20 +4089,20 @@ msgstr "(1 - Alfa) = "
msgid ".95"
msgstr ".95"
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:4
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:5
msgid "Confidence Interval for the _Mean"
msgstr "Hladina spoľahlivosti pre _priemer"
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:5
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4355
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:6
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4369
msgid "Descriptive Statistics"
msgstr "Popisná štatistika"
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:8
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:9
msgid "K = "
msgstr "K = "
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:13
#: src/dialogs/descriptive-stats.glade.h:14
msgid "S_ummary Statistics"
msgstr "_Celková štatistika"
......@@ -4262,55 +4274,55 @@ msgstr ""
"Mali by ste zadať rovnaký počet stĺpcov v 'Rozsah zoznamu' a v 'Rozsah "
"kritéria:'"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1085
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1200
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1095
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1210
msgid "The selected input rows must have equal size!"
msgstr "Vybrané vstupné riadky musia mať rovnakú veľkosť!"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1089
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1204
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1099
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1214
msgid "The selected input columns must have equal size!"
msgstr "Vybrané vstupné stĺpce musia mať rovnakú veľkosť!"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1093
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1208
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1103
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1218
msgid "The selected input areas must have equal size!"
msgstr "Vybrané vstupné oblasti musia mať rovnakú veľkosť!"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1096
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1211
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1338
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1538
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1708
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2116
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2341
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2863
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3351
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3525
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3805
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3998
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4198
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1106
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1221
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1348
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1552
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1722
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2130
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2355
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2877
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3365
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3539
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3819
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4012
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:4212
#, c-format
msgid "An unexpected error has occurred: %d."
msgstr "Nastala neočakávaná chyba: %d."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1142
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1152
msgid "Could not create the Correlation Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja pre koreláciu."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1257
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1267
msgid "Could not create the Covariance Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja pre kovarianciu."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1485
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1495
msgid "Could not create the Descriptive Statistics Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja pre popisnú štatistiku."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1584
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1598
msgid "Could not create the Rank and Percentile Tools dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja pre rozloženie a percentily."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1677
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1691
msgid ""
"Please enter a valid\n"
"population variance for variable 1."
......@@ -4318,7 +4330,7 @@ msgstr ""
"Prosím, zadajte platný\n"
"rozptyl populácie pre premennú 1."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1684
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1698
msgid ""
"Please enter a valid\n"
"population variance for variable 2."
......@@ -4326,133 +4338,132 @@ msgstr ""
"Prosím, zadajte platný\n"
"rozptyl populácie pre premennú 2."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1704
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1718
msgid "The two input ranges must have the same size."
msgstr "Dva vstupné intervaly musia mať rovnakú veľkosť."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1988
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2002
msgid "Var_iable 1 Range:"
msgstr "Rozsah premennej _1:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1989
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2003
msgid "_Variable 2 Range:"
msgstr "Rozsah premennej _2:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1993
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2007
msgid "Could not create the Mean Tests Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja testy priemeru."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2109
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2113
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2123
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2127
msgid "Each variable should have at least 2 observations!"
msgstr "Každá premenná by mala mať aspoň 2 pozorovania!"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2230
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2244
msgid "Var_iable 1 Range"
msgstr "Rozsah premennej _1"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2231
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2245
msgid "_Variable 2 Range"
msgstr "Rozsah premennej _2"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2235
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2249
msgid "Could not create the FTest Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja F-test."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2490
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2504
msgid "Could not create the Sampling Tool dialog."
msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dialóg nástroja pre výbery."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2527
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2541
msgid "Discrete"
msgstr "Diskrétne"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2527
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2541
msgid "_Value And Probability Input Range:"
msgstr "Vstupný rozsah _hodnôt a pravdepodobností:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2529
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2543
#: src/dialogs/search-replace.glade.h:24
#: src/widgets/widget-font-selector.c:113
msgid "Normal"
msgstr "Normálne"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2529
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2543
msgid "_Mean:"
msgstr "_Priemer:"
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2529
#: src/dialogs/dialo