Commit 10aef926 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 02a49ee8
......@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 14:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 14:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-09 03:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-09 03:33+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1467,7 +1467,7 @@ msgstr "Nieprawidłowy atrybut „%s”, oczekiwano procentu, otrzymano „%s”
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:783
#, c-format
msgid "Invalid attribute '%s', expected color, received '%s'"
msgstr "Nieprawidłowy atrybut „%s”', oczekiwano koloru, otrzymano „%s”"
msgstr "Nieprawidłowy atrybut „%s”, oczekiwano koloru, otrzymano „%s”"
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:1061
#, c-format
......@@ -1559,7 +1559,7 @@ msgstr "komórka"
#, c-format
msgid ""
"Validation condition '%s' is not supported. It has been changed to '%s'."
msgstr "Warunek walidacji „%s” nie jest obsługiwany. Został zmieniona na „%s”."
msgstr "Warunek walidacji „%s” nie jest obsługiwany. Został zmieniony na „%s”."
#: ../plugins/openoffice/openoffice-read.c:2824
#, c-format
......@@ -1972,7 +1972,7 @@ msgstr "Format OpenDocument"
#: ../plugins/openoffice/plugin.xml.in.h:2
msgid "Open Document Format as used by OpenOffice, Lotus Symphony, etc."
msgstr ""
"Format OpenDocument jak używany przez programy OpenOffice, Lotus Symphony, "
"Format OpenDocument jak używany przez programy OpenOffice, Lotus Symphony "
"itp."
#: ../plugins/openoffice/plugin.xml.in.h:3
......@@ -2412,7 +2412,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/sc/sc.c:387
msgid "The sheet is wider than Gnumeric can handle."
msgstr "Arkusz jest szerszy niż program Gnumeric może obsłużyć."
msgstr "Arkusz jest szerszy, niż program Gnumeric może obsłużyć."
#: ../plugins/sc/sc.c:450
msgid "Encountered precision dependent format without set precision."
......@@ -2589,7 +2589,7 @@ msgid ""
"This list contains all plugins that are supposed to be automatically "
"activated."
msgstr ""
"Ta lista zwiera wszystkie wtyczki, które powinny być automatycznie "
"Ta lista zawiera wszystkie wtyczki, które powinny być automatycznie "
"aktywowane."
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:20
......@@ -3033,7 +3033,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Niektóre okna zawierają tylko jedno pole wpisu umożliwiające zaznaczanie "
"zakresu w zeszycie. Ustawienie tej zmiennej na „TRUE” kieruje zaznaczenia do "
"tego wpisu nawet, jeśli wpis nie jest aktywny."
"tego wpisu, nawet jeśli wpis nie jest aktywny."
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:98
msgid "Text Export String Indicator"
......@@ -3169,7 +3169,7 @@ msgid ""
"Search &amp; Replace keeps strings as strings even if they look like numbers "
"as default"
msgstr ""
"Wyszukiwanie i zastępowanie domyślnie zachowuje ciągi jako ciągi nawet, "
"Wyszukiwanie i zastępowanie domyślnie zachowuje ciągi jako ciągi, nawet "
"jeśli wyglądają jak liczby"
#: ../schemas/org.gnome.gnumeric.dialogs.gschema.xml.in.in.h:129
......@@ -4100,7 +4100,7 @@ msgstr "Automatyczne dopasowywanie szerokości %s"
msgid "Autofitting height of %s"
msgstr "Automatyczne dopasowywanie wysokości %s"
#: ../src/commands.c:2169 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1226
#: ../src/commands.c:2169 ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1227
msgid "Sorting"
msgstr "Sortowanie"
......@@ -6100,7 +6100,7 @@ msgstr "Utwórz tablicę danych"
msgid ""
"The selection must have more than 1 column and row to create a Data Table."
msgstr ""
"Zaznaczenie musi mieć więcej niż 1 kolumnę i rząd aby utworzyć tablicę "
"Zaznaczenie musi mieć więcej niż 1 kolumnę i rząd, aby utworzyć tablicę "
"danych."
#: ../src/dialogs/dialog-data-table.c:159
......@@ -6621,73 +6621,74 @@ msgstr ""
msgid "Enter _Moves Selection"
msgstr "_Enter przenosi zaznaczenie"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1115
#. xgettext : see https://en.wikipedia.org/wiki/X_Window_selection#Clipboard
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1116
msgid "Prefer CLIPBOARD Over PRIMARY Selection"
msgstr "Preferowanie „SCHOWKA” nad „PODSTAWOWE” zaznaczanie"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1140
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1141
msgid "Capitalize _names of days"
msgstr "_Nazwy dni z wielkiej litery"
msgstr "_Nazwy dni wielką literą"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1163
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1164
msgid "Correct _TWo INitial CApitals"
msgstr "Poprawianie _DWóch POczątkowych WIelkich LIter"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1167
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1168
msgid "Do _not correct:"
msgstr "_Bez poprawiania:"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1190
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1191
msgid "Capitalize _first letter of sentence"
msgstr "_Zdanie z wielkiej litery"
msgstr "_Zdanie wielką literą"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1194
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1195
msgid "Do _not capitalize after:"
msgstr "_Bez wielkiej litery po:"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1216
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1217
msgid "Auto Correct"
msgstr "Automatyczna korekta"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1217
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1218
#: ../src/dialogs/cell-format-cond.ui.h:7 ../src/dialogs/cell-format.ui.h:38
#: ../src/widgets/gnm-fontbutton.c:1158
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1218
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1219
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1219
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1220
msgid "Tools"
msgstr "Narzędzia"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1220
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1221
msgid "Undo"
msgstr "Cofanie"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1221
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1222
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1222
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1223
msgid "Header/Footer"
msgstr "Nagłówek/stopka"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1224
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1225
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Kopiowanie i wklejanie"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1227
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1228
msgid "Screen"
msgstr "Ekran"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1228
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1229
msgid "INitial CApitals"
msgstr "POczątkowe WIelkie LItery"
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1229
#: ../src/dialogs/dialog-preferences.c:1230
msgid "First Letter"
msgstr "Pierwsza litera"
......@@ -8105,7 +8106,7 @@ msgstr "Niestandardowe"
#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:9
msgid "min <= val <= max (between)"
msgstr "minimum <= wartość <= maksimum (w zakresie)"
msgstr "minimum <= wartość <= maksimum (w zakresie)"
#: ../src/dialogs/cell-format.ui.h:10
msgid "val <= min || max <= val (not between)"
......@@ -9181,7 +9182,7 @@ msgstr "_Niestandardowy"
#: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:42
msgid "Custom separator, this can be any character."
msgstr "Niestandardowy separator, może nim być dowolny znak."
msgstr "Niestandardowy separator. Może nim być dowolny znak."
#: ../src/dialogs/dialog-stf.ui.h:43
msgid "S_ee two separators as one"
......@@ -10847,7 +10848,7 @@ msgstr "Nie przeprowadza tego zastąpienia"
#: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:4
msgid "Perform this replacement"
msgstr "Przeprowadza te zastąpienie"
msgstr "Przeprowadza to zastąpienie"
#: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:6
msgid "Location"
......@@ -11022,7 +11023,7 @@ msgid ""
"When set, string values will remain as such after replacement, even if they "
"look like numbers or expressions"
msgstr ""
"Gdy ustawione, wartości ciągu pozostaną takimi po zastąpieniu nawet, jeśli "
"Gdy ustawione, wartości ciągu pozostaną takimi po zastąpieniu, nawet jeśli "
"wyglądają jak liczby lub wyrażenia"
#: ../src/dialogs/search-replace.ui.h:50
......@@ -11590,7 +11591,7 @@ msgstr "Maksymalna liczba _iteracji:"
#: ../src/dialogs/solver.ui.h:28
msgid "Max _Time (sec.):"
msgstr "Maksymalny _czas (w sekundach):"
msgstr "Maksymalny _czas (w sekundach):"
#: ../src/dialogs/solver.ui.h:29
msgid "The maximum number of steps allowed for the solver"
......@@ -11732,7 +11733,7 @@ msgstr "_Widoczny"
msgid ""
"Use down for first source, right for second, and multiple sheets for third"
msgstr ""
"Użyj dolne jako pierwsze źródło, prawe jako drugie, a wiele arkuszy jako "
"Użyj dolnego jako pierwsze źródło, prawego jako drugie, a wiele arkuszy jako "
"trzecie"
#: ../src/dialogs/variance-tests.ui.h:1
......@@ -11993,7 +11994,7 @@ msgid ""
"and return the last argument."
msgstr ""
"Ta funkcja zwraca warunek. Jeśli wynikiem jest prawda, to oceni i zwróci "
"drugi parametr. W przeciwnym przypadku, oceni i zwróci ostatni parametr."
"drugi parametr. W przeciwnym przypadku oceni i zwróci ostatni parametr."
#: ../src/func.c:312
#, c-format
......@@ -12252,8 +12253,8 @@ msgid ""
"Do you want to export the <b>current sheet</b> of this workbook to the "
"location '<b>%s</b>' using the '<b>%s</b>' exporter?"
msgstr ""
"Wyeksportować <b>bieżący arkusz</b> tego zeszytu do położenia „<b>%s</b>” "
"używając eksportera „<b>%s</b>”?"
"Wyeksportować <b>bieżący arkusz</b> tego zeszytu do położenia „<b>%s</b>” za "
"pomocą eksportera „<b>%s</b>”?"
#: ../src/gui-file.c:795
#, c-format
......@@ -12261,7 +12262,7 @@ msgid ""
"Do you want to export this workbook to the location '<b>%s</b>' using the "
"'<b>%s</b>' exporter?"
msgstr ""
"Wyeksportować ten zeszyt do położenia „<b>%s</b>” używając eksportera „<b>"
"Wyeksportować ten zeszyt do położenia „<b>%s</b>” za pomocą eksportera „<b>"
"%s</b>”?"
#: ../src/gui-file.c:822
......@@ -14620,7 +14621,7 @@ msgid ""
"at least 15 observations in each\n"
"population, and few if any ties."
msgstr ""
"Ta wartość p jest obliczona używając\n"
"Ta wartość p jest obliczona za pomocą\n"
"normalnego przybliżenia, zatem jest\n"
"to ważne tylko dla dużych próbek o\n"
"co najmniej 15 obserwacjach w każdej\n"
......@@ -15236,7 +15237,7 @@ msgid ""
"%s"
msgstr ""
"Nie można uruchomić przeglądarki pomocy (%s).\n"
"Systemowy komunikat błędu: \n"
"Systemowy komunikat o błędzie: \n"
"\n"
"%s"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment