Commit 86f888a8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix broken XML tags in Czech help translation

parent 44819ee1
......@@ -7184,7 +7184,7 @@ msgstr ""
"application>, který není součástí pracovního listu. Týká se to i několika "
"nastavení, která platí pro sešit a ukládají se do souborů "
"<application>Gnumeric</application>. Nastavení , která platí pro program "
"jako celek, se nazývají předvolby a jsou vysvětlená v <application>."
"jako celek, se nazývají předvolby a jsou vysvětlená v <xref linkend=\"chapter-configuring\"/>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/gnumeric.xml:191
......@@ -24019,7 +24019,7 @@ msgstr ""
"analysis-simulation-options-dialog\"/>. V tomto příkladu je v seznamu "
"SIMTABLE 5 položek, takže do volby <guilabel>Číslo posledního kola</"
"guilabel> na kartě <guilabel>Volby</guilabel> v dialogovém okně "
"<guilable>Simulace</guilabel> zadáme „“5."
"<guilabel>Simulace</guilabel> zadáme „“5."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/gnumeric.xml:782
......@@ -24044,8 +24044,8 @@ msgstr ""
"Jestliže tato simulace poběží s pěti koly, bude mít souhrn výsledků po jedno "
"záznamu pro každé z kol, přičemž každé kolo použije jiný záznam z funkce "
"<function>SIMTABLE</function> pro objednávané množství. Náhledy výsledků pro "
"různá kola si zobrazíte tlačítky <guibutton>Předchozí simulace<guibutton> a "
"<guibutton>Následující simulace<guibutton>. Rovněž výstup má po jedné "
"různá kola si zobrazíte tlačítky <guibutton>Předchozí simulace</guibutton> a "
"<guibutton>Následující simulace</guibutton>. Rovněž výstup má po jedné "
"tabulce pro každé z kol simulace."
#. (itstool) path: sect2/para
......@@ -24320,8 +24320,7 @@ msgstr ""
"uvědomit, že pokud je <inlineequation> <_:alt-8/> <_:mathphrase-9/> </"
"inlineequation> malé, bylo by vhodnější použít studentovo t-rozdělení "
"<inlineequation> <_:alt-10/> <_:mathphrase-11/> </inlineequation> místo "
"<inlineequation> <_:alt-12/> <_:mathphrase-13/> </inlineequation> "
"<inlineequation>."
"<inlineequation> <_:alt-12/> <_:mathphrase-13/> </inlineequation>."
#. (itstool) path: inlineequation/alt
#: C/gnumeric.xml:906 C/gnumeric.xml:962
......@@ -26051,7 +26050,7 @@ msgid ""
"\"histogram-tool-dialog\"/> contains the field specifying the data to be "
"used for the histogram."
msgstr ""
"Karta <guilabel>Vstup</guilabel></quote> zobrazená na <xref linkend="
"Karta <quote><guilabel>Vstup</guilabel></quote> zobrazená na <xref linkend="
"\"histogram-tool-dialog\"/> obsahuje pole, která určují data, co se mají "
"použít pro histogram."
......@@ -28801,7 +28800,7 @@ msgid ""
"by typing this directly into the entry or clicking in the entry field and "
"then selecting the range on the sheet."
msgstr ""
"Zadejte B1:B11 do pole <guilabel>Proměnná X:</guilabel></quote>. Údaj můžete "
"Zadejte B1:B11 do pole <quote><guilabel>Proměnná X:</guilabel></quote>. Údaj můžete "
"buď přímo zapsat, nebo klikněte na tlačítko vedle pole a rozsah vyberte v "
"listě."
......@@ -28809,7 +28808,7 @@ msgstr ""
#: C/gnumeric.xml:2472
msgid ""
"Enter A1:A11 in the <quote><guilabel>Y Variable:</guilabel></quote> entry."
msgstr "Zadejte A1:A11 do pole <guilabel>Proměnná Y:</guilabel></quote>."
msgstr "Zadejte A1:A11 do pole <quote><guilabel>Proměnná Y:</guilabel></quote>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/gnumeric.xml:2475
......@@ -30037,14 +30036,14 @@ msgstr ""
"pozorování a stupně volnosti pro obě proměnné. Navíc obsahuje F-hodnotu, "
"jednostrannou pravděpodobnost pro F-hodnotu a kritickou hodnotu F pro "
"jednostranný test a příslušné hodnoty pro oboustranný test. Jednostranná "
"pravděpodobnost pro F-hodnotu (řádek „<inlineequation><_:mathphrase-1/></"
"pravděpodobnost pro F-hodnotu (řádek „<quote><inlineequation><_:mathphrase-1/></"
"inlineequation>P pro jednostrannou alternativu</quote>“) je pravděpodobnost, "
"že nastane chyba typu I v jednostranném testu. Obdobně, oboustranná "
"pravděpodobnost pro F-hodnotu (řádek „<inlineequation><_:mathphrase-1/></"
"pravděpodobnost pro F-hodnotu (řádek „<quote><inlineequation><_:mathphrase-1/></"
"inlineequation>P pro oboustrannou alternatiu</quote>“) je pravděpodobnost, "
"že nastane chyba typu I při oboustranném testu. Protože v oboustranném F-"
"testu jsou obě kritické hodnoty kladné, obsahuje řádek „<guilabel>Kkritická "
"hodnota F pro oboustrannou alternativu</guilabel>“ dvě hodnoty."
"testu jsou obě kritické hodnoty kladné, obsahuje řádek „<quote><guilabel>Kkritická "
"hodnota F pro oboustrannou alternativu</guilabel></quote>“ dvě hodnoty."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/gnumeric.xml:3305
......@@ -32443,7 +32442,7 @@ msgid ""
"used to configure rectangle drawing elements. </phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/dialog-properties-rectangle.png\" "
"format=\"PNG\"/></imageobject>Obrázek dialogového okna sloužícího k "
"format=\"PNG\"/></imageobject> <textobject> <phrase>Obrázek dialogového okna sloužícího k "
"nastavení kresleného prvku typu obdélník.</phrase></textobject>"
#. (itstool) path: sect3/para
......@@ -32535,7 +32534,7 @@ msgid ""
"used to configure oval drawing elements. </phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/dialog-properties-oval.png\" "
"format=\"PNG\"/></imageobject>Obrázek dialogového okna sloužícího k "
"format=\"PNG\"/></imageobject> <textobject> <phrase>Obrázek dialogového okna sloužícího k "
"nastavení kresleného prvku typu elipsa.</phrase></textobject>"
#. (itstool) path: sect3/para
......@@ -37280,7 +37279,7 @@ msgstr ""
"fileref=\"figures/button-fill.png\" format=\"PNG\"/></imageobject> "
"<textobject><_:para-1/></textobject></inlinemediaobject> a nastavte si barvu "
"z palety, která se rozbalí pod tlačítkem, nebo klikněte <guilabel>Vlastní "
"barva</builabel>, abyste si mohli namíchat vlastní barvu v dialogovém okně "
"barva</guilabel>, abyste si mohli namíchat vlastní barvu v dialogovém okně "
"pro výběr barev."
#. (itstool) path: textobject/para
......@@ -37304,7 +37303,7 @@ msgstr ""
"fileref=\"figures/button-text-colour.png\" format=\"PNG\"/></imageobject> "
"<textobject><_:para-1/></textobject></inlinemediaobject> a nastavte si barvu "
"z palety, která se rozbalí pod tlačítkem, nebo klikněte <guilabel>Vlastní "
"barva</builabel>, abyste si mohli namíchat vlastní barvu v dialogovém okně "
"barva</guilabel>, abyste si mohli namíchat vlastní barvu v dialogovém okně "
"pro výběr barev."
#. (itstool) path: sect2/title
......@@ -45184,7 +45183,7 @@ msgstr ""
"application> běží na operačním systémů, jehož souborový systém není "
"unifikovaný, například na operačních systémech od firmy Microsoft, kdy každý "
"fyzický disk má svůj vlastní pojmenovaný kořen, např. <filename>C:\\</"
"název_souboru> nebo <filename>D:\\</název_souboru>."
"filename> nebo <filename>D:\\</filename>."
#. (itstool) path: note/para
#: C/gnumeric.xml:956
......@@ -50349,7 +50348,7 @@ msgid ""
"cells. That <emphasis>can</emphasis> be done! I just didn't. It's late."
msgstr ""
"Jak již bylo uvedeno, měl by se nějak jednoduše podchytit přeskočení prázdné "
"buňky nebo buňky s textem. To <emphasis>jde</ emphasis> udělat! Ale neudělal "
"buňky nebo buňky s textem. To <emphasis>jde</emphasis> udělat! Ale neudělal "
"jsem to a teď už je pozdě bycha honit."
#. (itstool) path: sect3/title
......@@ -53116,7 +53115,7 @@ msgstr ""
"<parameter>kritérium</parameter> je rozsah obsahující podmínky. První řádek "
"rozsahu <parameter>kritérium</parameter> by měl obsahovat popisky. Každý z "
"popisků určuje, pro které pole jsou použity podmínky zadané v tomto sloupci. "
"Každá buňka pod popiskem určuje podmínku, jako např. „>3“ nebo „<9“. "
"Každá buňka pod popiskem určuje podmínku, jako např. „&gt;3“ nebo „&lt;9“. "
"Podmínku rovnosti stačí zadat jednoduše jako hodnotu, např. „3“ nebo "
"„Julie“. Pro záznamy, které jsou posuzovány, musí splňovat všechny podmínky "
"nejméně v jednom řádku z rozsahu <parameter>kritérium</parameter>."
......@@ -65192,8 +65191,8 @@ msgid ""
"<function>BETALN</function> returns #NUM!"
msgstr ""
"Pokud jsou <parameter>x</parameter>, <parameter>y</parameter> nebo "
"(<parameter>x</parameter> + <parameter>yI) nekladná celá čísla, funkce </"
"parameter>BETALN<function> vrací #ČÍSLO!."
"(<parameter>x</parameter> + <parameter>y</parameter>) nekladná celá čísla, "
"funkce <function>BETALN</function> vrací #ČÍSLO!."
#. (itstool) path: refsect1/para
#: C/gnumeric.xml:10853
......@@ -71727,8 +71726,8 @@ msgid ""
"this function returns a #NUM! error."
msgstr ""
"Pokud je <parameter>x</parameter> &lt; 0, tak tato funkce vrátí chybu "
"#ČÍSLO!. Pokud je <parameter>alfa</parameter> 0 nebo <parameter>beta</"
"parameter> <= 0, tak tato funkce vrátí chybu #ČÍSLO!."
"#ČÍSLO!. Pokud je <parameter>alfa</parameter> &lt;= 0 nebo <parameter>beta</"
"parameter> &lt;= 0, tak tato funkce vrátí chybu #ČÍSLO!."
#. (itstool) path: refsect1/para
#: C/gnumeric.xml:16432
......@@ -73693,7 +73692,7 @@ msgid ""
"not integers, they are truncated."
msgstr ""
"Pokud se hodnoty <parameter>x</parameter> i <parameter>y</parameter> rovnají "
"0, funkce PERMUTATIONA vrátí 1. Pokud je <function>x</function> &lt 0 nebo "
"0, funkce PERMUTATIONA vrátí 1. Pokud je <function>x</function> &lt; 0 nebo "
"<parameter>y</parameter> &lt; 0, funkce PERMUTATIONA vrátí #ČÍSLO!. Pokud "
"jsou hodnoty <parameter>x</parameter> nebo <function>y</function> "
"neceločíselné, tak jsou oříznuty."
......@@ -77669,8 +77668,8 @@ msgid ""
"this function returns a #NUM! error."
msgstr ""
"Pokud je <parameter>x</parameter> &lt; 0, tak tato funkce vrací chybu "
"#ČÍSLO!. Pokud je <parameter>alfa</parameter> 0 nebo <parameter>beta</"
"parameter> 0, tak tato funkce vrací chybu #ČÍSLO!."
"#ČÍSLO!. Pokud je <parameter>alfa</parameter> &lt;= 0 nebo <parameter>beta</"
"parameter> &lt;= 0, tak tato funkce vrací chybu #ČÍSLO!."
#. (itstool) path: refmeta/refentrytitle
#. (itstool) path: refnamediv/refname
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment