Commit 8f041ce1 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 4be241b0
Pipeline #230517 failed with stage
in 27 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-user-docs\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-09 14:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-09 18:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-16 15:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-11-16 20:43+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/clock-world.page:14 C/color-assignprofiles.page:20
#: C/color-calibrate-scanner.page:22 C/color-calibrate-screen.page:21
#: C/color-howtoimport.page:20 C/color-testing.page:23
#: C/contacts-add-remove.page:18 C/contacts.page:13 C/contacts-connect.page:16
#: C/contacts-add-remove.page:19 C/contacts.page:13 C/contacts-connect.page:16
#: C/contacts-edit-details.page:20 C/contacts-link-unlink.page:19
#: C/contacts-search.page:18 C/contacts-setup.page:16 C/disk-benchmark.page:22
#: C/disk-capacity.page:16 C/disk-check.page:17 C/display-blank.page:23
......@@ -183,7 +183,7 @@ msgstr "Michael Hill"
#: C/color-assignprofiles.page:24 C/color-calibrate-scanner.page:26
#: C/color-calibrate-screen.page:25 C/color-howtoimport.page:24
#: C/color-notifications.page:18 C/color-testing.page:19
#: C/contacts-add-remove.page:22 C/contacts-connect.page:21
#: C/contacts-add-remove.page:23 C/contacts-connect.page:21
#: C/contacts-edit-details.page:24 C/contacts-link-unlink.page:23
#: C/contacts-search.page:22 C/display-brightness.page:30
#: C/display-brightness.page:38 C/display-dual-monitors.page:23
......@@ -5081,70 +5081,88 @@ msgstr ""
"autorem."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/contacts-add-remove.page:14
#: C/contacts-add-remove.page:15
msgid "Lucie Hankey"
msgstr "Lucie Hankey"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/contacts-add-remove.page:27
msgid "Pranali Deshmukh"
msgstr "Pranali Deshmukh"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/contacts-add-remove.page:29
msgid "2020"
msgstr "2020"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts-add-remove.page:28
#: C/contacts-add-remove.page:34
msgid "Add or remove a contact in the local address book."
msgstr "Jak přidat a odebrat kontakt v místním adresáři."
#. (itstool) path: page/title
#: C/contacts-add-remove.page:32
#: C/contacts-add-remove.page:38
msgid "Add or remove a contact"
msgstr "Přidání a odebrání kontaktu"
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-remove.page:34
#: C/contacts-add-remove.page:40
msgid "To add a contact:"
msgstr "Když chcete přidat kontakt:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:38
#: C/contacts-add-remove.page:44
msgid "Press the <gui style=\"button\">+</gui> button."
msgstr "Zmáčkněte tlačítko <gui style=\"button\">+</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:41
#: C/contacts-add-remove.page:47
msgid ""
"In the <gui>New contact</gui> dialog, enter the contact name and their "
"information. Click on the drop down box next to each field to chose the type "
"information. Press the drop down box next to each field to choose the type "
"of detail."
msgstr ""
"V dialogovém okně <gui>Nový kontakt</gui> zadejte jméno kontaktu a jeho "
"údaje. Kliknutím na rozbalovací seznam u každého z polí zvolte typ "
"jednotlivého údaje."
"údaje. V rozbalovacím seznam u každého z polí zvolte typ jednotlivého údaje."
#. (itstool) path: media/span
#: C/contacts-add-remove.page:52 C/contacts-add-remove.page:66
msgid "View More"
msgstr "Zobrazit více"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:46
msgid "Press <gui style=\"button\">Add</gui>."
msgstr "Zmáčkněte <gui style=\"button\">Přidat</gui>."
#: C/contacts-add-remove.page:52
msgid "To add more details press the <_:media-1/> option."
msgstr "Když chcete přidat prodrobnější údaje, zmáčkněte volbu <_:media-1/>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:55
msgid "Press <gui style=\"button\">Add</gui> to save the contact."
msgstr "Zmáčknutím <gui style=\"button\">Přidat</gui> kontakt uložte."
#. (itstool) path: page/p
#: C/contacts-add-remove.page:50
#: C/contacts-add-remove.page:59
msgid "To remove a contact:"
msgstr "Když chcete odebrat kontakt:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:54 C/contacts-connect.page:37
#: C/contacts-add-remove.page:63 C/contacts-connect.page:37
#: C/contacts-edit-details.page:40
msgid "Select the contact from your contact list."
msgstr "Vyberte kontakt v seznamu kontaktů."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:57 C/contacts-link-unlink.page:69
#: C/contacts-add-remove.page:66
msgid ""
"Press <gui style=\"button\">Edit</gui> in the top-right corner of "
"<app>Contacts</app>."
"Press the <_:media-1/> button in the header bar on the top-right corner."
msgstr ""
"Zmáčkněte <gui style=\"button\">Upravit</gui> v pravém horním rohu aplikace "
"<app>Kontakty</app>."
"Zmáčkněte tlačítko <_:media-1/> v pravém horním rohu v záhlavní liště."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-add-remove.page:61
msgid "Press <gui style=\"button\">Remove Contact</gui>."
msgstr "Zmáčkněte <gui style=\"button\">Odstranit kontakt</gui>."
#: C/contacts-add-remove.page:69
msgid "Press <gui style=\"menu item\">Delete</gui> option to remove contact."
msgstr ""
"Zmáčknutím volby <gui style=\"menu item\">Smazat</gui> kontakt odstraníte."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/contacts.page:20
......@@ -5336,6 +5354,15 @@ msgstr ""
msgid "Select the contact you wish to unlink from your list of contact."
msgstr "V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete rozpojit."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-link-unlink.page:69
msgid ""
"Press <gui style=\"button\">Edit</gui> in the top-right corner of "
"<app>Contacts</app>."
msgstr ""
"Zmáčkněte <gui style=\"button\">Upravit</gui> v pravém horním rohu aplikace "
"<app>Kontakty</app>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/contacts-link-unlink.page:73
msgid "Press <gui style=\"button\">Linked Accounts</gui>."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment