Commit 50547d03 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 1f33bc14
Pipeline #212293 passed with stage
in 9 minutes and 6 seconds
......@@ -689,12 +689,12 @@ msgstr ""
"afegida (per exemple: <file>/etc/dconf/db/local.d</file>). Tots els "
"directoris de fitxers de claus es troben a <_:file-2/>, i cadascun conté "
"fitxers de claus en un format especial que es pot compilar a dins de la <_:"
"sys-3/>base de dades."
"sys-3/> base de dades."
#. (itstool) path: listing/title
#: C/dconf-keyfiles.page:48
msgid "A keyfile in this directory will look something like this:"
msgstr "Un arxiu de claus en aquest directori es veuria de la següent manera:"
msgstr "Un fitxer de claus en aquest directori es veuria de la següent manera:"
#. (itstool) path: listing/code
#: C/dconf-keyfiles.page:49
......@@ -2193,7 +2193,7 @@ msgstr "Una guia pels administradors del sistema de GNOME 3."
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:16
msgid "GNOME System Administration Guide"
msgstr "Guia d'Administració del Sistema de GNOME"
msgstr "Guia d'administració del sistema de GNOME"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/keyboard-compose-key.page:18
......@@ -2996,7 +2996,7 @@ msgid ""
"Create the key file <file>/etc/dconf/db/local.d/00-printing</file> to "
"provide information for the <sys>local</sys> database."
msgstr ""
"Crear l'arxiu de claus <file>/etc/dconf/db/local.d/00-printing</file> per "
"Crear el fitxer de claus <file>/etc/dconf/db/local.d/00-printing</file> per "
"proporcionar informació a la base de dades <sys>local</sys>."
#. (itstool) path: listing/title
......@@ -3029,7 +3029,7 @@ msgid ""
"etc/dconf/db/local.d/locks/printing</file> with the following content:"
msgstr ""
"Per evitar que l'usuari pugui sobreescriure aquesta configuració, creeu "
"l'arxiu <file>/etc/dconf/db/local.d/locks/printing</file> amb el següent "
"el fitxer <file>/etc/dconf/db/local.d/locks/printing</file> amb el següent "
"contingut:"
#. (itstool) path: listing/title
......@@ -3117,7 +3117,7 @@ msgid ""
"freedesktop.udisks2.policy</file> file:"
msgstr ""
"Elimineu totes les accions que no necessiteu dins de l'element "
"<code>policyconfig</code> i afegiu les línies següents a l'arxiu <file>/etc/"
"<code>policyconfig</code> i afegiu les línies següents al fitxer<file>/etc/"
"polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks2.policy</file>:"
#. (itstool) path: listing/code
......@@ -3389,7 +3389,7 @@ msgid ""
"<app>Settings</app></link> panel. You can also set up autologin manually in "
"the <_:sys-1/> custom configuration file, as follows."
msgstr ""
"Un usuari amb compte d' <em>Administrador</em> pot <link href=\"help:gnome-"
"Un usuari amb compte d'<em>Administrador</em> pot <link href=\"help:gnome-"
"help/user-autologin\">activar l'<em>entrada automàtica</em> des del quadre "
"de <app>Paràmetres</app></link>. També podeu activar l'autentificació al "
"fitxer <_:sys-1/> configuració personalitzada, de la següent manera."
......@@ -3401,7 +3401,7 @@ msgid ""
"section in the file specifies the following:"
msgstr ""
"Editeu el <_:file-1/> fitxer i assegureu-vos que la secció <code>[daemon]</"
"code> de l'arxiu declara el següent:"
"code> del fitxer declara el següent:"
#. (itstool) path: page/p
#: C/login-automatic.page:64
......@@ -3487,7 +3487,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/login-enterprise.page:23
msgid "Use enterprise credentials to log into GNOME"
msgstr "Utilitzeu les credencials corporatives per iniciar sessió al GNOME"
msgstr "Utilitzar les credencials corporatives per iniciar sessió al GNOME"
#. (itstool) path: page/p
#: C/login-enterprise.page:25
......@@ -4196,7 +4196,7 @@ msgstr ""
#: C/mime-types-application.page:20
msgid "Customize which application opens a specific MIME type."
msgstr ""
"Determina quina aplicació obre de forma predeterminada un arxiu de tipus "
"Determina quina aplicació obre de forma predeterminada un fitxer de tipus "
"MIME."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -4292,7 +4292,7 @@ msgid ""
"Create the <file>/etc/xdg/mimeapps.list</file> file. In the file, specify "
"the MIME types and their corresponding default registered applications:"
msgstr ""
"Crea l'arxiu <file>/etc/xdg/mimeapps.list</file>. A l'arxiu, especifiqueu "
"Crea el fitxer <file>/etc/xdg/mimeapps.list</file>. A l'arxiu, especifiqueu "
"els tipus MIME i les seves aplicacions registrades per defecte:"
#. (itstool) path: item/code
......@@ -4768,7 +4768,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Determine which application should open a specific file format by default."
msgstr ""
"Determina quina aplicació obre de forma predeterminada un arxiu d'un tipus "
"Determina quina aplicació obre de forma predeterminada un fitxer d'un tipus "
"predeterminat."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -5120,7 +5120,7 @@ msgid ""
"administrators to adjust default settings and set mandatory settings for the "
"GNOME desktop and apps."
msgstr ""
"Sobreescriure GSettings s'utilitza en distribucions per ajustar la "
"La sobreescriptura de GSettings s'utilitza en distribucions per ajustar la "
"configuració predeterminada de l'escriptori i les aplicacions de GNOME. "
"Sobre escriure dconf es va dissenyar per a què els administradors del "
"sistema ajustessin la configuració predeterminada i establissin la "
......@@ -5494,7 +5494,7 @@ msgstr "diversos processos <app>GVFS</app>"
#: C/session-custom.page:29
msgid "Create a custom session by installing a desktop session file."
msgstr ""
"Creeu una sessió personalitzada instal·lant un arxiu de sessió a "
"Creeu una sessió personalitzada instal·lant un fitxer de sessió a "
"l'escriptori."
#. (itstool) path: page/title
......@@ -5631,7 +5631,7 @@ msgid ""
"Should this happen to you, follow these steps to change the <file>/etc/X11/"
"Xsession.d/20x11-common_process-args</file> file:"
msgstr ""
"Si us passa, seguiu els següents passos per canviar l'arxiu <file>/etc/X11/"
"Si us passa, seguiu els següents passos per canviar el fitxer <file>/etc/X11/"
"Xsession.d/20x11-common_process-args</file>:"
#. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment