Commit ea14f642 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas
Browse files

More fixage

parent 0cfc6dc2
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnumeric 0.62\n"
"POT-Creation-Date: 2001-02-21 17:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-02-21 17:33+01:00\n"
"PO-Revision-Date: 2001-02-21 17:46+01:00\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@online.no>\n"
"Language-Team: Norwegian <no@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -759,7 +759,7 @@ msgstr "Tilfeldig"
#: src/analysis-tools.c:1870
msgid "Not implemented yet.\n"
msgstr "Ikke implementert enn.\n"
msgstr "Ikke implementert enn.\n"
#. TODO This would be better using the
#. value in the checkbox instead of this
......@@ -1369,7 +1369,7 @@ msgstr "_Filtrer p
#: src/dialogs/advanced-filter.glade.h:9
msgid "_List range: "
msgstr "_Listeomrde: "
msgstr "_Listeomrde: "
#: src/dialogs/advanced-filter.glade.h:10
msgid "_Unique records only"
......@@ -9839,7 +9839,7 @@ msgstr ""
"gitte kriterier. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"La oss anta at cellene A1, A2, ..., A5 inneholder tallene 23, 27, 28, 33, og "
"39. Da fr vi:\n"
"39. Da fr vi:\n"
"SUMIF(A1:A5,\"<=28\") er lik 78.\n"
"SUMIF(A1:A5,\"<28\") er lik 50.\n"
"I tillegg, hvis cellene B1, B2, ..., B5 inneholder tallene 5, 3, 2, 6, og 7 "
......@@ -12040,7 +12040,7 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=CHITEST\n"
"@SYNTAX=CHITEST(faktisk_omrde,teoretisk_omrde)\n"
"@DESCRIPTION=CHITEST-funksjonen returnerer uavhengighetstesten til den "
"chi-opphyede distribusjonen.\n"
"chi-opphyede distribusjonen.\n"
"@faktisk_omrde er et omrde som inneholder de observerte datapunktene. "
"@teoretisk_omrde er et omrde som inneholder de forventede verdiene til "
"datapunktene. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
......@@ -12231,7 +12231,7 @@ msgstr ""
"@n er antall suksesser, @forsk er totalt antall uavhengige forsk, @p er "
"sannsynligheten for suksess i et forsk, og @kumulativ beskriver om summen "
"av binominalfunksjonen skal returneres fra 0 til @n.\n"
"Hvis @n eller @forsk ikke er heltall, blir de avkortet. Hvis @n < 0 eller\n"
"Hvis @n eller @forsk ikke er heltall, blir de avkortet. Hvis @n < 0 eller\n"
"@forsk < 0 returnerer BINOMDIST en #NUM!-feil. Hvis @n > @forsk returnerer "
"BINOMDIST en NUM!-feil. Hvis @p < 0 eller @p > 1 returnerer BINOMDIST en "
"#NUM!-feil. Denne funksjonen er Excel kompatibel. \n"
......@@ -13823,7 +13823,7 @@ msgstr ""
"streng inkludert en tom streng. Hvis du skal ske p selve jokertegnet "
"eller sprsmlstegn, m du bruke tilde (~) foran tegnet. \n"
"Hvis @tekst ikke blir funnet, returnerer SEARCH en #VALUE! feil. Hvis "
"@start_num er mindre enn en eller strre enn lengden av @innen, returnerer "
"@start_num er mindre enn en eller strre enn lengden av @innen, returnerer "
"SEARCH en #VALUE! feil. \n"
"@EXAMPLES=\n"
"SEARCH(\"c\",\"Cancel\") er lik 1.\n"
......@@ -14030,7 +14030,7 @@ msgstr ""
#: src/main.c:110 src/main.c:130
msgid "Enables debugging mesgs while reading excel workbooks"
msgstr "Slr p debugmeldinger under lesing av excel arbeidsbker"
msgstr "Slr p debugmeldinger under lesing av excel arbeidsbker"
#: src/main.c:114
msgid "Enables debugging mesgs while reading excel functions"
......@@ -14732,7 +14732,7 @@ msgstr ""
#: src/workbook-cmd-format.c:161
msgid "You entered an invalid row height value. It must be bigger than 0"
msgstr "Du oppga en ugyldig verdi for radhyde. Den m vre strre enn 0"
msgstr "Du oppga en ugyldig verdi for radhyde. Den m vre strre enn 0"
#: src/workbook-format-toolbar.c:85
msgid "Set Horizontal Alignment"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment