Commit 5fb54f36 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 90f3eb63
Pipeline #219772 passed with stage
in 14 minutes and 18 seconds
......@@ -11958,7 +11958,7 @@ msgid ""
"photos there."
msgstr ""
"Feu clic a <gui>Afegeix una imatge...</gui> per a utilitzar una de les "
"vostres fotografies de la carpeta <fitxer>Imatges</fitxer>. La majoria de "
"vostres fotografies de la carpeta <file>Imatges</file>. La majoria de "
"les aplicacions de gestió de fotografies les hi emmagatzemen."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -15567,7 +15567,7 @@ msgid ""
"<gui>Method</gui> to <gui>Manual</gui>."
msgstr ""
"Seleccioneu la pestanya <gui>IPv4</gui> o <gui>IPv6</gui> i canvieu el "
"<gui>Mètode</gui> a <em>Manual</em>."
"<gui>Mètode</gui> a <gui>Manual</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/net-fixed-ip-address.page:69 C/net-manual.page:68
......@@ -24304,7 +24304,7 @@ msgstr ""
"part superior de la pantalla. Les notificacions encara estaran disponibles a "
"la safata de missatges quan la mostreu (fent clic al rellotge o prement "
"<keyseq><key>Súper</key><key>V</key></keyseq>), i començaran a aparèixer "
"novament quan torneu a posar connectat a <gui>ON</gui>."
"novament quan torneu a posar connectat a activat."
#. (itstool) path: section/p
#: C/shell-notifications.page:111
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment