Commit b6206dab authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent f19fd514
Pipeline #242624 passed with stage
in 8 minutes and 33 seconds
......@@ -6352,8 +6352,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Un cop finalitzada, se us notificarà si el sistema de fitxers està malmès. "
"Tingueu en compte que, en alguns casos, fins i tot si el sistema de fitxers "
"no està malmès, pot ser necessari reparar-lo per restablir un marcador \"brut"
"\" intern."
"no està malmès, pot ser necessari reparar-lo per a restablir un marcador "
"\"brut\" intern."
#. (itstool) path: note/title
#: C/disk-repair.page:58
......@@ -6541,7 +6541,7 @@ msgstr ""
"muntarà per a calcular la mida mínima per a la quantitat de contingut "
"actual. Si no és compatible amb reduir la mida, la mida mínima serà la mida "
"actual. Deixeu espai suficient dins del sistema de fitxers quan es redueixi "
"per garantir que funcioni de manera ràpida i fiable."
"per a garantir que funcioni de manera ràpida i fiable."
#. (itstool) path: item/p
#: C/disk-resize.page:52
......@@ -7278,7 +7278,7 @@ msgid ""
"external hard disks), on <link xref=\"nautilus-connect\">file servers</"
"link>, and on network shares."
msgstr ""
"Utilitzeu el gestor de fitxers <app>Fitxers</app> per buscar i organitzar "
"Utilitzeu el gestor de fitxers <app>Fitxers</app> per a buscar i organitzar "
"els fitxers a l'ordinador. També podeu utilitzar-lo per a gestionar els "
"fitxers en dispositius d'emmagatzematge (com ara discos durs externs) <link "
"xref=\"nautilus-connect\">servidors de fitxers</link>, i en xarxes "
......@@ -7636,8 +7636,8 @@ msgid ""
"the sidebar and select <gui>Empty Trash</gui>."
msgstr ""
"Per a eliminar els fitxers permanentment i alliberar espai al disc a "
"l'ordinador, heu de buidar la paperera. Per buidar la paperera, feu clic amb "
"el botó de la dreta <gui>Paperera</gui> a la barra lateral i seleccioneu "
"l'ordinador, heu de buidar la paperera. Per a buidar la paperera, feu clic "
"amb el botó de la dreta <gui>Paperera</gui> a la barra lateral i seleccioneu "
"<gui>Buida la paperera</gui>."
#. (itstool) path: section/title
......@@ -8118,7 +8118,7 @@ msgstr ""
"Podeu obtenir una vista prèvia de fitxers sense haver d'obrir-los en una "
"aplicació completa. Seleccioneu qualsevol fitxer i premeu la barra "
"espaiadora. El fitxer s'obrirà en una finestra de previsualització senzilla. "
"Premeu la barra espaiadora de nou per descartar la vista prèvia."
"Premeu la barra espaiadora de nou per a descartar la vista prèvia."
#. (itstool) path: page/p
#: C/files-preview.page:44
......@@ -9424,7 +9424,7 @@ msgid ""
"gui> overview is available by selecting the <gui>Activities Overview</gui> "
"item from the menu."
msgstr ""
"Podeu utilitzar el menú <gui>Aplicacions</gui> a la barra superior per "
"Podeu utilitzar el menú <gui>Aplicacions</gui> a la barra superior per a "
"llençar aplicacions. La vista general d'<gui xref=\"shell-"
"introduction#activities\">Activitats</gui> està disponible seleccionant "
"l'element <gui>Vista general d'activitats</gui> del menú."
......@@ -10948,7 +10948,7 @@ msgid ""
"presses repeat."
msgstr ""
"Per defecte, quan mantingueu premuda una tecla, es repetirà la lletra o el "
"símbol fins que deixeu anar la tecla. Si teniu dificultats per retirar el "
"símbol fins que deixeu anar la tecla. Si teniu dificultats per a retirar el "
"vostre dit prou de pressa podeu inhabilitar aquesta funció, canviar el temps "
"que triga abans que les pulsacions de les tecles comencin a repetir-se, o la "
"rapidesa a la qual es repeteixen les tecles premudes."
......@@ -11008,7 +11008,8 @@ msgid ""
"reset, or press <key>Esc</key> to cancel."
msgstr ""
"Mantingueu premuda la combinació de tecles desitjada, o premeu "
"<key>Retrocés</key> per restablir, o premeu <key>Esc</key> per a cancel·lar."
"<key>Retrocés</key> per a restablir, o premeu <key>Esc</key> per a "
"cancel·lar."
#. (itstool) path: section/title
#: C/keyboard-shortcuts-set.page:88
......@@ -16172,9 +16173,9 @@ msgid ""
"secure, there are always vulnerabilities. As an average user on the internet "
"you can still be susceptible to:"
msgstr ""
"Malgrat les mesures preses per garantir que la vostra instal·lació de Linux "
"sigui segura, sempre hi ha vulnerabilitats. Com a usuari mitjà a Internet, "
"encara en podeu ser susceptibles:"
"Malgrat les mesures preses per a garantir que la vostra instal·lació de "
"Linux sigui segura, sempre hi ha vulnerabilitats. Com a usuari mitjà a "
"Internet, encara en podeu ser susceptibles:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-security-tips.page:38
......@@ -16571,7 +16572,7 @@ msgid ""
"To disconnect from the VPN, click the system menu on the top bar and click "
"<gui>Turn Off</gui> under the name of your VPN connection."
msgstr ""
"Per desconnectar-se de la VPN, feu clic al menú del sistema a la barra "
"Per a desconnectar-se de la VPN, feu clic al menú del sistema a la barra "
"superior i feu clic a <gui>Apaga</gui> sota el nom de la vostra connexió VPN."
#. (itstool) path: info/desc
......@@ -17368,7 +17369,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"De vegades les targetes sense fil s'aturen o experimenten problemes menors "
"que vol dir que no es connecten. Proveu de desactivar la targeta i torneu-la "
"a iniciar per restablir-la, consulteu <link xref=\"net-wireless-"
"a iniciar per a restablir-la, consulteu <link xref=\"net-wireless-"
"troubleshooting\"/> per a més informació."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -18014,7 +18015,7 @@ msgstr ""
"En aquest pas, comprovareu la informació bàsica de la vostra connexió de "
"xarxa sense fil. Això es fa per a assegurar-se que el problema de la xarxa "
"no estigui causat per un problema relativament senzill, com ara la connexió "
"sense fil desactivada, i per preparar-vos per als propers passos de "
"sense fil desactivada, i per a preparar-vos per als propers passos de "
"resolució de problemes."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -18224,7 +18225,7 @@ msgid ""
"second version of the WPA standard."
msgstr ""
"WEP i WPA (juntament amb WPA2) són noms per a diferents eines de xifrat "
"utilitzades per garantir seguretat de la vostra connexió sense fil. "
"utilitzades per a garantir seguretat de la vostra connexió sense fil. "
"L'encriptació codifica la connexió de xarxa perquè ningú no pugui \"escoltar-"
"la\" i observar quines pàgines web esteu veient, per exemple. WEP significa "
"<em>Wired Equivalent Privacy</em>, i WPA significa <em>Wireless Protected "
......@@ -20304,7 +20305,8 @@ msgid ""
"probably just leave it where it is."
msgstr ""
"Aneu amb compte amb no malmetre la impressora quan retireu el paper. Si heu "
"de tibar amb força per enretirar-lo, probablement és millor deixar-lo on és."
"de tibar amb força per a enretirar-lo, probablement és millor deixar-lo on "
"és."
#. (itstool) path: section/title
#: C/printing-cancel-job.page:79
......@@ -22410,7 +22412,7 @@ msgstr "Deixar de compartir l'escriptori"
#. (itstool) path: section/p
#: C/sharing-desktop.page:150
msgid "To disconnect someone who is viewing your desktop:"
msgstr "Per desconnectar algú que estigui veient el vostre escriptori:"
msgstr "Per a desconnectar algú que estigui veient el vostre escriptori:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/sharing-desktop.page:164
......@@ -23048,10 +23050,10 @@ msgid ""
"\"shell-introduction#systemmenu\">system menu</link> on the right side of "
"the top bar, click your name and then choose the correct option."
msgstr ""
"Per <gui>Tancar sessió</gui> o <gui>Canvia d'usuari</gui>, feu clic al <link "
"xref=\"shell-introduction#yourname\">menú del sistema</link> al costat dret "
"de la barra superior, feu clic al vostre nom i, a continuació, seleccioneu "
"l'opció correcta."
"Per a fer <gui>Tanca sessió</gui> o <gui>Canvia d'usuari</gui>, feu clic al "
"<link xref=\"shell-introduction#yourname\">menú del sistema</link> al costat "
"dret de la barra superior, feu clic al vostre nom i, a continuació, "
"seleccioneu l'opció correcta."
#. (itstool) path: note/p
#: C/shell-exit.page:75
......@@ -24383,7 +24385,7 @@ msgstr ""
"lluny de les vores de la pantalla. Si la finestra està plenament "
"maximitzada, podeu fer doble clic a la barra de títol per a restaurar-la. "
"També podeu utilitzar les mateixes dreceres de teclat que heu utilitzat per "
"maximitzar finestra."
"a maximitzar finestra."
#. (itstool) path: note/p
#: C/shell-windows-maximize.page:47 C/shell-windows-tiled.page:38
......@@ -24639,7 +24641,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per a restaurar una finestra a la seva mida original, arrossegueu-la fora de "
"la pantalla o utilitzeu la mateixa drecera de teclat que vàreu utilitzar per "
"maximitzar."
"a maximitzar."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/shell-windows.page:18
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment