Commit 003c1047 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 16b679e3
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnote\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-05-06 22:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-05-06 22:09+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-07-18 18:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-18 18:04+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -25,8 +25,6 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../data/appdata/gnote.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -46,8 +44,38 @@ msgstr ""
"Program Gnote obsługuje także synchronizację, co umożliwia jego używanie na "
"wielu urządzeniach."
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "Main Window"
msgstr "Główne okno"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Notes list"
msgstr "Lista notatek"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Create new note"
msgstr "Utworzenie nowej notatki"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note"
msgstr "Otwarcie zaznaczonej notatki"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open selected note in new window"
msgstr "Otwarcie zaznaczonej notatki w nowym oknie"
#: ../data/ui/shortcuts-gnote.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected note"
msgstr "Usunięcie zaznaczonej notatki"
#: ../data/gnote.desktop.in.in.h:1 ../src/recentchanges.cpp:46
#: ../src/recentchanges.cpp:525
#: ../src/recentchanges.cpp:527
msgid "Gnote"
msgstr "Gnote"
......@@ -568,27 +596,31 @@ msgstr ""
"Czas między sprawdzaniem katalogu notatek (w sekundach). Minimalna wartość "
"to 5."
#: ../src/actionmanager.cpp:131
#: ../src/actionmanager.cpp:132
msgid "_New Note"
msgstr "N_owa notatka"
#: ../src/actionmanager.cpp:132
#: ../src/actionmanager.cpp:133
msgid "New _Window"
msgstr "Nowe o_kno"
#: ../src/actionmanager.cpp:133
#: ../src/actionmanager.cpp:134
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencje"
#: ../src/actionmanager.cpp:134
#: ../src/actionmanager.cpp:135
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/actionmanager.cpp:135
#: ../src/actionmanager.cpp:136
msgid "_Shortcuts"
msgstr "_Skróty"
#: ../src/actionmanager.cpp:137
msgid "_About"
msgstr "_O programie"
#: ../src/actionmanager.cpp:136
#: ../src/actionmanager.cpp:138
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
......@@ -1266,15 +1298,19 @@ msgstr "Zdalne wywołanie do %s się nie powiodło"
msgid "Exception thrown when creating note: %s"
msgstr "Wystąpił wyjątek podczas tworzenia notatki: %s"
#: ../src/gnote.cpp:180
#: ../src/gnote.cpp:182
msgid "Gnote is already running. Exiting..."
msgstr "Program Gnote jest już uruchomiony. Kończenie działania…"
#: ../src/gnote.cpp:273
#: ../src/gnote.cpp:274
msgid "Failed to get shortcuts window!"
msgstr "Uzyskanie okna skrótów się nie powiodło."
#: ../src/gnote.cpp:288
msgid "and Tomboy original authors."
msgstr "i pierwotni autorzy programu Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:279
#: ../src/gnote.cpp:294
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Marek Habersack <grendel@caudium.net>, 2004\n"
......@@ -1285,7 +1321,7 @@ msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2016\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2007-2016"
#: ../src/gnote.cpp:288
#: ../src/gnote.cpp:303
msgid ""
"Copyright © 2010-2016 Aurimas Cernius\n"
"Copyright © 2009-2011 Debarshi Ray\n"
......@@ -1297,79 +1333,79 @@ msgstr ""
"Copyright © 2009 Hubert Figuière\n"
"Copyright © 2004-2009 Pierwotni autorzy programu Tomboy."
#: ../src/gnote.cpp:292
#: ../src/gnote.cpp:307
msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
msgstr "Prosty i łatwy w użyciu program do sporządzania notatek."
#: ../src/gnote.cpp:303
#: ../src/gnote.cpp:318
msgid "Homepage"
msgstr "Witryna programu"
#: ../src/gnote.cpp:478
#: ../src/gnote.cpp:494
msgid "Run Gnote in background."
msgstr "Uruchamia program Gnote w tle."
#: ../src/gnote.cpp:479
#: ../src/gnote.cpp:495
msgid "Run Gnote as GNOME Shell search provider."
msgstr "Uruchamia program Gnote jako dostawcę wyszukiwania GNOME Shell."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "Specify the path of the directory containing the notes."
msgstr "Proszę wprowadzić ścieżkę do katalogu zawierającego notatki."
#: ../src/gnote.cpp:480
#: ../src/gnote.cpp:496
msgid "path"
msgstr "ścieżka"
#: ../src/gnote.cpp:481
#: ../src/gnote.cpp:497
msgid "Open the search all notes window with the search text."
msgstr "Otwiera okno przeszukiwania wszystkich notatek."
#: ../src/gnote.cpp:481 ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:497 ../src/gnote.cpp:502
msgid "text"
msgstr "tekst"
#: ../src/gnote.cpp:482
#: ../src/gnote.cpp:498
msgid "Print version information."
msgstr "Wyświetla informacje o wersji."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "Create and display a new note, with a optional title."
msgstr "Tworzy i wyświetla nową notatkę z opcjonalnym tytułem."
#: ../src/gnote.cpp:483
#: ../src/gnote.cpp:499
msgid "title"
msgstr "tytuł"
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "Display the existing note matching title."
msgstr "Wyświetla istniejącą notatkę o pasującym tytule."
#: ../src/gnote.cpp:484
#: ../src/gnote.cpp:500
msgid "title/url"
msgstr "tytuł/adres URL"
#: ../src/gnote.cpp:485
#: ../src/gnote.cpp:501
msgid "Display the 'Start Here' note."
msgstr "Wyświetla notatkę „Start”."
#: ../src/gnote.cpp:486
#: ../src/gnote.cpp:502
msgid "Search and highlight text in the opened note."
msgstr "Wyszukuje i wyróżnia tekst w otwartej notatce."
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "A note taking application"
msgstr "Program do sporządzania notatek"
#: ../src/gnote.cpp:490
#: ../src/gnote.cpp:506
msgid "Gnote options at launch"
msgstr "Opcje podczas uruchamiania programu Gnote"
#: ../src/gnote.cpp:567
#: ../src/gnote.cpp:583
msgid "Could not connect to remote instance."
msgstr "Nie można połączyć ze zdalną kopią."
#: ../src/gnote.cpp:683
#: ../src/gnote.cpp:699
msgid "Version %1%"
msgstr "Wersja %1%"
......@@ -1435,7 +1471,7 @@ msgstr "Nowy _notatnik…"
msgid "%1% Notebook Template"
msgstr "Szablon notatki „%1%”"
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:301
#: ../src/notebooks/notebook.cpp:185 ../src/notemanagerbase.cpp:308
msgid "New Note"
msgstr "Nowa notatka"
......@@ -1485,11 +1521,11 @@ msgstr "Ważne"
msgid "Active"
msgstr "Aktywne"
#: ../src/notebuffer.cpp:1517
#: ../src/notebuffer.cpp:1534
msgid "</list> tag mismatch"
msgstr "Niepasujący znacznik </list>"
#: ../src/notebuffer.cpp:1599
#: ../src/notebuffer.cpp:1616
#, c-format
msgid "Exception: %s"
msgstr "Wyjątek: %s"
......@@ -1535,11 +1571,11 @@ msgstr "Błąd podczas zapisywania: %s"
msgid "Setting text content for closed notes not supported"
msgstr "Ustawianie treści tekstu dla zamkniętych notatek nie jest obsługiwane"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:105 ../src/preferencesdialog.cpp:320
#: ../src/notemanagerbase.cpp:108 ../src/preferencesdialog.cpp:320
msgid "New Note Template"
msgstr "Szablon nowej notatki"
#: ../src/notemanagerbase.cpp:359
#: ../src/notemanagerbase.cpp:366
msgid "Describe your new note here."
msgstr "Treść nowej notatki…"
......@@ -2059,11 +2095,11 @@ msgstr "Znajdź"
msgid "Find _Next"
msgstr "Znajdź _następne"
#: ../src/recentchanges.cpp:245
#: ../src/recentchanges.cpp:246
msgid "Find _Previous"
msgstr "Znajdź p_oprzednie"
#: ../src/recentchanges.cpp:769
#: ../src/recentchanges.cpp:771
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment