Commit a2abfbc0 authored by Jeremy Bicha's avatar Jeremy Bicha 🎹

Close tags correctly for Czech translation

parent ccc6bc31
......@@ -9190,7 +9190,7 @@ msgstr ""
"obsah, jen formát nebo jen vypočítané hodnoty. Přenášený obsah se navíc dá "
"matematicky kombinovat s aktuálním obsahem v novém místě. Případně lze výběr "
"transponovat. <xref linkend=\"sect-movecopy-pastespecial\"/>Více "
"informací<guimenuitem> viz příkaz <guimenuitem>Vložit jinka…</guimenuitem>."
"informací viz příkaz <guimenuitem>Vložit jinka…</guimenuitem>."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/gnumeric.xml:1241
......@@ -9997,10 +9997,10 @@ msgstr ""
"<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref=\"figures/button-open.png"
"\" format=\"PNG\"/></imageobject> <textobject><phrase>Obrázek tlačítka "
"Otevřít soubor.</phrase></textobject> </inlinemediaobject> na nástrojové "
"liště, nebo klávesovou zkratku <inlinemediaobject>F3<imageobject>. Ve všech "
"liště, nebo klávesovou zkratku <keycap>F3</keycap>. Ve všech "
"třech případech se vám objeví dialogové oko <interface>Otevření souboru</"
"interface>. V něm pak můžete vybrat soubor, který si přejete otevřít. </"
"imageobject>Gnumeric<textobject> umí otevírat řadů různých typů souborů s "
"interface>. V něm pak můžete vybrat soubor, který si přejete otevřít. <"
"application>Gnumeric</application> umí otevírat řadů různých typů souborů s "
"tabulkami."
#. (itstool) path: note/para
......@@ -17854,7 +17854,7 @@ msgid ""
"=sum(B1:C2). Press enter and the formula is entered."
msgstr ""
"Pro zakončení funkce uzavřete závorku. Buňka by teď měla zobrazovat =SUM(B1:"
"C2). Zmáčkněte <keysym>Enter<keysym> a vzorec se vloží."
"C2). Zmáčkněte <keysym>Enter</keysym> a vzorec se vloží."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/gnumeric.xml:373
......@@ -21264,8 +21264,8 @@ msgstr ""
"úhlopříčky nejsou ohraničení, ale na tuhle kartu se tak nějak přirozené "
"hodí.) Pod zmíněnými tlačítky je řádek obsahující další dvě tlačítka "
"<guibutton>Žádné</guibutton> a <guibutton>Okolo</guibutton>. Kliknutím na "
"<guibutton>Žádné se odstraní všechna ohraničení buňky, kliknutím na </"
"guibutton>Okolo<guibutton> s vloží na všechny hrany výběru buněk jako celku."
"<guibutton>Žádné</guibutton> se odstraní všechna ohraničení buňky, kliknutím na <"
"guibutton>Okolo</guibutton> s vloží na všechny hrany výběru buněk jako celku."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/gnumeric.xml:812
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment