Commit ddfb5468 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 9c38966b
Pipeline #222255 passed with stage
in 11 minutes and 53 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2020-09-30 11:03+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-03 12:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-16 12:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-18 12:29+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr ""
#: C/accounts-add.page:28 C/accounts-remove.page:23 C/bluetooth.page:16
#: C/bluetooth-connect-device.page:29 C/bluetooth-turn-on-off.page:21
#: C/bluetooth-visibility.page:17 C/clock.page:13 C/disk.page:9
#: C/display-brightness.page:26 C/files-browse.page:19 C/files-delete.page:19
#: C/display-brightness.page:26 C/files-browse.page:20 C/files-delete.page:19
#: C/files-lost.page:18 C/files-open.page:17 C/files-preview.page:16
#: C/files-removedrive.page:9 C/files-rename.page:17 C/files-search.page:21
#: C/files-select.page:9 C/files-share.page:16 C/files.page:15
......@@ -76,7 +76,7 @@ msgstr "Shaun McCance"
#: C/a11y-bouncekeys.page:24 C/a11y-dwellclick.page:24 C/a11y-icon.page:17
#: C/a11y-right-click.page:25 C/a11y-slowkeys.page:22 C/a11y-stickykeys.page:24
#: C/accounts-disable-service.page:13 C/accounts.page:13
#: C/bluetooth-problem-connecting.page:18 C/files-browse.page:23
#: C/bluetooth-problem-connecting.page:18 C/files-browse.page:24
#: C/files-hidden.page:14 C/files-sort.page:13 C/files-tilde.page:14
#: C/hardware-problems-graphics.page:9 C/look-display-fuzzy.page:23
#: C/mouse-doubleclick.page:17 C/mouse-lefthanded.page:16
......@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/contacts-search.page:18 C/contacts-setup.page:16 C/disk-benchmark.page:22
#: C/disk-capacity.page:16 C/disk-check.page:17 C/display-blank.page:23
#: C/display-brightness.page:34 C/display-dual-monitors.page:19
#: C/display-night-light.page:12 C/files-autorun.page:22 C/files-browse.page:27
#: C/display-night-light.page:12 C/files-autorun.page:22 C/files-browse.page:28
#: C/files-copy.page:22 C/files-delete.page:27 C/files-disc-write.page:13
#: C/files-hidden.page:18 C/files-lost.page:22 C/files-removedrive.page:17
#: C/files-rename.page:25 C/files-search.page:25 C/files-share.page:20
......@@ -131,7 +131,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/mouse-lefthanded.page:24 C/mouse-middleclick.page:22
#: C/mouse-mousekeys.page:25 C/mouse-sensitivity.page:29
#: C/mouse-touchpad-click.page:21 C/mouse-wakeup.page:22 C/mouse.page:23
#: C/nautilus-behavior.page:24 C/nautilus-bookmarks-edit.page:16
#: C/nautilus-behavior.page:24 C/nautilus-bookmarks-edit.page:17
#: C/nautilus-connect.page:19 C/nautilus-display.page:17
#: C/nautilus-file-properties-permissions.page:28 C/nautilus-list.page:21
#: C/nautilus-preview.page:17 C/nautilus-views.page:21
......@@ -1995,11 +1995,11 @@ msgstr ""
#: C/bluetooth-problem-connecting.page:26 C/bluetooth-remove-connection.page:35
#: C/bluetooth-send-file.page:36 C/bluetooth-turn-on-off.page:35
#: C/bluetooth-visibility.page:31 C/files-autorun.page:30
#: C/files-browse.page:31 C/files-delete.page:31 C/files-hidden.page:22
#: C/files-browse.page:32 C/files-delete.page:31 C/files-hidden.page:22
#: C/files-lost.page:26 C/files-preview.page:20 C/files-recover.page:18
#: C/files-rename.page:29 C/files-search.page:29 C/files-templates.page:21
#: C/files-tilde.page:22 C/nautilus-behavior.page:32
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:20 C/nautilus-connect.page:23
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:21 C/nautilus-connect.page:23
#: C/nautilus-display.page:21 C/nautilus-file-properties-basic.page:20
#: C/nautilus-list.page:30 C/nautilus-preview.page:21 C/nautilus-views.page:29
#: C/net-mobile.page:24 C/screen-shot-record.page:27
......@@ -2071,10 +2071,10 @@ msgstr ""
#: C/backup-thinkabout.page:14 C/backup-what.page:16 C/backup-where.page:17
#: C/contacts-edit-details.page:16 C/contacts-link-unlink.page:15
#: C/contacts-search.page:14 C/display-dual-monitors.page:15
#: C/files-browse.page:15 C/files-copy.page:18 C/get-involved.page:12
#: C/files-browse.page:16 C/files-copy.page:18 C/get-involved.page:12
#: C/help-mailing-list.page:13 C/more-help.page:9 C/mouse-middleclick.page:14
#: C/mouse-sensitivity.page:21 C/mouse-wakeup.page:12 C/mouse.page:14
#: C/nautilus-behavior.page:16 C/nautilus-bookmarks-edit.page:12
#: C/nautilus-behavior.page:16 C/nautilus-bookmarks-edit.page:13
#: C/nautilus-file-properties-basic.page:12
#: C/nautilus-file-properties-permissions.page:20 C/nautilus-views.page:13
#: C/printing-booklet-duplex.page:13 C/printing-booklet-singlesided.page:13
......@@ -7051,17 +7051,17 @@ msgid "Never run software from media you don’t trust."
msgstr "Nigdy nie uruchamiaj programów z nośnika, któremu nie ufasz."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/files-browse.page:37
#: C/files-browse.page:38
msgid "Manage and organize files with the file manager."
msgstr "Zarządzanie i organizowanie plików za pomocą menedżera plików."
#. (itstool) path: page/title
#: C/files-browse.page:40
#: C/files-browse.page:41
msgid "Browse files and folders"
msgstr "Przeglądanie plików i katalogów"
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-browse.page:50
#: C/files-browse.page:51
msgid ""
"Use the <app>Files</app> file manager to browse and organize the files on "
"your computer. You can also use it to manage files on storage devices (like "
......@@ -7075,7 +7075,7 @@ msgstr ""
"sieciowych."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-browse.page:55
#: C/files-browse.page:56
msgid ""
"To start the file manager, open <app>Files</app> in the <gui xref=\"shell-"
"introduction#activities\">Activities</gui> overview. You can also search for "
......@@ -7088,12 +7088,12 @@ msgstr ""
"apps-open\">programy</link>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/files-browse.page:62
#: C/files-browse.page:63
msgid "Exploring the contents of folders"
msgstr "Przeglądanie zawartości katalogów"
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:64
#: C/files-browse.page:65
msgid ""
"In the file manager, double-click any folder to view its contents, and "
"double-click or <link xref=\"mouse-middleclick\">middle-click</link> any "
......@@ -7109,7 +7109,7 @@ msgstr ""
"katalog prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć go w nowej karcie lub oknie."
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:70
#: C/files-browse.page:71
msgid ""
"When looking through the files in a folder, you can quickly <link xref="
"\"files-preview\">preview each file</link> by pressing the space bar to be "
......@@ -7120,7 +7120,7 @@ msgstr ""
"to właściwy plik przed jego otwarciem, skopiowaniem lub usunięciem."
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:75
#: C/files-browse.page:76
msgid ""
"The <em>path bar</em> above the list of files and folders shows you which "
"folder you’re viewing, including the parent folders of the current folder. "
......@@ -7135,7 +7135,7 @@ msgstr ""
"właściwości."
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:81
#: C/files-browse.page:82
msgid ""
"If you want to quickly <link xref=\"files-search\">search for a file</link>, "
"in or below the folder you are viewing, start typing its name. A <em>search "
......@@ -7149,24 +7149,19 @@ msgstr ""
"anulować wyszukiwanie."
#. (itstool) path: section/p
#: C/files-browse.page:86
#: C/files-browse.page:87
msgid ""
"You can quickly access common places from the <em>sidebar</em>. If you do "
"not see the sidebar, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and then select <gui>Sidebar</gui>. You can add bookmarks to folders "
"that you use often and they will appear in the sidebar. Drag a folder to the "
"sidebar, and drop it over <gui>New bookmark</gui>, which appears "
"dynamically, or click the current folder in the path bar and then select "
"<gui style=\"menuitem\">Add to Bookmarks</gui>."
"window and then select <gui>Sidebar</gui>. You can <link xref=\"nautilus-"
"bookmarks-edit\">add bookmarks to folders that you use often</link> and they "
"will appear in the sidebar."
msgstr ""
"Za pomocą <em>panelu bocznego</em> można szybko przechodzić do często "
"używanych miejsc. Jeśli nie jest on widoczny, to kliknij przycisk menu "
"w górnym prawym rogu okna, a następnie zaznacz <gui>Panel boczny</gui>. "
"Można dodać zakładki do często używanych katalogów, które będą wyświetlane "
"na panelu bocznym. Przeciągnij na niego katalog i upuść go na pole <gui>Nowa "
"zakładka</gui>, które pojawi się automatycznie, lub kliknij nazwę obecnego "
"katalogu na pasku ścieżki i wybierz <gui style=\"menuitem\">Dodaj zakładkę</"
"gui>."
"Można <link xref=\"nautilus-bookmarks-edit\">dodać zakładki do często "
"używanych katalogów</link>, które będą wyświetlane na panelu bocznym. "
#. (itstool) path: credit/name
#: C/files-copy.page:14 C/files-delete.page:15 C/files-open.page:13
......@@ -13179,46 +13174,55 @@ msgstr ""
"usunąć pliki."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:26
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:27
msgid "Add, delete, and rename bookmarks in the file manager."
msgstr "Dodawanie, usuwanie i zmienianie nazw zakładek w menedżerze plików."
#. (itstool) path: page/title
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:30
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:31
msgid "Edit folder bookmarks"
msgstr "Modyfikowanie zakładek"
#. (itstool) path: page/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:32
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:33
msgid "Your bookmarks are listed in the sidebar of the file manager."
msgstr "Zakładki są wyświetlane na panelu bocznym menedżera plików."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:35
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:36
msgid "Add a bookmark:"
msgstr "Aby dodać zakładkę:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:37
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:38
msgid "Open the folder (or location) that you want to bookmark."
msgstr "Otwórz katalog (lub położenie), do którego dodać zakładkę."
#. (itstool) path: item/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:40
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:41
msgid ""
"Click the window menu in the toolbar and pick <gui>Bookmark this Location</"
"gui>."
"Click the current folder in the path bar and then select <gui style="
"\"menuitem\">Add to Bookmarks</gui>."
msgstr ""
"Kliknij nazwę obecnego katalogu na pasku ścieżki, a następnie wybierz <gui "
"style=\"menuitem\">Dodaj zakładkę</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:44
msgid ""
"You can also drag a folder to the sidebar, and drop it over <gui>New "
"bookmark</gui>, which appears dynamically."
msgstr ""
"Kliknij menu okna na pasku narzędziowym i wybierz <gui>Dodaj zakładkę do "
"tego położenia</gui>."
"Można także przeciągnąć katalog na panel boczny i upuścić go na pole "
"<gui>Nowa zakładka</gui>, które pojawi się automatycznie."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:46
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:51
msgid "Delete a bookmark:"
msgstr "Aby usunąć zakładkę:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:48
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:53
msgid ""
"Right-click on the bookmark in the sidebar and select <gui>Remove</gui> from "
"the menu."
......@@ -13227,12 +13231,12 @@ msgstr ""
"<gui>Usuń</gui> z menu."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:54
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:59
msgid "Rename a bookmark:"
msgstr "Aby zmienić nazwę zakładki:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:56
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:61
msgid ""
"Right-click on the bookmark in the sidebar and select <gui>Rename…</gui>."
msgstr ""
......@@ -13240,12 +13244,12 @@ msgstr ""
"<gui>Zmień nazwę…</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:60
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:65
msgid "In the <gui>Name</gui> text box, type the new name for the bookmark."
msgstr "W polu tekstowym <gui>Nazwa</gui> wpisz nową nazwę zakładki."
#. (itstool) path: note/p
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:63
#: C/nautilus-bookmarks-edit.page:68
msgid ""
"Renaming a bookmark does not rename the folder. If you have bookmarks to two "
"different folders in two different locations, but which each have the same "
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment