Commit f8486591 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 294c6def
Pipeline #214218 passed with stage
in 8 minutes and 33 seconds
......@@ -991,7 +991,7 @@ msgid ""
"install Orca first."
msgstr ""
"El lector de pantalla <app>Orca</app> pot llegir en veu alta la interfície "
"d'usuari. Depenent de com hàgiu instal·lat el sistema, es possible que "
"d'usuari. Depenent de com hàgiu instal·lat el sistema, és possible que "
"l'Orca no estigui instal·lat. Si és així, instal·leu-lo primer."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -16646,7 +16646,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si no hi ha cap paquet NetworkManager per al vostre tipus de VPN, "
"probablement haureu de descarregar i instal·lar algun programari de client "
"de la companyia que proporciona el VPN. Probablement haureu de seguir unes "
"de la companyia que proporciona la VPN. Probablement haureu de seguir unes "
"instruccions diferents per aconseguir que funcioni."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -19450,7 +19450,7 @@ msgstr ""
"interruptor d'aquest tipus, i funcionaran perfectament amb qualsevol "
"voltatge. Mireu la part posterior de l'ordinador i localitzeu el sòcol que "
"connecta el cable d'alimentació. En algun lloc proper, pot haver-hi un petit "
"interruptor marcat com \"110V\" o \"230V\" (per exemple). Canvieu-lo si és "
"interruptor marcat com «110V» o «230V» (per exemple). Canvieu-lo si és "
"necessari."
#. (itstool) path: note/p
......@@ -21186,7 +21186,7 @@ msgid ""
"buy a new cartridge if necessary."
msgstr ""
"És possible que us estigueu quedant sense tinta o tòner. Comproveu el "
"subministre de tinta o tòner i compreu un cartutx nou si és necessari."
"subministrament de tinta o tòner i compreu un cartutx nou si és necessari."
#. (itstool) path: item/title
#: C/printing-streaks.page:38
......@@ -22560,9 +22560,7 @@ msgstr "Per desconnectar algú que estigui veient el vostre escriptori:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/sharing-desktop.page:164
msgid "<gui>Screen Sharing</gui> will show as <gui>Active</gui>. Click on it."
msgstr ""
"Commuteu el control lliscant <gui>Compartició de pantalla</gui> a <gui>Off</"
"gui>."
msgstr "<gui>Compartició de pantalla</gui> es mostrarà com a <gui>Actiu</gui>. Feu clic a sobre."
#. (itstool) path: item/p
#: C/sharing-desktop.page:168
......@@ -25446,7 +25444,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si l'equip disposa d'altaveus externs, assegureu-vos que estiguin activats i "
"que tinguin volum. Assegureu-vos que el cable de l'altaveu estigui connectat "
"de manera segura a la presa d'àudio \"sortida\" de l'ordinador. Aquest sòcol "
"de manera segura a la presa d'àudio «sortida» de l'ordinador. Aquest sòcol "
"sol ser de color verd clar."
#. (itstool) path: section/p
......@@ -25552,7 +25550,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Executeu <cmd>lspci</cmd> com a <link xref=\"user-admin-explain"
"\">superusuari</link>; pel que escriviu <cmd>sudo lspci</cmd> i teclegeu la "
"vostra contrasenya, o escriviu <cmd>su</cmd>, entreu la contrasenya "
"vostra contrasenya, o escriviu <cmd>su</cmd>, introduïu la contrasenya "
"<em>root</em> (administrativa), aleshores escriviu <cmd>lspci</cmd>."
#. (itstool) path: item/p
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment