Commit 16a3c1e4 authored by Andrew V. Samoilov's avatar Andrew V. Samoilov

Fix typos

parent 3b42259a
...@@ -3331,7 +3331,7 @@ msgstr " ...@@ -3331,7 +3331,7 @@ msgstr "
#: src/dialogs/anova-two.glade.h:7 #: src/dialogs/anova-two.glade.h:7
msgid "Number of Rows _Per Sample:" msgid "Number of Rows _Per Sample:"
msgstr "þÉÓÌÏ ÓÔÒÏË ÎÁ ÏÂÒÁÚÃ:" msgstr "þÉÓÌÏ ÓÔÒÏË ÎÁ ÏÂÒÁÚÅÃ:"
#: src/dialogs/autocorrect.glade.h:1 #: src/dialogs/autocorrect.glade.h:1
msgid "Auto Correct" msgid "Auto Correct"
...@@ -4456,11 +4456,11 @@ msgstr " ...@@ -4456,11 +4456,11 @@ msgstr "
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:606 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:606
msgid "Could not create the Correlation Tool dialog." msgid "Could not create the Correlation Tool dialog."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ ËÏÒÒÅÌÑÃÉÉ." msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÞ£ÔÁ ËÏÒÒÅÌÑÃÉÉ."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:722 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:722
msgid "Could not create the Covariance Tool dialog." msgid "Could not create the Covariance Tool dialog."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ ËÏ×ÁÒÉÁÃÉÉ." msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÞ£ÔÁ ËÏ×ÁÒÉÁÃÉÉ."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:958 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:958
msgid "Could not create the Descriptive Statistics Tool dialog." msgid "Could not create the Descriptive Statistics Tool dialog."
...@@ -4468,7 +4468,7 @@ msgstr " ...@@ -4468,7 +4468,7 @@ msgstr "
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1062 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1062
msgid "Could not create the Rank and Percentile Tools dialog." msgid "Could not create the Rank and Percentile Tools dialog."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ ÒÁÎÇÏ× É ÐÒÏÃÅÎÔÉÌÅÊ." msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÞ£ÔÁ ÒÁÎÇÏ× É ÐÒÏÃÅÎÔÉÌÅÊ."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1155 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:1155
msgid "" msgid ""
...@@ -4680,7 +4680,7 @@ msgstr " ...@@ -4680,7 +4680,7 @@ msgstr "
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2776 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2776
msgid "Could not create the Regression Tool dialog." msgid "Could not create the Regression Tool dialog."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ ÒÅÇÒÅÓÓÉÉ." msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÞ£ÔÁ ÒÅÇÒÅÓÓÉÉ."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2947 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:2947
msgid "Could not create the Exponential Smoothing Tool dialog." msgid "Could not create the Exponential Smoothing Tool dialog."
...@@ -4708,7 +4708,7 @@ msgstr " ...@@ -4708,7 +4708,7 @@ msgstr "
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3581 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3581
msgid "Could not create the Histogram Tool dialog." msgid "Could not create the Histogram Tool dialog."
msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ ÇÉÓÔÏÇÒÁÍÍÙ." msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ ÄÉÁÌÏÇ ÒÁÓÞ£ÔÁ ÇÉÓÔÏÇÒÁÍÍÙ."
#: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3755 #: src/dialogs/dialog-analysis-tools.c:3755
msgid "Could not create the ANOVA (single factor) tool dialog." msgid "Could not create the ANOVA (single factor) tool dialog."
...@@ -9545,7 +9545,7 @@ msgstr "" ...@@ -9545,7 +9545,7 @@ msgstr ""
"åÓÌÉ @method = true (ÉÓÔÉÎÁ), ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÏÓÏÂ. ÷ ÜÔÏÍ " "åÓÌÉ @method = true (ÉÓÔÉÎÁ), ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ Å×ÒÏÐÅÊÓËÉÊ ÓÐÏÓÏÂ. ÷ ÜÔÏÍ "
"ÓÌÕÞÁÅ, ÅÓÌÉ × ÍÅÓÑÃÅ 31 ÄÅÎØ, ÓÞÉÔÁÅÔÓÑ ÞÔÏ ÉÈ 30.\n" "ÓÌÕÞÁÅ, ÅÓÌÉ × ÍÅÓÑÃÅ 31 ÄÅÎØ, ÓÞÉÔÁÅÔÓÑ ÞÔÏ ÉÈ 30.\n"
"åÓÌÉ @method = false (ÌÏÖØ) ÉÌÉ ÏÐÕÝÅÎ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÁÍÅÒÉËÁÎÓËÉÊ ÓÐÏÓÏÂ " "åÓÌÉ @method = false (ÌÏÖØ) ÉÌÉ ÏÐÕÝÅÎ, ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÁÍÅÒÉËÁÎÓËÉÊ ÓÐÏÓÏÂ "
"US. üÔÏ ÎÅÞÔÏ ×ÒÏÄÅ ÐÒÏÍÙÛÌÅÎÏÇÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÁ.\n" "US. üÔÏ ÎÅÞÔÏ ×ÒÏÄÅ ÐÒÏÍÙÛÌÅÎÎÏÇÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÁ.\n"
"úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ Gnumeric ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÏÌÎÑÔØ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÔÒÏË × " "úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ Gnumeric ÂÕÄÅÔ ×ÙÐÏÌÎÑÔØ ÐÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÉÅ ÓÔÒÏË × "
"ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÙÅ ÎÏÍÅÒÁ, ÐÏÜÔÏÍÕ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ××ÏÄÉÔØ ÄÁÔÕ ËÁË ÓÔÒÏËÕ.\n" "ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÙÅ ÎÏÍÅÒÁ, ÐÏÜÔÏÍÕ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ××ÏÄÉÔØ ÄÁÔÕ ËÁË ÓÔÒÏËÕ.\n"
"üÔÁ ÆÕÎËÃÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n" "üÔÁ ÆÕÎËÃÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n"
...@@ -15279,7 +15279,7 @@ msgstr "" ...@@ -15279,7 +15279,7 @@ msgstr ""
"ÏÂÏÉÈ ËÏÎÃÏ× ÎÁÂÏÒÁ.\n" "ÏÂÏÉÈ ËÏÎÃÏ× ÎÁÂÏÒÁ.\n"
"üÔÁ ÆÕÎËÃÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n" "üÔÁ ÆÕÎËÃÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n"
"@EXAMPLES=\n" "@EXAMPLES=\n"
"äÏÐÕÔÉÍ, ÞÔÏ ÑÞÅÊËÉ A1,A2...A5 ÓÏÄÅÒÖÁÔ ÞÉÓÌÁ 11.4, 17.3, 21.3, 25.9 É 40.1. " "äÏÐÕÓÔÉÍ, ÞÔÏ ÑÞÅÊËÉ A1,A2...A5 ÓÏÄÅÒÖÁÔ ÞÉÓÌÁ 11.4, 17.3, 21.3, 25.9 É 40.1. "
"ôÏÇÄÁ\n" "ôÏÇÄÁ\n"
"TRIMMEAN(A1:A5,0.2) ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ 23.2.\n" "TRIMMEAN(A1:A5,0.2) ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ 23.2.\n"
"\n" "\n"
...@@ -17873,7 +17873,7 @@ msgstr "" ...@@ -17873,7 +17873,7 @@ msgstr ""
"@FUNCTION=TEXT\n" "@FUNCTION=TEXT\n"
"@SYNTAX=TEXT(value,format_text)\n" "@SYNTAX=TEXT(value,format_text)\n"
"@DESCRIPTION=TEXT ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ @value ËÁË ÓÔÒÏËÕ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ.\n" "@DESCRIPTION=TEXT ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ @value ËÁË ÓÔÒÏËÕ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÆÏÒÍÁÔÁ.\n"
"üÔÁ ÆÕÎËÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n" "üÔÁ ÆÕÎËÃÉÑ ÓÏ×ÍÅÓÔÉÍÁ Ó Excel.\n"
"@EXAMPLES=\n" "@EXAMPLES=\n"
"TEXT(3.223,\"$0.00\") ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ \"$3.22\".\n" "TEXT(3.223,\"$0.00\") ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ \"$3.22\".\n"
"TEXT(date(1999,4,15),\"mmmm, dd, yy\") ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ \"áÐÒÅÌØ, 15, 99\".\n" "TEXT(date(1999,4,15),\"mmmm, dd, yy\") ÒÁ×ÎÑÅÔÓÑ \"áÐÒÅÌØ, 15, 99\".\n"
...@@ -18974,7 +18974,7 @@ msgstr " ...@@ -18974,7 +18974,7 @@ msgstr "
#: src/sheet-object-graphic.c:866 src/sheet-object-graphic.c:872 #: src/sheet-object-graphic.c:866 src/sheet-object-graphic.c:872
msgid "Transparent" msgid "Transparent"
msgstr "ðÒÏÚÎÁÞÎÙÊ" msgstr "ðÒÏÚÒÁÞÎÙÊ"
#: src/sheet-object-widget.c:724 #: src/sheet-object-widget.c:724
msgid "Scrollbar Configure" msgid "Scrollbar Configure"
...@@ -19685,7 +19685,7 @@ msgstr "" ...@@ -19685,7 +19685,7 @@ msgstr ""
#: src/tools/solver/reports-write.c:768 #: src/tools/solver/reports-write.c:768
msgid "Computing Time" msgid "Computing Time"
msgstr "÷ÒÅÍÑ ÒÁÓÓÞ£ÔÁ" msgstr "÷ÒÅÍÑ ÒÁÓÞ£ÔÁ"
#: src/tools/solver/reports-write.c:769 #: src/tools/solver/reports-write.c:769
msgid "System Information" msgid "System Information"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment